Ga direct naar de content

Bijlage bij Spijker, Van der Houwen en Van Gaalen

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: april 12 2017

Dit artikel is de bijlage van Invloed ouderlijk opleidingsniveau reikt tot ver in het voortgezet onderwijs.

Gegevens

Verklaring bij de tekst en gegevens

Populatie

De brugklascohorten 2005/2006 en 2007/2008 bestaan uit leerlingen die in dat schooljaar voor het eerst in de brugklas van het voortgezet onderwijs zaten. De leerlingen die voor de tweede keer in een van deze schooljaren in de brugklas zaten, zijn hiervan dus uitgesloten. Daarnaast is de populatie in dit artikel exclusief leerlingen die in een van deze jaren een opleiding begonnen aan de vmbo-afdelingen van de Agrarische Opleidingscentra (AOC’s) en leerlingen die in het praktijkonderwijs, particulier onderwijs of op speciale scholen startten. De leerlingcohorten zijn gebaseerd op het Basisregister Onderwijsnummer (BRON) voor het voortgezet onderwijs van schooljaar 2005/2006 en 2007/2008 van DUO, peilmoment 1 oktober van het schooljaar.

Onderwijssoort

In dit artikel worden de volgende onderwijssoorten van het voortgezet onderwijs onderscheiden:- Vmbo: voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Hierin bevinden zich vier leerwegen: de basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-b), de kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-k), de gemengde leerweg en de theoretische leerweg (vmbo-g/t). Er is geen onderscheid gemaakt in de leerlingen die wegens achterstanden of gedrags- en motivatieproblemen gebruikmaken van het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).- Havo: hoger algemeen voortgezet onderwijs.- Vwo: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.

Vo-trajecten

In dit artikel is het Cito-advies, gebaseerd op de behaalde Cito-score van de leerling, vergeleken met het eerst behaalde diploma om de trajecten te onderzoeken die in het voortgezet onderwijs worden afgelegd. Op basis van deze vergelijking kunnen vier trajecten worden onderscheiden:

-Overeenkomstig diploma: de onderwijssoort van het eerst behaalde diploma komt overeen met het gegeven Cito-advies. Een leerling valt bijvoorbeeld in deze categorie als hij of zij een vmbo-gt-Cito-advies heeft gekregen en ook een vmbo-gt-diploma heeft behaald.

-Hoger diploma: de onderwijssoort van het eerst behaalde diploma is hoger dan wat is afgegeven als Cito-advies. Een leerling valt bijvoorbeeld in deze categorie als hij of zij een vmbo-gt-Cito-advies heeft gekregen en een havo-diploma heeft behaald.

-Lager diploma: de onderwijssoort van het eerst behaalde diploma is lager dan wat is afgegeven als Cito-advies. Een leerling valt bijvoorbeeld in deze categorie als hij of zij een vmbo-gt-Cito-advies heeft gekregen en een vmbo-k-diploma heeft behaald.

-Uitstroom zonder diploma: de leerling heeft geen diploma behaald in het voortgezet onderwijs tijdens de acht leerjaren sinds zijn of haar start in de brugklas. Deze categorie omvat ook de leerlingen die zijn overgestapt naar het praktijkonderwijs, particulier onderwijs of mbo, en de leerlingen die naar het buitenland zijn verhuisd.

Vertraging

Een leerling heeft vertraging opgelopen wanneer hij of zij langer heeft gedaan over het behalen van het eerste diploma dan de reguliere tijd die er staat voor de desbetreffende onderwijssoort. Een leerling is bijvoorbeeld vertraagd wanneer hij of zij een havo-diploma heeft behaald in zes jaar, terwijl de reguliere tijd hiervoor vijf jaar bedraagt. Onder de leerlingen die hun diploma binnen de reguliere tijd hebben gehaald, vallen in dit artikel ook de 43 leerlingen die hun diploma versneld haalden.

Inkomensniveau huishouden

Het inkomensniveau van het huishouden geeft de maandelijkse inkomsten uit arbeid en uitkeringen weer van alle leden in het huishouden waartoe de leerling eind september 2005 behoorde. Het inkomensniveau is ingedeeld in klassen, waarbij de hoogte van de inkomsten is gerelateerd aan het brutominimumloon van 2005 (ongeveer 1265 euro).

Hoogst behaalde opleiding vader of moeder

Het opleidingsniveau van de vader of moeder is gebaseerd op de hoogst afgeronde opleiding en ingedeeld volgens de standaard-onderwijsindeling van het CBS. Er is hierbij onderscheid gemaakt in drie niveaus:

-Laagopgeleid: het hoogst afgeronde niveau van de vader of moeder is het basisonderwijs, vmbo-b, vmbo-k, vmbo-g/t, avo, onderbouw of mbo1.

-Middelbaaropgeleid: het hoogst afgeronde niveau van de vader of moeder is havo, vwo, mbo2, mbo3, of mbo4.

-Hoogopgeleid: het hoogst afgeronde niveau van de vader of moeder is een hbo-bachelor, hbo-master, wo-bachelor of wo-master.

Auteurs

Categorieën