Ga direct naar de content

Aantal banen verder gedaald

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 29 2005

statistiek

Conjunctuur

Financiële markten

Arbeidsmarkt

Economie & Samenleving

Aantal banen verder gedaald
In het eerste kwartaal van 2005 waren er 75.000 banen minder dan een jaar eerder. Ten opzichte van het laatste
kwartaal van 2004 was er een daling met 21.000 na seizoencorrectie. Deze cijfers betreffen banen van werknemers,
dus exclusief de zelfstandigen.
Het banenverlies tussen het eerste kwartaal van 2004 en dat van 2005 was aanzienlijk kleiner dan in het jaar daarvoor.
In de industrie, de bouwnijverheid en de commerciële dienstverlening is het banenverlies kleiner geworden. In de zakelijke dienstverlening was het aantal banen in het eerste kwartaal van 2005 zelfs groter dan een jaar geleden, onder meer
door een toename van het aantal uitzendkrachten.
Banen van werknemers x 1000
Hier staat tegenover dat de werkgelegenheidsontwikkeling in de niet-commer7700
ciële dienstverlening minder gunstig is geworden. De banengroei van de voorbanen van werknemers
7600
gaande jaren in deze sector is vrijwel verdwenen.
7500
7400
gecorrigeerd
voor seizoen

7300
7200
7100
7000
2000

2001

2002

2003

2004

2005

Vergelijkbare cijfers voor 2000 zijn niet
beschikbaar

Gewerkte uren uitzendkrachten, 2000=100
110
uitzenduren
100
90
80
70
2000

gecorrigeerd
voor seizoen
2001

2002

2003

2004

2005

Openstaande vacatures
einde kwartaal, × 1000
200

150

100

50
2000

2001

2002

2003

2004

2005

Werklozen
seizoengecorrigeerd, × 1000
600
500

werkloze
beroepsbevolking

400
300
geregistreerde
werklozen

200
100
2000

2001

2002

2003

2004

2005

Werkloosheid in de EU
% van de beroepsbevolking,
seizoengecorrigeerd
10
Duitsland
8

EU 15

België

6
4

Nederland

2
2000

2001

2002

2003

2004

2005

Regionale werkgelegenheid in Nederland in 2003
De recent verschenen CBS-publicatie ‘Sociaal-economische trends, 2005-2’, geeft
inzicht in de regionale werkgelegenheid in 2003, het
Figuur 1. Aandeel banen naar
jaar waarin een einde kwam aan een lange periode
economische activiteit in de gemeente
van banengroei. Voor het eerst nam het aantal banen Velsen, 2003
van werknemers af ten opzichte van het voorgaande
landbouw 1%
niet-commerciële
jaar. De daling bedroeg toen ruim 76.000 banen en
sector
20%
industrie
het totaal aantal banen in Nederland kwam eind
39%
december 2003 uit onder de zeven miljoen.
commerciële
Gemeenten in Nederland laten onderling aansector
34%
zienlijke verschillen zien met betrekking tot de verbouw 6%
deling van het aantal banen naar economische actiFiguur 2. Aandeel banen naar
viteit. In de gemeenten Delfzijl en Velsen worden
economische activiteit in de gemeente
relatief veel banen aangetroffen in de industrie. In de Haarlemmermeer, 2003
landbouw 1%
gemeente Delfzijl wordt 26% van de banen gevonniet-commerciële sector
industrie/bouw
10%
12%
den in de industrie. In de gemeente Velsen is dit
commerciële
zelfs 39%. Het aantal banen in deze bedrijfstak is ressector overig
22%
vervoer en
pectievelijk drieduizend en twaalfduizend. Beide
communicatie
37%
gemeenten zijn door hun ligging aan zee gunstig
zakelijke
dienstverlening
18%
gelegen voor de industrie.
In de gemeenten Haarlemmermeer en
Figuur 3. Banengroei binnen de 25
Rotterdam wordt een relatief groot aandeel van de grootste gemeenten, 2003
werkgelegenheid gevonden in de transport- en
0,4
Leiden
0,3
Nijmegen
communicatiesector. Door de aanwezigheid van
0,2
Tilburg
0,1
Dordrecht
luchthaven Schiphol is 37% van alle banen in de
0,0
Leeuwarden
gemeente Haarlemmermeer te vinden in de
-2,4
Zaanstad
-2,5
Venlo
-2,6
Zoetermeer
bedrijfstak transport en communicatie; het meren-2,8
Haarlem
%
-3,8
Utrecht
deel daarvan betreft banen in de luchtvaart. In
-4,5 -4,0 -3,5 -3,0 -2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0
totaal gaat het om ruim 45.000 banen. De havens
van Rotterdam zorgen voor veel werkgelegenheid in de gemeente Rotterdam en
omstreken. Van het totaal aantal banen in de gemeente Rotterdam wordt 11%
gevonden in deze bedrijfstak. Het betreft hier 37.000 banen.
De gemeenten Delft en Groningen vallen op door een groot aandeel banen in het
onderwijs. In beide gemeenten is een universiteit gevestigd. De gemeente Delft is
met 17% koploper wat betreft het aandeel banen in het onderwijs. Het aandeel in de
gemeente Groningen bedraagt 12%. Respectievelijk gaat het om ruim achtduizend
en veertienduizend banen.
Verschillen in bedrijfstakken tussen regio’s leiden tot verschillen in banengroei. Van
de 25 grootste gemeenten lieten alleen Leiden, Nijmegen, Tilburg en Dordrecht in
2003 een lichte banengroei zien. De gemeente Utrecht bleek de grootste verliezer.
Gerda Gringhuis
Deze pagina is samengesteld door de divisie Sociale en Ruimtelijke Statistieken van het CBS. www.cbs.nl

342

ESB 29-07-2005

Auteur