Ga direct naar de content

Zwakker verband inflatie en groei

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juli 19 2000

Zwakker verband inflatie en groei
Aute ur(s ):
Financiële Diensten Amsterdam (auteur)
Ve rs che ne n in:
ESB, 85e jaargang, nr. 4265, pagina 603, 28 juli 2000 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
financiële, markten

Een populair verband is de relatie tussen inflatie en economische groei. Een moderne variant hierop is de relatie tussen de zogenaamde
‘output gap’ en de inflatie. De relatie geeft – theoretisch – aan dat naarmate de vrije capaciteitsruimte in een economie slinkt of de
overbenutting van de beschikbare capaciteit toeneemt, een versnelling van de inflatie resulteert en omgekeerd (zie figuur 1).

Figuur 1. Output gap en inflatie in de Eurozone
Het begrip output gap is een theoretisch concept dat het verschil weergeeft tussen de werkelijke productie en de potentiële productie in
een economie. Hierbij is de potentiële productie een berekening onder meer op basis van de omvang van de kapitaalgoederenvoorraad,
de arbeidsreserve en enkele veronderstellingen omtrent de arbeids- en kapitaalproductiviteit.
Historische analyse van de ontwikkelingen in de Eurozone – gebruik makend van de output gap zoals die door de OESO is berekend wijzen inderdaad op een positieve relatie tussen de output gap en de verandering in het inflatietempo. Een dergelijke relatie kan ook voor
de VS en Japan worden gevonden.
Deze bevindingen zijn vooral van belang bij de bepaling van het monetaire beleid, waarbij beleidsmakers uiteraard met name
geïnteresseerd zijn in de mate waarin prijzen reageren op veranderingen in de output gap.
Historische analyse wijst daarbij uit dat de hellingshoek van de onderzochte relatie sinds 1989 vlakker is dan in eerdere periodes. Dat
betekent dat een gegeven verandering van de output gap een geringere verandering van de inflatie tot gevolg heeft dan vroeger het
geval was.
Gegeven de primaire doelstelling van het monetaire beleid – het handhaven van prijsstabiliteit – vergemakkelijkt deze observatie de taak
van de monetaire autoriteiten, geredeneerd vanuit een situatie van prijsstabiliteit. Immers, bij een lage en stabiele inflatie heeft een
groeiversnelling geringere consequenties voor inflatie. Daar staat echter tegenover dat een eventuele inflatieversnelling moeilijker te
corrigeren valt. Dat pleit voor een relatief alert monetair beleid met scherpe maatregelen bij de eerste signalen van een aantrekkende
inflatie.

Copyright © 2000 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur