Ga direct naar de content

Minder banengroei in alle provincies in 2002

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: december 19 2003

Minder banengroei in alle provincies in 2002
Aute ur(s ):
(auteur)
Ve rs che ne n in:
ESB, 88e jaargang, nr. 4422, pagina 631, 19 december 2003 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):

In Nederland is de banengroei de laatste paar jaar sterk teruggelopen. Deze vermindering deed zich voor in alle provincies.
Flevoland laat al jaren achtereen de hoogste banengroei zien. In 2002 bedroeg de banengroei hier 3,7 procent, terwijl dit in 2001 nog 5,0
procent was. Ook Friesland deed het in 2002 relatief goed met een groei van 2,1 procent. De provincie Limburg stond de afgelopen drie
jaren onder aan de ranglijst, de laatste twee jaren samen met Noord-Holland. Zowel in Limburg als in Noord-Holland nam de banengroei
verder af van 1,5 procent in 2001 naar 0,2 procent in 2002.
Ook in de meeste Corop-gebieden kwam de banengroei in 2002 lager uit dan in het voorgaande jaar. In sommige Corop-gebieden
verminderde zelfs het aantal banen. Opvallend was de grote afname van het aantal banen in Groot-Amsterdam. In 2000 nam het aantal
banen hier nog toe met ruim 25.000. In 2002 nam het aantal banen af met 3000. Deze omslag was vooral te wijten aan de commerciële
dienstverlening. In deze sector verdwenen ruim 8000 banen in 2002. Daarnaast gingen er banen in de industrie en bouwnijverheid
verloren. Hier tegenover stond een toename van bijna 8000 banen in de niet-commerciële sector, waarvan meer dan de helft banen in de
gezondheids- en welzijnszorg.
Ook in de grote Corop-gebieden Utrecht en ‘s-Gravenhage nam in 2002 het aantal banen af in de industrie en bouwnijverheid en in de
commerciële dienstverlening. In de niet-commerciële dienstverlening echter was er een toename. Per saldo was er in deze gebieden nog
een kleine banengroei.
Van de vier grootste Corop-gebieden viel Groot-Rijnmond op in positieve zin. In deze regio nam in 2002 het aantal banen in de
commerciële dienstverlening met bijna 2000 toe. De totale toename van banen in de regio Groot-Rijnmond kwam uit op bijna 8000 banen.
figuur 1

Figuur 1. Verandering van het aantal banen van werknemers per provincie t.o.v. van voorgaand jaar, per 31 december, in procenten
figuur 2

Figuur 2. Verandering van het aantal banen van werknemers in vier Corop-gebieden t.o.v. voorgaand jaar, per 31 december, in
procenten
figuur 3

Figuur 3. Verandering van het aantal banen van werknemers in vier Corop-gebieden t.o.v. voorgaand jaar per sector, per 31 december,
in duizenden

Copyright © 2003 – 2004 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)