Ga direct naar de content

Jrg. 42, editie 2066

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 30 1957

Econo

misch,mStatistische

__liericliten’

/

De autd in Amerika

.

*

J.
Hasper

*
1

Geldinicht en gemeenterecht

*

‘Dr.H.Umrath

– Structureel of conjunctureel loonbeleid?

S

Drs.J. H. C. A. Robroeks

De buitenlandse handel van Nederland

.
S

1

.

t

S

–S

t

.Mr.’ 0. Leyindekkers

Het doel van de vestigingswet

S

UITGAVE VAN HET NEDERLANDSCH ECONOMISCH INSTITUUT

/

S

42e JAARGANG
S

.

No. 2066

t

‘S

S

WOENSDAG 30 JANUARI 1957

S

S

S

III

w .

EERSTE NEDERLÂNDS(HE

VERZEKERING-MIJ, OP HET LEVEN EN TEGEN

INVALIDITEIT N.V.


Pensioenregelingen


Risico-herverzekering

van pensioenfondsen

• Aanvullingen op het

wettelijk bodempensioen

HOOFDKANTOOR:

JOHAN
DE
WITTLAAN 50 – S-GRAVENHAGE

TEL. 01700-51.43.51

ARNHEMSCHE HYPOTHEEKBANK N.V.

AGENTSCHAP RO1TERDAM – Mr.J. R. PENTERMANN

2e .Westewagenhof
1
(St.
Laurenshuis)

Telefoon 29527

KMees&Zoonen

Assurantie-makelaars

Rotterdam

Amsterdam

‘s-Gravenbage
Delft

Schiedam. Vlaardingen

Albiasserdam

verlenen gaarne hun

goede diensten, o. m.

hij het

kiezen van beleggingen

sluiten van auto-, w.a.,

fraude. en berovings-

verzekeringen

ii

Maandblad

EKONOMI DAN KEUANGAN INDONESIA

(ECONOMIE EN FINANCIËN)
Uitgave in samenwerking met Nationaal Planning

Bureau, Ministerie van Financiën en de Economische

Faculteit van de Universiteit Indonesia.

R e d actie: R. H. Djuanda, S. 1. Djajadiningrat,

A. Kraai, Loekman Hakim, Oey Beng To en Sumitro

Djojohadikusumo.

Abonnementsprijs: Rp. 60 per jaar, welke voor

abonnees in Nederland kan worden betaald door

overmal9ing aan de Bank Indonesia Amsterdam op

rekening van de Jajasan Penerbitan Ekonomi dan

Keuangan, Djakarta, van een bedrag ad N.f 20 per

jaar. –

Adres Redactie: Djalan Langsat
1 no.
22

Kebajoran Baru

Djakarta – Indonesia.

Adres Administratie: d/a P. T. Pembangunan,

Gunung Sahari
nr. 84

Djakarta – Indonesia.

ECONOMISCH-

STATISTISCHE BERICHTEN

Uitgave van het Nederlandsch Economisch Instituut

Adres voor Nederland:
Pieter de Hoochweg 120, Rotterdam- W.
Telefoon redactie: K 1800-52939. Administratie: K 1800-
38040. Giro 8408.

Bankiers:
R. Mees en Zoonen, Rotterdam. ‘Banque de Corn-
merce, 6, Place Royale, Brussel, postcheque-rekening 260.34.

Redactie-adres voor België:
Lr. J. Geluck, Zwjjnaardse Steen-

weg 357, Gent.

Abonnementen( Pieter de Hoochweg 120, Rotterdam- W.

AbonnementspriJs:
franco
per post, voor Nederland. en de
Overzeese Rijksdelen (per zeepost) t. 29,—, overige landen

f.
31,— per jaar. Abonnementen kunnen ingaan met elk nummer en slechts worden beëindigd per ultimo van het
kalenderjaar.,
Losse nummers 75 ct.

Speciale
nummers f. 2.

Aangetekende stukken in Nederland aan het Bijkantoor
Westzee4jjk, Rotterdam- W.

Advertenties.
Alle correspondentie betreffende advertenties
te richten aan de N. V.
Koninklijke
Nederl. Boekdrukkerj
H.A.M. Roelants, Lange Haven 141, Schiedam (Telefoon
69300, toestel 1
of
3).

Advertentie-tarief
f
0,30 per mm. Contract-tarieven op aan-vraag. Rubrieken ,,Vacatures” en ,,Beschikbare krachten”

f.
0,60 per mm (dubbele kolom). De administratie behoudt
zich het recht voor om advertenties zonder opgaaf van
redenen te weigeren.

1_

‘ De auto in Amerika” –

Aiierika is een land op wielen. Het bezit bijna 2/3 van

de 100 mln, auto’s – afgezien van militaire – die op de

wereld rondrjden. De Amerikaan rijdt bij wijze van sprek’en

zo ongeveer 1 op 3, m.a.w. er is gemiddeld 1 auto op

nog geen 3 inwoners, dit in tegenstelling tot bijv. india,

waar de verhouding circa 1 op 1.200 is. Direct na Amerika

komen in dit verband Canada, Australië en Nieuw-Zee-

land met 1 op 4 â 4,4. De meestgemotoriseerde landen

van West-Europa hebben ongeveer 1 auto per 10 inwoners

(Nederland 1 op 27). Het autopark in de Verenigde Staten

bestaat voor 83 pCt. uit personenauto’s. Een schril con-

‘trast hiermee vormen landen als Japan en Rusland, waar

juist de vrach’tauto’s e.d. – nI. met 82 en 88 pCt. – deze

plaats innemen. –

De auto-industrie in de’ Verenigde Staten verschafte

in 1955 werk aan een kleine 900.000 man. in dat jaar

werden 7,9 ?iln. pçrsonen- en 1,2 mln vrachtauto’s ge-

prdduceerd, d.i. 2/3 van de wereldautoproduktie. Hiermee

was 23 pCt. van het totale Amerikaanse staalverbruik

gemoeid. Voor rubber en leren bekleding waren deze

percentages resp. 63 e 71. In de automobielfabricage

werd in 1955 voor een bedrag van $ .1.128 mln, geïnves-

teerd. Ondanks de, tijdelijke terugloop in de verkopen in

1956, wordt het geïnvesteerde bedrag in dat jaar volgens’

,,Petroleum Press, Service”, waaraan d&’hier vermelde

cijfers zijn ontleend, op een recordhoogte van $ 1.817

mln, geraamd. Dit zou neerkomen op ongeveer 12.pCt.

van het totaal aan nieuwe kapitaalinvesteringen in de

Amerikaanse industrie.

De auto neemt in het Amerikaanse leven een belang-

rijker plaats in dan in dat van welk ander land ook: De

arbeider, gaat er mee naar zijn werk; zijn vrouw gaat met
de auto winkelen; voor de vakanties wordt hij onmisbaar
geacht. De auto werkt de spreiding van de bevolking van
de stad naar het platteland.in
de hand. Volgens ,,Welvaart

en Konsumptie”, een C.O.P.-rapport van het ,,Consumer

Interest Team”, wordt verwacht dat
4
e
grote steden hun

maximale expansie hebben bereikt; achteruitgang zou

zelfs waa’tschijnlijker zijn dan verdere groei. De verkeers-

congesties en het parkeerprobleem in de grote steden dragén

hiertoe bij. Van de Amerikaanse arbeider die een baantje

99
,

zoekt wordt wel gezegd, dat hij, na gevraagd te hebben

naar het te verdienen loon, vervolgens informeert naar de’

parkeerfaciliteiten. De Amerikaan gebruikt zijn wagen

intensief; elke auto legt gemiddeld 40 km per dag af. In
1955 ging 15 pCt. der volwassenen 6f met de auto naar

het buitenland ôf’maakte tochten.in
het eigen land van

meer dan 1.600 rn. Konden
59,3
mln. Amerikanen in

1949 auto rijden, in
1955
waren dit er 74,7 mln., d.i. ciréa

2/3 van de volwassen bevolking.

Na deze alinèa over ,,car users” een enkel woord over

,,used cars”. Daar in de hogere inkomensgrôepen snel

van wagen verwisseld wordt, komen er in Amerika voort-

durend grote aantallen auto’s in redelijke conditie op. de

tweedehands markt. Ongeveer 47 pCt. van hen, die in

1955
een auto kochten, had dit drie jaar daarvéér ook

gedaan, en ongeveer 9 pCt. verving zijn auto binnen.het

jaar Niet minder dan’88 pCt. van de kopers van,een

nieuwe wagen ruimde te zelfder tijd zijn gebruikte auto op.

in
1955
werden er in Amerika in totaal 9,3 mln, tweede-
hands auto’s aan particulieren verkocht. Circa 3/5 van de
aankopen, zowel

nieuw’ als gebruikt, geschiedt op af-

betaling. In totaal staat thans een bedrag aanafbetalings-

krediet uit van $ 15 mrd., d.i. meer dan het afbetalings-

krediet voor alle andere goederen tezamen.

Een tragisch verschijnsel van het intensieve autoverkeer

it
de Verenigde Staten is, evenals elders, de hoge tol aan

mensenlevens, vooral kinderen, die het eist. Behalve ge-

durende de oorlog, toen het particuliere autoverkeer sterk

aan banden was gelegd, ligt het aantal doden door verkeers-

ongevallen tussen de 30.000 en 40.000;’ hierbij komen dan

nog honderdduizenden aan gewonden. In
1955
bedroeg

het aantal doden 38.300. Het aantal ongelukken neemt

evènwel niet evenredig toe niet de groei van het verkeer.

in 1934 eiste het verkeer 144 doden per 100.000 motor-

rijtuigen; in 1955 was dit a’antal 62. Het aantal doden

per 1 mrd. ,,vehicle miles” is zelfs nog scherper gedaald:
van 167 tot 64 gedurende dezelfde periode. Maar, zo be-

sluit;,Petroleum Press Service”, ,,. . . it remains an amaing

fact that modern society accepts with comparative calm

calamities on the roads on a scale which, if brought about

* by any other cause, it would hardly tolerate”.

/
Blz.

De auto in Amerika ……………………..

83

Geldmacht en gemeenterecht,
door J.
,,
Hasper

84

Structureél of conjunctureel loonbeleid?,
door
Dr. H. U,nrath ……………………….

87

D
,
e buitenlandse handel, van Nederlaid,
door

Drs. J. .H. C. A. Robroeks ………………
89

Het doel van de vestigingswet,
door Mr. 0 –
Leyendekkers

………………………..
92

Ingezondën stuk:

De verlanglijst van het Landbouwschap,
door Drs.

H. Wijlems, met een naschrift van Dr.

AUTE

Aantekening:

BJz.

De Belgische Bankcommissie verdedigt de on-
afhankelijkheid der banken,
door Drs. H. de

Bruyne …………………………….
96′

BoeJbespreking:

S. Swaab: ,,Heden en toekomst van de auto-
,

matische administratie”,
bespr. door. H.

Reinoud …………………………….
97

Geld- en kapitaalmarkt, door Drs. J. C. Brezet . ‘

98

Statistieken

…………………………….. 99

A. Vondeling. ……….. . ………. . ….

94

Amende’ honorable ………………………

COMI%IISSIE VAN REDACTIE: C. van den Berg; Ch. Glasz; L M. Koyck; H. W. Lambers; J. Tinbergen;
F. de Vries. Redacteur-Secretaris: A. de Wit. Adjunct Redacteur-Secretaris: J. H. Zoon.
COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BELGIË: F. Collin;
J.
E. Mertens de Wilmars;

J. van Tichelen; R. Vandeputte; A. Vlerick.

4

URSR.ECHT VOORBEHOUDEN

183

Aanleiding tot dit artikel
is een onlangs ver-

schenen circulaire van de Minister van Binnen-

landse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechteljke

Bedrijfsorganisatie betreffende de financiering van

investeringen door de lagere publiekrechteljke Ii-

• chamen. Schrijver zet uiteen dat
zijns
inziens de

gemeentelijke
financieringsmoeiljkheden veroor

• zaakt
zijn
door de uitgaven voor de woningbouw,

die het Rijk in 1948 op de gemeenten heeft af-

• gewenteld met de belofte in geval van nood te

zullen helpen; de investeringen in de particuliere


sector met fondsen van de institutionele beleggers;

het beletten van de gemeenten om ter kapitaal-

markt te
komen door de aankondiging, dat de Re-

gering de besluiten van Gedeputeerde Staten tot

• goedkeuring van leningen boven een zeker rende-

ment zal vernietigen; de Regering, die de contin-

genten in de bouwsectoren niet
tijdig heeft
herzien

ten gunste van de woningbouw.

Toen mijn artikel ,,Krap kapitaal” al voor het nummer

van 16 dezer. was afgedrukt, verscheen een circulaire van de

Minister, van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en

Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie dd. 14 januari 1957

betreffende de financiering van investeringen door de

lagere publiekrechtelijke lichamen. Daarin doet de Regering

een ernstig beroep op de gemeenten om alle investerings-
objecten, welke niet beslist nodig zijn, achterwge te laten

of tot een. later tijdstip uit te stellen. Hoezeer overtuigd,

dat de gemeentebesturen de noodzaak van beperking

zullen willen inzien en medewerken, geeft de Minister toch

enige ,,centrale directieven” om ongelijkheid van opvatting

te voorkomen en tevens om de Regering de mogelijkheid te

geven de vraag naar kapitaal op den voet te volgen en om

daarop de maatregelen, welke in haar vermogen liggen,

te baseren.

Deze centrale directieven zijn:

nieuwe langlopende leningen zullen moeten worden

aangewend:

tot consolidatie van de vlottende schuld;

voor de woningbouw;
kapitaalsuitgaven, die niet aan een bijzondere vergun-

ning ,,6f anderszins” zijn onderworpen, mogen niet

worden gedaan, voordat Gedeputeerde Staten een

verklaring van ,,geen bezwaar” hebben afgegeven;

dat College gaat vooraf na, of de urgentie van de uit-

gaaf moet prevaleren boven financieringsbezwaren;

dè gemeentebesturen moeten de sub 2 bedoelde uitgaven

aan Gedeputeerde Staten opgever(, ook die var de

bedrijven; ter verduidelijking wordt eraan toegevoegd:

.voor zij tot uitvoering komen, voordat tot aanbesteding

wordt overgegaan, voordat aankopen of bestellingen

worden gedaan, voordat ineigen beheer de spade in de

grond wordt gestoken. Deze meldingsprocedure geldt

ook voor onderdelen van reeds onderhanden zijnde

werken ,,en dergelijke”, ook al zijn de wettelijke goed-

keuringen reeds verkregen;

Gedeputeerde Staten zullen geen verklaring van geen

bezwaar mogen afgeven, wanneer de norm voor de

vlottende schuld is overschreden of, voor werken van

meer dan f. 100.000, voordat de Ministers van Binnen-

Geidmacht

– en

gemeenierecht

landse Zaken en Financiën, ‘die bij de beoordeling

rekening zullen houden met onderhanden zijnde werken,

hun flat hebben gegeven;
-.5. de Regering geeft ook voor de ,,geen bezwaar werken”

geen garantie, dat de nodige financieringsmiddelen

worden verkregen;

6. de gemeenten moeten zelf de nodige activiteit ontwik-

kelen om
41/4
pCt. leningen a pari aan te gaan, waarvan

de gemiddelde looptijd 20 jaar of langer is.

Daarnaast is er nog een circulaire van de Minister van

Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, waarin wordt voor-

geschreven dat na 21 januari alle gemeentelijke weg- en

waterbouwkundige werken boven de f. 50.000 aan een

rjksgoedkeuring zijn onderworpen, ongeacht of de kosten

ten laste van de gewone dienst dan wel van de kapitaal-

dienst komen.

De nood moet wel hoog gestegen zijn, als de Minister

van Binnenlandse Zaken bij circulaire reeds verleende

wettelijke goedkeuringen waardeloos verklaart. Tot nu toe

werden grondrechten alleen in geval van oorlôg of beleg

buiten werking gesteld. Doch al zouden we ons in econo-

mische oorlogsomstandigheden bevinden, dan is er nog

geen wet, die de Regering dergelijke exorbitante iechten

verleent. Artikel 153 der Grondwet zegt: Aan de raad

wordt de regellg en het bestuur van de huishouding der

gemeente overgelaten. Dit wordt verder uitgewerkt in de

Gemeentewet, waarin nauwkeurig het budgetrecht van de

gemeenten is geregeld. De raden besluiten en Gedeputeerde

Staten kunnen de begroting en de wijzigingen daarop

goedkeuren of hun goedkeüring onthouden. Tegen dit

laatste staat beroep open bij de Kroon. Gedeputeerde

Staten zullen bij het toezicht op de gemeentebesturen na-

gaan, of de belangen der gemeente worden behartigd en

niet verwaarloosd. Daarbij zullen Gedeputeerde Staten

niet op de stoel van de gemeentebesturen gaan zitten,

omdat zij anders in strijd met het adagium van de Grond-

wet zouden komen. De Minister van Binnenlandse Zaken,

die de autonomie van de gemeente moet beschermen,

zegt het nu anders: Gedeputeerde Staten zullen het beleid

2:

84

gaan beoordelen. Voor grotere werken zal de Minister

dat zelf doen, geassisteerd dôor zijn ambtgenoot van

Financiën. Noch van de beslissing van Gedeputeerde

Staten, noch van die der Ministers zal beroep open staan
bij de Kroon. Het centrale gezag regeef t met ontneming

van het recht van beroep. Principieel wordt hier de bureau-

cratische dictatuur ingeluid.

Het schijnt in Nederland een gebruik te worden, dat de

gemeenten bij elke crisis worden aangewezen als de oorzaak

van alle kwaad. Wij hebben dat gehoord toen er grote

werkloosheid heerste, terwijl er miljarden te beleggen waren;

toen kapitaal- en geldmarkt ruim waren en de Regering

aan een rentetype van 3 pCt. wilde vasthouden; ook toen

de Regering bang was, dat het industrialisatieprogramma

zou vastlopen en nu weer, nu de kapitaalmarkt en de geld-

markt krap is. Steeds opnieuw kon aan de hand van de

cijfers op het misverstand worden gewezen. Men leze er de
artikelen van de laatste 25 jaar in dit
tijdschrift
maar op na.

En toch komt de S.-E.R. weer met de suggestie, dat de

gemeenten roet in het eten hebben gegooid en vertelt

Prof. S. Posthuma, directeur van De Nederlandsche Bank,

in een rede te Amsterdam ,,dat de centrale overheid geen

blaam treft, waar het betreft eèn sterke uitzetting vân de

bestedingen. Dit kan van de lagere overheidsorganen niet
worden gezegd” (N.R.Ct. van 19 januari 1957).

De Minister van Binnenlandse Zaken doet onwillekeurig

aan deze legendevorming mee. Om aan te geven hoe grote

zondareri de gemeenten zijn, die de schuld maar onrust- .

barend laten oplopen, geeft hij in het begin van zijn boven-
aangehaalde circulaire de volgende cijfers van de gemeen-

telijke bruto vlottende schuld:

eind 1955
………………..
f. 473 mln.
maart 1956

…………..
414
juni 1956

……………..
463
september 1956

……….
640

Plaatst men deze getallen in het verband, waarin ze

moetenworden gezien, dan zijn zij minder overtbigend:

Bruto

kasschuld

Vorderingen Reële vlottende
schuld

Ijltimo 1955
….. … ..
f. 472,6 mln.

f. 214,9 mln.

f. 257,7 mln.
sept. 1956
……..
634

,,

,, 189

,, 445

Toeneming
……….
f. 161,4 mln.

f. 187,3 mln.

Men moet deze verschillen zien als resultante van gewone
uitgaven en ontvangsten, opbrengst en aflossing van lenin-
gen. Maar bijzonder inter&ssant is wel, dat de gemeenten in
hetzelfde tijdvak voor woningbouw (in enge zin) hebben
uitgegeven

………………………………….
f. 426,7 mln.

d.w.z. dat deze schuld zonder de woningbouwuitgaven niet alleen niet
zou zijn toegenomen, maar tot f. 18,3 mln, zou zijn gereduceerd
(f. 445 mln. – f. 426,7 mln.)!

Deze cijfers zijn ontleend aan dezelfde bron als waarover

de Minister beschikt, ni. het Centraal Büreau voor de

Statistiek. Bedenkt men nu, dat alle maatregelen – volgens

de circulaire – worden ingegever om de belangen van de

woningbouw in ieder geval veilig te stellen, dan had Zijne

Excellentie met betere papieren moeten komen om over

het’gerneentelijke bestedingsbeleid alarm te slaan.

Met een weegging van niet fraai gerangschikte cijfers

wordt nog niet verklaard, waarom de gemeenten dan wél in

moeilijkheden zitten. Het onbevredigende is, dat, anders

dan Prof. Posthuma stelt, de oorzaak – als men al een

schuldige wil aanwijzen – juist ligt bij het centrale gezag.

Ik moet dit bewijzen. Nemen wij de woningbouw. Vol-

gens de Woningwet kan het Rijk voorschotten (langdurige

leningen) verstrekken om gemeentelijke en verenigingsbouw

te financieren. Van deze bevoegdheid hebben de ovolgende

Regeringen van 1901 tot 1948/1949 gebruik gemaakt.

In 1948 heeft de..Regering doen weten, dat het Rijk de

gebruikelijke voorschotten niet meer zou verlçnen, maar

tevens heeft zij verklaard, dat dit geen aanleiding moest zijn

‘de woninbouw te staken. De gemeenten zouden aan de

woningbouwcorporaties voorschotten kunnen geven, resp.

de bouw zelf kunnen financieren en daartoe gelden moetën

opnemen. Mocht dit laatst niet gelukken, dan zouden de

gemeenten tot het verkrijgen van de nôdige gelden (bij de

institutionéle beleggers) op de medewerking van het Rijk

kunnen rekenen (verklaring in de Eerste Kamer op 14april

1948; circulaire van 16 juli 1948).
De gemeentebesturen hebben hun activiteit niet gestaakt.

Maar de toegezegde hulp werd niet geboden. De institutio-

nele beleggers verontschuldigden zich met een verwijzing

naar beperkende bepalingen van de Minister van Financiën.

En daar het zjn. rentegamma – ook toen een telage

beloning voor de beleggers in het algemeen in uitzicht stelde,

konden de gemeenten niet consolideren.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek hebben
alle gemeenten tezamen in 1954 en
1955
en
,
in de eerste

negen maanden van 1956 resp. f. 468, f. 460 en f. 427 mln.

in de woningbouw gestoken. Daarbij moeten dan nog

worden geteld de uitgaven voor de woningbouw in brede

zin, d.w.z. voor straataansluiting, riolering, gas, water

elektriciteit, gezwegen nog van tram- en busverbindingen,

aankoop van grond enz. Is het billijk de blaam wegens

hoge investeringen op de gemeenten te werpen, wanneer

een ander zich aan verplichtingen heeft onttrokken met een

aanbeveling toch vooral door te gaan? En heeft de Regering

enige jaren geleden niet aangedrongen op de aanleg van

industrieterreinen? Terecht overigens. Want het valt niet te
ontkennen, dat de gemeentelijke investeringen in elektrici-
teitsbedrijven, havens e.d. er in belangrijke mate toeheblen

bijgedragen, dat de welvaart is verhoogd tot het onlangs

nog zo geprezen peil van volledige werkgelegenheid. En

heeft het Rijk geen wegen aangelegd en in onze verdediging
geen gelden geïnvesteerd?
Wat de actuele moeilijkheden betreft gebiedt de waarheid

te stellen, dat de Regering de kapitaalmarkt voor de

gemeenten heeft afgesloten. In mijn artikel ,,Krap kapitaal”

in ,,E.-S.B.”van 16 januari 1957 heb ik al gewezen op de

nieuwe marktbezoekers, die voor honderden miljoenen naar

huis kunnen meenemen tegen een hogere vergoeding dan

de gemeenten mogen bétalen. De gemeenten brachten aan

aflossingen van vroeger aangegane leningen in 1954 en 1955

resp. f. 287 en f. 318 mln. tërug op de kapitaalmarkt, welke

gelden, evenals ‘vroeger weer bij haar opnieuw hadden

kunnen worden belegd, ten behoeve van zaken, die de

nationale economie voor haar stage-ontwikkeling drinend

nodig heeft. Met dat teruggegeven geld lopen nu anderen
heen.Qegemeenten mogen niet meer bieden dân
41/4
pCt.

a pan, op het moment, dat de Nederlandsche. Spoorwegn

komen met een aanbieding van f. 25 mln. voor
43/4
pCt.

25-jarige obligatiën tegen de koers van 98 pCt. Eigenlijk is

het ontstellend in ‘s Ministers circulaire van 14 dzer te

moeten lezen: de gemeenten zullen derhalve zelf de nodige

activiteit moeten blijven betrachten on leningen te ver-

krijgen. ,,Het is daarbij van bélang, dat zoveel mogelijk

vaste leningen worden afgesloten, omdat dâardoor oVer-

85

schrjding van de grens van de vlottende ‘schuld wordt

voorkomen en de afgifte van de berichten van geen bezwaar

minder weerstand zal ondervinden”. Het is verbijsterend

deze woorden te vernmen’van dé Regering, die het toe-

treden tot de markt door een machtspreuk onmogelijk

maakt.

Deze macht ontleent de Regering an een voor incidentele

gevallen gegeven vernietigingsrecht. Hierin ligt nI. de sanctie

oj, een afwijking van het door de Minister vastgestelde en

op geen wettelijke bepaling steunend rentegamma. Uit

circulaires van Gedeputeerde Staten van september 1945

(0ff. Bekendmakingen van de Vereniging van Nederlandse

Gemeenten) blijkt, dat de Minister van Financiën aan-

vankelijk te kennen had gegeven, dat gemeenten zich

zoude onthouden van het aangaan van leningen op lange

termijn, maar dat hij l$ij nader inzien geen bezwaar zou

maken tegen de goedkeuring door Gedeputeerde Staten

• –

van gemeenteleningen â 24 pCt. voor 10 jaar en 3 pCt. bij

• een looptijd van 40 jaar. Gedeputeerde Staten hebben zich

in deze na-oorlogse ‘tijd bij deze aanwijzingen neergelegd.

Zij wilden onder die omstandigheden niet de kans lopen,

dat hun goedkeuringsbesluiten zouden worden vernietigd.

Met tal van smarten zijn wij van het 3 pCt. type afge-

komen en in 1951 van de
3+
pCt. Een massa-betoging van

• .. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (11 oktober

1951 te Utrecht) was daarvoor nodig en een uitspraak van’

de Kamer, dat voor in het gemeentefonds achtergehouden

gelden rente aan de gemeenten zou moeten wrden betaald.

Nu is de aanval gericht opde
41/4
pCt. De Regering onder-

• graaft dit percentage zelf via haar invloed bij de institutio-
he
l
e
beleggers, die honderden miljoenen meer voor inves-

• teringen in de particuliere sector afgeven dan vroeger, toen

het zgn. risico-dragende kapitaal werd geweerd. Zij mogen,

evenals de spoorwegen, de markt afromen; de gemeenten

worden verhinderd op dezelfde voorwaarden mee te din-

gen, omdat het recht van vernietiging van goedkeurings-

besluiten van Gedeputeerde Staten buiten de wet om een

sanctie geeft op de toepassing van een onwettige circulaire,

• onwettig, onidat zij niet alleen het rentegarima beschermt,

maar ook Gedeputeerde Staten op de stoel van de gemeente-

besturen plaatst om daar dienst te doen als ledepoppen, ten-

minste als zij zich op deze wijze laten gebruiken om met

toepassing van het wettelijke goedkeuringsrecht een doel
na te streven, waarvoor dat recht hun niet w’erd verleend

• De Regering had, nog afgezien vanbelasting- en loon-

-maatregelen in 1956, heel anders kunnen handelen. Zij had,

wanneer zij het substitutiebegnsel van Dr. W. Drees Jr.

(zie ,,E.-S.B.” van 2 dezer) eerder had aanvaard, het bouw-

volume van anderesectoren kunnen beperken, waarna niet

alleen de arbeid, maar ook het kapitaal naar de woning-

bouw zou zijii geleid. Zij had ook ‘de normen kunnen

opgeven, die zij zelf wilhantéren bij het afgeven van ver

klaringen van geen bezwaar. Of zijn er geen objectieve

‘. normen, die openbaar gemaakt kunnen worden? –

Het was dus helemaal niet nodig voedsel te geven aan een

onjuiste mening jegens de gemeente. Nu dit wel is gebeurd

wordt het voor de gemeenten des te onaangenamer mede

‘.

te werken aan een
-circulaire,die, wordt zij letterlijk uitge-

., voerd, het economisch leven zal – ontwrichten. Immers

zullen alle in uitvoering zijnde en goedgekeurde werken

vân meer dan 1.000 gemeenten aan elf Gedeputeerde Staten

moeten worden opgegeven,’ door elf provinciale griffies

verzameld n beoordeeld, voor een groot Zleel doorgezonden

aan twee ministeries, nI. van Binnenlandse Zaken, Bezits-

vorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie en

Financiën, die de opgaven zullen moeten beoordelen,

d.w.z. toetsen aai de hand van nog door 1.000 gemeenten

te verstrekken en te verwerken uitvoerige inlichtingen

waarna de stukken terug zullen wandelen via de griffies naar

de gemeenten. Deze gedragslijnzal even zeker tot een chaos

leiden als wanneer de spoorbeambten hun reglementen

eens letterlijk zoden toepassén. Ieder weldenkend mens

zou deze obstructie veroordelen.

Dit alles heeft nog een pregnante achtergrond. Het is

nl. zo, dat het Rijk beducht is voor een hoger rentetype

dan 4 (het is al
4114)
voor de woningbouw, omdat de huis-

huur bij
stijging
van het rentepercentage al spoedig f. 1

per week hoger wordt. De gemeenten, die toch al de financie-

ring van het Rijk hebben moeten overnemen, zullen deze

belasting yan, het budget niet kunnen dragen, zodat de

Regering een doorberekening in de huren wel zal moeten

toestaan, doch dan. komt onvermijdelijk weer de loonkwes-
tie aan de orde. Wil de Regering dit voorkomen, dan zal zij

haar subsidies op de woningbouw,- die zij eigenlijk had

willen verminderen, moeten opvoeren. Hier is dus recht-
streeks strijd in de boezem van het Rijk zelf. –

Recapitulerend is de gang van zaken deze, dat de finan-

cieringsmoeilijkheden van de gemeënten hun oorzaak

vinden in:
de uitgaven voo’r de woningbouw, die het Rijk in 1948

op de gemeenten ‘heeft afgewenteld met de belofte in

geval van nood te zullen helpen;

/

de investeringen in de particuliere sector ‘met fondsen

van de institutionele beleggers;

/

het beletten van de geméenen om ter kapitaalmarkt te

komen door de aankondiging, dat de Regering de be-
sluiten van Gedeputeerde Staten tot goedkeuring van

leningen boven een zeker rendement zal vernietigen;

de Regering die, afgezien van het toestaan van be-

stedingsverruimingen in 1956, de cdntingenten in de

bouwsectoren niet tijdig heeft herzien ten gunste van

de woningbouw.

– De Regering staat thans voor monetaire moeilijkheden,

die door bestedingsbeperking verholpen kunnen worden,

d.w.z. door aanpassing en bzuiniging. Daar zullen alle

sectoren aan moeten meedben om het gewenste nuttig

– effect te verkrijgen. De rendementsverhoging van het

kapitaal, een nevenverschijnsel, yervult de Regering met

zorg vooral wegens de daardoor dreigende huurverhogingen

en -compensaties. Om daaraan nog te ontsnappen nee’mt

de Iegering haar toevlucht tot maatregelen, die in strijd

zijn met ons gemeenterecht.

Çrlet is bedrovend, dât lichamen als de S.-E.R. en De

Nederlandsche Bank . onder deze omstandigheden d

gemeenten als schuldigen aanwijzen, boze veroorzakers van

de precaire toestand, waarin onze Nederlandse staatshuis-

houding gekomen is. Het is onnodig een blaam te werpen

op de gemeenten en het is onrecht, wanneer dat misprijzen
op de geschetste wijze geschiedt. Het is naar, dat.de macht

het recht overheerst. Het had- anders gekund. En het kan

nog anders, inIien goodwill wordt gekweekt en niet

verspéeld.

Rotterdam.

.

J. HASPER.

86

S

t…

-.

.Terwjjl -met betrekking tot investeringen

onderscheiden wordt naar conjuncturele en struc-

iturele aspecten, is dit t.a.v.. de arbeidsmarkt’er-

houdingen veel minder het geval. Schrijver erkent

de moeilijkheid de cnjunctuurpolitieke maatrege-

lén zodanig af te stemmen, dat overheveling van

arbeidskrachten juist daar geschiedt waar dit struc

tureel het meest gewenst is. Wat betreft de vraag

welk structureel béleid de woningproduktie zou

kunnen stimuleren, wijst schrijver er o.a. op, dat

dé leeftijdsopbouw van de bouwtrbeiders, verge-

leken met die van de handarbeiders in alle -be- –

drijfstakken, zich in het tijdvak 1930-1947 zeer

ongunstig heeft ontwikkeld. In dit verband vraagt

schrjverzich af, of het niet gewenst zouzijn, dat

ook dé vakbekwame bouwvakarbeider legaal aan-

spraak zou kunnen maken op een basisloon, dat

in de buurt ligt van de lonen van vergelijkbare
…..1…..

k1,I,…

.

t-

– t

Structureel

of

conjunc’tureèl

Ioonbelèid?

1
I’dSUVUVII

III

annuvIv

ucul.Jn3Iaflnv…

De ‘1isciissie

omtrent de sociaaI-economische situatie bedrifstakken automatisch werkkrachten,moeten afstoten

in Nederland wordt momenteel dusdanig beheerst door de
,

die dan naar die sectoren zouden kunnen af’loeien, wéar

conjuncturle aspecten dat de structurele kant van. de
.
nog een onbévredigde vraag bestaat. Nu is het niet eenvou-

moeilijkheden

soms

veronachtzaamd wordt.

T.a.v.

de

dig om met de globale maatregelet, die de meest belangrijke
.


investeringen is dit gevaar minder groot omdat iedereen
instrumenten van de conjunctuurpolitiek vormen, de vraag

‘beseftl dat met het oog op de bevolkingsaanwas en de
dusdanig te beïnvloeden dat de vermindering juist daar

internationalé concurrentieverhoudingen bij het afremmen
plaatsvindt waar het structueel gezien het meest gewenst is.

van deze sector omzichtig te werk moet worden gegaan.
Bovendien beogen de te nemen maatregeleii niet een radicale

Zeer terecht wordt in het S-ER-advies inzake de beste-
ombuiging van de economische trend met als gevolg om-

dingen herhaaldelijk onderstreept dat investeringen die
ivangrijke werkloosheid. Verwacht wordt vermindering van

natioraal-economisch

belangrijk

zijn,

niet

achterwege
de
stijging
in die sectoren waar de vraag gemakkelijkkan

riiôgen blijven. Terwijl t.a.v. de investeringen -dus oj

ider-
worden afgeremd. Waar nog onbevredigde vraag bestaat

scheid wordt gemaakt tussen conjuncturele en structurele
(of zal blijven bestaan) zal de strjging vermoedelijk onver-

aspecten wordt met het oog op de arbeidsmarktverhoudin-
minderd doorgaan (bijv. 75.000 woningen i.p.v. 70.000).

gen veel minder aandacht aan deze kant Van het probleem
Verwacht wordt dan ook dat de werkgelegenheid in de

besteed..

,
eerste plaats voor gepensioneerdnen andere groepen, die

Een evenwichtige verdeling van arbeidskrachten over de normaliter

niet

tot

de

beroepsbevolking

behoren,

zal

verschillende’ bedrijfstakken kan echter ook hier op den
verminderen
1).
Dit zijn dus niet die vakarbeiders, die

duur van beslissende betekenis zijn voor de doelmatige


gemakkelijk in bedrijfstakken met minder aantrekkelijke

ontwikkeling van onze economie. Het meest sprekende
werkomstandigheden onderdak zullen vinden of zoeken.

voorbeeld zijn de mijnen. Met het oog op een goedkope
Indien het afremmen van de vraag bovendien tot een

energievoorziening is

het

uitermate

belangrijk

dat

het
zekere mobiliteit aanleiding zal ge,’en, waardooroverheve-
.

.

aantal

mijnwerkers

gelijk blijft en

zo

mogelijk groter
ling van volwaardige werkkrachten van de minder expande-

wordt. .Vandaar dat de mijnwerkers in het kader van de
rende
f
of stagnérende

bedrijfstakken

naar

andere zou

loonpolitiek altijd een uitzonderingspositie hebben inge-
plaatsvinden, dan moeten de legale lonen en arbeidsvcor-
nomen. Bovendien worden in vele delen van het land po-
waarden in de opnemende bedrijven zeker niet onderdoen

gingeii gedaan om

mede onder verwijzing naar de hogere
voor die in de afstotende. Indien deze. laatste voor de

lonen— nieuwe krachten aan te trekken. Vaak worden op

.
structurele ontwikkeling op lange termijn voor onze econo-

deze manier werkkrachten uit andere bedrijfstakken over-
mie belangrijk zijn, is dit reeds daarom nodig omdat anders

geheveld, waardoor’ dan elders een gat ontstaat. Men kan
niet voldoende jeugdige arbeiders zouden kunnen worden

moeilijk zonder meer zeggen dat dit nationaal-economisch
aangetrokken, waardoor een evenwichtige groei van de

gezien verkeerd is. Oqn hier een oordeel te kunnen vellen
beroepsbevolking in gevaar zou komen. Tegen deze achter-

zou men eerst moeten nagaan wat met het oog op de
grond wordt het eens te meer duidelijk dat de bijzondere

structurele ontwikkeling van onze economie op’den duur
positie die de.mijnwerkerslorien in het kader van de loon-
belangrijker is: éen mogelijke uitbreiding van onze kolen-
politiek innemen, structureel van groot belang is voor onze

produktie ten koste van minder belangrijke of

,

minder
volkshuishouding als geheel. Niemand zal daarom ook ‘de


.kwetsbare ondernemingen of het bevrizen van de bestaanae
gedachte opperen om het probleem van de arbeidsvoor-

situatie.

.’

.
ziening in de mijnen uitsluiténd door het verminderen van
,

Uiteraard zou men de overheveling door conjunctuur-
de vraag in andere sectoren op te lossen.

politieke maatregelen kunnen bevorderen. Door het af-
,
De vraâg doet zich dan ook voor, of
I
diegenen

bijv. de

remmen van de vraag naar bepaalde, nationaal-economisch
‘)

Zihet artikel van Dr.
W.

Drees. Jr. in ,,E.-S.B.” van
gezien minder belangrijke, proUukten zouden de betrokken
2, januari

1957,

blz.

6.

7

-.

t

.

/•

£

.

4

‘.

,:

.

.

,
t
.

.

•i

.

.

.

Raad voor de Woningbouw in zijn aanbeveling betreffende

prestatiebeloning voor de bouwarbeiders
2)
– die menen

dat een betere basisbeloning van bepaalde groepen wenselijk

geacht moet worden, hiérbij uitgaan van de tegenwoordige

overspanning op de arbeidsmarkt, of
uitgaan
van een

striictureel tekort dat reeds eerder béstond en met name

tbt uitdrukking komt in een te gering aantal jeugdige

krachten. Dit
verschijnsel
zou vooral dan op lange ter-

fiijn tot grote structurele moeilijkheden kunnen leiden,

indien het zich in sleutelindustrieën voordoet die voor

de groei van de gehele economie van beslissende betekenis

zijn.
Bovendien zou moeten worden nagegaan wat met een

eventuele loonsverhoging voor bepaalde groepen wordt

beoogd. Men zou n1 aan de ene kant ervan uit kunnen

gaan dat – naar het voorbeeld .van de mijnwerkers – in

de lonen de bijzonder precaire positie, waarin ons land

bijv. t.a.v. de woningbouw verkeert, haar neerslag zoCi

moeten vinden. Aan de andere kant zou men ernaar

kunnen streven een legaal loonpeil, dat om welke redenen

dan ook ten achter is’ gebleven bij de legale lonen die in

sommige andere bedrijfstakken worden betaald, op te

trekken tot een niveau waardoor de aantrekkelijkheid voor

jeugdigen en diegenen, die het bedrijf hebben verlaten,

wordt hersteld en \’erdere afvloeiing wordt voorkomen.

Wil men nagaan hoe de bezetting van de bouwnijverheid

zich, op lange termijn gezien, heeft ontwikkeld, dan blijkt

dit bij gebrek aan recente gegevens moeilijk te zijn. Maar

dat, wat t.a.v. de leeftijdsopbouw bekend is, geeft aanleiding

tot bezorgdheid.

Leeftijdsopbouw handarbeiders in pCt.

t/m

25-

150 jr. ets

24 jr.

49 jr.

ouder
Alle bedrijfstakken
.Beroepstelling 1930
.
…… . …………….

…35,0

49,6

15,4
Beroepstelling 1947

…………………….
25,8

54,7

19,5

Bouwarbeiders.
Beroepstelling 1930

……………………
41,1

45,2

11,7
Beroepstelling 1947

……………………
20,0

58,7

21,3

Latere steekproeven wezen in dezelfde richting
3).
Hierbij

komt nog dt produktiviteitsverhogingen in de bouwnij ver-

heid langzamer plaatsvinden dan in de meeste fabriek-
matige ondernemingen. De produktiecapaciteit van de

bouwnijverheid kan onder deze omstandigheden dus slechts
dan evenredig met die van de industrie toenemen, indien de

personeelsbezetting sterker stijgt dan in de meeste andere
bedrijfstakken. Alles wijst erop dat dit niet het geval is.

Het gevolg is, dat ook in tijden van minder algemene

spanning op de arbeidsmarkt de capaciteit van de bouw-

nijverheid niet voldoende is om aan de eisen van onze

groeiende bevolking en expanderende economie in dezelfde

mate tegemoet te komen
als
andere
bedrijfstakken.
Wij

staan hier dus voor een structureel probleem dat niet pas

gedurende de hoogconjunctuur van
1956
is ontstaan. Dit

wordt onderstréept door het feit dat de Bedrjfsraad voor

het Bouwbedrijf in samenwerking met een viertal departe-

menten reeds in het voorjaar
1954
een commissie heeft

beiioemd ter bestudering van de achtergronden van de

verminderde belangstelling voor de bouwvakken. Opge-

Zie
,,Bouw”
van
25
augustus 1956.
Zie ,,Oorzaken en’ achtergronden van de verminderde
belangstelling voor het metselaarsvak”; uitgegeven door het
Produciviteitscentrum voor het Bouwbedrijf

1956.


‘A. B. Takkenberg: ,,Enige aspecten van de Amsterdamse
bouwactiviteit”, Publieke Werken no. 12, 1956.

merkt zij, dat eind juni
1954
de arbeidsreserve ‘53.800

personen bedroeg tegenover 17.500 eind juni 1956.

Het zou hier te ver voèren om op de oorzaken van de

verminderde belangstelling nader in te gaan. Wij kunnen.

met het noemen van de belangrijkste volstaan: ruwheid van

het werk en de werkomstandigheden; slechte sociaal-

hygiënische voorzieningen (waaraan zeker iets, maar nooit
zoveel verbeterd kan worden om de vergelijking met de in–

dustrie te kunnen doorstaan); regelmatig verwisselen van

werkgever; klimaatsinvloeden op werktijd en werkgelegen-
heid; in verhouding tot tariefbeloning vaak lage sociale uit-

keringen; geringe prcmotiekansen; lage sociale waardering.

Men zal.moeilijk kunnen beweren dat zelfs
bij
een legale

beloning die op hetzelfde peil ligt als die in bedrijfstakken

met een gunstiger klimaat, verwacht kan worden dat de

bouwnijvèrheid die aantrekkingskracht op jonge mensen

zal uitoefenen, die met haar betekenis als sleutelindustrie

overeenkomt.

Deze minder prettige kanten van een op zich zelf prettig

vak worden nog geaccentueer4 door het feit dat de jaar-

inkomens niet alleen door klimaats- en andere invloeden,

ondanks de sociale voorzieningen, ongunstig beïnvloed

worden. In de loop van een aantal jaren is door gebruik-

making van in het kader van de loonpôlitiek bestaande

mogelijkheden een differentiatie in de uurlonen tot stand

gekomen, waardoor de bouwvakarbeider vaak bij zijn

collega’s in andere bedrijfstakken ten achter blijft. Zo

verdient buy. de all-round timmerman in een onderhouds-

bedrijf (le gemeenteklasse) legaal maximaal f. .1,34 plus

6 pCt. per uur. Zijn collega belast met het onderhoudswerk
in bepaalde fabriekinatige bedrijven heeft een legaal basis-

loon van f. 1,40 en kan tot 20 pCt. waarderingstoeslag

ontvangen. Sommige eersteklas vaklieden, waarmede de
bouwarbeiders op de bouwwerken geregeld in aanraking

komen – zoals loodgieters, elektriciëns en centrale-ver-

wariingsmonteurs -, verdienen officiële uurlonen tussen

f. 1,65 en f. 1,75. Vele eersteklas vaklieden in het bouw-

bedrijf, die juist omdat zij werk van hoge kwaliteit leveren

niet in tarief werken, kunnen deze lonen niet verdienen.

Andere, soms minder vakbekwame, verdienen hetzelfde of

meer, hetzij illegaal, hetzij in tarief. De vraag doet zich

voor, of het niet gewenst zou zijn, dat ook de vakbekwame

bouwvakarbeider legaal aanspraak op een basisloon zou

kunnen maken, dat in de buurt van de lonen van vergelijk-

bare vaklieden in andere bedrijfstakken ligt. Omdat anders

het gevaar van een verdere relatieve achteruitgang van

het aantal bouwvakarbeiders niet denkbeeldig is.

Indien deze zienswijze juist is, dan zal dat voor de ont-

wikkeling van onze welvaart ongunstige gevolgen hebben.

Immers, de gehele expansie van onze samenleving – demo-

grafisch, economisch, cultureel – zal vastlopen, indien het

reeds nu bestaande tekort aan boutvakarbeiders naar

verhouding groter in plaats van kleiner wordt. Dit geldt

trouwens niet alleen voor de woningbouw. Op tal van

terreinen, w.o. scholen en ziekenhuizen, wordt de achter-

stand steeds groter. Vandaar dat het misschién begrijpelijk

is dat er hier en daar grote bezorgdheid is ontstaan t.a:v.

de ontwikkeling van de bouwnijverheid op lange termijn:

Het is duidelijk dat tal van maatregelen moeten worden

genomen wil deze bedrijfstak
in staat zijn haar taak in het

kader van de Nederlandse samenleving te vervullen. Het

kan nauwelijks verwondering wekken dat hierbij ook de

vraag is gerezen, of de tegenwoordige legale lonen in de

bouwnijverheid nog aan de eisen, van een loonbeleid op

lange iermijn voldoen. Dat zou om verschillende redenen

88

b

Aan de hand van de saldi van de betalings-

balans, gesplitst naar goederen, diensten en ka-

pitaalopbrengsten, wordt
een indruk gegeven van

de invloed die de goederenrekening heeft op de lo-

pende rekening van de beiaiingsbalans; Bij analyse

van de cijfers sedert 1948 blijkt dat sinds 1953 de

invoer tot 1956 aanmerkelijk sneller
is gestegen

dan de uitvoer. Absoluut gezien vindt men bij de

invoer
de
grootste stijging bij
de grondstoffen en

halffabrikaten; procentueel is de stijging bij de

consumptiegoederen het grootst. In de eerste

negen maanden van 1956 is de grootste uitvoer-

post, nI. fabrikaten, t.o.v. het overeenkomstige

tijdvak van 1955 met 7 pCt. toegenomen, hetgeen

een aanzienlijke daling van het stijgingspercentage

betekent vergeleken met de voorgaande jaren.

Exportremmend werkt o.a. de toenemende con-

currentie, de afnernende opnamemogeljkheid in

het buitenland en de vergrote binnenlandse vraag.

De laatste tijd is er herhaaldelijk op gewezen
1),
dat het

tekort op onze handelsbalans steeds toeneemt. De eerste

negen maanden van het afgelopen jaar bedraagt dit tekort

volgens de Maandstatistiek van de in-, uit- en doorvoer
per göederensoort (Centraal Bureau voor de Statistiek)

f. 2.349 mln, tegen resp. f. 1.597 mln, en f. 1.216 mln, in de

overeenkomende maanden van 1955 en 1954. Dit ver-

schijnsel heeft o.a. in regeringskringen enige ongerustheid

veroorzaakt. Men vreest ni. dat de lopende rekening van
de betalingsbalans,
1
waarvan de goederenrekening het

belangrijkste onderdeel vormt, op den duur eveneens een

groot deficit zal gaan vertonen, als het toegenomen tekort

op de goederenrekening niet kan worden teruggedrongen of

wordt gecompenseerd door toenemende ontvangsten uit

het dienstenverkeer of de kapitaalopbrengsten.

Om een indruk te krijgen van de invloed, welke de

goederenrekening heeft op de lopende rekening van de
betalingsbalans, zijn in tabel 1 (op blz. 90) de saldi van

de lopende rekening van de betalingsbalans op transactie-

basis over de jaren
1953,
1954 en 1955 en het eerste half-

jaar van 1955 en 1956 weergegeven.
De grootte van het overschot resp. tekort op de lopende

rekening van de betalingsbalans hangt in belangrijke mate

af van de omvang van het passieve saldo van de goederen-

1)
O.a. Nota inzake de betalingsbalans over het eerste half-
jaar 1956 van de Minister van Financiën en Rijksbegroting
voor het dienstjaar 1957 van het Ministerie van Economische
Zaken.

(vervolg van blz. 88)

niet het geval kunnen zijn. Bijv. omdat de verhoudingen

tot andere
bedrijfstakken
scheef getrokken zijn; of omdat

meer differentiatie tussen de bouwvakarbeiderslonen ge-

wenst is; of ,t.a.v. de prestatiebeloing. Problemen die

zeker belangrijk genoeg zijn, om eens ernstig te worden

bezien. Dit en de bedordeling van de eventuele uitkomsten

moeten onafhankelijk van het conjuncturele beeld van een

bepaald jaar gebeuren. Doorslaggevend kan slechts zijn

wat in het belang van een evenwichtige ontwikkeling van

onze samenleving kan en dient te geschieden.

Amsterdam.

Dr, H. UMRATII,

fl

buitenlandse handel

van

Nederland

rekening. In de jaren 1953, 1954 en 1955 vormden de

gestegen ontvangsten uit het dienstenverkeer en in mindere

mate ook die van de kapitaalopbrengsten nog een zekere

compensatie voor het toegenomen passieve goederensaldo.

In het eerste halfjaar 1956 is dit echter niet meer het geval.

De ontvangsten uit het dienstenverkeer en de kapitaal-

opbrengsten daalden met f. 44 mln., terwijl het passieve,

goederensaldo opliep met f. 516 mln. Hierdoor is het over

schot op de lopende rekening van de betalingsbalans inhet
eerste halfjaar
1956
omgeslagen in een aanzienlijk tekort

van f. 207 mln.

De handelsstatistiek van het C.B.S. geeft in de eerste

negen maanden van 1956 ten opzichte van de overeeti-

komstige përiodë van
1955,
zoals reeds gezegd, eveneens

een opmerkelijke vermeerdering van het goedereninvoer-

saldo te zien. Dit komt omdat beide goederencijfers voor

een belangrijk deel van dezelfde oorsprong zijn. De in-

en uitvoergegevens van de handelsstatistiek zullen voor

een nadere analyse worden gebruikt.

TABEL 2.

*

In- en uitvoer in de jaren 1948-1955 en in de eerste negen

maanden van 1955 en 1956

(in miljoenen guldens)

invoer
uitvoer
dek-
kings-
waarde-
waarde-
saldo
waarde
index
waarde
index percen-
a)
a)
tage

1948
4.965
55
2.719
33
2.246
55
1949
5.332
59 3.851
47
1.481
72
1950
7.811
87
5.368
66
2.443
69
1951
9.700
107
7.409 91.
2.291 76
1952
8.449
94
8.015
98
434
95
1953
9.026
100
8.180
100
846
91
1954
10.860
120
9.172
112
1.688
84
1955
12.189
135
10.211
125
1.978 84 1956
14.250b)
158
11.0501,)
135
3.200
.78
jan-sept.

1955
8.950
132
7.353
120
1.597
82
jan-sept. 1956
10.57
153
8.008
130
2.349
77

Bij deze index .van de absolute waarde is als basis genomen
het maandgemiddelde over 1953.
De maanden november en december zijn berekend op
basis van 1955.
Bron: C.B.S.

Teneinde een indruk te verkrijgen, van de ontwikkeling

vtn
de in- en uitvoer in çle huidige hoogôonjunctuur, is het

49

t

‘•.’


1

t

S

‘ .

t

TABEL t.

Saldi van dé lopende rekeni;,g van ele betalingsbalans van Nederland p transactiebdsis a)

/

(is miljoenen guldens)

a) Samengesteld uit door hei C.B.S. gepubliceerde betalingsbalansen.

.


,

gewenst een langere reeks dan die der laatste jaren te
T/BEL 3.

onderzoeken. In tabel 2 werden daarom de
cijfers
genomen
Hoeveelheids- e’n prjsindices en de ruilverhouding van de in-

van 1948 af. In- en uitvoer zijn, met uitzondering van de
en uitvoer over de jaren 1948-1955 en de eerste negen

invoér van 1951 op
1952,
voortdurend toegenomen. In
maanden van 1955 en 1956

absolute cijfers gezien is de toeneming van de in- en uitver
.

(OP
basis 1948)
van 1948 tot 1951 vrijwel gelijk (f. 4,7 mrd.), maar sinds
hoeveelheidsindices
prijsindices

1953 -‘het jaar van het begin der economische expansie

invoer
ruil’er-
houding

stijgt de invoer tot 1956 aanmerkelijk sneller dan de uit-
_____________
.
uitvoer
______
invoer

1

uitvoer
______

voer, nl. de invoer met ruim f.
5
mrd. tegenover nog geen
194’8
100
iOO
100
100
100
f. 3 mrd. bij de uitvoer. In de eerste negen maandén van
1949

dit jaar vertoont de invoer ten opzichte van de overeen-
147
35
134
116
87

komstige maanden in
1955
een toeneming welke meer dan
1953 156
291 117
103
93

hetdubbelebe’draagtvandievandeuitvoer,nl.f, 1.407.mln.

t

en f

605 mln
eg
jan.Sept.

1955
214
347
113
104
92
.

.

.

Blijkens de waarde-index is de invoer van 1953 tot
jar.-sept. 1956

242
Bron:
C.B.S.
372
116

105
91

/ •
1956 gestegén met 58 pCt. en de uitvoer met 35 pCt. Het is

duidelijk, dat de snellere stijging van de invoer, verge-

leken bij die van de uitvoer, een aanzienlijke vergroting
Bij de waardestijging na 1953 speelt, zoals.uit de ruilver-
van het tekort op de handelsbalans tot gevolg heeft gehad.
houding valt af te leiden, ‘de prijsbeweging slechts een
Dit tekort wordt voor 1956 geschat op f. 3.200 tegen f. 846
ondergeschikte rol.
mln. in 1953, een toeneming dus van f. 2.354 mln. Het Terugkerend tot het onderzoek naar het ontstaan van

dekkingspercentage is dan ook aanmerkelijk teruggelopen,
het éct tussen
in:
en’ uitvoer in de luidige hoogconjunc-
nI. van 91 pCt. tot 78 pCt.
tuur, zal thans worden nagegaan hoe de waardeveranderin- Alvorens verder in te gaan op de vraag hoede toenemen-
gen bij de verschillende bestanddelen van het in- en uit-,
de divergentie van in- en uitvoer is ontstaan, is het van
voerpakket zijn verlopen. Hiertoe wordt in tabel 4 een
belang om met behulp van hoeveelheids- en prijsindexcijfers


indeling gegeven van de in- en uitvoernaar deeconomiche

(zie tabel 3) nog iets naders te zeggen over de invloed van
bestemming resp. herkomst van de -goederen

de
,
over
de prijsbeweging op de waardeveranderingen. jaren 1948-1955 en de eerste negen maanden van de jaren.
Zoals uit de
indexcijfers
blijkt, wordt de waardestijging
1955 en 1956. bij in- en uitvoer in de jaren 1948-1951 in sterke mate be-

Van de totale waarde van de invoer komt in 1948 en ook
invloed door prijsstijgingen, die bijde invoer aanmerkelijk
nog in 1955 ruim
3/4
voor rekening van de grondstoffen en
– –

groter zijn dan bij de uitvoer. Dit vindt o.a. zijn verklaring halifabrikaten en minder dan
1/4
deel voor rekeningvande
in het feit, dat de prijzen van een aantal conjunctuurge-
investerings- en consurnptiegoéderen. Beziet men de drie
voelige invoerprodukten ten gevolge vart het Koreaanse
genoemde categorieen

afzonderlijk,

dan

blijkt bij

een
conflict sterker zijn gestegen dan die van de produkten,
vergelijking van 1948 met
1955,
dat de waardestijging van
welke Nederland ten uitvor heeft aan te bieden. De ruil-
de grondstoffen en halffabrikaten ten bedrage van f. 5.384
-verhouding werd hierdoor ongunstig-beïnvloed. In 1953
mln.

de stijgingen bij

de inveterings- en consumptie-
daalden de prijzen weer aanmerkelijk, rhaar in
1955
valt
goederen van respectievelijk f. 811 mln, en f. 749 mnhi. verre
weer een

zij het ook lichte

stijging waar ‘te nemen,
te overtreffen. Opvallend is, dat de waardestijging bij de

.TABEL 4.


In- en uitvoer van goederen naar hun economische bestemming, resp. herkomst van 1948-1955 en
t
de -periode januari-
september van de jaren 1955 en 1956

(in miljoenen guldens)

1948 .j

1949

(

1950

1951

1952

1953

1954

1955

________
1955

1956

w.v. grondstoffen en haiffabrikaten inclusief bran1lstoffen

3.820

4.066

6.101

7.870

6.85

7.111

8.320

9.204

6.805

7.647
invoer

totaal

………………………………………
4.965

5.332

,7.81 1

9.700

8.449

9.026

10.860

12.189

8.950

10.357

uitvoer

totaal

……………………………………

2.719

3.851

5.368

7.409

8.015

8.180

9.172

10.211

7.353

8.003

-,

investeringsgoederen

……………………………
646

710

793

845

844

945

1.200

1.457

1.076

1.320
consumptiegoederen

……………………………
320

382

70!

717′

577

664

870

1.069

735

990 w.v.

onbewerkte landbouwprodukten

………………….
490

584

699

821

881

914

1.075

1.259

850

996

wo.

vloeibare brandstoffen

………………

21

86

273

436

598

564

.

722

849

625

748

s,

fabrikaten

…………………………………
2.074

3.075

4.411

6.267

6.763

6.760

7.648

8.372

6.104

6.543
W.V.

chemische

produkten

…………………….
268

.

398

698

1.091

1.285

1.200

1.516

– 1.771

1.300

1.523

Ieder, wasdoek en rubbèrprodukten

38

52

92

129

127

125

139

151

110

126
produkten van de metaalnijverheid

563

809

1.064

1.674

1.853

2.068

2.323

2.610

1.898

1.979
.prod. van de textiel- en confectie-industrie –

369

454

658

871

891

859

907

957

707

737
gefabriceerde voedingsmiddelen

686

1.206

1.676 .

2.081

2.187

2.123

2.284

2.351

1M96

1.770
.1ilOfl.,Ut$..

90

Ônvangsten

1953

1954

1955

le halfJaar

uitgaven

1953

1954

1955

le halfjaar’

t

1925

j

1956

t

/

1955

1956

dienstensaldo
…………..

.827

1.170

1.503

763

722k

goederensaldo

…………..
162

1.127

905

.510

1.026

tekort

……………….

207

.
kapitaalopbrengsten

.
…….233

•296

300

100

97

overschot

……………..
898

339

898

353

1.060

1

1466

‘j

1.803

863

1

1.026

1

1.060

1

1.466

1

1.803

863

1

1026

• •

t.

.:

••,

.

.

.

.-,

.

..
t,

..

-:

:

‘.
_
.

.
,

.*

.

:

S

•.•

t

S.,

r

.

,

invoer vn.degrondstoffen en ha1ffabrikatn

die, zoals
.
\•

.

gaan uitoefei1en op onze export, die, naar men weet, voor

men ziet,’is onderbroken door een daling ‘an 1951 op 1952
‘ëen belangrijk deel de welvaart van ons land bepaalt…

‘1

vah 1948 tot 1951 bijna het dubbele bedraagt van die ,Om tenslotte nog een beeld te krijgn van de fiuctuaties

van de jaren 1952 tot 1955; nI. f. 4.050 mln, tegen f. 2.309
in de spreiding van, de in- en uitvoer zijn in tabel
5
per
mln. Schakelt men de prijsbeweging uit, dan
blijkt,
dat de
wereiddeel en voor enige landen afzonderlijk, verge1ijende

hoeveelheidsstijging irv beide jaarreeksen gelijk was, nl.
cijfers opgenomen.
50 pCt. In deeerste negen maanden van
1956
zijn ten
Bij de invoer per wereiddeel vertonen van 1953 tot1955

opzichte van het overeenkomstige tijdvak van 1955 de
de Europese landen en de landen van het Westelijk halfrond

groiTdstoffen en halffabrikaten gestegen met f. 842 mln,
met resp. f. 1.975 mln, en f.964 mln. de grootste toeneming.


of 12 pCt. De investeringsgoederen mt f. 244 mln, of
Diti

eveneens het geval in de perioden van januari tot’
23 pÇt. en de consuniptiegoedéren met f.
255
mln, of
september in 1955 en 1956. De stijgingspercentages’ be-
35 pCi In procenten uitgedrukt is dus de stijging bij de dragen voor de landen van het Westelijkhalfrond in de
consumptiegoederen het grootst.
jaren 1954 en 1955 en de periode van januari-september
Onder de factoren, die op de invoer van grondstoffen
1956, telkens ten opzichte vanhet voorafgaande jaar, .resp.
en halifabrikaten ‘stimulerend hebben gewerkt, kan als
38, 15 en 24 pCt. De toeneming wordt in hoge mate be-

T
belangrijkste worden genoemd de verhoogde produktie als
,

invloed door het aandeel, dat de Verenigd

Staten hierbij
gevolg van de toegenomen vraag naar consumptiegoederen.
hebben. De stijging bij de Europese landen is vrij constant,
De vergroting van de invoer van investringsgoederen
.

nl. 14, 17 en 15 pCt. Toch treden er bij deze landen afzon-
kan worden toegeschreven aan de voortschrijdende in-
derlijk soms aanzienlijke verschillen in de toeneming op.
dustrialisering en verdere mechanisering van het prodi.rktie-
Van 1954 op 1955vindt men hij de invoer uit de Aziatische”
proces. De opmerkelijke
stijging
van de invoer van con-
landen een waardedaling met 7 pCt., w.o. Indonesië met
sumptiegoederen is te verklaren uit het feit, dat de toege-
30 pCt. en Oceanië met 23 pCt.
noriien middelen- ruimere bestedingen mogelijk maakten,
Bij de uitvoer per werelddeel is van 1953 tot
1955
en
hetgeen met zih bracht, dat in het bijzonder de vraag naar
ook in de perioden van januari-eptember van 1955 op
1956

duurzame consumptiegoederen zich meer en meer bij de
de waardestijging van’ de Europese landen het grootst. invoer is gaan doen voelen.

,
De overige wereiddelen blijven daarbij verre ten achter.

Wanneer men de uitvoer in tabel 4 beschouwt, dan ziet
Prôcentueel gezien zijn deze waardestijgingen over het al-

men, dat 75 pCt. van de totale uitvoer in 1948 uit fabrikaten
gemèen lager dan bij deT invoer. Een dalende tendentie in

bestond. In 1955 is dit aandeel nog vergroot tot 82 pCt:
de toeneming vertonen de Europese en Afrikaanse landen
De waardestijging van deze categorie bedraagt van 1948-
en Oceanië, waarbij laatstgenoemd wereiddeel in de eerste

1955
ruim f. 6 mrd. Hierbij vertonen de chemische pro-

negen maanden van 1956 ten opzichte van het overeen-
dukten, de produkten van de metaalnijverheid en de ge-
komstige tijdvak van
1955
zelfs een daling van 16 pCt. valt

fabriceerde voedingsmiddelen mét resp. f. I, f.2 en f. 1,7
te constateren, De Aziatische landen en de landen van het

mrd. de grootste stijging. De uitvoer van fabrikaten is van
Westelijk halfrond geven van 1953 op 1955 een, zij het

1948 tot 1952 jaarlijks met ruim 40 pCt. gestegen. In 1952
ook geringe, daling van de toeneming te zien, nI. resp.

en 1953 is deze uitvoer praktisch gelijk, van 1953 tot
1955
5
en 1 pCt. In het daaropvolgende jaar echter en in de

valt weer een toeneming van het stijgingspercentage waar
eerste negen maanden van 1956 is de uitvoer naar deze

te nemen, nl. van 13 en 24 pCt. In de eerste maanden van landen ‘weer opmerkelijk toegenomen.
1956 is ten opzichte van het overeenkomstige tijdvak van

1955 het stijgingspercentage echter teruggelopen tot 7 pCt.
Resumerend kan aan de hand van het voorgaande wor-

Aangenomen mag worden, dat bij deze achteruitgang in
den geconstateerd, dat de buitenlandse handel van Neder-

het stijgingspercentage de navolgende factoren een rol
land zich, sinds dein 1953 begonnen economische expansie,

hebben gespeeld: le het bereiken van een zeker produktie-
krachtig heeft ontwikkeld. Hierbij is de invoer aanmerkelijk

plafond; 2e het verminderen van onze concurrentiekracht
meet toegenomen dan de uitvoer. Absoluut gezien vindt

in .het buitenland; 3e een verminderend opnamevermogen
men bij de invoer de grootste stijging bij de grondstoffen en

voor Nederlandse produkten in de importerende landen en
halifabrikaten; procentueel is de stijging bij de consumptie-

4e de toegenomen binnenlandse vrag.

Tet zijn vooral de
‘goederen het grootst. De prijsbeweging speelt bij de waarde-

drie laatstenoemde factoren, welke een nadelige invloed
stijging na 1953 slechts een ondergeschikte rol. Geografisch

TABEL 5.

fle in- en uitvoer per wereiddeel en enige landen in de jaren 1953, 1954 en 1955 en de eerste negen maanden van 1955 en 195&

(in miljoenen guldens)

invoer
uitvoer

.

jan..sept.

jan-sept.


1953
1954
1955
1953

1954

1955 1955
1956
.
4′

1955

1956

6.375

7.436

5.405

6.240

5393

6.260

7.035

5.029

5.507
1.841

2.205

1.581

1.952

1.266

1.293

1.411

1.011

1.115


1.829

2.145

1.581

1.847

1.145

1.451

1.742

1.260

1.411
936

1.039

765

836

879

1.060.

1.263

907

989 387

475

344

348

369

376

491

333

415
Zweden

……………………………… . ……

349
Azië

1.421
371

419

294

327

345

416

486

348

377
1.592

1.483

1.221

Europa

…………………………………………….
5.461
w.v.

België

en

Luxemburg

…………………………..
.556
west-Duitsland

……………………………….
1.436
Verenigd

Koninkrijk

……………………………
897

1.122

878

847

896

6l

769
528

369

280

322

291

233.,

258

197

254

Frankrijk

……………………………………….
342

527

576

428

433

456

533

590

432

466

…………………………………………….
….

2.262

2.600

1.924

2.388

1.239

1.267′

1.379

999

1.021

w.v.

Indonesië

……………………………………..

‘Afrika

…………………………………………….
410

1.283

1.651

1.200

1.481

689

621

596

420

496
westelijk

halfrond

………………………………….
1.636 w.v.

Verenigde

Staten

…………………………….
899
92

71

61

61

106

152

168

33

112


Oceaniii

…………………………………………..
82
Overige

………………………………………….
.J2
Bron: CBS

.
12

23

IS

95

113

143

tol

127

1
.


.

91..


_’•


4

.


4

Het feit dat
anderhalf jaar na de inwerkingtre-

ding van de Vestigingswet Bedrijven 1954 nog niet

één vestigingsbesluit is vastgesteld, leidt schrijver

tot bezinning op de vraag, wat nu eigenlijk het

doel is dat met de vesligingswetgeving beoogd

wordt. Bij de totstandkoming van de Vesligings-

wet Kleinbedrijf in 1937 was beperking van het

aantal vestigingen in de .middenstandssector een

belangrijk argument. Daar er sedert 1945 in het

algemeen geen overbezetting, meer is in deze

sector, wordt de bestaansgrond van de vestigings-
wetgeving thans gezocht in een verhoging van het
peil der bedrijfsuitoefening. Aan de hand van een

bespreking van verschillende uitlatingen, betrek-
king hebbend op deze iiieuwe doelsteffing, vraagt

schrijver zich af, of men het criterium, dat het

bedrijf zo goed mogelijk in de behoeften van de

consumenten moet voorzien, niet naar de tweede

plaats schuift.

Het feit dat 11 jaar na de inwerkingtreding van de

Vestigingswet Bedrijven 1954 nog niet één vestigingsbesluit

op grond van die wet is vastgesteld wijst er wel op dat het

uitstippelen van richtlijnen voor het toekomstig vesti-

gingsbeleid grote en
blijkbaar
niet-vermoede moeilijkheden

met zich brengt. Wie zich in deze materie verdiept kan zich

niet onttrekken aan bezinning op de vraag, wat nu eigenlijk

het doel is dat met de vestigingswetgeving beoogd wordt.

Het is deze vraag die we in het navolgende wat nader

willen belichten.

Toen in 1938 het eerste vestigirigsbesluit — voor het

slagersbedrijf – was afgekondigd, wij dde Prof. N. J. Polak

daar in ,,E.-S.B.” een beschouwing aan onder de titel ,,De

volslagen slager”. Hij ging daarbij uit van het standpunt

dat de wet ten doel had, een betere bediening van het

publiek door winkeliers en ambachtslieden te waarborgen,

en hij bevond dat de concrete eisen die het besluit aan

aspirant-slagers stelde, maar ten dele aan dit doel beant-

woordden. Wie zich thans nôg op dit standpunt zou stellen,

zou in de sindsdien vèr uitgegroeide vestigingswetgeving

nog wel meer aangrijpingspunten voor zijn kritiek vinden.

Het zou hem allereerst verbazen dat het initiatief tot maat-

regelen nimmer van de consumenten doch steeds van de

ondernemers uitgaat en, dat de consumenten zelfs geen

stem in het kapittel hebben. Hij zou geen veildaring kunnen

vinden voor de vaak ingewikkelde en grillige afbakening

(vervolg van blz. 91)

gezien vertonen de Europese landen en de landen van het

Westelijk halfrond bij de invoer de grootste
stijging.
Bij de

uitvoer is de
stijging
bij de Europese landen het belangrijkst;

de overige wereiddelen blijven
hierbij echter verre ten achter.

Invoerstimulerend heeft o.a. gewerkt de door de verrui-

ming der bestedingsmogelijkheden toegenomen vraag naar

comsumptiegoederen. Deze heeft geleid tot:

1 een verhoogde produktie met als gevolg een vergrote

vraag naar grondstoffen en haiffabrikaten;
2 een grotere invoer, van consumptiegoederen.

Exportremmend heeft onder andere gewerkt de toenemen-

de concurrentie, een afnemende opname-mogeljkheid in

het buitenland en de vergrote binnenlandse vraag.

s-Gravenhage.

Drs. J. H. C. A. ROaROEKS.

92

Het doel van

de vestigingswet

van de gebieden die de verschillende vestigingsbesluiten

bestrjken. En wanneer hij kennis kon nemen van de con-

crete examenstof die aspirant-winkeliers en -beheerders

moeten kennen, zou hij zich zeker afvragen wat bepaalde

onderdelen daarvan voor zin hebben voor de praktijk.

V66r 1940 paste op de feiten veel beter een andere visie,

nl. dat de Wet ten doel heeft, het aantal vestigingen in de

middenstandssector te beperken, en aldus de concurrentie
enigszins te matigen. Deze visie komt tenminste duidelijk

naar voren uit de Kamerstukken, gewisseld bij de tot-

standkoming der Wet van 1937. Hiermee is niet in strijd, dat
de meerderheid van het parlement zowel als van de georga-

niseerde middenstand steeds bezwaar ertegen heeft gemaakt,

het zgn.
behoefte-element
in de Wet neer te leggen. Dit be-

hoefte-element houdt nl. in, dat de Overheid bij elke

afzonderlijke
aanvraag tot vestiging zich afvraagt of er wel

een economische behoefte bestaat aan de concrete vestiging

op de plaats waarvoor de vergunning gevraagd wordt. Tegen

zulk een afweging van vraag en aanbod in individuele

gevallen heeft de meerderheid der betrokkenen, mèt de

Regering, zich steeds verzet, hoewel er bij de totstand-
koming der Wet van 1954 nog lang over gepraat is. Dit

doet echter niets af aan het feit dat ieder stellen van vesti-

gingseisen wel ddgehjk een
globaal
middel is om het aantal

vestigingen in een bedrijf aan de behoefte – wanneer men

dezè geringer acht – aan te passen. Een
zkdanie
aan-
passing wordt door de betrokkenen doorgaans zeer op

prijs gesteld en men kan veilig stellen dat dit dan ook de

werkelijke reden van bestaan is van vrijwel alle vestigings-

besluiten. Dit behoeft nog niet in te houden dat de Wet

dienstbaar is aan groepsbelangen: het voorkomen van
overbezetting in het middenstandsbedrijfsleven, en de

instandhouding van een economisch gezonde middeiilaag

van kleinere ondernemers mag men gerust als een algemeen

belang zien – al is het wèl nodig dat d6 Overheid voort-

durend toeziet of het concrete groepsbelang nog wel

door het algemeen belang gedekt wrdt.

Intussen kan na 1945 deze strekking der vestigingswet-

geving nauwelijks meer als een reden voor haar instand-

houding gelden. Dr. A. W. Luyckx heeft kort geleden te

dezer plaatse
1)
duidelijk uiteengezet dat er tegenwoordig

1)
In ,,E.-S.B.” van 24 oktober 1956.

van overbezetting in de middenstandssector in het algemeen

geen sprake meer is, dat het aantal vestigingen bij de groei

der bevolkingscentra achterblijft en dat dit resultaat niet
eens alleen het gevolg is van de werking der vestigings-

regelingen, maar minstens evenzeer van andere oorzaken.
Naarmate nu de zojuist ontwikkelde visie als objectieve

bestaansgrond voor de vestingswetgeving haar kracht

verliest, ontwikkelt zich – sinds ca. 1950 – een andere

verklaring. Deze zoekt het doel in
verhoging van het peil der

bedrijfsuitoefening
van de betrokken ambachtslieden en

winkeliers. Wat de Vestigingswet Bedrijven 1954 betreft,

is deze visie neergelegd in het intitulé, dat spreekt van

,,bevordering van een goede bedrijfsuitoefening”, maar

dan ook nergensanders. Met name bleef iedere movitering,

waarém het nodig is, een goede bedrijfsuitoefening op
deze manier te bevorderen, in de toelichtende stukken

achterwege. Men vindt dit motief eveneens in een recent

staatsstuk, ni. de Memorie van Toelichting bij wetsontwerp

4554, dat ten doel heeft de geldingsduur van 16 vestigings-

beschikkingen met een extra-jaar te verlengen. In déze

Memorie lezen we eerst, dat dergelijke beschikkingen ten

doel hebben ,,een overmatig groot aantal vestigingen in een

branche…. tegen te gaan”; dat is dus geheel overeen-

ko’mstig de oude visie. Maar even verder staat geschreven

dat door deze toeloop van ongediplomeerden ,,het peil

van de
bedrijfsuitoefening
in de betrokken bedrijfstak

nadelig zou kunnen worden beïnvloed”
2)•

Deze nieuwe doelstelling is bepaald niet de historische.

In de jaren dat de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 tot stand

kwam liet de Regering op het lager onderwijs de kweke-

lingen-met-akte los en dacht zij ernstig over de ophefling
van één universiteit: het was de tijd van de grote afbraak.

Het is ‘ondenkbaar dat zij zich tezeifder tijd zorgen maakte

over het wetenschappelijk arsenaal der winkeliers en

ambachtslieden. Noch ook vroegen dezen daarom: de

motie van de R.K. Middenstandsbond op zijn congres 1933

te Breda waar de vestigingswet-gedachte ten doop werd

gehouden, gewaagde slechts van sanering, ordening en
bescherming. Eerst omstreeks 1950 is de nieuwe doel-

stelling in de geesten gerjpt. In de gedachtengang van

velen werden de handelskennis, de vakbekwaamheid en

de kredietwaardigheid, tot dan toe beschouwd als ,,zeef”

om overbezetting te voorkomen,
blijkbaar
tot doel in

zich zelf:
l’art pour l’art.

• Het lijkt nuttig, zich eens op deze geruisloos binnenge-

2)
Het schrikbeeld dat vijf Ministers en één Staatssecretaris
hier oproepen blijkt overigens bij nadere beschouwing groten-
deels een hersenspinsel te zijn. Voor de aannemersbedrijven kan
afsluiting tegen vestiging van onbevoegden zin hebben; voor de
horecabedrijven reeds veel minder omdat hier het gebrek aan
bedrijfspanden de vestiging van nieuwe bedrijven van enige
betekenis reeds voldoende afremt. Maar wat moet men denken
van het begrafenisbedrijf, het toneelkappers- en grimeursbedrijf, de handel in pootaardappelen? Is hier nu zulk een stormloop van
onbevoegden te vrezen, dat de lijkbezorging, de toneelkunst en
de aardappelteelt gelijkelijk in een chaos van geklungel dreigen te verzinken? Hoeveel dilettanten zijn zozeer onder de bekoring
van het steenhouwersbedrjf gekomen dat zij slechts door
strafbepalingen worden weerhouden om dit onbevoegd te gaan
uitoefenen? En welke verwoestingen zouden in het peil van de
tweedehands-goederenhandel worden aangericht door een
infiltratie van ongediplorneerde voddenmannen? Men ontkomt
niet aan de indruk dat het Ministerie al te spoedig klaarstaat
om groepen ondernemers, die door een te lang gecontinueerde
bezettingsmaatregel (het Besluit Algemeen Vestigingsverbod
Kleinbedrijf
1941)
aan bescherming gewend zijn geraakt, in
hun aangename half-monopolistische positie te handhaven.
Het Ontwerp is inmidels tot wet verheven: Staatsblad
1956/621.

slopen doelstelling te bezinnen. En dan ontkomt men er

niet aan, dieper te zoeken, het
l’art pour
l’art-idee te laten

varen, en zich af te vragen wat men precies bedoelt met

,,een hoger peil van
bedrijfsuitoefening”:
wââraan men dit

peil wil afmeten. Wil men als maatstaf nemen de mate

Waarin het bedrijf in de. behoeften van de consumenten

voorziet, of zoekt men het hierin, dat het zelfbewustzijn,

het sociaal aanzien, of wellicht ook de capaciteit tot geld-
verdienen van de betreffende groepen ondernemers wordt

verhoogd? Waar Dr. Luyckx in zijn zojuist genoemd artikel

speciaal de commerciële kwaliteiten van de ondernemers

wenst’ op te voeren, heeft het er de schijn van dat hij het

,,hoger peil” vooral in laatstbedoelde richting zoekt.

Overigens kunnen – en zullén – beide gevolgen veelal

samengaan, maar voor een theoretische analyse is ,het

gewenst, ze te onderscheiden.

Want – verondersteld dat eenmaal een bezettingsgrad

bereikt en verzekerd is waarbij een behoorlijk bestaan voor

de middenstand als geheel verzekerd is —dan menen wij

dat bij het verhogen van het peil der bedrijfsuitoefening

de Overheid nog slechts een taak heeft voorzover daarmee
de belangen
van het .publiek
gediend zijn. Voor zover de

verbetering ten goede komt – ideëel of materieel – aan

de ondernemers zelf, is zij een zuiver groepsbelang. De

Overheid mag één groep niet boven de andere begunstigen;

zij heeft hier o.i. geen andere taak dan in het kader der

algemene volksontwikkeling de middelen
tot:
studie binnen

het bereik te brengen van hen die ze willen gebruiken. Het

ligt niet op haar wég, door het hanteren van een vergun-

ningsstelsel, door premies of anderszins enige groep tot

zelfontplooiing te dringen.

Voor zover echter met ,,goede bedrijfsuitoefening”

bedoeld wordt betere aanpassing aan de behoeften – en

koopkracht – van het publiek, betekent de nieuwe ziens-

wijze een adoptie van de visie, welke Prof. Polak reeds in

1938, maar toen voorbarig, op de Vestigingswet had. Wan-

neer men die weg op wil, valt er ongetwijfeld wel iets aan

de inhoud der vestigingsbesluiten, en met name aan de

eisen die deze aan winkeliers en beheerders
3)
stellen, te

veranderen, zoals Prof. Polak destijds reeds demonstreerde.

Echter meer door overbodige en ondoelmatige eisen te

laten vallen, dan door nieuwe, daarvoor in de plaats te

stellen. Ook het fameuze parallelisatievraagstuk krijgt dan

wel een iets eenvoudiger aspect. Het publiek is, naar het

lijkt, in het algemeen meer gediend met verruiming dan

met verscherping der normen.

• Waar het wèl in het belang van het publiek zou zijn, de

bekwaamheden van bepaalde groepen (gespecialiseerde)

ondernemers hoger op te voeren, zou o.i.’ de Vestigingswet

toch niet het geëigende instrumént hiervoor zijn. Art. 6
der Wet bepaalt dat de eisen niet hoger kunnen worden

gesteld dan strikt noodzakelijk is. Maar ook afgezien hier-

van kân deze wet niet worden ingesteld op het betere

bednijfstype. Dr. Luyckx, die ervoor pleit dat het midden-

standsbeleid zich richte op de verdere ontwikkeling van

het betere en grotere middenstandsbedrijf, ‘laat in het

midden of dit ook moet gelden voor het vestigingsbeleid.

Maar hij suggereert dit wèl, wanneer hij – in zijn mer-

genoemd tikel – de volgende zin neerschrijft (die met

een zekee twijfel begint, maar met een fatale beslistheid

eindigt): ,,Wellicht zal de kwantiteit (d.i. het aantal onder-

nemingen en vestigingen) nog verder moeten worden opge-

offerd aan de kwaliteit, maar de noodzaak hiertoe is on-

3)
Wij achten ons niet bevoegd, een oordeel uit te spreken
over de vestigingseisen, gesteld aan ambachtslieden
93

4.

-I

ontkoombaar”. O.i. zou men de tegenstelling, welke kân
bestaan tussen het streven naar ,,hoger peil” en het alge-

meen belang niet beter kunnen demonstreren dan door

deze zin.

• De Vestigingswet is van zeer algemene strekking. Zij

is ‘geen middenstandswet mde eigenlijke zin van het woord.

Warneer voor een bedrijf een vestigingsbesluit wordt

vastgesteld, geldt dit evenzeer voor de coöperaties en de

grootwinkelbedrijven die dit bedrijf uitoefenen. Deze laat-

ste ervaren reeds lang dat aan hun ffliaal- en afdelingschefs

eisen gesteld worden die niet passen op de functies die zij in

het bedrijf vervullen – die’ slechts zin hebben voor zelf-

standige ondernemers.

Maâr ook binnen de middentandssector zijn er grote

verschillen. Het eenvoudige, slecht renderende randbedrijf

op het platteland en,in de volksbuurten staat daar tegenover

de rijk gesorteerde, hoog-ontwikkelde speciaalzaken in de

céntra der grote steden. Deze uitersten vervullen ieder een
eigen functie in de behoeftenvoorziéning der bevolking: in

dit opzicht behoeft men het één zeker niet minder te
• achten dan het andere.

Wanneer men nu de vestigingseisen ging instellen op

verdere verhoging van het peil der bedrijfsuitoefening, zou

het gevolg hiervan wel niet anders zijn dan dat het aantal

bevoegden verminderde (de kwantiteit werd opgeofferd aan

• de kwaliteit) – en deze zouden er uiteraard naar streven,
zich te vestigen in de centra, waar zij door hun meerdere

kennis ook beter op hun plaats zouden zijn. De minder aan-

‘trekkelijke plaatsen in de dorpen en de armere buurten zou-

den niet meer bezet wôrden, en de behoeftenvoorziening

als geheel zou er vermoedelijk op zijn achteruitgegaan.

Reeds thans gaat het die kant uit. In een voordracht, op

26 november 1955 te Utrecht gehouden voor de Vereniging voor
Rechtsprak, constateerde de Staatssecretaris’ van

Economische Zaken, Dr. G. J. M. Veldkamp:

Nu kan mén wel zeggen dlit voor deze gevallen dan maar

ontheffingen moeten worden gegeven maar dit zou de gehelb

bédrijfsuitoefening ten plattelande op een basis van ambte-

lijke welwillendheid, in plaats van rechtszekerheid, plaat-

sen; bovendien kunnen ontheffingen slechts gegeven worden

aan hen die reeds voor één bedrijf een vergunning hebbén.

Verhoging van het peil der bedrijfsuitoefening is in begin-

sel een zaak van de individuele ondernemer, omdat die al-‘

leen kan bepalen, elk peil voor hem het meest geschikt’is.

Als hij daarbij steun en aanmoediging nodig heeft, is dit de

taak van zijn vrije organisatie. Wil hij zijn grotere bekwaam-
heden gecertificeerd zien en daarmee het publiek imponeren,

dap is het wellicht mogelijk datde Overheid de verworven
diploma’s en titels beschermt. Maar deze zaak behoort’o.i.

geheel los te staan van verdere beperking van het aantal

vestigingen. Zou men de Vestigingswet aan dit doel dienst-

baar maken dan zou het gevolg slechts zijn dat de maatstaf

van deze wet, die wij vrdeger wel eens met een Prokrustes-

bed hebben vergeleken, niet meer alleen voor de groten te

klein, maar, tevens voor de kleinen te groot zou zijn.

Onze conclusie
is
dan ook dat, indien men uit het bereikt

en verzekerd zijn van een redelijke bezettingsgraad in de

middenstandssector niet de conclusie wil trekkén van gelej-

delijke liquidatie der vestigingswetgeving, deze,wetgeving

slechts dienstbaar gemaakt mag worden aan verhoging van

het peil der bedrijfsuitoefening, wanneer men daarbij de

voorziening in de behoeften’ van het publiek als maatstaf

aanlegt. –

Amsterdam.

.

0. LEYENDEKKERS.

INGEZONDEN STUK

,

De verlanglijst van het Landbouwsc1iap

Drs. H. Willems te Groningen, schrijft ons:

plichte
bijdrage
waarschijnlijk niet zozeer een gevolg is van

In ,,E.-S.B.” van
5
en 12 december 1956 gaf Dr. Vonde-

onwil van de verpachter om zijn bezit te onderhöuden als

ling enkele beschouwingen over de verlanens, die het

wèl van onmacht ten gevolge van de te lage pachtinkomsten.

Landbouwschap onlangs naar voren heeft geifracht. De

Voorstellen tot verhoging van het pachtprijsniveau zullen

schrijver gaf hierbij aan op welke pûnten de yoorstellen
/
erop gericht zijn om de contractueel niet vastgelegde, dus

onvolledig of zelfs onjuist zijn. Hoewel ik
ojD
meerdere

verkapte, pachtprjsverhoging in de vorm van èen onver-

punten met zijn beschouwingen kan instemmen, met name

plichte bijdrage, om te zetten in een contractueel vast-

wat betreft de onvolledigheid van de voorstellen, zou ik

gelegde verhoging. Zo gezien is het dan ook niet duidelijk,

toch gaarne enkele kritische ‘aantekeningen bij het betoog

in welk opzicht met de contractueel onverplichte bijdragen

van de heer Vondeling plaatsen.

I

in voorstellen tot verhoging van het pachtprjsniveau

,,’Ecn. .erschijnsel, dat de laatste tijd zorgwekkende vorm
begint aan te nemen, is het verdwijnen van middenstandsôn-
dernemingen in kleine plattelahdsgemeenten. Vooral in enkele
strëken in het noorden van ons land dreigt de geregelde ver-
zorging van de consumenten in moeilijkheden te komen, doordat
midden’standsondernemingen verdwijnen en niet door nieuwe
worden vervangen”.

\I. De heer Vondeling wijst op de bijdrage van de pachter

in de eigenaarslasten, welke (contractueel onverplichte)
bijdrage’in bepaalde gebieden – met name in Friesland –

vrij belangrijk is. De schrijver is van oordeel, dat men bij de

voorstellen tot herziening van ‘de pachtprjs’met deze

bijdragen rekening dient te houden.

Afgezien van het feit, , of over deze contractueel onver-

plichte bijdragen, die niet alleen van gebied tot gebied, maar

ook van geval tot geval zullen verschillen, voldoende ge-

gevens bekend zijn om hiermee rekening te kunnen houden,

moet worden opgemerkt dat het verschijnsel vandeonver-

94
-.

/

rekening zou kunnen worden gehouden.

2. De heer Vondeling is van mening, dat bij de berekening

van de afschrijving van de bedrijfsgebouwen moet worden

uitgegaan van de zgn.’ algemene vervangingswaarde.

Waardering op de laatstgenoemde basis zou praktischer

zijn voor goederen van een zo lange levensduur. Ter verde-

diging van het toepassen van de algemene’vervangings-

waarde wordt in dit geval meestal aangevoerd, dat in de

toekomst de bouwkosten zich wel weer zullen invoegen in

het algemene kostenniveau. De argumenten voor het

toepassen van de specifieke vervangingswaarde worden

door de heer Vondeling gekunsteld genoemd.

t

:

-.
De verdediging van de specifieke vervangingswaarde
in het voorstel van het Landbouwschap is inderdaad niet ,

sterk, maar toch zijn de argumenten die pleiten voor de

algemene vervangingswaarde m.i. nog aanvechtbaarder.

In de eerste plaats wordt door de voorstanders van de

algemene vervangingswaarde in feite de mogelijkheid van
4

een permanente verandering van relatieve pFijzen uitge-

sloten. Maar ook indien we aannemen, dat de bouwkosten
‘slechts tijdelijk boven het algemene kostenpeil liggen, kan

men de algemene vervangingswaarde, die voor het indi-

viduele goed nimmer te verwezenlijken is, moeilijk ver-

dedigen. Hoe lang is dit ,,tïjdelijk”, d.w.z. hoe lang zal

het duren tot de bouwkostenindex weer zal samenvallen

met de index van het algemene kostenpeil? Ook al zou men

het wagen ten aanzien hiervan een voorspelling ‘te doen,

dan nog zou men tevens gedwongen zijn te voorspellen op

welk niveau het algemene kostenpeil dan zou liggen. Men

kan toch niet de waardering aan de ene kant baseren op een

tijdstip in de toekomst en aan de andere kant op het heden.

Moet daarom de betekenis van ,,praktischer” worden opge-

vat in de
ziu
van een praktisch argument ter bereiking

van een lagere uitkomst van de berekening? Men kan name-

lijk uit een oogpunt van pachtprijspolitiek van mening zijn,

dat het niet wenselijk is de pachten te verhogen tot het

peil van de volledige eigenaarslasten vermeerderd met een

zekere grondrente, vooral als dit de kleinere bedrijven op de

lichte, gronden betreft. Met het bovenstaande werd be-

doeld aan te’ tonen, dat de berekening van de eigenaars-

lasten met gebruikmaking van de algemene vervangings-

waarde hiervoor niet de juiste motivering is. Een beter

argument is de ook door de heer Vondeling genoemde

onverantwoord hoge gebouwenkosten op de (te) kleine’

bedrijven. Bedrijfseconomisch noch sociaal-economisch

zou vervanging van de gebouwen op sub-marginale be-

drijven zijn verantwoord. Het zou inderdaad gewenst zijn

aan dit punt meer aandacht,te besteden.

3. De kostprijsberekeningen van het L.-E.I. vormen de

grondslag voor het overleg tussen de Regering en het ge-

organiseerde
bedrijfsleven
over de prjzenpolitiek. Het

L.-E.T. is, zoals de heer Vondeling het uitdrukt, een vol-

strekt onafhankelijke wetenschappelijke instelling, die

voor de uitkomst van de berekeningen ,,willig blind” is.

Vanzelfsprekend kan er niet aan worden getwijfeld,
dat het L.-E.I. als institutit, volkomen objectief i Zelfs

lijkt het, dat het L.-E.I. wel eens al te bevreesd is om van

subjectiviteit te worden beticht. Dit zou o.a kunnen blijken

uit de berekening van de eigenaarslasten in rapport no.
254.

Men heeft bij de afschrijving van de gebouwen oorspronke-

lijk gekozen voor de methode van de gelijkblijvende arnuï-

teiten (dus geen dalende annuïteiten, zoals de heer

Vondeling m.i. abusievelijk opmerkt), hiermede veronder-

stellende, dat de door het bedrijfsgebouw geleverde pres-

tatie van jaar tot jaar gelijk blijft. In een latere aanvulling
1)

wordt een methode voorgesteld, waarbij de som van annuï-

teit + onderhoud rechtljnig daalt. Het hangt,.dus af van

de veronderstelling, die men ten aanzien van het onderhoud

heeft gemaakt, of de annuïteiten in dit geval proportioneel,

degressief of progressief dalend zullen verlopen. Het L.-E.l.

laat, zoals uit het door deheer Vondeling gestelde is op te

merken, ook hièr de keuze aan de beleidsinstanties, evenals

dit, het geval is bij de rentevoet en het toepassen van de

algemene dan wel specifieke vervangingswaarde.

De’ze bescheidenheid gaat mi. wel iets te ver. Hoewejr in

Inlichting no. 58 wordt gezegd, dat exacte gegevens ont-

J)
inlichting no. 58.

breken, In men, zelfs als leek, ‘vel aaniiemen, dat de

prestaties van een bëdrjfsgebouw in de looj der jaren

zullen dalen, waardoor de methode van de dalende annuï
teit in ieder geval beter verantwoord is dan die der gelijk-

blijvende. De laatste methode moge in bepaalde gevallen

juist zijn,
ze
k
e
i niet hier,- waar de afschrijvingsperiode 100

jaar is. Of de daling rechtlijnig dieï’it te zijn of zelfs progres-

sief kan in het midden blijven, hoewel voor het eerste veel

zou zijn te zeggen. De vraag, welke methode van afschrij-

ving toe te passen; behoeft in ieder geval niet zonder meer

aan overleg tussen beleidsinstanties te worden overgelaten.

Het gevolg van een dergelijke ontwikkeling zou zijn, dat

de kostprijzen meer en meer tot stand zullen komen al . ”

resultaat van overleg tussen beleidsinstanties, die moeilijk

,,willig blind” voor de uitkomst kunnen zijn.

Het is interessant er eens op te wijzen, dat dit ,,willig

blind voor de uitkomst”onderwotpen is aan een bepèrking,

liggende in de opvatting, dat de kostprijsberekening voor

het
prijsbeleid
dient te worden afgestemd op de doeleinden

van dat prijsbeleid. ‘Veranderen de ‘doeleinden van het

prijsbeleid; dan dienen zowel de hoeveelheids- als de waar-

degrondslag ‘an de kostprijsberekeningen hieraan te

worden aangepast
2) 3)

De uitkomst hangt dus af van de doelstellingen van het.

prijsbeleid en indien over deze laatste verschillen van ‘in-

zicht bestaan kan het overleg zich derhalve verplaatsen

van de vaststelling der garantieprijzen naar de vaststelling

van de kostprjzen, hetgeen ook regelmatig gechiedt.

Hierin schuilt het gevar dat deze bemoeienis van de

beleidsinstanties met de kostprijsberekening te ver gaat,

hetgeen de onafhankelijke positie van het deze kost-

prijzen berekenende instituut niet ten goede kan komen.’.

Men moet kostprijsberekening en het vaststellen van garan-

– tieprjzen niet met elkaar vereenzelvigen, hetgeen hier en

daar nog al eens dreigt te geschieden.

.

4. Tenslotte nog een opmerking over de ,,timing” van’

de voorstellen van het Landbouwschap. De heer Vondeling.

merkt nI. op, dat deze voorstellen
zijn,ingediend
enkele da-

gen nadat overeenstemming.was bereikt over het regerings-

programma. Dit is juist, maar. wel dient er hierbij op te

worden gewezen dat de voorstellen niet bepaald zijn ge-

komen als een donderslag bij heldere hemel. De verschil-

lende kabinetsformateurs waren er ongetwijfeld vân op de,’

hoogte, dat er bepaalde wensen naar voren zouden koien.

Belangrijker is overigens inzake het punt van ,,timing”,

dat de voorstellen aan de orde worden gesteld in’een tijd

van enigszins overspannen hoogconjunctuur, ter beteuge- ‘

ling waarvan een beperking van ‘de bestedingën een eerste

vereiste is. Wat dit betreft had de ,,timing” inderdaad niet

slechter kunnen zijn.’

Naschrift.

ad. 1.
Het cijfermateriaal dat door de Dienst vor

Grond- en Pachtzaken is verzameld, heeft beWekking op

731 bedrijven in vier provincies. Ditaantal is ruimschoots
voldoende on een betrouwbâar beeld van de werkelijkheid -.

Bedrijfsecononusche mededeling no. 17 van het L.-E.I.
Terminologisch gezien zou de bovengenôemde opvatting
de consequentie dienen tehebben, dat men de verschillendé be
– rekeningen niet onder de naam ,,kostprjs” zou moeten samen- –
vatten, omdat hierdoor misvertan’den’ kunnen ontstaan. Men kent-nl. in bovengenoemde ovatting meerdere ,,kostprijzen”,
afhankelijk van het doel waarvoor men deze berekent. De
kostprijs, berekend ten behoeve van het prijsbeleid, is een andere
of kan een andere zijn dan bijv. de kostprijs, gezien.vanuit het
standpunt van de individuele ondernemer.

S

95.

-t-

r

.

.

S’

te krijgen. Zoals gezed, is de bijdrage van de pachter

in de eigenaarslasten groter dan vaak wordt vermoed.

De slotzin van het artikel in Mededelingen luidt: ,,De

algemene conclusie lijkt gerechtvaardigd, dat het netto-

rendement van boerderijen, althans van de provincies

waarop het onderzoek betrekking heeft, belangrijk hoger

is dan veelal wordt aangenomen” (Mededelingen, nummer
1, blz. 41). De verkoopprijs is sinds 1940 ook met 76 pCt.

gestegen! Ten opzichte van andere beleggers, die hun

vermogen in.guldens niet zagen toenemen, heeft de grond-

eigenaar het nog niet eens zo gek getroffen.

Het Landbouwschap heeft geen aandacht geschonken

aan dat deel van de eigenaarslasten, dat de pachters voor

eigen rekening nemen. Als gevolg daarvan zijn in de

nieuwe pachtprijzen, die, naar ik aanneem, de pachter in

de toekomst zou moeten betalen, de volle lasten opge-

nomen, zoals die op doör de eigenaar geëxploiteerde be-

drijven werden aangetroffen. Het is echter de vraag, of de

verpachter in de door hèt Landbouwschap gewenste situatie

werkelijk alle op de eigendom drukkende lasten
y
oor zijn
rekening zal nemen en de pachter daarvan ontheft. Zolang

in de pachtwetgeving de onderhoudsplicht van de eigenaar-

verpachter met een bepaling van dwingend recht wordt,

verwacht ik nauwelijks verandering. En zelfs zo’n bepaling

zal in de praktijk ontoereikend
blijken
te zijn, als gevolg

van een gebrek aan evenwicht in Nederland tussen vraag

en aanbod van landbouwbedrijven.

ad. 2.
Mijn voorkeur
op dit moment
voor de algemene

vervangingswaarde, heb ik niet op theoretische gronden
trachten te funderen. Ik zou dat ook niet kunnen, o.a om
redenen door Drs. Willems genoemd. Mijn ,,praktische”

voorkeur berust o.a. op de overwégingen:

le. dat zelfs de doorvoering van een calculatie op

basis van algemene vervangingswaarde al een grote schok

voor het prijsbeleid zou betekenen;

2e. dat
Mij
een afroming van sterk
stijgende
eigenaars-

inkomsten gewenst lijkt, zeker wanneer die stijging groten-

deels uit de Schatkist zou worden gefinancierd (prijs-

garanties uit het Landbouw-Egalisatiefonds!);

3e. dat in de niet-agrarische sector bij de bepaling van

de huurprijs voor bedrijfspanden evenmin uitgegaan wordt

van de vervangingswaarden (Huurwet, artikelen 3, 6 en 7).

ad. 3.
De waarschuwing van Drs. Willems om de

methode van kostprijsberekening en de overwegingen die

aan het garantieprijsbeleid ten grondslag liggen goed te –

scheiden is terecht. Daarom is overhaast overleg over de

uitgangspunten van de berekening onjuist; vooral wanneer

zij reeds in het begin van dat overleg tot inzet van een

grote actie worden gemaakt door één van de partners.

Over de nauwe samenhang van de afschrijvingsmethodiek

en het in rekening brengen van de onderhoudskosten heb
ik in mijn artikel maar niet gesproken; ook Drs. Willems

doet dat niet. Het is natuurlijk ook aart hem niet onbekend,

dat veel ,,groot onderhoud” samen gaat met vernieuwing

en verbetering. Al ,,onderhoudende” kan zowel de tech-

nische als de economische slijtage van boèrderijen worden
teruggedrongen. In feite gebeurt dit ook. Daarom kan men

de factoren levensduur, methode van afschrijven, rente-
percentage en onderhoud boekhoudkundig en kostprijs-.

technisch wel onderscheiden, maar niet scheiden. Zij

moeten m.i. als één complex worden bezien en behandeld.

ad. 4.
Ik ben ervan overtuigd, dat het zûiver toevallig

was, dat het Landbouwschap zijn concrete wensen kenbaar

maakte vlak nadat overeenstemming was bereikt over het

regeringsprogramma. Niettemin zou ons waarschijnlijk

heel wat van de huidige narigheid bespaard zijn gebleven

als de voorstellen een half jaar eerder op tafel hadden

gelegen.

Leeuwarden.

Dr. A. VONDELING.

F
F

De Belgische Bankcommissie verdedigt de
onafhankelijkheid der banken

Kanttekeningen lij een belangrijk officieel document

De Belgische Bankcommissie heeft onlangs haar jaar-

verslag
1955-1956
gepubliceerd. Het werd met meer dan

gebruikelijke belangstelling onthaald, wat ons niet behoeft

te verwonderen aangezien het, aanknopend bij een paar
actuele gebeurtenissen uit dé verslagperiode, de grond-

beginselen van het. wettelijk statuut van het Belgisch

bankwezen in herinnering brengt. O.i. verwekt het tevens

de indruk dat de Commissie bezorgd is, of geweest is,

over de
wijze
waarop dit statuut in de jongste tijd is

toegepast of niet toegepast.

Als inleiding zij hier opgemerkt, dat het statuut der

Belgische banken berust op de in 1935 uitgewerkte wet-

geving, waardoor een einde werd gesteld aan de gemengde

banken. Deze werden gesplitst in zuivere depositobanken

eensdeels (de enige financiële instellingen die in België de

naam ,,bank” – mogen dragen), en financiële maatschap-

pijen of holdings anderdeels, die beleggingen op lange

termijn verrichten, maar waaraan de typische bedrijvig-

heden van deposito- en circulatiebanken ontzegd zijn. De

eveneens in 1935 opgerichte overheidsinsteffing: de Bank-

commissie, heeft o.a. als doel te waken over de toepassing

van de bankwetgeving. Te dien einde is zij bij elke bank

vertegenwoordigd door één of meer bankrevisoren.

Of de Bankcommissie inderdaad beschikt over de

machten, nodig voor een werkdadige controle en voor dë

structurele oriëntering van het bankwezen, zij hier in het

midden gelaten. Aan haar hoofd staat sedert enkele jaren

de heer Eugène de Barsy, hoogleraar aan de Brusselse

Universiteit, van wie men weet dat hij ien groot voor-

stander is van uitbreiding van het werkterrein der Bank-

commissie.

De splitsing tussen depositobanken ert holdings werd

na 1935 juridisch voltrokken. Bedrjfseconomisch en

psychologisch evenwel konden de banden tussen beide

96

niet plotseling afgebi’oken worden. De meerderheid van

de aandelen’ van de voornaamste depositobanken was

in handen van de holdings waarmedezij vroeger als ge-

mengde banken een eenheid gevormd hadden. Dit was bijv.
het geval met de Bank van de Société Générale de Belgique

(depositobank) en de Société Générale de Belgique (hol-
ding), de Bank van Brussel en Brufina.

Door de normale toepassing van het vennootschaps-

recht hebben de financiële maatschappijen een overheer-

sendejnvloed op de beslissingen der algemene vergadering

der aandeelhouders van de banken, en ‘o.a. op de, aan-

stelling van de beheerraad. De door de holdings gecontro-

leerde firma’s zijn tevens zo talrijk en zo machtig dat zij

ook een aanzienlijk gedeelte van de bankclientèle kunnen

beïnvloeden. M.a.w. de door de wetgeving van 1935 na-

gestreefde onafhankelijkheid van de banken en van het

ba.nkbeheer is niet automatisch verwezenlij
,
kt: ,,De onaf-

hankelijkheid der banken kan slechts pragmatisch en

progressief worden nagestreefd”, zegt de Bankcommissie

in onderhavig jaarverslag. Door haar statuut beschikt de

Commissie over sommige machten die haar weliswaar niet

in staat stellen langs autoritaire weg het bankbeheer tot een

onafhankelijke houding ten opzichte van die grootste aan-

deelhouders te dwingen, maar die het haar toch mogelijk

maken geleidelijk de doelstellingen van 1935 te benaderen,

en tegen in het oog vallende inbreuken in te gaan.

In het verslagjaar heeft de Bankcommissie zich tot op-

treden genoopt gezien in een aangelegenheid die in de
Belgische financiële wereld zeer opgemerkt werd. Het

grootste gedeelte van het jaarrapport is aan deze kwestie

gewijd.

Begin
1956
is Brufina nl. zinnens geweest de boven

uiteengezette banden niet de Bank van Brussel te be-

lichamen in een bijzondere beheerspost in de schoot van

de beheerraad der bank, waarvan de titularis speciaal zou

gelast geweest zijn, als gemandateerde vân de holding,
de coördinatie van beider beleid te verzekeren. Brufina

wilde, om het met de woorden van de Bankcommissie

te zeggen (die overigens geen firmanamen noemt), haar
,,organische verbinding (met de bank) belichamen door

ze als een actieve en hoofdzakelijke taak op te dragen

aan wie daartoe door de raad van beheer zou worden

afgevaardigd”.

Hiermede moet in verband gebracht worden de terug-

tiekldng van oud-Minister senator Van Zeeland uit het

politieke leven, met de bedoeling zich onverdeeld te wijden

aan de taak waarvan wij hierboven de omvang aangeduid

hebben.

Welk een deining deze aangelegenheid in de Belgische

financiële wereld veroorzaakte bleek nadien, toen de

jaarlijkse vergadering der aandeelhouders van de Bank

van Brussel in het tekén scheen te zullen staan van de

spanningen tussen Graaf de Launoit (Brufina) en de heer

Camu (Bank van Brussel). Voegen wij er dadeljk aan toe

dat ,,la guerre de Troie n’a pas eu lieu”, dat de algemene

vergadering in kwestie een’rustig ‘en zelfs vriendschappe-

lijk verloop kende, en dat degenen die op sensatie aasden

teleurgesteld werden.

De Bankcommissie heeft in deze zaken h,aar rol ver-

vuld. Zij maakte het meest uitdrukkelijk voorbehoud met

betrekking tot de opvatting betreffende het organisch

ierband tussen de bank en de holding. Er is in die tijd

wel, enige bek1enming merkbaar geweest in de kringen

der bankrevisojen. Indien de holding desondanks haar

opzet had doorgevoerd, zou er denkelijk een streven los-

gekomen zijn tot wijziging van de wetgeving van
1935,

aangezien de feiten door gebrek aan efficiency van die wet

zouden hebben aangetoond. Dit is echter niet nodig

geweest.

Wat de toekomstige handhaving cf versteviging van de

onafhankelijkheid der banken betreft (t.o.v. de overheer-

sende aandeelhouder), wordt in het verslag dat wij hier

commentariëren gezegd, dat ,,de Commissie vanwege de

voornaamste belanghebbenden verzekeringen bekomen

(heeft) die zeer ver strekken; , binnen afzienbare tijd zal

men daarvan de weergave vinden in handelingen die klaar-
blijkelijk in de lijn liggen van de (door de Bankcommissie)

geformuleerde aanbevelingen”.

De nadruk, waarmede de Commissie dit geval behandeld

heeft, is niet zonder verband met de verregaande concen-

tratie van het Belgisch bankwezen. Wij mogen volstaan met

eraan te herinneren, dat op 31 december 1955 de grootste

drie banken resp. over 37,4, 20,8 en .11,5 pCt., samen

over 69,7 pCt. van de totale werkmiddelen van het Bel- –

gische bankwezen in zijn geheel beschikten.

Wellicht minder opvallend, maar xiettemin betekenis-
vol, zijn de in het yerslag voorkomende theoretische be-

schouwingen over het economisch karakter der deposito-
banken. Volgens de Bankcommissie is hun hoedanigheid

van geld- en kredietscheppende circulatiebanken gewich-

tiger dan die van spaarinstellingen. De Belgische’ bank-

wetgeving heeft’ hieruit de laatste consequenties niet ge-

haald. De bewustwording van de monetaire functie als

voorrecht van de Kroon heeft geleid tot het creëren van

een monopolie inzake de uitgifte van chartaal geld. Inzake

giraal geld daarentegen heeft België zich gehouden aan

een piuralistische formule op basis van de particuliere

onderneming, ofschoon ,,de bankbedrijvigheid zich als

een werkelijke openbare dienst voordoet”.

Een dergelijke uitspraak is karakteristiek, al zijn de
politieke machtsverhoudingen in België dusdanig dat

hic et nunc
een wijziging van het bankstatuut niet tot de

mogelijkheden behoort.

Antwerpen.

Drs. HEKTOR DE BRUYNE.•

S. Swaab: Heden en toekomst van de automatische admini-

stratie.
N. Samsom N.V. Alphen aan den Rijn 1956,

106 blz., f. 5,90.

Dit is een welkom geschrift, want er is grote behoefte aan

een in onze taal geschreven elementaire uiteenzetting over

de zgn. automatisering van de administratie. Belangstellen-

den in deze materie, die ,bij het lezen van de titel aan de

elektronische verwerking van administratieve gegevens den-

ken, moeten er echter op voorbereidzijn, dât de heer Swaab
onder automatische administratie ook het traditionele pons

kaartensysteem begrijpt. Ongeveer de helft van zijn boekje

is daaraan gewijd. Deze opmerking houdt geen kritiek in,
want voor wie zich in het bijzonder voor de elektronische

verwerking van administratieve gegevens interesseert is het

waardevol deze nieuwe ontwikkeling te benaderen vanuit de
verworvenheden en de nog steeds bezig zijnde ontwikkeling

van het pbnskaartensysteem.

97

-1

Ook op zich zelf is het belangwekkend omin zo’n krt be-

‘ stek-de imposnte vooruitgang van het ponskaartensysteem

na 1930′.— èn wat zijn sorteer-, selecteer- én ,,bôekhoud”-

– ,. mogelijkheden èn wat de opvoering van de snelheden der be-

werkingen gangaat – weer eens voor ogen te krijgen, zoals:

de alfabetische machine en de daarmede samenhangende

mogelijkheden voor het factur&ren en dë debiteurenadmini-

stratie, de rekenende ponsmachines, de techniek van de

voorgeponste kaarten, de aanstreeptechniek (marksensi ng

en -scanning), de collating machine, de koppeling van

– ponsbanden. e.d. aan de gebruikelijke ponskaartenappara-

»

tuur en het gebriik van de ponskaarten in het externe ver-

keer, bijv. als cheque of postwissel.

Belangrijk zijn eveneens dein de laatste dertig jaar toege-

nomen mogelijkheden om de verwerking van delen van het
a
d
m
i
n
i
s
tr
ati
eve
proces bij bezitters van ponskaartenappara-

tuur, zoals kantoormachinehandelaren en accountants-

kantoren, uit te besteden. Daardoor is het ponskaarten-

systeem ook voor kleinere
bedrijven
toegankelijkgeworden.

Evenals van het, ponskaartensysteem geeft de heer Swaab

van de elektronische verwerking van administratieve ge-

gevens een eenvoudige uiteenzetting. Daardoor en door
,

zich op verschillend gebied beperkingen op te leggen heeft

hij weten te bereiken, dat zijn boekje ook voor leiders van

en in bedrijven, die niet of slechts beperkt op administratief

gebied geschoold zijn, goed leesbaar is. Na een korte uiteen-

– zetting over enige beginselen van- de elektronische admini

• stratie-apparatuur worden de invoermiddelen (input), het,

geheugen (storage, memory), de rekeneenheid (arithmetic

unit), de uitvoermiddelen (output) en het besturingsgedeelte

• en de programmering besproken, waarna een zeer beknopte

verhandeling over toepassingen en ervaringen met elektro-

nische apparatuur en een slotbeschouwing het boekje

besluiten.
• ,-

Hieronder slechts enkele opmerkingen. Het zou aanbeve- –

– ling hebben verdiend indien de schrijver wat uitvoeriger op

de problematiek van de invoer – ik denk hierbij aan de

ènorme hoeveelheid arbeid zowel an het ponsen als aan

het coderen verbonden bij toepassingen in grote admini-
straties – was ingegaan, want er is geen twijfel aan dat in

het bijzonder op dit terrein nog belangrijke vraagstukken

om een oplossing vrageh. Wel roert hij het lezen van ge-

drukt schrift en het gebr’uik van originele stukken met

uitschakeling van de ponskaart in zijn eindbeschouwing
even aan, maar toch te veel en passant.

Bij de
vergelijking
van ponskaarten en elektronische

»,

systemen zou ook het verschil in ruimte, die beide systemen

– – -. in beslag nemen, wat meer aandacht mogen hebben. De

bètekenis daarvan blijkt bijv. uit een opmerking ‘an de

vertegenwoordiger van een op elektronische apparatuur
overschakelend bedrijf, voorkomende in de ,,Hearings”

van het door het Congrès in de Verenigde Staten ingestelde

onderzoek over ,,Automation and Technological Change”:

,,As .the trial period progressed, it was found that the in-
• formation contained on 850.000 punched cards. could be

recorded on 71 reels of magnetic tape”. Voorts lijkt het mij

• töe, dat de heer Swaab, hoezeer hij naar objectiviteit

strèeft, toch nog iets meer aandacht aan de systemen van

andere fabrikanten van ponskaartenapparatuur en elek-

tronische administratie-apparatuur had kunnen besjeden.

• Eenpunt, dat althans in het tweede deel.te beperkte aan-

dacht krijgt, betreft de gevolgen van de ,,elektronificatie”

van de administratie voor de cortrole van de interne en ex-

terne accountant, waarbij echter erkend moet worden, dat

dit thans een moeilijk overzienbaar vraagstuk is. Als ik

98

goed tussen de regels door lees, dan meen ik dat de heer

Swaab zijn lezers wil voorhouden: ,,beschoudeponskaart

niet te gauw als ,,démodé”, want op de keper be’schduwd zijn
de ontwikkelingen in het elektrohische gebied nog vol onze-

kerheden”. Dat is op zichzelf ongetwijfeld een nuttige

waarschuwing. Een bedrijf met een of meer omvangrijke ad-

ministratie-onderdelen, dat thans voor het probleem staat

ponskaart- of elektronische administritie-apparatuur,-

kan’ evenwel met die waarschuwing niet altijd wat doen.

De invoering van een ponskaartensysteem in een grote ad-

ministratie kan gauw drie tot vijf jaar in beslag nemen.

In die tijd kan, zeker bij het huidige tempo van ontwikke.

ling, totaal andere elektronische apparatuur aan de markt

gekomen zijn, die vele en zeer belangrijke voordelen boven

de ponskaartenapparatuur biedt! En over de omschakeling

van een ponskaartenadministratie op een geïntegreerd
elektronisch systeem moet men bovendien niet te licht

denken.

Tot slot: de publikatie van de heer Swaab voorziet zeker

in de huidige behoefte aan een eenvoudige uite’enzetting –

voor een wat groter publiek omtrnt de huidige stand van

zaken ten aanzien van de zgn. automatisering van de admini-»

stratie en is voor zover mij bekend het eerste elementaire’

geschrift van dien aard in ons land. De uitgever verdient

lof voor de uitstekende verzorging van dit betrekkelijk

goedkope boekje.

/ ‘sGravenhage

H.’RELNOUD.

,De geidmarkt.

Hoewel nog niet bepaald ruim, was de geldmar.kt de

afgelopen week toch niet meer zo bar krap als tot voor kort

het geval was. Voor schatkistpapier met enige maanden

resterende looptijd waren tegen een disconto van ca.

34 â 3 pCt. kopers te vinden; evenzo voor gemeentelijke

kasgeldleningen van dergelijke termijn tegen een rente

van ca. 4 pCt. Optimisten meenden reeds te kunnen

stellen, dat het dieptepunt op de geldmarkt gepasseerd

is, daarbij met één oog kijkend naar de recente verruiming

op de Britse; Amerikaanse en Duitse gldmarkten. Minder

zonnig gestemden zagen echter de verruiming als tijdelijk,

en als o.a. verband houdend met de aanzienlijke afneming

van de chartale circulatie (die een sinds maart
1956
niet

meer geregistreerd laagtepunt bereikte) en met het feit,

dat de nieuwe kaspercentageperiode nog slechts pril was,

zodat accumulatiedrang van middelen bij de banken nog

niet aan de orde kam. , •

Het Rijk liet inmiddels geen gras over de verruiming

groeien en kondigde een inschrijving aan (per 1 februari)
op driemaandsschatkistpromessen tegen een disconto van

3 5/8 pCt.; het op te nemen bedrag zal pas bij de toe-

wijzing worden vastgesteld. Deze inschrijving moet worden

gezien tegen de achtergrond van de krappe liquiditeits-

positie van de Schatkist, die op 21januari een tegoed van

f. 270 mln. bij de Centrale Bank had, doch de volgende

week ca. f. 250 mln, aan de gemeenten en een kleine f. 100
mln. voor andere doeleinden moet betalen. De bijgevoegd

mededeling, dat de Agent voorshands geen papier over de

toonbank zal verkopen (de verkleinende trap van ,,nu of

nooit”) is vermoedelijk bedoeld om wankelmoedigen


S
t

• . •

t

S

over te halen direct bij te dragen tot het weer aanvullen

van de Grote Spaarpot. Mochten de geidgevers zich

overigens bij hun inschrijving overeten, dan geschiedt nog

geen ramp. De betr. driemaandspromesseii zijn ni. i,v.m.

hun loöptijd discor
t
itabel bij De Nederlandsche Bank en

wel
â 3-
pCt., m.a.w. met een verliesje van slechts
1/8
pCt.

over de resterende looptijd. Officieel zou de Centrale Bank
in dat geval krediet verlenen aan de verdisconterende ban-

ken (en slechts indirect aan de Staat) zodat de betrokkenen
hun handen in monetaire onschuld zouden kunnen wassen.

Zo
gezien zijn de condities bij de nieuwe inschrijving dus

wel zorgvuldig gepland.

De kapitaalmarkt.

Op
de aandelenmarkt scheneii gedurende de verslag-

week oude waarheden hun geldigheid verloren te hebben.

Walstreet herstelde zich niet noemenswaard en het hoofd-

fonds Koninklijke brok’kelde in koers af, maar toch was

de markt als geheel vrij vast en steeg de algemene aan-
delenindex alsmede de meeste groepsindices. Aandelen

Philips bleken ni. de positie van marktleider tijdelijk te

hebben overgenomen; naar deze aandelen manifesteerde

zich èen levendige vraag van buitenlandse zijde, vnl.

vanuit Londen, waardoor de koers ervan aanmerkelijk
steeg. Het Nederlandse publiek trad daartegenover als

verkoper op; er schijnen nogal wat beleggers over te stap-

pen van de aandelen naar de nieuwe converteerbare

o
6
ligaties Philips. De clairnprijs dezer obligatie onder-

ging de afgelopen week in dit kader een markante stijging,.

nI. van ca. f.
16
tot ca.
f.
25.

Op
de obligatieniarkt deden zich gedurende de verslag-

week eveneens enkele verrassingen voor. De f.
25
mln.

bij emissie â 98 pCt’.
aangeboden
4
pCt. langlopende

Spoorwegobligaties bleken ni. gans onverwacht grote

belangstelling te trekken; bij de toewijzing zal een ‘rj

aanzienlijke reductie worden toegepast. Minder geluk

was de uitgifte van f.
5
mln. lO-jarige
43
pCt. obligaties
der Mij. voor Middellang Crediet beschoren; het gevraagde

bedrag werd hier niet geheel voltekend.

De afgelopen week werd de herziening van het rente-

gamma, waarvan reeds zo lang sprake was, een feit. Gezien

de dirigistische politiek der Regering, de tegenzin van de

grote institutionele beleggers tegen een. verdere stijging

van de rentestand en de machteloosheid der particuliere

beleggers, baart het geen verwondering, dat er van op-

heffing van de rentemaxima geen sprake was, en dat slechts

enkele franje-wijzigingen werden aangebracht.
Zo
blijft

de maximum rente
4
pCt.; de bijbehorende minimum

gemiddelde looptijd wordt echter verkort tot
15
jaar.

Voorts is thans toegestaan een verbod van vervroegde

aflossing van minimum
15
en maximum
20
jaar. De voor-

naamste verandering betreft èen verhoging van de bereid-

stellingsprovisie voor onderhandse leningen, een verkapt

disagio voor institutionele beleggers, te zien als een be-

loning voor deze beleggers wegens jarenlang bewezen

trouwe diensten in de vorm van goedkoe overheids-

financiering.

Aand. indexeijfers
A.N.P.-C.B.S.

11
jan. 18 jan. 25 jan.

(1953
= 100)

1957

1957

1957

Algemeen

……………………………
201,1
1954 1970
Internat.

concerns

…………………
272,9
264,4
266,7
Industrie

……………………………….
150.2
147,2
147,5
Scheepvaart

…………………………
164,9 160,8
164,9
Banken

…………………………………
126,6
125,2
124,8
Indon.

aand

…………………………
103,6 99,7
100,7

Aandelen
11
jan.
18 jan.
25 jan.
1957 1957
1957

Kon.

Petroleum

……………………
f. 166,30
f. 161,10 f. 159,30
Unilever

………………………………
356% 349
1
k
344
Philips

…………………………………
233
1
,4
228½
247
A.K.0 .

…………………………………
211
196
1
/2
204%
Kon.

N.

Hoogovens

………………
288 268
282
‘Van

Gelder

Zn.

……………………
204½
200
195
HAL.

…………………………………
183′,t
181
1
/2
181
Amsterd.

Bank

………………………
224 224
221
H.V.A
.

…………………………………
97%
,

96
97
Staatsfondsen

2%

pCt.

N.W.S

……………………
69%
68
68
3-3%

pCt.

1947

………………………
831k
84 85

pCt.

1955

1

………………………
86½
84v/s
85%
3

pCt.

Grootboek

1946

……………
841i
85
1
/1
85½
3 pCt

Dollarlening

…………………
93%
92
1
/s
93

Diverse obligaties
3
1
,
,
pCt.

Gem. -R’dam 1937
88%
88
87%
3½ pCt. Bk.v.Ned.Gem.1954I1/III
83?
82%
80
3% pCt. Nederi. Spoorwegen
87
87
87% 3%

pCt.

Philips 1948

………………
89% 89%
90
3
1
/4
pCt. Westl.
Hyp.
Bank
82% 82% 83%

New York

Aandelenkoersgemiddelde
Dow Jones Industrials
493,8
4772
478,3
T.
C.
BREZET.

INTERIM-INDEXCIJFERS VAN GROOTHANDELSPRIJZEN
1)2)

1948 = 100

1955
juni
1956
juli
1956
aug.
1956
sept.
1956
okt
1956

Voedingsmiddelen:

123
134
124
123 122 124 114 112
115
121
120
120
118
122
119 122
121
122
Grordst6ffen voor:
houtwaren
161
157
157 157
156
156
chem.produkten
121
127
129 130
129
131
133
129
127 127
128
128
leerenleerwaren
113
116
116 116 116
115
157
165 164
162
163
164

plantaardige

……….

119 125 125 125
125
125

dierlijke

……………
totaal

…………….

hulpstoffen
186
198
200
201
205
206
160 167 168
168
169
170

sextielwaren

………

Afgewerkte produkten:

metaalwaren

……….

glas, aardewerk ene.
158
161
162
162
163
163

papier …………….

houtwaren
116 120
121
120
121
121

totaal

……………..

chem. produkten
126
126 125
125
125
126
textielwaren
137
131
130
131
133
134
leer-en rubberwaren
136 137
137
137
137
137
150
149
149
149
149
150
147
153
153 153
153 153
gefabriceerde voedings-

papierwaren

……….

en genotmiddelen
.
133 133
134 ‘
134 135
136

metaalwaren

………..

overigeprodukten .
.
156
144
144
146
149 157 137 136
1361
136
138
138
totaal

……………
Algemeen indexcijfer
.
….
137
139
138
139 140
141

1) Ontleend aan het Statistisch Bulletin van het Centraal Bureau voor de
Statistiek.
‘) De wegingscoëfficiënten zijn vastgesteld overeenkomstig de verhoudingen
in 1948.

Amende honorable

Op blz.
76
en
77
van’ ,,E.-S.B.” van vorige week gaf ik

een verslag van de inleiding die de heer Drs. L. A. H.

Enthoven, medewerker van de K.L.M., hield op de Eco-

nomisch-Statistische Dag
1957.
Voor het laten bezinken

van het gehoorde en het schrijven van het verslag zonder

hulp van een kopie van het gehouden betoog, stond mij

minder tijd ter beschikking dan ik had verwacht, hetgeen

ik niet als verontschuldiging, wel als verklaring voor het

insluipen van enkele onnai.ïwkeurighedert moge aanvoeren.
De inleider heeft deze in mijn korte weergave van zijn lange

uiteenzetting gesignaleèrd.

Het spijt mij oprecht gesproken te hebben van de relatie:
,,goederenverkeer-luchtvervoer”, waar dit had moeten zijn:

,,luchtver’oer-totale vervoer (gerekend voor alle vervoers-

takken)”. Ook het groeipercentage van
6 â 7
heeft daarom

op dit laatste veel meer omvattende begrip betrekking.’

Ten slotte heeft in mijn omschrijving van de lbgistische

kromme – tegen beter weten

in – helaas het begrip

,,groei” de plaats van het ,,groeipercentage” ingenomen.

D. B. JOCREMS.

99

‘__i
••
_

Bij het
Ministerie
van Buitenlandse Zaken

bestaat gelegenheid tot plaatsing van een

ECO’NOÖM

bij voorkeur met enige jaren praktijkervaring en met
belangstelling voor Internationale economische proble-
men. Leeftijd omstreeks 30 jaar. Aanstelling is mogelijk
als hoofdcommies
(f
619,—. –
f
762,— p. m.) op
arbeidsovereenkomst.

Sollicitaties inhoudende volledige gegevens omtrent
vooropleiding, praktijk, refere.nties e.d. alsmede pasfoto
onder 0/7-81/7188 (in linkerbovenhoek env. en brief)
te richten aan de directeur van de Centrale Personeels-
dienst, Spui 49 te ‘s-Gravenhage.

Bij hett Ministerie van Ecnomische Zaken

S

kunnen

.

-.

jonge afgestudeerde Economen

van zeer goede aanleg gedurende ten h6ogste twee jaren

als ,,trainees” intensief kennismaken met de werkzaam-

heden van het Ministerie, ‘waarna aanstelling in vaste

dienst kan volgen. Zo uitvoerig mogelijke sollicitatie-

brieven, met cijferlijst van eindexamen van genotén

vboropleiding en onder vermelding van rèferenties, te

richten aan de directeur voor Administratieve Zaken van

genoemd ministerie, le v. d. Boschstraat
15,
Den Haag.

j

.4

t
/ r’777IjTiLr,Jj
AW
Af
rI/
77
*ÂvA

vraagt:

-AMBITIEUZE JONGEMAN

die onder toezicht van een der verkoopleiders speciaal

belast zal worden met marktanalytisch en .statistisch

werk.

• Ervaring op dit gebied noodzakelijk.

Gebodèn wordt afwisselende werkkring met ruime ge-

legenheid tot ontjlooiing van eigen initiatief.

• Schriftelijke sollicitaties aan Remington Rand N.V., Af-

deling Personeelszaken, Overtoom 263-271, Amsterdam.

Overwèegt U eens ook

E.-S.B.

in Uw publiciteit te betrekken!!!

Academisch gevormd

Secretaris van een Organisatie
In de Landbouwsector

met ruime praktijkervaring, ziet zich gaarne opgenomen
in de staf van een agrarisch-industriële çf agrarisch-
commerciële onderneming.
Brieven met ‘uitvoerige inlichtingen te richten tot
E.-S.B. No.
5-1,,
Postbus 42, Schiedam.

BANDEN JAARGANG 1956

Elke dag komen er nog kaarten binnen van
abonnees, die een band voor de jaargang 1956
bestellen. Wij konden daarom nog niet met
de fabricage beginnen. Teneinde de abonnees,t
die in december of begin januari reeds bestel-
den, niet te duperen, moeten we. thans een
sluitingsdatum gaan vaststellem Wij verzoeken
de abonnees, die gaarne over een band be-
schikken, doch de. bestelkaart niet verzonden,
thans hiervan opgave te doen aan de

N.V. Koninki. Nederlandsche Boekdrukkerij

H. A. M. ROELANTS

Lange Hoven 141, Schiedam

Bestellingen, na 6 februari a.s. ontvangen,
kunnen niet meer worden uitgevoerd.

IÎ’et CONCERN an de EERSTE NEDERLANDSCHE Verzekering-
Maatschappij op het Leven en tegen Invaiiditeit zoekt voor haar
Hoofdkantoor te ‘s-Gravenhage een ervaren

HOOFDBOEKHOUDER

van zodanig formaat, dat hem, na voiledig te zijn ingewerkt, zo nodig,
de leiding van de Hoofdboekhoudin zowei van de , ,Eerste Neder-iandsche” ais van de , Nieuwe Eerste Nederlandsche” kan worden
toevertrouwd.

,

v

Vereisten:

– tenminste S.P.D.- of M.O,-Eoekhouden
– goed op de hoogte van po’nskaartenadminiatratie en interne
controiemethoden.

-,
Voorkeur genieten zij, die vertrouwd zijn ‘met de boekhoudkundige administratie van het verzekeringbedrijf.
Honorering in overeenstemming met de belangrijkheid, van deze
topfunctié. .

Geheimhouding verzekerd.

+
1


1

Eigenhandig geschrven brievén, vergezeid van recente foto en ‘met
1

uitvoerige inhchtingen over theoretische opieiding, praktische loop-
baan en persoonlijke omstandigheden, te richten aan het LABORA-
.

TORIUM VOOR TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE, Vossiusstraat 54-55, Amsterdam-Z. Op enveloppe vermelden:
H.B.

t

t’

Abonneert U op

DE ECONOMIST.

Maandblad onder redactie
van:

Prof. P. Hennipman,
A. M.
de Jong,
Prof.
P. B.
Kreukniet,
Prof.
H. W.
Lambers,
Prof. J. Tinbergen,
Prof. G. M. Verrijn Stuart,
Prof. F. de Vries,
Prof. J. Zijlstra.

Abonnements,rijs
f
22.50;
fr. p. post 123.60; voor stu-
denten
.f
19:—; fr. per post
‘1 20.10.

Abonnementen worden aan-
‘genomen door de boekhandel
en door uitgevers

DE ERVEN F. BOHN

Ti HAARLEM

t

•5

Auteur