U heeft gezocht op: *

16 resultaten

Datum Relevantie
Overig

Ongelijkheid in arbeidsuren en inkomen gedurende het eerste jaar van de coronapandemie

In 2020 reageerde Nederland op de verspreiding van het coronavirus door eerst maatregelen met betrekking tot fysieke afstand van elkaar in te voeren, vervolgens geleidelijk te heropenen en daarna weer een nieuwe lockdown op te leggen. De lockdowns hadden het grootste effect op het aantal arbeidsuren van werkenden in niet-essentiële functies die niet vanuit huis konden werken, en dit had disproportionele gevolgen voor diegenen met een laag opleidingsniveau en een laag inkomen. Tegelijkertijd veranderde de inkomensongelijkheid niet.

Overig

De coronapandemie en de verdeling van huishoudelijke en zorgtaken in Nederland

De verdeling van huishoudelijke en zorgtaken is in Nederland ongelijk; moeders doen namelijk meer dan vaders. Coronamaatregelen, zoals de sluiting van scholen en kinderdagverblijven en de norm van thuiswerken, zijn op ouders van grote invloed geweest. Hoe heeft de verdeling van deze taken zich ontwikkeld gedurende de eerste maanden van de coronapandemie?

Overig

De overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt tijdens de coronapandemie

De coronapandemie en het besluit tot een lockdown kwam onverwachts als een schok. Jongeren die in 2019 hun arbeidsmarktintrede beleefden, werden binnen een half jaar geconfronteerd met grote onzekerheid. Vooral in de leeftijdsgroep tot dertig jaar werken er veel jongeren op basis van een tijdelijk contract. Daarnaast zijn jongeren oververtegenwoordigd in sectoren zoals bijvoorbeeld de horeca, die hard getroffen werden door de pandemie en de genomen maatregelen. Deze bijdrage brengt de arbeidsmarktpositie in beeld van alle jongeren die in 2019 en 2020 de arbeidsmarkt betraden.

Overig

Sociaal-economische gezondheidsverschillen in Nederland

Al decennialang is er in Nederland beleidsmatig en wetenschappelijk veel aandacht voor sociaal-economische gezondheidsverschillen. Vooralsnog worden deze verschillen echter alleen maar groter. Door de aandacht te verschuiven van gezondheidsverschillen tussen sociaal-economische groepen naar gezondheidsverschillen binnen sociaal-economische groepen is er wellicht meer gezondheidswinst te realiseren.

Overig

Activering werkloze grootvaders beïnvloedt leerresultaten van kleinkinderen

Activering van ouderen op de arbeidsmarkt is een belangrijk speerpunt voor beleidsmakers. Maar wat betekent die activering voor de andere activiteiten die niet-werkende ouderen ondernemen? Wat is het effect op de arbeidsparticipatie van kinderen van de grootouders en de leerresultaten van klein­kinderen als de mogelijkheden tot informele zorg en opvang door grootouders worden beperkt?

Overig

Stimuleren van actieve leefstijl kan ongelijkheid in schoolresultaten vergroten

Heeft het stimuleren van een actievere leefstijl tijdens het speelkwartier en na school een effect op ongelijkheid in schoolresultaten van basisschoolleerlingen? Een veldexperiment in Zuid-Limburg toont aan dat het stimuleren van een actieve leefstijl in het speelkwartier en na school ertoe kan leiden dat leerlingen die de zwakste schoolresultaten hebben nog slechter gaan presteren, wat betekent dat het ongelijkheid in schoolresultaten kan vergroten.

Overig

Inkomensterugval en copinggedrag van Nederlandse werkenden tijdens corona

De overheid heeft tijdens de coronacrisis restricties ingevoerd om het virus in te dammen. Dat heeft geleid tot een scherpe daling van de uitgaven (binnenlandse consumptie). Hierdoor bleven werknemers met een inkomensdaling relatief weerbaar: op het moment dat hun inkomen onder druk stond, konden zij ook minder uitgeven.

ESB

Intergenerationale inkomens­mobiliteit naar migratieachtergrond

Nederland kent aanzienlijke inkomensverschillen tussen groepen met en zonder migratieachtergrond. Het verkleinen van deze verschillen is een belangrijke beleidsopgave om de kansenongelijkheid en het onbenut arbeidspotentieel tegen te gaan. In dit preadvies onderzoeken we in welke mate de inkomensverschillen naar migratieachtergrond over de generaties blijven bestaan.