Ga direct naar de content

Regionale innovatie door spin-offs

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: november 19 2014

Het succes van spin-offbeleid berust op de zachte kant van een ecosysteem, dat bestaat uit pad-afhankelijke netwerken en geschreven en ongeschreven regels tussen onderzoekers, bedrijven en kennisinstellingen.

Ruimtelijk ESB

ruimtelijk

Regionale innovatie
door spin-offs
Het spin-off beleid van kennisinstellingen draagt sterk bij
aan een gezond ecosysteem van hoogwaardig ondernemerschap en regionale economische groei. Een regionaal ecosysteem haalt zijn kracht uit de clustervorming van bedrijven,
de toegankelijkheid tot de lokale arbeidsmarkt en kennisdeling tussen lokale onderzoekers en bedrijven. Naast ‘harde’
randvoorwaarden voor spin-offs, speelt ook een pad-afhankelijk netwerk met geschreven en ongeschreven regels een
belangrijke rol bij het opstellen van een governance systeem.

N

ederland kent weliswaar veel startende
bedrijven, maar dat het innovatieve
vermogen en de productiviteitsbijdrage daarvan blijft achter. Stam (2014)
pleit er voor om het Nederlandse ecosysteem aan te
passen op een aantal generieke dimensies: door het
Wojtek
bevorderen van respectievelijk arbeidsmobiliteit, soEijsink
Student aan de Uni- ciaal ondernemerschap, een ondernemende cultuur
en leiderschap. Hoewel deze aanbevelingen een grote
versiteit Utrecht
stuurbaarheid van het ondernemerschap suggereren,
Paul Bijleveld zijn generieke randvoorwaarden nog geen garantie
voor succes. In een tijd waarin valorisatie steeds proLector aan Saxion
minenter in het vaandel staat bij universiteiten en
Hogeschool
Frank
van Oort
Hoogleraar aan de
Universiteit Utrecht

Jaargang 99 (4698S) 20 november 2014

hogescholen, zijn vanuit deze kennisinstellingen de
ecosystemen van ambitieus ondernemerschap momenteel wellicht nog het beste lokaal te stimuleren.
Zowel maatwerk binnen specifieke nichemarkten
waar men innovatieve kennis ontwikkelt, als aansluiting bij lokale clusterexpertise en regionale beleidsinitiatieven leidt sneller tot concrete successen. Dat gaat
verder dan het door Stam voorgestelde aanbieden van
interactiemilieus (third places) – het gaat ook om een
op inhoud gerichte lokale strategische regie- en governance-functie. Dit artikel beargumenteert hoe spinoffs van universiteiten bijdragen aan de momenteel zo
gemiste groei en het innovatiepotentieel van het ondernemerschap; en dat er, naast beleidsinstrumenten
die regionaal noodzakelijke voorwaarden scheppen
voor spin-offs, ook een pad-afhankelijk ecosysteem
van geschreven en ongeschreven regels nodig is om
succes waar te maken.
nieuwe kerntaak van kennisinstellingen

Naast onderwijs en onderzoek wordt er in de laatste
decennia wereldwijd steeds meer nadruk gelegd op
een derde kerntaak van universiteiten: het bijdragen
aan (regionale) economische ontwikkeling. Een belangrijk mechanisme hiervoor is het genereren van
academische spin-offs (Bramwell en Wolfe, 2008). Dit
zijn bedrijven die voortkomen uit een academische
instelling, met als primaire doelstelling om het intellectuele eigendom dat aan de universiteit is ontwikkeld

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders
te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

21

ESB Dossier Ecosystemen voor ondernemen

commercieel te exploiteren. Hierdoor vormen academische spin-offs een belangrijke schakel in het proces
van kennisvalorisatie.
In de Verenigde Staten spelen academische spinoffs al sinds de Bayh-Dole Act, die in de jaren tachtig
aangenomen werd, een belangrijke rol in het economische landschap (Balkin et al., 2005). De academische spin-offs die in de VS tussen 1980 en 1999 zijn
opgestart, hebben momenteel gezamenlijk een toegevoegde waarde van 33,5 miljard dollar gerealiseerd.
Gemiddeld hebben deze spin-offs een omzet van tien
miljoen dollar (Shane, 2004). Grote bedrijven als

het ondernemingsklimaat dat
heerst op een kennisinstelling bepaalt
voor een belangrijk deel de hoeveelheid
spin-offs die het voortbrengt

Genentech, Lycos en Google, die wereldwijd bekendheid genieten, zijn wellicht de beste voorbeelden van
universitaire spin-offs. In Europa wordt sinds de jaren
negentig in toenemende mate een proactieve rol van
universiteiten in het proces van kennisvalorisatie verwacht. Dit heeft ertoe geleid dat er ook in Europa een
substantiële groei is geweest in het aantal academische
spin-offs (Clarysse et al., 2008). Deze zijn grotendeels
gegenereerd door een klein aantal zeer ondernemende
universiteiten.
Ook in Nederland zijn spin-offs van universiteiten geen onbekend fenomeen. Zo valt het laatste
decennium circa veertig procent van alle bedrijven in
de Life Science-sector te classificeren als academische
spin-off (Bekkers et al., 2006). De drie Nederlandse
universiteiten die het grootste aantal spin-offs hebben
gegenereerd, zijn de universiteiten die zich hebben
aangesloten bij de 3TU.Federatie: de Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven en
Universiteit Twente. Maar ook andere universiteiten,
zoals Leiden, Utrecht en Wageningen, kennen toenemende aantallen spin-offs in nichemarkten. Wat komt
22

er samen bij een succesvol spin-off-ecosysteem van en
rond kennisinstellingen?
Academisch spin-offbeleid

De belangrijkste sleutel om de ontwikkeling van universitaire spin-offs te stimuleren, ligt bij de universiteit. Het ondernemingsklimaat dat heerst op een
kennisinstelling bepaalt voor een belangrijk deel de
hoeveelheid spin-offs die het voortbrengt. Universiteiten met een culturele norm om commercialisering
van universitaire kennis te ondersteunen, zullen meer
spin-offs produceren. Er worden grofweg drie spin-offstrategieën van universiteiten onderscheiden (Clarysse
et al., 2008). Dit zijn de low-selective-, supportive- en
incubator-strategieën. De drie spin-offstrategieën leggen elk een andere nadruk op onderdelen van het spinoffmanagement (tabel 1).
Het low-selective-model sluit aan bij de doelstelling van de ondernemende universiteit om zo veel mogelijk spin-offs te genereren. Ter bevordering hiervan
heeft de universiteit een afdeling die specifiek focust
op academische spin-offs, bestaande uit een klein team
met voornamelijk brede kennis over ondernemerschap
en subsidieprogramma’s. Het promoten van ondernemerschap binnen de universiteit gebeurt vooral via
het sociale netwerk van ondernemers en ondersteuners. De regionale ontwikkeling wordt gestimuleerd
door werkgelegenheid te creëren, voornamelijk voor
hogeropgeleiden. Uit onderzoek naar Amerikaanse
spin-offs is gebleken dat deze meer bijdragen aan het
creëren van werkgelegenheid en innovatie dan andere
kleine en middelgrote bedrijven (Shane, 2004). Ondersteuning van spin-offs vindt in het low-selectivemodel voornamelijk plaats in de opstartfase van een
bedrijf. In deze fase ontvangen spin-offs financiering
en coaching vanuit de universiteit.
Het supportive-model heeft zijn naam te danken aan de uitgebreide steun die spin-offs verkrijgen
voordat ze daadwerkelijk zijn opgestart. Het doel van
deze strategie is het genereren van economisch rendabele spin-offs die een grote overlevingskans hebben
en in de regio gevestigd blijven. Universiteiten die het
supportive-model hanteren, hebben een afdeling kennisvalorisatie die binnen de universiteit een bepaalde
mate van autonomie geniet. Zo kan het team op eigen
wijze een gunstig klimaat creëren dat commercialisering van kennis stimuleert. De spin-offs concentreren
zich rondom een bepaalde vorm van technologie. Belangrijk onderdeel van het functioneren van de afde-

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders
te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

Jaargang 99 (4698S) 20 november 2014

Ruimtelijk ESB

Vormen van academisch spin-offbeleid

Tabel 1

Low-selective

Selecteren van spin-offs

Incubator

Passief

Actief

Spin-off als voorkeur

Overweging
commercialiseringvorm

Supportive

Passief

Rol in zoektocht
naar commerciële potentie

Enige selectiecriteria

Spin-off slechts als
alternatief

Weinig selectief

Selectief

Zeer selectief

Ontwikkeling van
bedrijfsplannen

Steun door validering van
bedrijfsplannen

Ondersteuning bij het
schrijven van voorlopige
bedrijfsplannen

Actieve steun bij
het schrijven van
bedrijfsplannen

Begeleiding in zoektocht
naar financiering

Kleine financiële
bijdrage door middel van
publiek geld

Middelgrote bijdrage,
combinatie van publiek
en privaat geld

Grote financiële
bijdrage, bijvoorbeeld
durfkapitaal

Hulp bij zoektocht fysieke
locatie

Er wordt ruimte op de
universiteit aangeboden

Incubatie centrum met
marktconforme prijs op
sciencepark

Goedkope
incubatieruimte door
universiteit verzorgd

Minimaal, enkel
tijdens opstartfase

Uitgebreide
ondersteuning tijdens
opstartfase

Zeer uitgebreid

Afwezig

Passief

Actief

Autonome afdeling die
los staat van de afdeling
kennisvalorisatie

Onderdeel van
de afdeling
kennisvalorisatie

Interdisciplinaire
business-developmentafdeling

Geen specifieke
technologische kennis

Minder brede
technologische kennis

Zeer specifieke
technologische kennis

Mate van ondersteuning
Ondersteuning na
realisering van de spin-off
Spin-off afdeling
Technologische kennis van
het spin-off team

Bron: Clarysse et al., 2004; 2008

ling is de beschikbaarheid van incubatieruimte en een
sciencepark.
Academische instellingen die het incubator-­
model toepassen, hebben een proactieve rol in de
zoektocht naar commerciële mogelijkheden op het gebied van innovatieve technologie. Inhoudelijke speerpunten in de faculteiten beïnvloeden grotendeels de
technologische aard van de spin-offs, en het management richt zich hier expliciet op. In tegenstelling tot
het low-selective-model gaat het om kwaliteit, niet om
kwantiteit. Het selecte aantal spin-offs dat de universiteit voortbrengt zal groeigeoriënteerd zijn en wordt
ondersteund door durfkapitaal. Ondersteuning van de
spin-offs wordt gecoördineerd op een sterk ontwikkelde business-development-afdeling. De technologie
waarmee gewerkt wordt is zeer specifiek en innovatief.
Derhalve zijn substantiële investeringen in technische
apparatuur noodzakelijk.

Jaargang 99 (4698S) 20 november 2014

Regionaal beleid en spin-offs

Hoewel het academische spin-offbeleid het belangrijkste is, worden ondernemers van universitaire spin-offs
ook beïnvloed door het sociale en institutionele milieu waarin zij zich bevinden (Mosey et al., 2013). Op
zowel nationaal als regionaal niveau is er sprake van
een wet- en regelgeving en van faciliteiten die invloed
uitoefenen op de totstandkoming en de groei van academische spin-offs. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat ondernemerschap een regionaal fenomeen
is (Wagner en Sternberg, 2004). Vandaar de regionale
verschillen, onder andere wat betreft het aantal innovatieve ondernemingen dat jaarlijks wordt gestart. Er
zijn meerdere vormen van marktfalen die het ingrijpen
van regionale overheden op het gebied van ondernemerschap rechtvaardigen (Storey, 2008). Met name
informatie-asymmetrie is een vorm van marktfalen
die zich vaak voordoet. Ten eerste zijn – voormalige
– studenten of faculteitsmedewerkers onvoldoende
op de hoogte van de voordelen die het opstarten van

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders
te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

23

ESB Dossier Ecosystemen voor ondernemen

een bedrijf met zich meebrengt. Er betreden daardoor
minder innovatieve en potentieel groeiende ondernemers de markt dan mogelijk zou zijn. Hoewel beargumenteerd kan worden dat dit juist een onderdeel is
van de onzekerheid van de markt voor startende ondernemers of innoverende producten en dat de markt
wel efficiënt kan werken, leidt het onbenut laten van
potentieel tot een niet-effectieve markt – het centrale
argument van Stam (2014). Ten tweede zijn ondernemers, eenmaal begonnen, vaak gebrekkig op de hoogte

Regionaal beleid en marktfalen

tabel 2

Informatie- Informatieasymmetrie asymmetrie
starters
markt
Promotie van ondernemerschap

X

Organiseren ondernemerschapstraining

X

Succesvolle ondernemers als
rolmodel gebruiken

X

Oprichten/subsidiëren
adviserende instanties

X

X

Business incubators opzetten/
subsidiëren

X

Tekort
aan start­
kapitaal

X

X

X

Subsidieregelingen

Bron: Storey, 2008

Locatiefactoren spin-offs

X

X

X

Lagere transactie kosten

X

X

X

Aanwezigheid afzetmarkt

X

Aanwezigheid andere
(gelijksoortige) bedrijven

X

Nabijheid
universiteit

Agglomeratie
voordelen

Menselijk kapitaal

Gedrags
theorie

Natural
advantage

tabel 3

X

Sociale contacten
Spill-overs

X

X

X
X

Levenskwaliteit

X

Lock-in

X

Overige persoonlijke
voorkeuren

X

Specifieke apparatuur

X
Bron: Egelen et al., 2004; Heblich en Slavtchev, 2014

24

van nieuwe kansen op de markt en van de gevolgen
van hun acties. Een derde vorm van marktfalen betreft
financiering van nieuwe ondernemingen door middel van durfkapitaal. Financiële instellingen zijn niet
of nauwelijks in staat om nieuwe ondernemingen op
waarde te schatten, zeker als deze gepaard gaan met
nieuwe technologieën. Daarom zullen zij wat betreft
de financiering ervan terughoudend zijn (Audretsch et
al., 2007). Tabel 2 verbindt deze vormen van marktfalen aan vormen van regionaal beleid. Niet alleen op de
universiteit dient een gunstig ondernemingsklimaat te
heersen, ook in de regio zelf. Derhalve dient juist regionaal beleid, in regio’s waar kennisdragers aanwezig zijn,
zich te richten op promotie van ondernemerschap en
het faciliteren en organiseren van educatie en training.
Informatie-asymmetrie nadat de ondernemer zijn bedrijf opgericht heeft, noopt tot coaching en advies, en
wellicht tot business incubators. Het tekort aan startkapitaal kan verbonden worden aan subsidieregelingen.
Regionaal beleid kan een belangrijke rol spelen in de stimulering van ondernemerschap. Er kan
echter niet worden verwacht dat regionaal beleid op
korte termijn grote verschillen zal maken in het jaarlijks opgerichte aantal nieuwe bedrijven – waaronder
academische spin-offs. Derhalve is er bij beleid dat de
stimulering van ondernemerschap in een regio als doel
heeft, geduld en een langetermijnvisie vereist (Fritsch
en Mueller, 2007). Om zo veel mogelijk vruchten af te
werpen, is een actieve participatie van zowel regionale
beleidsmakers en academische instellingen als ondernemers van academische spin-offs in het beleidsproces
vereist.
Spin-offs en locatiekeuze

Kenmerkend voor universitaire spin-offs is vestiging
op een locatie in de nabijheid van de universiteit waaruit zij voortvloeien (Heblich en Slavtchev, 2014).
Lokale omstandigheden moeten daarom optimaal
aansluiten bij de wensen van spin-offs. Daar een groot
deel van academische instellingen in grootstedelijke
gebieden zit, kunnen ook andere co-locatiefactoren
een rol spelen. Tabel 3 vat de spin-off-locatiefactoren
en bijbehorende theorieën samen. Het natural advantage-model gaat ervan uit dat bedrijven zich vestigen
waar de benodigde grondstoffen zijn. Een belangrijke
grondstof voor kennisintensieve bedrijven is menselijk
kapitaal. Het feit dat dit aanwezig is binnen universitaire instellingen en dat deze de belangrijkste leverancier van personeel zijn voor academische spin-offs, ver-

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders
te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

Jaargang 99 (4698S) 20 november 2014

Ruimtelijk ESB

klaart mede de locatiekeuze van spin-offs. Een andere
factor is de mate waarin de ondernemer voordeel kan
behalen uit agglomeratievoordelen – voordelen verbonden aan clustering van bedrijven in dezelfde sector
– minder zoekkosten vanwege personeel, toeleveranciers, klanten en informatie – of voordelen verbonden
aan een grote markt of dichte infrastructuur – urbanisatievoordelen. Een ongunstige situatie wat betreft
urbanisatie-externaliteiten werkt als een push-factor
voor academische spin-offs om de regio te verlaten
(Egeln et al., 2004). Als voordelen het gevolg zijn van
de aanwezigheid van bedrijven binnen een verwante
sector, dan zijn dit lokalisatievoordelen. Beide vormen van agglomeratievoordelen kunnen gefaciliteerd
worden door de aanwezigheid van scienceparken (Van
Winden et al., 2012).
Vanuit de gedragstheorie wordt de locatiekeuze
van bedrijven niet enkel beschouwd als een strategische keuze, maar voornamelijk als de uitkomst van
menselijk handelen. De locatiekeuze wordt gemaakt
door de ondernemer. Diens persoonlijke karakteristieken en voorkeuren zijn onlosmakelijk verbonden
met de uiteindelijke vestigingskeuze. Dit opent de
deur voor een veelvoud aan factoren. Ondernemers
geven er de voorkeur aan om hun bedrijf dicht bij hun
woonlocatie, familie en vrienden te vestigen. Deze
kunnen tevens positief bijdragen aan de ontwikkeling
van de onderneming, bijvoorbeeld door middel van
een ­ nanciële bijdrage. Het merendeel van de spinfi
offs vestigt zich in de nabijheid van de universitaire
instelling waaruit zij zijn ontstaan. Het is mogelijk dat
universitaire spin-offs zich simpelweg aldaar vestigen
omdat de rest dat ook doet. Een andere ‘zachte’ locatiefactor is de levenskwaliteit, die ook mee lijkt te spelen
in het locatiekeuzeproces van kennisintensieve bedrijven (Lafuente et al., 2010).
Er zijn meerdere manieren waarop universitaire
spin-offs kunnen profiteren van de nabijheid van de
universiteit waaruit ze zijn voortgekomen. Zo verlaagt
nabijheid de transactiekosten die gepaard gaan met de
overdracht van tacit knowledge. Dit is impliciete kennis
die, in tegenstelling tot codified knowledge, uitsluitend
door middel van frequent, persoonlijk contact overgedragen wordt. Tevens stimuleert zulke kennis de
samenwerking bij het doen van onderzoek en het ondersteunen van de spin-off in het algemeen. Daarnaast
is het mogelijk dat de ondernemer formeel contact met
de universiteit wil blijven houden, bijvoorbeeld om er
op parttimebasis te kunnen blijven werken. Om in het
Jaargang 99 (4698S) 20 november 2014

begin de kosten te reduceren, kunnen spin-offs proberen gebruik te maken van de apparatuur en incubatieruimtes van de academische instelling.
Structuren en netwerken

In een ecosysteem van ambitieus ondernemerschap,
gestimuleerd vanuit universiteiten middels spin-offs,
hebben randvoorwaarden als financiering, netwerken,
kennis, locaties, opleiding en wetgeving ieder een eigen
plaats, maar hangen ze nauw met elkaar samen in een
regionale setting. Binnen het regionale ecosysteem –

binnen het regionale
ecosysteem kunnen door een stelstel
van geschreven en ook ongeschreven
regels de transactiekosten
worden beperkt

dat bestaat uit universitaire, regionale en lokale structuur- en netwerkelementen – kunnen door een stelstel
van geschreven en vooral ook ongeschreven regels de
transactiekosten worden beperkt. Structuren als huisvesting, bereikbaarheid en de aanwezigheid van de
universiteit zijn noodzakelijke voorwaarden. Als deze
ontbreken hebben spin-offs daar hinder van, en blijft
het uiteindelijke succes achterwege. Productieve netwerken tussen spin-offs, universiteiten, consumenten,
toeleveranciers en uitbesteders maken een ecosysteem
ook daadwerkelijk tot een succes – vormen voldoende
voorwaarden voor ontwikkeling. Buiten het ecosysteem is het voor een onderzoeker en ondernemer zeer
moeilijk om tot een waardebepaling van zijn of haar
specifieke inbreng te komen.
De structuren vormen de grenzen aan het groeien absorptievermogen van het systeem: de omvang en
focus van faculteiten, de afweging van valorisatie door
onderzoek en onderwijs, de omvang van faciliterende
afdelingen, de lokale marktvraag en het aanwezige

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders
te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

25

ESB Dossier Ecosystemen voor ondernemen

personeel maken dat spin-offs niet onbeperkt kunnen
ontstaan en doorgroeien in een regio. Gerichte steun
op nationaal niveau kan, in samenhang met lokale
omstandigheden, helpen dit te verbeteren. Een al langer bestaand ecosysteem brengt de pad-afhankelijke
gebruiken, normen, ongeschreven regels en sfeer met
zich mee die nodig zijn voor succes. De Universiteit
Twente geldt als een van de Nederlandse best practices
van zo’n systeem, met sinds 1982 ongeveer 1000 spinoffs die anno 2014 voor meer dan 8000 hoogwaardige
banen hebben gezorgd. Deze spin-offs die verbonden
zijn met de universiteit door patenten, gezamenlijk

vanaf het eerste jaar
worden studenten attent
gemaakt op de mogelijkheden
van het ondernemerschap

onderzoek of verbondenheid binnen het ecosysteem
van valorisatienetwerken, blijven voor een belangrijk
deel (68 procent) in de regio Twente, in tegenstelling
tot enkel alumni-gedefinieerde spin-offs – het systeem
werkt dus lokaal. Het ondernemerschapsecosysteem
dat zich geleidelijk rond de Universiteit Twente heeft
ontwikkeld, is tot stand gekomen binnen een specifieke institutionele en regionaal-economische omgeving. Al in 1982 besloot het college van bestuur tot
een strategie ter ontwikkeling van een ‘ondernemende
universiteit’. Vanaf het begin kiest de universiteit voor
een beleid dat ondernemerschap in de breedte steunt
– low-selective-strategie. De TOP-regeling – Twente
OndernemersPlaats – staat vanaf 1982 open voor alle
kennis-intensieve starters die een kennisrelatie hebben met de universiteit. Pas nadat een deel van de
studenten het ondernemerschap begint te zien als een
aantrekkelijke carrièrekeuze, komt er in Twente meer
nadruk te liggen op hightech-starters en de overdracht
van intellectueel eigendom. Een deel van deze studenten en onderzoekers is, na de ondersteuning in Twente,
het bedrijf buiten de regio gestart. Daarmee werd de
Universiteit Twente vooral ook een landelijke broed26

plaats. Binnen deze universiteit wordt er sinds de jaren
negentig dan ook meer een supportive spin-offbeleid
gevoerd. Vanaf 2006 wordt dit gecoördineerd vanuit
de Stichting Kennispark Twente, waarin de Universiteit Twente, Hogeschool Saxion, provincie Overijssel
en gemeente Enschede participeren. De aanpak vertoont overeenkomsten met een club in het betaalde
voetbal, waarin de keten loopt van het interesseren van
jonge kinderen voor voetbal tot (hopelijk) de verkoop
van sterspelers. Vanaf het eerste jaar worden, door middel van evenementen en vakken in het curriculum, studenten attent gemaakt op de mogelijkheden van het
ondernemerschap. Daarna is er een reeks van mogelijkheden voor coaching, training, advies, huisvesting
en financiering op basis van maatwerk.
Evenals bij andere universiteiten is financiering
een uitdaging van het Twentse ecosysteem, zowel in de
financiering van de startende bedrijven als in de governance van het systeem zelf. Dit probleem is duidelijker
merkbaar in een periode van financiële crisis. In de beginperiode van de crisis was er voornamelijk durfkapitaal beschikbaar vanuit institutionele fondsen, mede
gefinancierd door de overheid. Een voorbeeld is de participatiemaatschappij van Oost NV (PPM Oost). Op
dit moment spoort het Rijk de pensioenfondsen aan
om ook in Nederland te beleggen in spin-offbedrijven
en de ontwikkeling van Innovatiecampussen. Na landelijke publiciteit over de spin-offsuccessen zijn er nu
ook private kopers en investeerders in Twente actief,
die bijvoorbeeld het Twente Technology Fund hebben
opgericht. Vraag is nu of deze nieuwe stakeholders zich
onderdeel gaan voelen van het Twentse ecosysteem, of
dat hun activiteiten buiten de regio gaan plaatsvinden.
Conclusies en beleidsimplicaties

Stam (2014) stelt dat de ecosysteem-benadering benadrukt dat ondernemerschap plaatsvindt in een gemeenschap van wederzijds afhankelijke actoren. Beleid
van universiteiten gericht op spin-offs en lokale ontwikkeling past hier goed bij, maar is in Stams studie
onderbelicht. Een regionale inbedding in clustervorming, arbeidsmarkt en inhoudelijke kennistradities
geeft innovatie en groei vanuit de universiteiten een
grotere kans op concreet succes. Het stimuleren van
spin-offs door universiteiten kan variëren van lowselective, waarbij alle commerciële activiteiten worden
toegejuicht, tot incubator-based, waarbij spin-offs met
marktkansen meer secuur worden gemanaged en geselecteerd. De effectiviteit van spin-offs bij regionale

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders
te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

Jaargang 99 (4698S) 20 november 2014

Ruimtelijk ESB

ontwikkeling en innovatie neemt toe door meer informatie – over markten, subsidies en faciliteiten – in de
opstart- en doorgroeifases, en door de mogelijkheid
om spin-offs te financieren. Het niet tot wasdom komen van ambitieus ondernemerschap door beperkingen hierin leidt tot onbenut potentieel en is een vorm
van marktfalen. Het op orde brengen van regionale
productiestructuren, via huisvesting, informatieverstrekking, financiering en de toegankelijkheid van de
afzet- en arbeidsmarkt, is te classificeren als noodzakelijke voorwaarden voor de ontwikkeling van een innovatief academisch ondernemerschap. Daadwerkelijk
succes berust op pad-afhankelijke netwerken en geschreven en ongeschreven regels tussen onderzoekers,
bedrijven en kennisinstellingen – de zachte kant van
een ecosysteem. Gezamenlijk vormen ze noodzakelijke
en voldoende voorwaarden voor succes een governance-systeem.
Ook in de definitie van Stam (2014) heeft een
ecosysteem een vorm van governance, maar daarin
wordt nog weinig onderscheid gemaakt naar de onderdelen daarvan. Het governance-deel van spin-offstrategieën wordt nu vaak gefinancierd met overheidssubsidies. Bestuurders die moeten bezuinigen, vragen zich
af of de activiteiten van bijvoorbeeld het Kennispark
in Twente ook gefinancierd kunnen worden uit revolving fund-mechanismes. Inkomsten uit de verkoop van
deelnemingen zijn echter moeilijk te voorspellen en te
begroten. Ondanks de noodzakelijke verscheidenheid
van de individuele ecosystemen kan de valorisatie van
kennis in Nederland veel baat hebben bij een intensieve samenwerking tussen het Rijk en de kennisinstellingen. Die samenwerking moet voorwaardenscheppende generieke maatregelen – waaronder zeker de door
Stam voorgestelde – verbinden met lokale en succesvolle strategieën van kennisinstellingen en overheden.

Literatuur
Audretsch, D.B., I. Grilo en A.R. Thurik (2007) Explaining entrepreneurship and the
role of policy frameworks. In: Audretsch, D.B. et al. (red.) Handbook of Research on
Entrepreneurship Policy. Cheltenham: Edward Elgar, 1–17.
Balkin, D.B., P.T. Giadonis, G.D. Markman en P.H. Phan (2005) Entrepreneurship
and university-based technology transfer. Journal of Business Venturing, 20(2), 241–
263.
Bekkers, R., V. Gilsing en M. van der Steen (2006) Determining factors of the effectiveness of IP-based spin-offs: comparing the Netherlands and the US. Journal
of Technology Transfer, 31(5), 545–566.
Bramwell, A. en D.A. Wolfe (2008) Universities and regional economic development. Research Policy, 37(8), 1175–1187.
Clarysse, B., A. Lockett, E. van de Velde et al. (2004) Spinning out new ventures: a
typology of incubation strategies from European research institutions. Journal of
Business Venturing, 20(2), 183–216.
Clarysse, B., P. Mustar en M. Wright (2008) University spin-off firms: lessons from
ten years of experience in Europe. Science and Public Policy, 35(2), 67–80.
Egeln, J., S. Gottschalk en C. Rammer (2004) Location decisions of spin-offs from
public research institutions. Industry and Innovation, 11(3), 207–223.
Fritsch, M. en P. Mueller (2007) The persistence of regional new business formation-activity over time – assessing the potential of policy promotion programs.
Journal of Evolutionary Economics, 17(3), 299–315.
Heblich, S. en V. Slavtchev (2014) Parent universities and the location of academic
startups. Small Business Economics, 42(1), 1–15.
Hwang, V.W. en G. Horowitt (2012) The rainforest. The secret for building the next Silicon
Valley. New York: Regenwald.
Lafuente, E., C. Serasols en Y. Vaillant (2010) Location decisions of knowledgebased entrepreneurs: why some Catalan KISAs choose to be rural? Technovation,
30(11), 590–600.
Mosey, S., E. Rasmussen en M. Wright (2013) The influence of university departments on the evolution of entrepreneurial competencies in spin-off ventures. Research Policy, 43(1), 92–106.
Shane, S. (2004) Academic entrepreneurship: university spinoffs and wealth creation.
Cheltenham: Edward Elgar.
Stam, E. (2014) Ecosystemen voor ambitieus ondernemerschap. ESB, 99(4698s),
6–12.
Storey, D.J. (2008) Entrepreneurship and SME Policy. Lyon: World Entrepreneurship
Forum.
Wagner, J. en R. Sternberg (2004) Start-up activities, individual characteristics and
the regional milieu: lessons for entrepreneurship support policies from German micro data. The Annals of Regional Science, 38(2), 219–240.
Winden, W. van, et al. (2012) Creating knowledge locations in cities: innovation and integration challenges. Londen: Routledge.

Jaargang 99 (4698S) 20 november 2014

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders
te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

27

Auteurs