Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: maart 9 2006

agenda
Arbeidsongeschiktheid en de WIA
Op vrijdag 23 maart organiseert het
Nederlands Instituut voor Sociale
Zekerheid (NISZ) een studiemiddag over
arbeidsongeschiktheid en de Wet Werk
en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).
Drs H. Mulders (UWV) opent de studiemiddag met een inleiding over de WIA.
Vervolgens zal mr P. Fluit (Stadhouders
Advocaten) spreken over reïntegratieperikelen die kunnen spelen tijdens het
bestaan van het dienstverband. De studiemiddag wordt afgesloten met een discussie onder leiding van prof. mr F. Pennings
(NIZA, UvT, UU).
Voor meer informatie en inschrijven kunt
u een email sturen naar Marjolein van
Everdingen: mvaneverdingen@svb.nl

Privatisering en regulering
Op 22 en 23 maart organiseren de
European Association for Evolutionary
Political Economy (EAEPE) en het comité Privatisation and the European
Social Model (PRESOM) van de Europese
Commissie een tweedaags symposium
over privatisering en regulering. Centraal
staan de consequenties van liberalisering
en privatisering voor de netwerksectoren.
Het gaat daarbij vooral om de veranderingen in de technische integriteit van
bedrijfssystemen, de economische prestaties en de sociale gevolgen. Het symposium begint met lezingen en een discussieronde. Verder zijn er parallelsessies en
wordt de tweede dag afgesloten met een
rondetafelgesprek. De bijeenkomst wordt
gehouden aan de TU Delft.
Voor uitgebreide informatie en inschrijving
kunt u terecht op de websites
www.eaepe.org en www.presom.eu

Prestaties publieke sector
Op 29 maart organiseert IPSE-studies van
de TU Delft een colloquium over de prestaties van de publieke sector. Gastspreker
is dr B. Kuhry (SCP). Hij gaat in op de
trendmatige ontwikkelingen in de publieke
dienstverlening en de gevolgen hiervan
voor de publieke uitgaven in de komende
kabinetsperiode. Ook geeft hij een historische analyse van de kostenontwikkeling
van publieke diensten en een internationale vergelijking van publieke prestaties.
Voor uitgebreide informatie en aanmelding
kunt u een email sturen naar Laura de
Groot via L.degroot-charite@tudelft.nl of
bellen naar 015-2786111.

Brussel: De verzorgingsstaat
herwogen

Seminars

Op 20 maart wordt in Brussel een debat
gehouden over de verzorgingsstaat. De
verzorgingsstaat heeft historisch gezien
vier functies: verzorgen, verzekeren, verheffen en verbinden. De laatste tijd lag de
klemtoon vooral op verzorgen en verzekeren. De Nederlandse Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
vindt het wenselijk om de komende tijd
ook meer werk te maken van verheffen en
verbinden. Naar aanleiding van het WRRadvies over de toekomst van de verzorgingsstaat wordt ’s avonds gedebatteerd
met P. van Lieshout (WRR), A. Hemerijck
(WRR) en de Vlaamse minister van Werk,
Onderwijs en Vorming F. VandenBroucke.
Inschrijven is verplicht en kan via
info@deburen.eu of telefoonnummer
+32 (0)2 212 1930.

ACLE

Promoties

12 maart: Rules of proof, courts, and
incentives. D. Demougin (Humboldt
University).
26 maart: Neuroeconomics and law. K.
McCabe (George Mason University).
www.acle.nl

Tinbergen Instituut
12 maart: How and why teacher
credentials matter for student achievement? H. Ladd (Duke University).
13 maart: A matching model for the
backhaul problem. E. Demirel (Vrije
Universiteit).
15 maart: Real exchange rates and
real interest rate differentials: a present-value interpretation. M. Hoffmann
(Universität Zürich).

Universiteit Utrecht
Op 19 maart promoveert R. Nahuis
aan de faculteit Geowetenschappen.
Promotors zijn prof. dr ir R. Smits, prof.
dr G. van Wee en dr ir H. van Lente. De
titel van het proefschrift luidt: The politics of innovation in public transport.
Issues, settings and displacements. De
promotie vindt plaats om 12.45 uur in
het Academiegebouw van de Universiteit
Utrecht.

Erasmus Universiteit Rotterdam
Op 22 maart promoveert C. Huurman
aan de faculteit Bedrijfskunde. Promotor
is prof. dr C.G. Koedijk. De titel van het
proefschrift luidt: Dealing with electricity prices. De promotie vindt plaats om
16.00 uur in de senaatszaal van complex
Woudestein van de Erasmus Universiteit
Rotterdam.

Universiteit Maastricht
Op 28 maart promoveert E. Grigorieva
aan de faculteit der Economische
Wetenschappen & Bedrijfskunde.
Promotors zijn prof. dr P.J.J. Herings,
prof. dr R.J. Müller en dr A.J. Vermeulen.
De titel van het proefschrift luidt:
Bisection auctions. De promotie vindt
plaats om 16.00 uur in de Aula van de
Universiteit van Maastricht.

19 maart: Political reputations and
campaign promises. E. Aragonés
(Universitat Autonoma de Barcelona).
20 maart: Residential mobility and
neighborhood effects. Y. Ioannides
(Tufts University).
22 maart: Capital structure and international debt shifting. H. Huizinga
(Universiteit van Tilburg).
www.tinbergen.nl

CentER
13 maart: Asset bubbles without
dividends: an experiment. J. Oechssler
(University of Heidelberg).
www.uvt.nl/center

TILEC
23 maart: Exporting collusion under
capacity constraints: an anti-competitive effect of market integration.
F. Boffa (University of Bolzano).
www.tilburguniversity.nl/tilec/

CPB
20 maart: Investigating uncertainty in
macroeconomic forecasts. D. Lanser
(CPB).
27 maart: Value based ALM and generational accounting. R. Hoevenaars
(ABP).
www.cpb.nl

ESB

9 maart 2007

159