Ga direct naar de content

Jrg. 17, editie 887

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: december 28 1932

S ])ECEMBER 1932

AUTEURSRECHT VOORBEHOUDEN.

Economïsch’S,tatistische

Berichten

NIJVERHEID, FINANCIÈN EN VERKEER

!iVSTJ7’LT(J’/’ VOOR EGO:VO]IISCIIE GL’SGJiRIP’I’IIN.
Algemeen Secretaris:
Prof.
Mr. !)r. G. Al. Verrijn Stuart.
E(‘ONOMISCII-STATISTISCiIE BERICUTEN.
COMMISSIE VAN ADVIES:
Prof. :1lr.D. van Blom; J. van Jïosselt; Jhr. 11v. L. 11.
VOfl
Lennep: 41r. K. P. van der Jlandeie; l’rof. Dr.X. J.
Polak: J[r. Dr. L. P. ii. Regout; Dr. E. Van 14’elderen
Baron Ren gers; Prof. ilr. 11. R. Ribbius; Jan Schilthuis;
jhr. Q. J. Terpstra;
Prof.
Mr. F. de Vries.
Gedelegeerd lid: Prof. Afr. Dr. G. Al. Verrijn Stuart.
Redacteur-Secretaris: Di. II .1!.]!. A. van der Volk.
Sccrcturiaat: Pieter de IJoochweq 122, Rotterdam.
Telefoon Nr. 35000. Postrekeniivg 8408.

.tdi.s’tntjcs / 0.50 pci- regl. Plaatsing bij abonnement
iolqciisiüiief. id.ncinistratie van abonnementen en adver-
!cntics: Nijyli (t Van J_htmai NV., Uitgevers, Rotte-idem,
.I.in.stc.,dam, ‘s-Giavenliage. Postc/uquc- en. girorekening No.
i’i102.

Abonnen&entsprijs voor het weekblad franco p. p. in .Vcderland f 20,—. Buitenland en Koloniën f 23,— per
jaar. Losse nummers .10 cn.ts. Eeonoinisrh-Statislisc/i
Kicarteatbericht 75 cents. Leden en donuteurs van hel
Instituut ontvangen het weekblad en het icwartealbe,’ic/it
gratis.
Dc verdere publicaties van het Instituut uitgaande ont-
vangen dc abonné’s, leden en donateurs kosteloos, voor roo-
ier daaromtrent niet anders wordt beslist.
1ongcteekende stukken: Bijkantoor Ruigeplaatneeg.

27 DECEMBER 1912

De prolongatie en Le noteerde deze week weder
1 pCt.
;
particulier d iscon to 1% a % pOt., en caligelci
1%
pOt.

1
* *

Bij cie i nschrijving op schatkietpapier w’er( iii
totaal ingeschreven voor
f
96.820.000. Toegewezen
werden
f
5.630.000 drie-maaiidspromessen h
f
999.60
of slechts
3
42 pOt.; [10.100.000 zes-tiimctncisj)roniesseii

h f
998.74 of slechts 1% pOt., en f14.270.000 jaarbil-
jeTten h [1021.50 of slechtsen.
7/
pOt.
* *
*
Blijkens den veekstaat van De Nederlandsehe Bank
daalde cie post bi.nnenlancisclne wissels met [ 801.00.0;
de beleeningen namen daarentegen met ruim [ 55
millioen toe. Terwijl de post papier
01)
het buiten-
land onveranderd bleef, vermeerdercien de diverse
rekeningen onder de activa der Bank met
,f
440.000.
De goudvoor.raacl is met
j
14.000 toegenomen en
de zilvervoorraaci met
j
573.000.
Onder de passiva der Bank vertoont cie biljetten-
eirculatie een toeneming van f10 millioen. De saldi
in rekening-courant daalden met
f
4 millioen; het
tegoed vnu ‘s Rijks schatkist verminderde met
f
5,2
millioen, terwijl de saldi van ancieren met
f
1,1 mii-
li oen toen amen. Het beschikbaar metaalsaldo blijkt

f19 millioen te zijn teruggeloopen; het dek-
kiiigspercentage bedraagt nagenoeg 83 pOt. evenals
1e- vorige week.
* *
*
• Bt Pond heeft zieli deze week op het hoogere
peil kunnen handhaven. Van 8.26 is de koers in den

loop van. cle week nog iets. opgeloopen
;
het slot was
8.301%. Dollars gingen een kleinigheid terug; zij kwa-
men van 2.4905 op 2.4893. i)e II)ollarnoteering iii
Londen schijnt men deze week kunstmatig
OP
onge-
veer 3.33 gehouden te hebben. Marken bleven vast;
zij verbeterden van 59.251% tot 59.30. Fran-clie Francs
lagen aangeboden; zij zakten van
9.121%
tot 9.71.9 in.
Belga’s stegen van 34.46 tot 34.51. Zwitsersche Franes
47.96-47.90. Lires onveranderd ina. 1.2.74. Peseta’s
20.30-20.35: Deensche Kronen noteerden 42.95,
Noorsche 42.70 en Zweedsche 45.20. II elsi ngfors
3.621%. Oan acicesehe Dollars 2.1.7.

Op de termijnmarkt waren kassa. l’oncien gezocht;
termijn was dûs aangeboden. 1

let déport voor een en
drie maanden was 1% en % cent. Een- en driemaands
:t)ollarsnotcercien 271% en 571% punt onder kassh.

lii goud ging maar heel weinig om. Baren noteer-dcii, en. f 1.650.75,
Engies 23.49% en Sovereigns
12.101%.
S

TONJEN.
24 .DECE.1BEIR’
1032.

De gelciruim te, die zich gewoonlijk in cieze dagen
van December voordoet tengevolge van cle groote be-
dragen, welke van de Bank van Engelaiici geleend
worden voor einde van het jaar-doeleinden, bleef
ditmaal uit, daar velen meencien, dat leeningen van
de Bank dit jaar tot een miii i ni u mii zullen dalen.
Dientengevolge was cie markt dezer dagen ii iet ruim
Ooorzien en moesten. heden hijv. de Olearing Banken iii grootere mate bijspringen.
De cl iscontomarkt nam na cle groote activiteit
01)
Maandag weder eemi kalme houding aan. De koersen
bleven over het algemeen prijshoucienci, niet de ten-
(ienz om dun prijs voor Januari-levering-transacties
onder 1. pOt.
(151)
te iioteeren.
01)
Vrijdag werden
(Ie iii euwe scha tk istproimiessen tegen vrijwel clenzel 1′-
den. prijs (pl.m. 1 1% pOt.) als de vorige week toege-
wezen, zoodat cirie-niaands prima biinkaccepten nu

1

vits pOt. noteeren.
Sterling was ook deze week nog vast, hewel de
koersen iets terughiepen op gisteren. Dollars 3.321%.
Guldens 8.29. De officieele actie in dezen is om een
te snellen vooruitgang van Sterling tegen te gaan.
De effectenmarkt, waar men nu de lichte vrees
voor duo id er geld, veroorzaakt door officieehe u itin-

gen van verleden week, weder van zich wist af te
schudden, nam een opgewekte vaste houding aan, welke zich tot bijna alle markten ui tsfrekte cii tot
een algemeene prijsstijging aanleiding gaf.
De Bankstaat vertoonde in hoofdzaak cle wijzigin-
gen., die te voorzien waren in verband met cle be-
taling in goud aan de Ver. Staten.. De biljettencir-
culatie was echter. tot veler bevreemding in dezc
week voor Kerstmis, ruim £2 millioen achteruit ge-
gaan. Door een verderen aankoop van gouvernements-
waarden door de Bank konden de saldi der Olearing Banks bij het Oentrale Instituut een belangrijke ver-
meerdering van £12 inillioen aanwijzen.

1036

ECONOMISCH-STAtISTISCHE BERICHTEN

28
December 1932

INHOUD:
Blz.

DE
OREOIETS1’I’UA’I’Je
IN ZUID-AFRIKA door
K. F. van
den Berg

………………………………..
1036
Zijn tram en bus te Rotterdam op de meest economische wijze gecoördineerd? door
J. M. E. M. A. Zonnenberg
1038
Het tijdstip van het wettig bestaan van de naamlooze
vennootschap door
B. van den Berg

…………..
1041

BUITENLANDSOHE MEDEWERKING:
De economische toestand van Duitschiand door
Dr.
Cari Krömea

…………………………..
1041

DE CREDIETSITUATIE IN ZUID-AFRIKA

(,’cld- en erecbietscluiarschte yecolg van voort-
gezet t
(3
icapitaaisviacht, waaraan nitsl’uitend
psjeh ologischc factoren tea grondslag liggen. Dc
ban kpolit icic en de handhaving van den gouden
staii-daard icunnen eene OplevVfl.q van raken niet
in den weg staan.

Tciiei ide zich hierover ccii oordeel te kuniien voj-
men, dient natuurlijk in cle eerste plaats de bank-
positie in oogenschou.w te worden genomen. De beste
gegevens daarover vindt men in cle driemaandelijk-
sehe balansen, welke ingevolge de voorschriften van
de Ban kwet door clé particuliere banken hij de Re-
geering moeten worden ingediend en waaraan door
opname in de Unie Staatscourant openbaarheid wordt
gegeven. Ditzelfde is natuurlijk het geval met de we-
kelijicsehe Balansen der Centrale Bank, de Zuid-Afri-
Jcaansche Reserve Bank.

Uit de tot dusverre gepubliceerde cijfers, welke
voor de particuliere banken niet verder gaan clan het
derde kwartaal, hebben wij het volgende overzicht
samengesteld, dat een beeld kan geven van l6 ont-
wikkeling der bankpositie gedurende de eerste tiegen maanden van dit jaax.

Totale omvang der Credietoperaties.

(Disconteeringen en Voorschotten) in 1000 Z.-A. ponden

Balans datum

Partic.Banken Z-A.Res.Bank
Totaal

31

Dec…..1931

44.337

5.914
50.251
31 Maart.
.

1932

42.149

7.055
49.204
30 Juni

. .

1932

40.226

5.105
45.331
30 Sept.

..

1932

38.780

5.513
44.293

Totaal der opeischbare schulden in 1000 Z.-A. ponden.
Particuliere Banken

Z.-A. Reserve Bank

Rekening
Bankbilj.
Balausdatum
Depos.
Crt.Saldi
Depos.
inomloop
Totaal

31 Dec. 1931
31.356 24.892
6.076 8.798 71.122
31 Mrt. 1932
28.807 23.507
4.145
8.431
64.890
30 Juni 1932
29.986
24.508
5.918
8.146 68.538
30 Sept.1932
30.259
22.861
5.309 7.933
66.362

Beschikbare Middelen.
(kss. en korttermijngelden,
munt- en muntmateriaal)
in1000 Z.-A. ponden.

In de Unie

Buiten de Unie

Balans- Partic. Z.-A.Res.

Partic. Z.-A.Res.
datum
Banken Bank

Totaal Banken Bank

Totaal

31 Dec.

1931
6.997

7.389

14.386

10.339

1.120

11.459
31 Mrt. 1932
6:806

6.979

13.785

13.798

13.798
30 Juni 1932
7.146

7.137

14283

13.043

1.041

14.084
30 Sept. 1932
5.362

6.965

12.327

13.040

0.095

13.135

Beschikbare Middelen.
(Beleggingen in Effecten) in 1000 Z.-A. ponden.

In de Unie

Buiten de Unie
Balans-

Partic. Z -A.Res.

Partic. Z.-A.Res.
datum

Banken Bank Totaal Banken Bank Totaal

31 Dec. 1931 5745

5.745 15.781 1.133 16.914 31 Mrt. 1932 4.082 1.590

5.672 16.320

16.320
30 Juni 1932 7.930 1.600

9.530 18.132

18.132
30 Sept. 1932 8.281 2.015 10.296 18.656

18.656

Bovenstaande cijfers leereo ons, dat cle binnenland-
sehe credietgeving in het tijdperk onder beschouwing
met rond £ 6 millioen is afgenomen en dat tegelijker
tijd de birinenlandsche hankvcrplichtingen eene ver-mindering van 4.8 millioen hebben ondergaan.

Dat er zooveel minder bankcrediet noodig is gii-
veest, behoeft onder de tegenwoordige omstandig-
lieden geen verwondermg te wekkén. Men ziet daarin
een duidelijlce aanwijzing van den druk, wëlke de al-
genieene malgise, evenals overal elders, oolc op het be-
drijfsleven in Zuid-Afrika heeft uitgeoefend. Doch de
wijze, waarop deze neerdrukkende factor in de bank-
cijfers van het loopende jaar tot uitdriikling Icômt,
geeft, wanneer men bedenkt, welke rol liet hanlcere-diet ir( de Zu-id-Afrilcaansehe landshishouç1jpg- -te
vervullen heeft, aanleiding: tot eenig meikaardige
gevolgtrekkingen.

AANTEEKENINGEN:
De ontwikkeling van den wereldbandel
……….. 1043
Intrekking van Britsch zilvergeld in de Unie van
Zuid-Afrika; Engeisch zilvergeld zal ook in de
Engelsche protectoraten verdwijnen ………..1044
De reorganisatie van de afdeeling Handel en Nijver

heid en de Economische Voorlichtingsdienst …. 1044
De ijzer- en staalproductie als conjunctuurbaro.
meter in de wereld ……………………..1045
ONTVANGEN BOEKEN …………………………1046

MAANDCIJFERS:
Productie der Steenkolen-, Bruinkolen- en Zout-
mijnen ………………………………..1046
Giro-omzet bij De Nederlandsche Bank ……….1046
Rijkspostspaarbank ……………………….1047
Postchèque. en Girodienst ……………….. 1047
Giro-kantoor der Gemeente Amsterdam ………1047
Overzicht der opbrengsten van het Staatsbedrijf
der P.T.T. .. .. …………………………
1047

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN
…. …… ….1047-1054
Geidkoersen. – Wisselkoersen. – Bankstaten. – Goederenhandel

Tn een land als Zuid-Afrika, dat voor cle ontwilcke-
luig van zijne hulpbronnen nog steeds van buiten-
landseh kapitaal afhankelijk is, bestaat de functie
van het bankcrediet primair uit de financiering van
den uitvoer, wtaruit dc verplichtingen tegenover liet
buitenland moeten worden voldaan. De al clu s verk re-
gen geld-creatie wordt clan weer benut voor de finan-
ciering van den import, zoowel de zichtbare import
van goederen als de onzichtbare invoeren, bestaande
in t in terest op leeningen, commiessies, vracht-verre-
keimi ogen enz. Naarniate cle betalingsbalans door een
versneld tempo van ontwi kkeliiig- eenerzijds, en doo:r
ruimere opbrengsten der productie, of wat op het-
zelfde neerkomt, door eene ruimere buitenlandsche
kapitaalverschaffing anderzijds, nu eens naar de pas-
sieve en dan weer nair de actieve zijde overhelde,
ontstonden in verband daarmede credieteisehen, die
een tijdelijke schaarsciite of overvloed van geidmid-
delen, in liet leven rIepen. Uit liet verloop (les- bank-
cijfers, gecombineerd met de in- en uitvoereijfer,
kon men. vrij nauwkeurig de tendens der betalingsba-
lans afleiden. Tot welke conclusies moet een derge-
lijke aflezing thans leiden?

Vergeleken met hetzelfde tijdvak van het vorige
jaar, -was het verloop der handeisheweging gedurende
dc eerste 9 maanden van cli.t jaar als volg-t:

(in 1000 Z-A. ponden)

Jaar

Invoer

Uitvoer Actievellandelsbel.

Jan-Sept. 1931 £ 40.601

£ 55451

£ 14.850

1932 ,. 24099

,, 51.446

27.347

.n de jaren van 1.922 tot
1931
heeft liet uitvoer
overschot in Zuid-Afrika geschommeld tussehen
£ 14.400.000 en £
23000.000,
zodat men daarvoor als
jaargeniiddelde kan aannemen £ 18 á £ 19 millioen.
De onderzoekingen van het Statistisch Bureau tu
Pretori a hebben aangetoond), dat gedlurendlc cle jaren
1927-1.930,
eene periode die als norivaal is te be-
schouwen, de Unie van Zuid-Afrika voor de saldee-
ring van hare betalingsbalans gemiddeld- per jaar £ S
mnillioen aan buitenlandsch kapitaal invoerde.
Over de jaren
1931
en
1932
zijn nog geen defini-
tieve cijfers over de onzichtbare in- en uitvoeren be-
schikbaar, doch men kan veilig aannemen, dat deze
kapitaalbeweging in het achter ons liggende tijdperk
achterwege is keblevé.ii, omdat juist toen cle vertrou-

28 December 1932

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1037

veiiscrisis zieli zoo voelbaar maakte. Aan den ande-
ren kant is het te verwachten, dat het wegvallen van
(lezen kapitaal-invoer grootendeels gecompeliSeerci
kon worden door cciie vermindering van enkele pos-
ten aan cle debetzijde der betalingsbalans, mede nis
gevolg der voortschrijdende depressie. Dit gevolg zal o.a. waarneembaar kunnen zijn in cciie vermindering van de winsten der met buitenlandsch kapitaal gedre-
ven handels- en nijverheidsondernemungen in cle
lInie. met uitzondering natuurlijk van de goud-indu-
strie. ‘ercler in
CCIII
achteruitgang der aan het bui-
tenland verschuidigcle vrachten en assurantiepenoun-
gen, zoowel door de verlaging der tarieven als wegens
den geringeren omvang emi waarde van den buiten-
lanclschen handel.
r1enslotte
wordt door de deprecia-
1
ie van het Engelsche pond op de reutebetaling der
Staats- en Geniecnteleenungen, clie bijna zonder cii t-zondericig iii Britseh sterling zijn afgesloten, eene be-sparing verkregen, die op over £ 1.500.000 ‘s jaars ge-
schat word t.

Neemt men cl it alles
i t
aanmerki:ng, dan behoeft
liet wegvallen van dcii kapitaal-invoer nog geen
mnerkbareii invloed op de betalingsbalans uit te oef e-
tien, en zoucle deze wellicht reeds met een normaal uitvoeroverschot van zeg £ 20 miljoen in evenwicht
te brengen zijn. Het thans reeds over de eerste
9
maanden verkregen ci itvoeroverschnt van ruim £ 27
mi 1h non, komt daardoor wei iii een bijzonder licht te staan. Want w’anneer het aan cli t uitvoeroverschot ten groudsi Lig liggend bankcrediet niet ten volle geabsor-
beerci kan worden door finamcierungeu, welke ij it dc
debetzijcle der betalingsbalans voortspru.ttcn, dan moe-
ten wij cle overtollige geldcreatie in. cle bankcijfcrs tot
uitdrukking zien komen iii cciie toeneming der bank-
verplichtingen, zooals ook in normale tijden bij een
nitdijend ititvoersurplus steeds waarneembaar is ge-
weest .1

let merkwaardige is nu, dat cle deposito’s en
rekening-courant-saldi bij de banken zich juist in
oene tegenovergestelde richting bewegen.

Er moeten dus andere factoren in het spel zijn
geweest, die deze abnormale ontwikkeling der beta-
ii ngsbalans in cle hand hebben gewerkt. Men behoeft
daarnitar niet ver te zoeken, wanneer men zich her-
in tiert hoe cle speculatie zich na de losiating van den
gouden standaard in Engeland liet verleiden tot een
vlucht uit het Z.A. pond naar liet En tsche pond ster-
Ii ng. Blijkbaar heeft deze beweging, ondanks de ge-
ruststeliende verklaringen van regeeri ngs- en bank-
anton teitei, verder voortgang gemaakt. AaII d:it voor

Zuid-Afrika •hoogst ongewone verschijnsel van den
Ja pitaal -uitvoer
zal liet dan ook wel toegeschreven
moeten worden, dat de betalingsbalans in oognnsti-
gen zin beïnvloed werd, waarop cle handelsbalans o.u-
mi.ddelijk gereageerd heeft met cciie steeds gunstiger
vc.rhioud ing tusschen uitvoer en iii voer.

Ongetwijfeld zijn er voor de abnormale ontwikke-
ling der handeisbew-egi.ng, waardoor cle periode onder
beschouwing zich kenmerkte, natïicirlijke oorzaken
aanwezig geweest. Eene daling van den invoer is in Zuid-Afrika altijd een bekend crisisversehijnsel ge-
veest. Het was dus te verwaehtei, dat dealgemeene
inzinking, die wij in cle eerste helft van dit jaar he

leefd hebben, zich op deze wijze zou inancifesteeren.
Bovendien moet de Z.A. taniefwetgeving (heffing
van extra invoerrechten ad5 pOt. ad
valorem in No-
veinber 1931 en daarna van nog eens ? pOt. ad
va-
lorem in Maart ji.) belemmerend op cle invoerbewe-
ging hebben gewerkt. Dat deze factoren voldoende
zouden zijn geweest om den invoer tot bijna de helft
van dien van het vorige jaar terug te brengen,
is
natnurlijk niet aan te nemen. Hunne uitwerking
vcrd blijkbaar verscherpt door den kapitaaluitvoer,
welke de banken noopte tegenover het bedrijfsleven
een uiterst gereserveerde credietpolitiek te volgen.

Eene aanwijzing daarvoor bestaat in de handhaidng
van liet a’bnormaal hooge rente-niveau, dat in Octo-
her verleden jaar van 5 pOt. op 6 pOt. werd gebracht,

juist met cle bedoeling oni den kapitaaluitvoer tegen
te gaan. Eerst begin October heeft de Reservebank
haalr disconto weder
oii
den ouden voet van 5 pOt.
teruggebracht. welk voorbeeld door dc handeisbanken
is gevolgd.

. houdt men een en ancien in liet oog, clan word t cle
ontwikkeling der credietsi tuatie. zooals deze uit cle
bankcijferi en de in- cii uitvoercijfers tot uiting
komt, gemakkelijk verklaarl;aai’. Het erediet, hetwelk
door de banken voor de financiering van den export
gecreëerd werd, is na.tu u rlijlc in de eerste plaats aan-

gewend, voor de betaling valt ovei’zeesche importeit en
afcloeniing van andere beta.lung.sverpi iehtingen aan
liet buitenland. Wat daarvan overbleef werd gebruikt voor de aflossing van oud crediet, gelijk blijkt uit cle

venmi mi der ing der voorschotten en di sconteeniugen
niet £ 6 niillioeri. i)e abnormaal groote marge tus-
achten de waarde van dcii invoen en uitvoer moet ech-
ter nog meer geldmiddelen vrij gemaakt hebben. die
onder gewone omsta:ndigheden aanleiding gegeven
zouden hebben tot eene zekere geldruinite iii liet bin-nenhancl, tot uitdrukking komend in eene toenemin.g
der cleposito’s en rekening-courant-saldi.
110
dit geval
is
van de overtollige gelclereatie blijkbaar gebruik ge-
niaakt voor een voortgezetten kapitaaluitvoer. Deze
gevolgtrekki ig wordt ondersteund door de overeen-
stemming, welke bestaat tussehen het cijfer, waarin
de vermindering
der
binnenlandsche
bankverpiichtiii-
gen tot ujtclrukki lig komt, £ 4.76 iii ilhoen, en liet be-
drag, waarmede de
buitenlcmndsche
cleposi to’s cii reke-
ning-courant-saldi zijn
toegenomen, iil. £
4.15 nul-
lioe.u. Bier heeft dus blijlcbaar eene overheveling ‘valt
vlotten d kapitaal plaats gehad cii t liet bin nenland
naar het buitenland.

Voor zoover dus in Zuid-Afrika van een geld- en edeclietschaarschte gesproken kan worden, 1 iggen
daaraan hoofdzakelijk factoren ten grondslag, die in
de alom heerschencle vertrouwenscrisis hun oorsprong
vi rclen. Uit de bankpos.itie zelve is deze sehaarschte
zeker niet voortgekomen, integendeel, hebben de sterk ve.rmiiiclerde omzetten cle licuidteitspositie nierkhaar
doen verbeteren, zoodat de credietbror, waaruit cciie
opleving in het bedrijfsleven gevoed zou moeten won-
den, ongetwijfeld aanwezig is. Gelegenheid oni in t
die bron voor rechtoiatige credietbehoeften te put-
ten, heeft in het tijdperk onder ‘beschouwing evenniin

ontbroken. Waar inderdaad behoef te aan nieuw ere-
d’iot bestond, is deze ten volle be’vredigd kunnen wo.r-
den. Uit den aard der zaak heeft deze behoefte zicht
econcentreerd hij de Regeeriig, die zich door liet
tiager vloeien der lanclsinkomsten genoodzaakt zag
iii verhoogde mate een beroep te doen op cle crediet-
niarkt, in casa de banken. Dit blijkt iii et alleen
tii
t
de verhooging der voorschotten van de Zuidafrikaari-
sche Reservebank, die van £ 2.226 aan het begin vn het jaar zijn opgeloopen tot £ 3.651 mihioeri
01)
30
September jl., doch ook uit de toenemi lig der binnen-
landsche beleggingen, van resp. £ 15.181 millioen tot
£ 18656, van de particuliere banken. IIet is bekend,
dat bij gebreke van een regelmatige gehdmarkt in cle
Unie, de banken haar overtollige middelen in liet
binnenland alleen reutegevend kunnen maken door
‘belegging in lcortloopende schuldbewijzen der ‘over-heidslichame’n. in dit geval de door de Regeering uit-
gegeven schatk istb.iljetten en sehatki stpromessen. Wij
zien dus, .dat de handelsbanken langs dezeu weg mede
tot het verschaffen van crediethulp aan den staat
hebben
bijgedragen.
Incidenteel hebben zij daar door
ook de verhouding tussehen haar binnenlandsche en
bui tenlandsche beleggingen gunstiger gemaakt.

Voorgaande beschouwingen samenvattend, komen
wij tot de conclusie, dat de tegenwoordige geld-
sehaarschte iii Zuid-Afrika een depressieversehijnsel
van zuiver psychologischen aard is, en dat daarvoor

noch de bankpolitiek noch de Regeeningspolitiek tot
handhaving van den gouden standaard verantwoorde-
lijk mogen worden gesteld, cciie opvatting, die iii

1038

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

28 December 1932

Zuid-Afrika nog Vrij algemeen verireid schijtil te
zijn. Zij sprui.t voort uit ccii algemeen wantrouivei:i
ii cie stabiliteit van waarden, dat beveilgng zoekt
door belegging in een valuta, waaraan men zich van
oudsher voelt vastgeknoopt en clie wegens haar wereld-
omvattende beteekens nog de meeste waarborgen
togen eene duurzame waarcieverm incleri ng schijnt
aan te hcedeo i:.tet :i.s mogelijk, dat cle recente val van
het pond sterling cie kapitaal’ilucht uit Zuid-Afrika
weer tot staan heeft gebracht, en wellicht is het ook
daaraan toe te sclu’ijven geweest, tiat cle ren testan-
daarcl weer tot 5 püt. is teruggebracht, hetgeen ilui d t

0
1
)
mindere spanning in cle credietstuatie. Zoolarig
echter cle schommelinge.n in sterling blijven aanliuu-
den, moet worden gevreesd, dat ook het wan t ron wen,
hetwelk tot de kapitaalverpiaatsi i:ig aardei ding geeft,

blijft bestaan. Eerst ivan neer liet pond sterling cicfi –
iii tief gest:biliseerci zal zijn, kat:i ook het vertrouwen.
zich vecIer herstellen. En wanneer clan tusschen liet

poncl. sterling en het Zuidafrikaansche Pond eene vaste
vaardeverhoucl ing zal zijn geschapen, zal blijken, ilat
de handhaving van den gouden standaard eene her-
1ev ing van zaken geenszins in den weg zal staan, en
(lat van devaluatie van liet Zuiclafrikaansche
1)011(1,
waarop van sornini ge zijden nog steeds word t aange-drongen, geen sprake behoeft te zijn.
liet is te verwachten, dat het uit Zuid-Afrika weg-
gevloeide kapitaal dan spoedig genoeg zal teruglcec-
ren, hetgeen tot een belangrijke opleving van zaken
aanlei cl ing kan geven.
WTordit
(he opleving bovendien
nog gestimi.ileercl door een cii tgesproken herstel der
prijzen van grondstoffen, dan kan het niet cii thlijven
of Zui ci-Afrika zal ‘oor Zijlie ontw kkelingsbehoeften weder, evenals vroeger, in belangrijke mate ccii beroep op cle bu itenianclsche gelclmarkt moeten doen.
K. F. VAN DEN BERU.

ZIJN TRAM EN BUS TE ROTTERDAM OP DE MEEST

ECONOMISCHE WIJZE GECOÖRDINEERD?

Voor hei eerst is
in liet Verslag van den Directeur
van liet Trambecirijf over 1931. opgenomen een bijlage
XVI, gétitelcl: ,,Eenige vergelijkende cijfers betref-
fencle de uitkomsten van d.e exploitatie der tram-
en autobuscliensten over 1031″, welke bijlage eeniger-
mate gelegenheid geeft de gedragingen dezer beide
vervoermicldelen te beoordeeleti. liet blijft o.i. een
raadsel vai:i zeer betreurenswaardigen aard, (lat deze
bijlage in liet verslag over 1930 outbraic.
In 1930 kon de Directeur het exploitatieverlies
van
f
1.040.803,— over liet
geheele
train- en autobus-bedrij:lf slechts motiveeren door op te merken, dat liet
bedrijf zich in een overgangstijcl Perk bevond.Hij
schakelde toen als oorzaak voor liet explottatieverli es
(ie economische depressie
niet
ul tdrtikkelijk in. Di t
kon ook moeilijk, daar, naar hijzelf opmerkte
1)
,,cle
totale opbrengst van het reïzigersvervoe:r nog

f 291.491,29 méér heef t bedragen dan begroot Toch blijft liet een, uit bedrijfs en hucigeteconomtsch
standpunt bezien, interessant feit., dat liet geraamde
verlies
f
111.674,— bedroeg en het
wericelj
.
jice ver-
lies
f
1.046.803,— of wel
f 929,129,— ncéér..
Het exploitatieverlies over het geheele bedrijf be-
diaagt over 1.931:
f
1.541.283,—, tegen een geraamd
verlies over 1.931 van
f
336.508,—.
Het
werkel’ijlce
verlies
over 1931 bedraagt dus
f1.204.775,— inéér
clan het begrootte. In tegenstelling met 1930 is er nu
een plausibele verklaring. Volgens den Directeur kan
van dit mijloitatieverlies een bedrag van f
957.257,-
op rekening ian de econômische depressie worcleii
geschoven, in plaats van een hoogere opbrengst van
liet reizigersve,rvoer tegenover 1930 begroot
0

f
477.509,—, ontstond een lagere opbrengst tegenover
1 930 van
f
479.748,—. .

1)
‘Verslag van den i)irec’teur van liet Trambeclrijf over
1930. blr. 1.
Alle iii dit artikel vooi’komuentle cijfers (voor
znover niet zelf ‘berekend) zijn aan dc verslagen over
1930
cii 1931
oritleeiid.

.Vij ivlhen Ii ier aadimiejnen, da t, indien de econoini.-

sche depressie zich niet gemanifesteerd had, het’ be-
grootte vervoerbeclrag zou bereikt zijn. Toch zou dan
het tritmbedrijf over het geheel nog een flink verlies hebben geleden, ni. van
,f
584.026,—. De overgans-
toestand is voorbij en (le depressie hebben wij hier cii t-
gesehalcelcl. Dit
overblijvende
verlies toont dus aan,
dat er bij de R.E.T. het één en ander niet .i:n den haak
is of is geweest, hetzij ‘bij de overname, hetzij bij (le
uitbreidingen, hetzij bij de ])ersolieelsverzorging. Dit
alles te onderzoeken zou ons te ver voeren en kan dan ook hier niet onze taak zij ii.

Wel interesseerde het ons levendig, te weten,
in
hoeverre de a.’utob’usdiensien,
clie onder clezelf cie be-
zwarende personeelsvoorwaarclen te lijden ‘) hebben,
aan deze exploitatieverliezen debet
waren.
De zwa:re str ijcl, clie indertijd onder leiding van
het Comité Bus en Tram werd gevoerd, welke st:ri,jd
beoogde op tal van gronden aan de autobus als (open-baar) vervoermiddel een ruimere tot zeer ruime plaats
te geven, was ons nog niet ont.schoten. Voor zoover
ons bekend, gelukte liet dit Comité niet cle autobus cle door haar nooclig geachte plaats te verschaffen,
ui ettegen.staande de vrij algemeen hieerschen cle opvat-
tingen, welke te dien aanzien bestonden. Wij kunnen niet beter doen, dan hier Mr. B. Mees aan het woord
te laten. Deze vat i ri zijn proefschrift ,,Verkeersvraag-
stukken voor de groote stad” één en ander op biz. 28
kort samen:

,,Er dicut loer nog enus cle nadruk
.01)
‘gelegd te worden,
dat cle tendens is consolidatie van liet traiiniet, oiiidct de
zwaarste verkeersstroonicn iii dc’ laatste jaren vastgelegd
zijn en in het ‘algenieen niet veel zullen verandei’en. De
minder belangrijke stroomneii, dcaanvulling van liet hoofd.
verkeer cltis, worden door cie bus verzorgd. Dat liet auto-
bnsverkeei’ in cle laatste 10 jaar een geweldige uitbreiding
heeft gehad, is dan
ook ii
jet te. verivonderen : cle steden
breiciclen
zich
steeds uit, nieuwe wijken en daarniee inenwe
vervoersstrooinen ontstonden, clie, voorloopig al tha is, nog
niet cle diehtlmeicl hebben omli een ,trani rendabel te maken,
zoodat dus cle bus in de vervoerbehoefte moest voorzien.
De train vercl naar verhouding veel erniccier uitgebreid.”

Na deze algemeene tendens vastgelegd te hebben,
geeft de heer Mees op blz.
54/5
de verkeerseconomiseh.e
mogelijkheden van den autobus gespecificeerd aan:

.,Naar algenieerc 1 nzieliten kan dan ook het volgende
schema voor het gebruik van bussen iii cle groote stad op-
gesteld worden
Als ‘toevoerlijn ii it bnitenw’ijkeu naar tram
01
snel-
trani (.,fee(ler”).
Als aanvulling van het ti’annict
(b)
op trajecten, waar uit hoofde van plaatselijke onistan. cligheden of van verordeningen (Berlijn, lJnter den Linden
o.a.) geen train aangelegd kan ivorcien. hierbij kun iien dus
lijnen voorkomen niet zeer sterk vervoer;
b) op lijnen met slap vervoer, waar dus een train .gruote
verliezen zou opleveren.
Als voorlooper van ccii tramlijn
e) in nieuwe of in aanbouw zijnde staclsgedeeltcii
b)
oni vervoermogelijkhecien
01:)
te sporen. Is het vervoer
belangrijk genoeg, clan kan een trein aangelegd worden
zoo niet, dan kan de lijn met bussen blijven rijdan. Blijkt
het, dat er op het betreffende traject geen behoefte aan ver-
voer bestaat, dan wordt de lijn Ôf opgeheven, Of verlcg
naar een andere r’oci’te. Dit is een van cie grootste voordee-
lee ‘van de ongeboncleuheid van (Ien autobus. Wanneer voor
de eérstkwnencle .20 jaar de zekerheid niet bestaat, dat er
een belangrijke vervoersterkte zal zijn, moet in geen geval
een tram aangelegd worcicmn, onidat deze dure aanleg slechts
met groote moeite en niet vernietiging van veel kapitaal
weer opgeheven kan worden’

In liet licht van deze citaten bezien, zoudmi enorme
tramui tbreidingen reeds sombere vermoedens kun tien
doen rijzen, temeer daar – naar onze meening – (le

Wij kcninen .bijgevolg bij onze vergelijking v(ni ‘train-
en au:tobusbeclrijf de per.soneeisvoorwuarden, deze voorname
bron vn ii ei an vallen, uitschakelen.
De onder
4.
en 5. op b.lz.
55
opgesomnde mogelijkheden
voor tien autobus laten we wegeus haar 1:)etrekkelijk ge-
ruige belan:grijklieici, ‘bcnteui beschouwing.

28 December 1932

ECONOMISCH-STATISTfSCHE. BERICHTEN

1039

CXJ)iOIta te-u tkOtflSLClI deze sonibere OrlTlOe(IeIlS
Ii
CL

vermogen te verjagen.
ij
zouden nalitoonen, ii .’ioeverre cle •ii tobnclien-
sten aan de enorme exploitat.i everliezeri debet; waren
Volgens bijlage XV1 bedroeg liet expiotatiev.erlies
over 1931: –

Van dcii tranitlietist
.
……….
f 1.517.140.40.
Van
tlzii
tmtotitsjiellst ……..
14.1.4.28

ie vervoeropbrengst over 1.931 bedroeg:

Van ttett trnmctiettst …. …… ,[
7.79..I. 13.08>4
Van dcii nutobiis3 coat ……..
.

838.630.18

Totale .vervoero)1tieltgst

J.
8.567.743.26>4

.lIt aandeel van dcii autobusdienst iiit
,
cle
to tctte
vervoeropbrengst bedroeg dns 9,8 püt. ofwel bjna één
tiende. De werkelijke vervoeropbrengst van het totale
hedriji, schreven wij in het begin van cl i t artikel, hlce[
met een bedrag van.
f 951
2
257
beneden de ram lig; liet
ehijnt dus niet oi:igereclitvaardigd aan te nemen, dat de vervoeropbrengst van het autobosbed rij t 9,8 pOt.
van, cli t bedrag zou moge:n opeischen ‘)..Di t op te
ei Sehen bedrag bedraagt [¶1:1.811.. Di t bedrag zou den
dus de a.ntobusdiensten tengevolge van (Ie economische
crisis gederfd hebben.
Dc bovenstaande ui t;eenzctl;i ogen kort samen vat-
tand, kunnen we vaststellen
lo.
(t)
Indien cle invloed van de economische crisis
wordt uitgeschakeld, zou liet
watobusbedrif der
Over 1931 een winst
van
f
03.811,— ini.n
[
241.42,—.
cli. f
69699,— hebben
opgeleverd. b)
In hetzelfde geval zou het verlies van liet tram-

bedrijf
f
584.026,— plus
f
93.811,— d.i.
[ 611.837,-
hebben. bed regen.
ln.IIet is dus zee.r vaarscIIiJu:iiiJk, dat luit
wato&us-
bedrijf over 1930 een expiotctiiew irtst
moet hebben
opgeleverd. Tengevolge va t liet ou:i tb.reken vati bij-
lage XVI over dat, jaar kon dit niet exact worden
nagegaan.
* *
*

:Dit eenmaal vastgesteld zijnde leek liet ons niet on-doenlijk aan de hand van de gebrekkige gegevens, clie
ons ter iesc]ukking stonden, ccii poging te wagen
om tot een beantwoord ing te komen van. de ti.telvraag
Zijn tram en bus te Rotterdam oji cle meest econo-
miscite wijze gecoo
.
..dine(„’rd?
Temeer scheen het ons gewenseht een dergelijke
pog; ng te ondernemen, daar gebeu.rt;eu issen it:1 het
verleden (oa. de harcliaekkige strijd van liet Comité
Bus en Tram) en in liet lieden (reorganisatieplan neii
cii enorme ves….iezen) haar actueel doen schijnen.
De reorganisati egeclaehten zijn niet van cle luuch t hij
ons tramhedrijf. Tramlij.n.en ontstaan en verdwijnen,
andere worden gereorganiseerd en schijnen nok dan
nog niet bevredigend te werken. Ondanks dit alles
word.t ‘oor 1033 veer een verlies va.n bijna
f
1.500.000
geraamd.
Ook Mr. Mees niec.i:t t zich. .i n zijn genoemd boek niet
van liet indienen van een reorganisatieplan te moeten
onthouden.
Mr. Mees publiceert aan liet slot van zijn proef-schrift een bijlage 1, waarin hij, uitgaande van liet
feit, -dat het pas gereorganiseerde tram- en autobds-
net ,,dringend verbetering lehoeft”, – een nieuw ver-voerplan ontwerpt. Dit, plan, waarop wij hier oven –
gens niet verder zullen nagaan, komt hierop neer, dat
er slechts 2.2 tramlijnen zullen zijn, waarvan cle lijnen

1)
Dr. Nietiweultitis, directeur der lIET., .scltrijit in ccii
tulikel in,,de Ingenieur” ‘van
2
.Deceinber 1.-:
.
,,Als- een
bijon.derheid zij hierbij. nog .vei-nield dat,cle teruggang valt
luIt vervöer op

de autobuslijnen
proce-nttwcl
(cnrsiveering
van ons. Z.) ongeveer .gelijkcn tred hie]d. niet – de vermin-
(lering van liet vervoer
01)
de treinlijnen.” –
Wij merken hierbij op, dat wij liet eerder a.ls een hij-
zoticleriteid” hadden vermeld indien
het omqekeerdci
liet
geval ware geweest.
.1
ndieut toch icutobussen ccii zekere int-
ununiteit; tegen depressieversehijnselen vertoonden, zouden
zij alleen outi iiie bijzondere eigciitscltap il de voorkeur tune-
ten geit iet:eii.

20, 21 en 2.2, naar Mr. Mees op blz. 235 van zijn dis-
sertatie opmerkt, ,,bij iii tbreid ing van liet aantal
autobusen”, ,,door busi ijnen vervangen worden”. Er
blijven dus in het laatste geval ii) tramli,j.nen over,. o:f
wel .9
trctm.lijner minder
clan cle directeur der R1113.T.
in
het .clef;ni.tieve trauiipla.ti pro]ecteerde.
liet scheen ons clan rom i
ci
te ressant eetis na te zoe-ken, welke van cle tramlijneti van het if-otterclanisclte
tegenwoorclige net, – clie geen hoofd vervoerstroomen
bdlienen, c.q. waarvan niet
01)
grond, van betrouw

bare gegevens a pci ori vastaton cl, dat ze hoofd vervoer-
stroomen zouden bed („nen. (loon antohussen met ineen
ka cs
01)
succes te exploi tee.ren waren geweest. immers,
ait’o.rens tot belangrijke en langd urige i ci vesteeringen oiter te gaan. moet er voldoende zekerheid bestaan, .dat
deze iiivestceni rigen
01)
deur don
1′
1

endlahel zullen zijn.
Mr. Mees uicrkte zeer terecli t op blz. 55 van zijn dis-
sertatie op:
voor de eerstkomende 2.0 jaar de zeker-
heicl niet bestaa t, dat er een bcangrijke vervoersterkte
zal zijn, moet i ci. geen. geval een tram aangelegd wo.r-dbn, orndn t deze dure aanleg slechts niet g’roote moei.-
te en met ver.n ictiging van veel kai.ii taal weer opge-
h cve ii k a
ci
w’ord en.’
.i)e nu tobns heeft als voornaamste- voordeelen 11ij bedl iening vait vervoe:rstnoomen van nnnden belang-
rijlce sterkte:
relatief kleine kapi taali nvesteening, clie normaal
in 6 ii 1 jaar a:fgeschreven behoort te worden
50 pOt. (ongeveer) lagere personeelkosten clan die
tram, dloorclat hij de autobus cle chauffeur tegelijk
conducteur is;


1
. ong’ebonclenlieicl aan clen weg; zij kan zondlen
eenig bezwaar opgeheven of omgeleg’d tvo:rclen.
i)e autobus is cl os als pionier of verken ner van ‘er-
voe rheiioeftec zeer aan te-bevelen. De rest’ 1 tatei:t valt
cle, op één na, pioniercliensten van liet autobusbednijf
dhr EET. bewijzen ch-t, zooals wij reeds aantoonden.
Vil (us een. tramlijn rencheeren clan moet en eet ver-
voenopbnengst zijn, clie
belangr’ijlc hooger is,
clan die
en een autobus
l).
De vraag is nu, w’an neer en hij
wellce venvoerophrengst is een tramlij ii aan te leggen of
vol te liondlen en bij welke vervoeropbrengst (oet mcli
beter een au to-busdienst te onderhouden 1 0-aan we
hiertoe de- vervoe:roplrengsten van cle besten
f
de anto-busdiensten in .i(o-ttbnciam na.

Tabel 1.
1)

Opbrengst per dag
Opbrengst per dag
in
1930
in
1931

Hoog-
Laag-
Ge-
Hoog-
L’.ag-
Ge-
ste
51e
1
midd.
sta
ste
nuidd.

Bus A

……….878

431

594

842

399

527
13

……….483

234

337

465

213

310
D

……….734

282

430

761

293

418
F

……….485

118

174

66ö

106

173
II

……….574

322

431

807

375

518
K.L.M. -.

615

172

303

589

155

278


1)
Alle bedragen afgérond op guldens.

Tabel
2.

Opbrengst per dag
1
Opbrengst per dag
in
1930


in
1931

Hoog-
Laag-
Ö
Hoog-
Laag-
1
Ge-
1

ste
ste
midd.

ste
ste

midd.

Lijn

6
17
345 –
38
162
27.
7
409


523 794


388
517
17

……….628

.
295 488
731
256
484
19
19
137
444
104
200
22

………..924

.

273
391
77
277
383
23

………773
………429

207
378
642
252

373
24

………597
………6110
……….604
.

0
231 352
139
220
25
………677.

.
304
437
750
289
442
i)

Zie. cle punten

2b vut

3h van
liet.
iii

liet

begin
van dit
artikel
afg

nlu’iikte.

su;liu:uiia.
voor
liet gek:unk
’tilt
auto-
ltuissett.

1040

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

28 December 1932

IJ.ieruit is te berëkenen, dat cle gemiddelde dage-
lijksche opbrengsten van de autobuslijnen over beide
jaren ongeveer
f 450,—
hebben bedragen.
Nemen we nu cens eenige tramlijnen, die geen

hoofdvervoerstroomen bedienen, cci. waarvan niet op
grond van betrouwbare gegevens indertijd a priori

vaststond, dat zij belangrijke vervoerstroomen zouden
bed i enen.
IJit tabel
2
blijkt, dat de gemiddelde dagelijksche
opbrengst van deze tramlijnen over beide jaren slechts

ongeveer
f365,—
bedroeg. Deze zouden dus, wat de

capaciteit betreft, ongetwijfeld door nu tobussen 1c-
(l md hebben kunnen worden.
.1.)

OP
grond van deze en andere gegevens over de ver-

voerophrengsten
i)
kunneli wij de te Rotterdam be-
staande vervoerstroomen tot een drietal groepen her-

leiden:

1.
primaire Vervoe’rstrOO?nefl
(minimaal vervoer oii-

geveer
3%
millioen passagiers per jaar), die met
modern groot (capaciteit boven 50 plaatsen) tram-
materiaal, c.q. met hijwagens wanneer noodig, zijn te
bedienen. Minimale ve.rvoeropbrengst ongeveer
f 1000

per dag.

II.
secundaire ve’rvoerstroomen
(minimaal vervor

ongeveer
2
millioen passagiers per jaar) welke vor-
iooplg met ouder en kleiner (verbouwd) trammate-

rieel,
aar
nood ig niet bijwagens, zijn te bedienen.

Minimale vervoeropbrengst ongeveer
f
500,— per

dag;

Itt_
tertiaire vervoerstrooiuen,
ciie o.i. alleen met
knus op winst door autobussen bediend kunnen vor-

den. Vervoer beneden ongeveer
2
millioen passagieJs
per jaar, ‘ervoerOphreligst beneden
f 500,—
per dag.

Aan de hand van die gegevens zouden wij cle Rot-
terdamsche tram- en autobuslijnen als volgt willen

rangschikken:

Tabel 3.

Aantal Wagenpark
lijnen
p.
benoodigd
Vervoersgroepen

groep (niotorv.)

T: lijn2 3458 9, 14, 15, 16,18tot. 10

1401
lijn
1
7, 10, 11, 12,20,21

91
m .96 b ijw.

lijn 6, 17, 19, 22,23,24,25
en

bus
A, B, 0, F, IT, KLM..
.
S)
13

100 bussen

Totaal aantal lijnen ……30

426

Vergelijken wij het liiervôor o.i. benoodigde wagen-
park (globaal berekend aan cle hand van cijfers over
liet bestaande wagenpark en het bestaand aantal tram-
lijnen) met het bestaande wagenpark, clan krijgen wij

cle volgende cijfers:

Teryoerstroometi

……………T

I.J.
111 Totaal
unta1 tram-, resp. autobuslijueli
.

10

7
13

30

nu tal

benoodigde

tjanuiiotorwa-
genis,

rLSp.

autobusseti ………
140

90
100

330
an.tal benoocligcle bijvageus

96

96
Restant ad

wagenpark
a.)

inotorwagens

………….170

151

321
bijvageus

……………..
.106

106

,)
niutobussen
48

48

De conclusie. clie wij uit deze cijfers kunnen trek-
ken is: dat er bij dit plan een overcompleet is van
ongeveer 90 motorwagens en een tekort van minstens

52
autobussen. Bovendien 2ou, naar onze meening,
zonder bezwaar niet 10 bijwagens van het grootste type
minder, kunnen vorcl en volstaan.
Hierboven toonden wij aan, dat naar alle waar-
schijnlijkheid het autohusbedrijf der HET, over
1930

Wij gaan er uatiiurlijk hierbij van uit, dat iie loop
dezer tra.ntlijnen niet voor verbetering
v
a:tbaar zou
zijn an
dus gehandhaafd blijft;
bij autobussen out moet OvCrifJenS
een verbetem’itng
in den
loop geen enkel bezwaar.
2)
Deze zijn te vinden in de verslagen der R.E.T. met
bijlagen over 1930 en 1931, voor zoover niet zelf berekend.

) Lijn 24 is met ingang van S Mei 1932 opgeheven.
Zou
uit ook het geval geweest zjn, indiien genoemde lijn van
dan beqinno coat niet amnfolmn.s,’n geëxploiteerd geweest zou zijn?

(toen de depressie nog niet in die mate als in
1931
heerseh te) een exploitatiewinst heeft opgeleverd.

* *
*
Wagen wij ‘) liet nu anti cle hand van gegevens cii t
bijlage XVI van het verslag der R.E.T. over
1931
tot
een
benaderend
exploitatie-overzicht van het Rotter-
damsch trambedrijf, naar onze indeeling geëxploi-
•teerd, te komen. Wij nemen hierbij aan, uitgaande van
liet door dc R.E.T. aangenomen gegeven, dat 1 bijwa-
genicilometer in exploitatie-uitgaven overeenkomt met
% motorwagenkilonieter, dat de to’taie exploitatie-
uitgaven per bijwagen de helft bel.00pen van die per niotorwagen. Bijlage XVI vermeldt nu, dat cle totale
exploitatie-uitgaven van het trambedrijf der HET.
(inclusief rente en afschrijving) over
1931

j’
9.61 2.848,—
hebben beloopen. Over een wagenpark
van
321.
motorwagens en
106
bijwagens verdeeld,
maakt dit per eenheid van tramvervoer uit:
f 9.612.848,—: (321 plus 106/2)
of wel
f 25.566,—.

Volgens bijlage XVI bedroegen de exploitatie-uitga-
ven van het antobusbedrijf (inclusief rente en af-
schrijving) over
1931: f886.215,–
of vel per auto-
bus:
f886.215.— : 48 is fl.8463,–. Bij cle dloor ons voorgestelde vervoersg…oepeering
van het lint tercla nische tramleclri,jf zou den
zbo
bei’c-
Icend cle exploitatie-uitgaven hebben bedragen:

i) tranidiensten (230 plus
96/2)
itiani
f
25.506 is f7.107.348
IR) autohtiscliciisfen 100 maal
f
18.463 is ……..1.846.300

Totaal 1T.E.T——–T’J8.9.53.648

Over
1931 zou
er volgens deze berokening een
over-
schot
hebben kun tien zijn van : j’
8.957.781,—
miii

f 8.953.648,— is
rond
f 4.000,—,d.w .z.
dat
het tram-

bedrijf over 1931 nog
self-support
ing”
zou zijn ge-
wees t.
Resumeerende schijnt het ons itieL ocigerechtvaa
t’-

digcl aan te nemen, dat de directie van de R.E.T.
de
met
tranntijnen te bedienen vetvoerbehoef te in onze
stad ietwat heeft overschat.
Wij gelooven, dat de Icern
van deze overschatting is gelegen in cle
overwaa.rdecc-
ring Van Rotterdam
als stad.
Rotterdam is naar onze meening gadn ,,Groszstadt”. Dit in tegenstelling niet
Anastedam, hetwelk de allures vnu een ,,Groszstadt”
hebbende, nut dien hoofde ailen, ccii
intenser
ver-
keer zal libben. Het verkeer te Rotl;erclam draagt ccii
meer provinciaal karakter en is bovenclieii iii ster-
kere ma te afhankelijk van (Ie
un
veuclrukte clan liet
Amsterciamsche verkeer. Tenslotte is, voor zoover ons
bekend, nog geen studie gepubliceerd over cle .,Toe-
komstige Bevolkingsaanwas van Rotterdam”
2)
zoo-
dat men weinig richtlijnen te dien aanzien had. Kort-
om in alle opzichten was o.i. hij het verbeteren van den
geconstateerden achterstand bij liet Rot,terclamsche
tramhedrijf t.o.v. andere Nederlanclsche steden,
voor-
sichtigheid geboden geweest,
een voorzichtigheid, die
alleen uitdrukking had ldu.n.nen viiicleu in een miniem
toepassing dan geschied is, van liet minder kapitaal
en personeel eischende, ongebonden vervobrrnidldel:
de autobus.
M. E. M. A.
Z0NNENnEJIci.

Deze berekening kan niet anders clan zeer globaal
zijn, daar ht cijfermateriaal over de exploitatie van het
trambednijf
geen gedetailleerde
splitsing geeft vait cie ex-ploitatie.uitgaveni ten behoeve van het trambedrijf en die
tea behoeve van het autobusbednijf. Ook zou een dergelijke
berekening zeer gecompliceerd worden iii voor het bestek van dit artikel •te ver voeren. Wel zag Amsterdam het nut van een dergelijke studie
in. Zij verscheen in Odtober jl. van de hand van den heer
W. A.
de Graaf, Directeur van den Dienst voor publieke
werken, onder den titel.. ,Studie betreffende den toekorn-
stigen bevolkiugsaantwas van Ainsterda nt.”

28 December 1932

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1041

HET TIJDSTIP VAN HET WETTIG BESTAAN VAN

DE NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP.

Onder de wijzigingen door de wet van 2 Juli 192.8,
Staatsbiad No. 216, in het Wetboek van Koophandel
geiracht, nam een belangrijke plaats in de vervanging
der Koninklijke bewilliging door de verklaring van
geen bezwaren van den Minister van Justitie (art.
30e W. v. K.). Die Koninklijke bewilliging vati wel-
eer was naar den duiclelijken tekst van het W. v. K. de voorwaarde voor het tot stand brengen der N. V.
Dat de verklaring van geen bezwaren dit eveneens is,
zullen wij nader zien. Van die verklaring zegt het

W. v. K. ter aangehaalde plaatse:
,,De naamlooze ‘vennu ootschap
lcan niet aanva?kqen

.,alvorens door onzen. Minister van Justitie is ver-

,,klaard, dat hem van bezwaren niet is gebleken.”
Nu heeft van begin, ul. 1928, af tot 12 October
1932 de strijd in deze daarover geloopen of
,ko.n niet

acwcvanpen”
beteekent: ,,kan niet aanvangen te be-
staan” 5f kan niet aanvangen te werken”. Deze strijd
is thans in eerstgemeiden zin beslecht hij het arrest
van den Hoogen Raad van 12 October 1932, W. v. h. R.
No. 1.2518. Dit arrest wordt verklaard uit de geschie-
clenis van art. 36e W. v. K., blijkens velke cle wet-
gever het preventief toezicht heeft willen handhaven,
dat hij de oprichting van naamlooze vennootschappen
ook te voren van Regeeringswege werd uitgeoefend.
AlléSn werd het wenschelijk gevonden de vroegere
Koninklijke bew.iliiging te vervangen door een ver-
klaring van geen bezweren van dec Minister van
Justitie. Laatstgemelde verklaring is evenzeer con-
di tip sine qua non “oor het ontstaan der N. V. als de
Koninklijke bewilliging dit blijkens arrest 11. Raad
van 1.9 Juni 1025, W. v. h. R. No. 11422 vroeger was.
Niet reeds de notariëeie akte vap oprichting (art.
36 W. v. K.) doet dus cle N. V. ontstaan, evenmin als
wijziging dier akte rechtens bestaat, voordat door den
Minister van Justitie is verklaard, dat hem van be-
zwaren niet is gebleken (art. 45d W. v. K.). Neen,

eerst
na
het verkrijgen van de verklaring van geen
bezwaren bestaat de N. V. als rechtspersoon. In het
tijd vak tusschen cle notariëele akte en de verklaring
van geen bezwaren kunnen wèl de belangen der N. V.
in oprichting worden behartigd, stortingen ‘op aan-
deelen ingevnrderd eriz. Immers volgens art. 40 W. v.
K. ontstaan uit overeenkomsten, aangegaan ten be-hoeve van eene op te richten N. V., rechten en ver-
plichtingn voor de vennootschap, wanneer zij die
overeenkomsten na hare oprichting uitdrukkelijk of

stilzwijgend heeft bekrachtigd.
Met recht kon in dc gegeven omstandigheden na
het arrest van 12 October 1932 door
Prof. Mr. E. E.

J.
vaas der Heijden in
.,De Naamlooze Vennootschap”
van 15 Nov. 1932 geschreven worden, dat cle oude’tij d
gebleven is. toen de Koninklijke bewilliging voor-waarde was voor het ontstaan der N. V. Ook nu cle
vërlclaring van geen bezwaren daarvoor is,in cle plaats

getreden.
1T.et
is verder opmerkelijk, dat het een inkomsten-
heiasti.ngkwestie geweest is, die tot dit belangrijke
arrest heeft geleid. Namelijk de strijd over de vraag
of er op 1. Mei vsn het belastiogjaar een nieuwe bron
van inkomen was bij inbreng ‘van het bedrijf ‘hij akte van 30 April daaraan voorafgaande in een N. V.. ter-
wijl meerbecloelde verklaring eerst in den loop van
het beiastingjaar was ontvangen.
Ook onder het vroegere regiem w’ercI in zake inkom-
stenbelasting in gelijken zin beslist (II. R. 3 Nov.
1926, Beslissingen .i.n belastingzaken No. 3918 en 15
Oct. 1924, B. i: b. No. 3530).
Belangstellen den worden ter zake verwezen naar
i.)a,m,sté
inkomstenbelasting, 4en druk, hlz. 220.
Nog mogen wij er aan herinneren, dat volgens art.
46 der Registratiewet 1917 op de akten van oprichting
van binnen het Rijk gevestigde N. V.en, registratie-
recht verschuldigd is. Daar zoolang de verklaring van
geen bezwaren niet is verkregen, er geen N. V. ‘be-

staat, behoort er m.i. vSSr dien tijd ‘van geen heffing
van registratierecht sprake te zijn. Mocht niettemin
het recht geheven zijn, clan komt het voor teru.ggaaf
i n aa.nmerk ing, inch en cle verklaring van geen bezwa-

ren niet wordt verkregen. Dit is, dunkt
mij,
de nood-
zakelijke consequentie van het arrest van 12 Oct. 1932.

B.
VAN DFN
Bisao.

BUITENLANDSCHE MEDEWERKING.

DE ECONOMISCHE TOESTAND VAN DUITSCHLAND.

(De vooruitzichten van de conun.ctuier.)

Dr. Oarl Krilmer te Berlijn schrijft ons:

In de heide vorige beschouwingen, die gewijd waren
aan het geld- en credietvezen en de i.n.dustriëele
con.j un ctu u r, kwamen wij tot liet volgende resultaat.
Qp de geld- en eredietmarkt zijn sedert maanden
duidelijke teekenen van een consoli.datie van de ver-
houdingen op te merken, di.e als een normale couj une-
tureele depressie zijn te beschouwen, indicn men er
geen relcening mede houcl.t, dat zij slechts door ,,Sti]i-
haltu.n.g”, ee.n aanspralcelijkhe.i d. van vèrstrekkenden
aard van de pubi iekrechtcl.ijke lichamen voor de ver-
plichtingen vai’i de banken en een ruime credi.etver-
l’eeni:ng van de centrale bank, mogelijk was. In inchis-

(rie en handel neemt men – ten dccle tengevolge van
de consolidatie
‘tïi
de credietverhoudingen – sedert
het midden van het jaar in zooverre een omkeer
waar, dat zeer waarschij.nl.ijlc de dalende beweging
heen verderen voortgang meer heeft gemaakt.
1
Men. lcan van een stabilisatie van de conjunctuur
op haar voorloopig Ji.eptepunt spreiden, zooclat alle
zichtbare op- en neergaande bewegingen min of meer
aan seizoensinvloeden zijn toe te schrijven. In cle
periode van Juli tot October liep ‘de seizoensbeweging
opwaarts; sedertdien is een ‘voelhare seizoen:sversiech-
tering waar te nemen. Deze ongunstige toestand zal
in de volgende maanden versterkt aanhouden, zoodat
voor den winter met een aantal werkzame werld-
oemers van rond 11 nnilhioen (in den rorigen winter
van, rond 12 millioen), met een aantal werkloozen
van rond 0 millioen. (het vorige jaar rond 8 millioen)
te rekenen valt. Zelfs de ambtelijke werlcloosheids-
statistiek, die, 7,00als ‘bekend, onvolledig is, zal een
hoogterecord van 6.5 millioen wericloozen (vorige jaar
6.1 millioen) aanwijzen.

De consolidatie in het geld- en credietverkeer is,
naast de genoemde factoren, ook daaruit te verkla-
ren, dat de ondernemers, tengevolge van een op vele
Dunten onzekeren toestand, naar een versterking van hun liquiditeit streven. Daar naar alle waarschijnlijk-
hei’d in handel en industrie weder een zekere graad
van rentabiliteit is bereikt (omdat de prijzen, van
grondstoffen, de belastingen, de bonen enz.gerekend
naar de eenheid van productie. sterker gedaald zul-
‘len zijn dan de opbrengst) zullen alle overschotten
voor de dekking van dringende verplichtingen resp.
:voor de vorming van reserves worden gehru.ikt, ccii
,ontwilckeiing, clie opnieuw cle liquiditeit van cle
eredi eti nstelii ngen ten goede komt.

T-let productieprograrn van de industrie houdt ziel)
,over liet algemeen nog steeds binnen zeer enge gren-
zen en richt zich geheel ‘naar ‘de geringe afzetmoge-
hijkheden, terwijl tot den zomer van. 1932 de produc-
‘tie vaak lager was dan de afzet, omdat de bedrijfs-
kosten verlaagd en de voorraden verminderd moesten .ivorden Aan dec anderen kant is de relatieve sta’hili-
satie van de conjunctuur daaruit te verklaren, dat
cle in het algemeen dalende
bedrijvigheid
i.n het pal-
ti cul ier bedrijfsleven voor een deel opgevangen wordt
door werkverschaffing van de
zijde
i’aii de publiek-
rechtelijke lichamen.

De beslissende vraag, waarvoor men thans gesteld
wordt en die ook voor de beoordeeling van de “er-
dere ontwikkeling van de politiek van groot belang

1042

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

28 1)ecember 1932 J

zijn, is, hoe cle verdere voorii itziclitcu

a ii dc

co:ii j inctu ci n .Duitschiand te beooideeict zij

3
n. u is

ni

ter geforn leerci i s cle
aag de volgende .. I.s hot cm
te 1emeii, dat cle sedert en kele nimmmmnden zichtbare
teiicienzen – consoliclat.ie van het geld- en crecliet-
verkeer cii stabi1isati.e van de conjunctu ur op het
huidige dieptepunt – voor den eerstkomenden tjci
zullen aanhouden, of bestaat er eerder kans op, dat
de onernemers, omdat zij cle vooruitzichten vrij gun-
stig beoorcieelen, hun productieprogram iii tbrei-
den en zich dientengevolge om grootere credieten
tot cle ban ken wenden?

Voor cle eerste en tegen. de tweede veronderstelling
pleit hoofdzakelijk cle omstandigheid, dat eenige he-
lanrijke vraagstukken van algemeen economische
heteekenis nog geheel onopgelost iijn. Tot deze be-
hooren in cie eerste pia ats de openba te fi nanc.i ën en
de economische betrekkingen met het bui tenhtnd.
Allereerst cle openbare financiën.

De regeering i3rüning had zich amin een. energieke

bestrijding van cle tekorten van de pubiiekrechtelijkc lichamen gewijd en daarmede eenige niet onaanzien-
lijke voorcleelen bereikt. Jeor het optreden van het
kabinet, Von Papen zijn echter de bemoei i ogen voor een duurzame hervorming van de financiën en sance-
ring van, cie begmoting op den achtergrond gcd ron-
gen. Deze regee’ing heeft veeleer op groote schaal
nieuwe verplichtingen, niet alleen voor liet loopende
•begrooti ngsjaar. maar ook voor de ii te re op zich gen o-
mei, zonder voor een regel matige dekking van deze
verplichtingen te zorgen. H ie:rdoo.r is het viaagstuk
Van de openbare financiën weder zeer actueel gewor-
den. Vij zullen hierondeé slechts een kort overzicht
van de tekorten van het loopencie begrooting.sjaar
geven.

Volgens de .Rijksbegrooting
i.s
de toestand de vol-
gende. De i nkomsten uit belastingen, die offiôiëel
Op
R.M. 7.46 m illiard zijn geraamd, zuilen waar-
schjniijk slechts 6.4 milliard, du.s een milliardR.M.
minder, opbrengen. Alleen de omzetbelasting brengt reeds’ 500 millioen, de inkomstenbelasting R.M. 400
milioen minder bp clan cie raming. Bevrecl igenci zijn slechfs cle inkomsten ii it de clouanerechten en uit den
tal aksaccij ns. Van deze in inciere ontvangsten komt cie
eene helft ten laste van clè Lncien en Gemeenten,
die in deS loop van dit hegrooti ngsjaai een, ve.rge-
lekn. Set het vorige jaar, int 25 â 30 pOt. gedaalde
ulticee.ring zullen ontvangen, en cle andere helft ten
laste van de huishoucli h van het R;jk:

De uitgaen vimn de gewone huishoud ing a.n liet
Rijk, die op EM. 8.4 mi Iliard worder begroot, zuilen
naar alle
waarschijnlijkheid
nauwelijks bij ch t bedrag
tchteibiijven. Wèlisvaar ondervindt cle Rijkska.s een
zekere verlichting door het. feit, dat zij dc aflos-
sngsverplichti ngen slechts formeel nakonit, in ver-
kelijkhei.cl echter cle ‘lottencle schuld niet vermi n-clert. De daardoor herekte ontlasting van misschien
R.M. 300 millioen wordt overeconipenseercI’ c!oor
nieuwe iii tgimven, waarvoor in cle begrioting ii iets
:is uitgetrokken. :Di t zijn hoofdzakelijk ui lgavéii voor
sociale doelei iiclen (win terhulp, vrijviil ge irhei ders-
cl iens•t), verder voor werk’ersclia:[fin.g mi kolonisatie
en tenslotte voor allerlei steunmaatregelen (teun aan
cle banken, P.reussen kasse, steun amin coöperati es en
talrijke andere subsi cli es).

De uitgaven van cle Rijkshu ishoucl i mig zullen in
tofaal waarschijnlijk met minsténs RM. 600 in iii i oên
cie inkonisten ôverschrijden, vaaibij er nog geen reke .ni ng mccle is geliönclen, dat misschien ook voo. den
werkloozensteu n extra-uitgaven noodzakelijk rijn. De
positie van cie Reiclisanstalt fOr Arbei tsiosenversiche-
ru mig is in geen geval zoo gcrnstig, alá onhi ngs van
ambtelijke zijde wid voorgesteld. Volgens u i tiati ii-
gen van de R.ijksregeeri og zijn in het loopende jaar
geen belastingverhoogingen’of vermindering van uit-
gaven te verwachten. Het is niettemin opmerkelijk,
dat van vele zijden eén levenclige propagancia voor

ccii verdere verlaging van de ‘tmnlitenmtrensalarisseii Wordlt gevoercl. Zno zullen cie tekorten op cie Rijks-
bui shouci ing w’aarschij olijk door cred ieten nioeteti
vorclen geclek t, hoewel ook de niogeiijkhei cl van be-
iastingverhoogi.ng en verniinderin.g van iii tgaven in.
cle eerstvolgende ninaaclen ..nai.iwel ijks is te ont-
gaan.

Dit alternatief zal des te meer wa.arschi,jnhijld wor-
den , daar ook cle fin anciëele toestand van Landen en
Gemeen ten volkomen ongezond is. Zoomils uit cle
herhaalde u itlati.ngen van cle regeeringcii van cie Lan-
den valt
0])
te niakemi, zijn haar beg.rootingen clerniatc
i n wanorde, dat zi.j zi cli cl i kwijis slechts door twi-
felachtige fi,nanciëele transacties of door uitstel van
hare betalingen kunnen redden .H et hevigst doet
de misère .i mi cie openbare financiën zich hij de Ge-
meenten gevoelen, die, ofschoon. liet Rijk haar reeds
thans van liet grootste deel van haar u.i tgaven voor
werkloozensteu ii ontlast, steeds meer moet haar uit-gaven in gedrang komen. Zoo is liet bekend, cia t een
aantal grool:e stedeni in :l)uitschiand haar rente van
.schu.lclen ‘op lmi ngen. te:rmijn slechts moet hulp va.n le
banken opbrengen ; gedeeltelijk word t ook de. ren te voor schulden op korten termijn – om vent ccii terug-
betaling van deze c.red eten maar te zwijgen
t

niet
meer hete md
ml.
In tota al mmi ik t de achterstand in iie-
tali ngen van de Gemeen ten een geweldig bedrag uit.
Alleen voor liet .loomicie hegrooti ngsjammr niuet dit
bedrag met i{.M. 500-600 in illioen. zijn gestegen.

liet vraagstuk van een consolidatie cmiii (le gemeen te-
1 ijke schulden op korten termijn is nog lang niet op-
glost. Zoo is het aan geen twijfel oiderhevig, duit
de fi na nciëele toestand van de pubhiekrechte:hijke lichamen – naast de genoemde ook clie
(fl
de i nvui-
lid i teitsverzekering – zoo ongunstig is, (lat i ngrij-
pende mmmatiegeien niet meer kunnen worden ui tge-
steld. Zoola.ng deze vraagstukken niet zijn opgelost,
lcan op een verbetering van cle i nnlustrieele conjunc-
ttm
diT
iiie t word en ge;rakencl.

Een andere onzekere factor van beslissende betee-
Icen is is de ontwikkeling van (le Dui tsche betali ngs-

balans. Er werd bew’eerdl, cIa t in liet loopencle jaar
een even.w’icht van cie letal ingsbalans mogelijk was,
omdat particuliere buitenlanclsc]ie tegoeden, hetz.ij
uit vroegere kapitmialviucht of
in t de opbrengst van
exporten in vroegere jaren, aan ‘de RiJksbanld werden
afgedragen. en onici at de Rijksbmu mik haar goud – en
devezen voorraad verdier verm i nclerde. Deze toestand
kan liet volge)idl jaar oni dlri.e redenen verergerei.

Allereerst is hetçle vraag, o zelfs het huidige uit-
voer.saidio van rond B.M. 80 millioen in cle maand op
den dluu r kan worcieii gehandhaafd, daar nog niet alle
ongû.nstige factoren, zooals preferentiëele rechten,
verhoogi ng van invoerrechten, valuta-depreeiaties en
contrôle van cle’:iezen, Ii u n volle vecicing hebben

doen gevoelen. ilet is niet uitgesloten, dat zelfs, bi.j
het uitblijven van groote conjunctureele veranderin-
gen in het binnen- en hIt tenlaiuc], liet Dui tsche uit-
voersaldo in den loop van de volgende maanden zal
chden. I’
jeii dergelijke vermindering van het uitvoer-
saldo zal zeker plaats vi niten, indien de pogingen, om een ‘ stijging van cle grondstoffenprijzen te bewerken,
binnenkort succes hebben, of i nci ien tegen dle verwach-
ting in, cie koopkrmtciït vami :Du itschlmin.cl voor buiten-
lanclsche goederen zal stijgen.

Tenslotte mag mieu niet vergeten, dat cle ,,Still-
halte”-overeenkoriist over eenige weken eindigt en
dat in een aantal crecl i teuriatiden pogi ogen in het
werk worden gëstelci, om hij Diii tschlanicl tot een ver-
sterkte teru.gbetaling van de onder
(loze
overeenkomst
vallende schulden op korten termijn aan te dringen.
In honver.re deze pogingen succes zullen hebben, is
thans nog niet te ieootddeleii. Een geringe terngbe-
taling kan echter, vooral wanneer zij niet een daling
‘arm liet ui.tvoersaidö gepaard gaat, de
vrije
goucivoor-
raad van cle Rijkshank, clie thans nog ongeveer
R.M. 365 millioen bedraagt, geheel doen verdwijnen.

28 i)eeember 1932

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1043

Doeli zelfs, indien de wedi teu ren van elke tcrugbc-
taling va:n de schulden in deviezen afstand zouden
rloeii, zoo mooi; de Du itsche ondernemer er mede
rekenen, (lat de crediteuren van de mogelijkheid, de
terugbetling in ikflarkente verlangen, in verstercte
mate gebruik zullen maken. Zoo wordt het mi nliou-
clende streven naar een verbetering van cle liquidi tei t
in handel en
mcl
u.stri e, aHeei door deze mogehijkhei cl
gerechtvaarcl igci.

Uit het voorgaande blijkt reeds, cie t het zeer on-
waarschijnlijk is, dat iie particuliere ondernemers in
In itschianci tot een ii itbreiding van de productie
bereid zullen zijn, zoo.lang noch het vraagstuk van
de openbare financiën, noch dat van de Du i tsche
valuta eenigszi os is opgelost. In zooverre was cle ver-
achti ng, ivelke aan het oorspronkelkjke Von Papen-
plan ten gron dslag lag de verwach ti ig na melijk, (hit de tijd voor een ,,Ankurbelung” van liet parti-
culiere bedrijfsleven gekonien was, – zonder twijfel
mij uist. Aan dcii anderen kant is het niet te best rij-
den, dat cie verschrikkelijke stijging van de werkloos-
heid, evenals de lage levensstandaard van de rog
werkzame bevolking, een actie van den Staat tot het
tewerksi;ei]en van werkloozen. noodzakelijk maakt.

Zoodoende blijven voor de economische ontwikke-
ling van dc eerstvolgende maanden slechts twee no-
gelijkheden over. Of de staat besluit de stabiliteit
van de val ii te te handhaven, den dienst van de bui-
tenlandschie iceningen na te komen en cic hiandelsbe-
trckkingen niet het bii i tenland .i n den huid igen om-
vii ng voort te zetten ; (lan kan voor afzien baren tijd
niet ‘op een aanzienlijke verrn incleri ng van de werk-
loosheid gerekend worden. Of de Staat ziet zich om
politieke redenen genoodzaakt alle denkbare inidde-
hen voor vermindering van de werkloosheid ter hand
te nemen ; dan zal de tot dusverre gevolgde koers in
de val u ta- schulden- en handelspoli tiek onvoorwaar-
delijk gevjsi gd moeten worden.

Slechts een onverwacht gunstig resultaat van de
komende wereldconferentie kan de mogelijkheid bie-
den, een middenweg tusschen de
beide
alternatieven
in te slaan.
Nodru!: verboden.

AANTEEKENINGEN.
De ontwikkeling van den wereidhandel.

Dank zij liet mi nutieuse en raa.iclevohie werk, dat
cle Fi nanciëele en Economische Afcleeliiig van den
Voilenboncl verrich t, is men in ataat de ontwikkeling
van cle totale hanclelslleweging van de wereld nauw-
keurig te volgen. Een nieuwe publicatie
‘),
die aan
het ei ide van cle vorige ‘week is verschenen, verstrek t
“eer een groote hioeveelliei d ii ieu w materiaal op ch t
gebied, waaruit een aan tal zeer
belangrijke
feiten
naar voren komen. Alvorens Ii ierop de aandacht te
vestigen, zullen wij eerst de ontwikkeling van
dcii
totalen verelclhiandei in den ;jongsten tijd iets nader
heschou ven.
:Deze heeft (ie laa tste jaren in iiii 11 ioeii dollars be-
cl rage ci

Iii
voil

ii itvoer

Totaal
1929

……….
35.607

33.052

68.659′
1930

……….
29.082

26.489

55.571
1951

……….
20.904

18.878

39.782

Volgens deze cijfers is de waarde van den wereld-
handl.in 1930 t.o.v. 1929 gedaald niet 19 pOt.; in
1931 t.o.v. van 1930 met 28 pOt. en t.o.v. 1 929 met
ii iet minder dan 42 pOt.

liet teiiipo van dlali lig is echter iii de cleuressi.e ver-
sl1eld. Dit blijkt duidelijk uit cle volgende cijfers, clie
(le waarde van cle handeisbeweging, weergeven van 48
landen, welke ongeveer 90 pOt. van. den wereidhandel
orn.vatteri (in mii] ioenen Dollars).

‘) SociOtO
clCs
Nations: Aperu GéiiéraI :cIit Commerce
Mondial
1931
et
.1932 (1cr
semestre) Genève
1932.
Prijs
Z’v
Fr.
2.50.

l)al i iig iii n’oecn tea
t.o.i’. de overeenkoin-
stige cijfers van liet
vorige jaar.
lii
voer
Uitvoer
.1
livoer
Uitvoer
1929

Jan-Juni

…….
15.976
14:100
Jiili-i)ee.

…….
.15.818
14.762
1930

Jan-Juni

…….
.13.937
12.233
13
14
‘juli-Dec.

…….
12.018
11.083
24
25
1931

Jan-juni

…….
9.988
8.712
28 29
juli-Dec-….
….

8.613
7.897
28
29
1932

jcin. – Jiiiii

…….
6.562 5.757
34
:14

Oni cle verancleri ogen te berekenen, clie het werke-lij ke volumen van der o-erel ilha ndel heeft ondergaan,
is men uitgegaan van de prijsbew’egi ng van goederen
en als basis genomen de i nciices, ciie men bezat voor
bijna dertig landen, clie % van den. gebeden wereld
handel omvatten.
‘olgens cieze berekeningen zijn cle wèrehiprijzeii
(in goud) van 1.929 op 1.930 zoowel voor (hen invoer
als voor den ii itvoer gedaald niet 13 pOt..; van 19:39
op 1.9:31. zijn zij gedaald niet 20.5 pQt. voor (leli invoer
en 21.5 püt. voor den uitvoer.
indien men deze wa.arde-inclices op den tot;iien in-
en uitvoer deelt, clan blijkt, dat liet volumcn van. den
wereidlhandle] in 1.930 t.o.v. 1929
. geilaald is met
7
pOt.
enin 1931. t.o.v. 1.930 met 9 pOt.
1

let volgende overzich t geeft (ie procen tucele vcr-
anderi ogen weer, ciie de prijzen, liet volunien en (ie
waarde van den wereidhia.udel
iii
de periode
had

1.927-1 931. jaarlijks hebben ondergaan..

Prijzen
‘o.liiiuioii
‘Via ide
Jaar
1 iii’oer

Uitvoer
[nvoCr
Uitvoer
invoer
Uitvoer
f927

..

2.5


2.5
+7.8
+8.1
+

ai

+
5.4
1928

..

1.0

±

0.0
+4.6 +3.6
+

2.6
+
:1.6
1929

..

2.5


3.5
+5.0
+4-s
+

2.4

+
0.8
1930

.
. –
13.0


15.06.!

7.9

18.3

19.9
1931


.
-20.5

-21.5
-9.5
-9.2
-28.1.
-28.7

1

let volumen van dcii wereidhirciel is
i dc
1 91. onge-
veer gedaald tot liet niveau van 1925-1 026, hoewel
liet nog S
i

t
9 pOt. hooger is clan in 1913.
.lii 1032 is
echter nog een verdere daling i iigetreclen.
i:Ioe belangrijk dht feit
01)
zichzelf uok is – vooral
indien men rekening houclt’niet cle st.ijgi lig van cle be-
volki ng in ciie periode – is liet tucli ii iet liet meest.
belangrijke. Dit is eerder cle ongehi:jke wijze, waarop
de depressie cie hanclelsbeweg’ing viii cle versch i ilencie
landen heeft getroffen. Zoo is de uitvoer van agra-
rische producten ongevee:r op hetzelfde niveau geble-
ven als i’bbr de depressie. Zelfs hebben enkele ag]-a-
risehe lancle:n hun uitvoer nog aalzi en] ijk ku nnei
vernieercleren ; zij hebben echter niet cie helft of soms
zelfs nog meer liet volumen van hun in voer nioeten
vermi nciereri tengevolge ve ii cle aanzienlijke prijs-
marges tussehen de agrari selie en in ci ustriëele p rocl uc-
ten en tengevolge van den ommekeer in cie kapitaaibe-
wegi ngen – De chili ng in liet vol u men van den iverelcl-
handel is dan ook hoofdzakelijk toe te schrijven aan
een vermindering- in de h:indelsbeweg’ing van
mcm-
striëele producten.
Een cuider belangrijk verschijnsel, waarop cle nicu –
we publicatie van den Voikenbonci ‘ de aandacht ves-
tigt, is liet volgende. Van cle landlen, ciie eenzelfde
economische structuur hebben, word t cle plaats, die
elk zi cli op cle wereld mark t heef t kunnen verzekeren,
in ]ioofclzaak hepaaldl door die ma te, waarin, liet in
staat is geweest zijn binienlandsciie kosten en prijzen
aan te passen aan cle snelle en onregelmatige ciali ng
van cle prijzen
0
cle wereldmarkt. Zoowel maatrege-len van – defiati e als van monetaire ciepreci ati e, zi;jii
met ivtsselendl succes toegepast. Dc het reffencie lan-
den hebben evenwel, vooral sedert (ie fi nanciëele en –
als
van liet midldien van, het vorige jaar, gestreefd
naar
het vei-mpcien van de noodacc1celjLe aanpassin-

gen ‘),
naar een bese]ierniing van cle binnenlanclschc
markten en naar liet in evenwicht brengen van hun

1)
Vi’ij cursiveeren.

1044

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

28 December 1932

huiteulandsche handelsbeweging door middel van een
verscherping van de invoerbeperkingen in den vorm
van hoogere tarieven, eontiiigenteeri nge.n, elcaring-
overeenkomsten en (‘olitrôle van de wisselkoersen.
Zonder dat zij cle handelsbalans duurzaam in even-
wicht hebben gebracht, hebben (loze maatregelen de
marge verloogd, die tusselien de verschillende landen
bestond, wat betreft de product ickosten en prizen;
zij hebben bovendjen ccii vermindering van de hari-
deisbeweging teweeggebrach t, wa a door verschillende
landen, die eco’nonusch zwak stonden en vele schulden
hadden, groote môeilijkheden ondervonden om
un
ii

Line nei.ëele verplichtingen tegenover liet buitenland
la te komen.
liet is eveneens van belang om even in het kort
den invloed van cle depressie op de handeisheweging
van een aantal belangrijke landen aan te stippen. Zoo
blijkt o.a. uit cle genoemde pubitcate, dat cle uitvoer
van de Ver. Staten erger is getroffen clan die van
de meeste andere belangrijke uitvoerlaride.n.. Engeland
heeft langen. tijd geleden onder de starre productie-
kosten en prijzen, niaa.r zijn. handeisbeweging is sedert
het einde van 1931. ten.geolge van de clepreciatie
weder verbeterd. ])aarentegen is de uitvoer van
.Dui.tsuhlanci, die zich in 1.931. betrekkelijk gunstig
ontwi kkelcle, ondanks de versch i.licncle defl a tiei.uaat-
regelen in 1932 achteruitgeloopeni. Dc invloed van cle
depressie
01)
de hancleisbeweging van Frankrijk heeft
zich eerst 1cm t cioe.n gevoelen, maar cle uitvoer is in
1931 en in liet begin vnu 1932
. sterker gedaald clan

clie van de meeste andere landen.
Onder cle minder belangrijke inclu.striëe]e landen hebben volgens deze publicatie België eii Nederland,

die een liberale handelspolitiek hebben gevoerd en
hun productiekosten en prijzen in het binnenland
hebben aangepast aan cle verhoudingen op de wereld-markt, het beste weerstand geboden.
in enkele landen als Oostenrijk en Zwitserland zijn
cie uitvoer-industrieën zwaar getroffen door de be-
trekkelijk hooge produ.ctiekosten.
i)e onderstaande tabel laat een en ander duidelijk
zien (cijfers in millioenen Dollars).

Lai’iclsii

Invoer
v.
Jan. tot Juli Uitvoer
v.
Jeu. tot J
uh

1929 1930 1931 1932 1929 1930 1931 1932
Oostenrijk

216 194 153 106

144 130

94

53
België …….
483 466 353 234

448 379 328 218
Nederland

532 513 397 272

336 354 272 168
Zn’edeu …..21.9 220 184 107

204 197 132

80
Zwitserland

.
247 242 213 175 ‘ 195 176 1.36

80
Tspii’ho.

Slowakije
293 241 164 11.6

274 250 190 109

Van, deze landen heeft cle uitvoe.r van België zich
het best gehandhaafd, daarna die van Nederland. in
heide landen is de daling ven cie groothandelsprijzen het sterkst gew’eest. Dit zegt overigens nog niets om-trent cle adnpassing va.n de productiekosten in beide
landen aan cle veranderde omstandigheden op de we-
reldmarkt. Immers, de basis voor de berekening van.
den index van groothandeisprijzen is voor elk land
verschillend. Dat cle p:rocluctiekosten zich ‘in ons land
zouden hebben aangepast, lijkt ons een te absolute
uitspraak. Wij hebben in deze kolommen reeds meer-cle’rc malen op de onvoldoende aanpassing gewezen.
(Zie o.a. ook het Economisch-Statistisch Kwartaalbe-
richt van 20 3uli ji.). De stijging van de prijzen van
de noodzakelijke ‘voedingsmiddelen in cle laatste maan-
den is zeker niet bevorderlijk voor deze aanpassing.
De niet geïndustrialiseerde landen zijn veel erger
getroffen clan de industriëele landen door cie aan-
zienlijke handelsbelemmeringen, clie de vraag naar
hun producten hebben doen afnemen. In bepaalde
gevallen, hebben de invoerbelemmeringen, ingevoerd

door de niet geïndustrialiseerde landen zelf, ongun-
stig hun uitvoer beïnvloed. Zoo heeft cle deviezen-contrôle, door een aantal landbouwstaten van Cen-
traal- cii Oost-Europa toegepast, hun positie op de

wereldmarkt verzwakt.
De monetaire depreciatie heef’t den afzet begunstigd

v;i ii producten van bepa alcie lan cl en, die groo te bui-
tenlandsche schulden hebben, zooals Austraiië en
Argentinië; het volumemi van den uitvoer van deze
lan den is sterk toegenomen, cle in voer daarentegen
zeer aanzienlijk gedaald.
De landen, clie hoofdzakelijk in morele grondstoffen
en niet .i.jzerhouclende metalen exporteeren (bijv. Chili
en Peru), zijn waarsehij nlijk zwaarder getroffen dan
cle andere iiiet-geïnclustriahseerde landen tengevolge
van cle bela ngnijk verminderde vraag naar clerze anti –

keien.

Intrekking van Britsch zilvergeld in de Unie van
Zuid.Afrika; Engeisch zilvergeld zal ook in de Engelsche protectoraten verdwijnen.

in de Staatscourant van de Unie. van. Zuid-Afrika
is een prociarnatie verschenen, welke bepaalt, dat
Engelsch zilvergeld in cle Unie wordt ingetrokken en

het publiek tot 1.5 Januari gelegenheid hoef t om dit
geld voor Uniegeld in te ruilen. Daarna zal liet En-
gelsche geld waardeloos zijn. Deze prociamatie is uit-
gevaardigd overeenkomstig cle wet op buitengew’one
financiëele regelingen, welke den minister van finan-
e.i.ën onbeperkte macht ten opzichte van hetaalmidde-
lemi geeft. De intrekking van Engelsch zilvergelci,
welke minister Fourie onmiddellijk na z’ijn terugkeer uit Ottawa i.n uitzicht stelde, is nu finaal geregeld.
Ondanics het verschil in waarde zal hij de inru.iling,
w’aaraan met het oog op de naturellenbevolking een
lange termijn van twee maanden gegeven is, een
gelijke nominale waarde worden uitgekeerd, d.w.z. dat
men voor een Engelsehe halve kroon een Zuidafri-
kaansche halve kroon ontvangt, ondanks het verschil
in waarde daarvan in. het ‘buitenland.
Door deze regeling zal tevens een einde komen aan
den grooten smokkelhandel
i
ran Engelsch zilver in de
Unie, voornamelijk van Rhodesië en de havens uit. Er is op het oogenblik ongeveer evenveel Engelsch
als Zuidafnikaanscli zilvergeld in de Unie, men schat
dit op 13 millioen pond. Van het Engelsche geld zijn
er twee soorten vat zilvergehalte hetref t. Zes jaren geleden werd er zilvergeld in omloop gebracht, dat
92i pCt. zilver bevatte; later werd dit tot de helft

verminderd Uniezilver bevat 80 pOt. zilver. Van de
nieuwe zilvergeldstukken van. 50 pOt. zilver is nog een

half millioen pond in omloop.
Volgens een overeenkomst met Groot-Brittannië
mag de Unie tot een bedrag van £ 100.000 per jaar
aan Engelsch zilver aan den omloop onttrekken. Dit
wordt geregeld aan de munt te Pretonia gesmolten en
cie Engelsche regeering betaalt telkens aan de Unie
het verschil in nominale en metaalwaarde uit van liet
ingetrokken zilver, hetgeen ongeveer £ 70.000 per jaar
bedraagt. De betaling geschiedt in Ponden Sterling.
Groot-Brittannië zal nu in plaats van £ 70.000 onge-
‘eer £ 100.000 moeten ‘betalen, zoodat eerst na vijf tien
jaren de Unie de volle som van £ 1.500.000 sterling
zal hebben ontvangen.
De intrekking van Engelsch zilver geldt ook voor het Mandaatgebied, maar merkwaardig genoeg ook
“oor de Engelsche protectoraten Bechuanaland, Ba-

.soetol.and en Sw’asieland.

In deze drie Engelsche koloniën zal dus na 15
Januari 1933 geen Engelsch zilver
jueer.
gangbaar

zijn. De eerste stap tot aansluiting hij de Unie was het niet meegaan met Groot-Brittannië bij het ver-
laten van den gouden standaard, zoodat zij met den
nieuwen maatregel i.n alle opzichten een economische eenheid met de Unie vormen. Bnitsche banknoten zijn
in die Engelsche koloniën geen betaalmiddel, maar
wel de banknoten van de Reservehank van de Unie.
De munt van de Uni.e te Pretoria heeft cle laatste
jaren voldoende winst gemaakt met het slaan van
eigen zilvergeld – men berekent 1Y2 shilling op een
2-shillirigstnk. Gebouwen en machinerieën zijn geheel
afbetaald. Thans zal ci.e winst geheel in de Unie

blijven.

28 December
1932

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1045

Men verwacht dat het Muntwetsontwerp, dat in-
voering van eigen benamingen in. het decimale stelsel van de Zuiclafr.ikaansche munt ten doel heeft, na den
hove.nmedegedeelden stap binnen afzienharen tijd in

het Parlement zal worden gebracht.
F. UUI)SOHANS DENTZ.

N a s c h r i f t. Een Reutertelegrarn seint uit Pre-
loria
01)
16 dezer, dat twintig millioen zilveren En-
elsche munten uit den omloop w’orden genomen,
waarvan de nominale waarde ongeveer 1V
,
millioen
pond bedraagt, doch door de daling van den zilver-
prijs de werkelijke waarde hiervan slechts een half
milli.oen pond bedraagt. Alle thans in omloop zijnde
In
no ten, tezamen tien. SpoOrwegw’agon s vol, zullen
naar de Munt te Pretoria worden gebracht, en daar
worden gesmolten. Het telegram voegt er aan toe, dat
het verschil in pariteit tusschen den Engelschen en
Zuid-Afrikaanschen wisselkoers invoer op groote
schaal van Britsch zilver tengevolge heeft gehad, het-
geen a pari werd aangenomen, waardoor de Zuid-
Afri kaansche Munt de winst derfde van liet slaan van
eigen zilveren munten. 0. D.

De reorganisatie van de afdeeling Handel en Nu ver-
heid en de Economische Voorlichtingsdienst.

In ..Hanclelsberichten” van 15 Dec. 1032 komt een
beschouwing voor over de reorganisatiè van de Afdee-
ling Handel en Nijverhei.d en de Economische Voor-
11 chtingsdienst, waaraan wij het volgende ontleenen:
De afdeeling staat thans onder algemeene leiding
van een Directeur-Generaal, die een wetenschappelijk
secretariaat onder zijn directe leiding heeft, waar
vraagstukken van algemeen econ omi sch-politieken
aard worden voorbereid.
De Economische Voorlichtingsdienst onder leiding van een directeur, vormt het grootste deel der gereor-
ganiseerde afdeeling. Deze dienst strekt zoowel tot
voorlichting van liet bedrijfsleven als ter documenta-
tie van de regeering, met het oog op eventueel te
treffen maatregelen van economisch-poli tieken aard.
1-ij staat daartoe uiteraard in geregeld contact met
colleges van advies, vertegenwoordigers van het be-
drijfsleven, enz.
De Voorlichtingsdienst is over zes bureaux ver-
cleeld. De taak van elk dezer bureaux kan in het kort
als volgt worden omschreven:
1-let bureau
Handelspolitielc
behandelt de zaken, de
handelspoliti eke betrekk ipgen tot het buitenland be-
treffende, in w’elk verband kunnen worden genoemd
handelsverdragen, douan.etari.even, in:voerverboden,
bui tenlan dsche con ti ngenteeringen, dcvi ezerimaatrege-

len en andere maatregelen op handelspolitiek gebied.
Het bureau Ha.n.delsin formaties
heeft tot taak het
verzamelen en verstrekken van alle inlichtingen, i’elke
voor het Nederlandsche bedrijfsleven van belang kun-
nen worden geacht; het wijst op export-mogelijkheden,
verschaft hulp bij het zoeken van nieuwe afzetgebie-
den in het buitenland en verstrekt concrete gegevens omtrent de onderwerpen, welke het bureau Handels-
politiek behandelt, verd er omtrent ban dels-adressen,
handelsgebruiken, handeisrecht en andere gegevens in.
binnen- en buitenland, die voor handel en nijverhe.id
van Nederland van belang kunnen zijn. Het bureau
verschaft de verlangde gegevens op aanvrage, maar
ook zoekt het op eigen initiatief contact met belang-
hebbenden, wanneer ontvangen inlichti ii gen expansie-
mogelijkheden voor het Neclerlancische bed rijfsleven
in uitzicht stellen.

Het bestudeeren van den toestand, w’aarin zich de
Neclenlandsche nijverheid bevindt, het beoordeelen van
afzetmogelijkheden voor de industrie, het voorberei-
clen’van maatrekelen van indn.striëele liolitiek, in liet
algemeen derlandsche nijverheid (o.m. door contingenteering
van den invoer) maakt den werkkring uit van het
bureau
Nederloin.dsche Industrie.
De belangen van den
Middenstand
worden ‘hehartigd.
door een afzonderlijk bureau, dat zich in het bijzonder

bezig houdt met het voorbereiden van maatregelen
van middenstantlspoiiti.ek, met n.ame middenstands-
zorg en mi ddenstandsvoorl’ichti ng.
liet bureau
Scheepvo.art
houdt zich onder meer
bezig niet liet bestudeererm en beoordeelen van den toe-
stand van de Nederlandsche zee- en binnenscheep-
vaart, het voorbereiden van, maatregelen van scheep-
vaartpolitiek, enz.

Het zesde bureau heeft den
Pnblicatiediensj
voor
zijn rekening. Hier worden pubiicatie’ op het gebied
van handel, nijverheid en verkeer bewerkt en ver-
spreicl, propaganda-geschriften samengesteld en uit-
gegeven, cle deelneming aan tentoonstellingen en jaar-

beurzen voorbereid enz. Onder dit bureau i’alt ook de
redactie van liet weekblad
,Handelsbertchten”,
terwijl
er tevens ouder ressorteert de inrichting en het beheer
van de economische bibliotheek en de daaraan verbon-
dien openbare leeszaal.

Naast den Econom ischen Voorlichtingsdienst staat
een onderafdeeling, waar zaken van
juridischen en
adnrin.istrat’ie.ven
aard worden behandeld.
Deze onderafdeeling is belast ‘met cle voorbereiding
en uitvoering van wettelijke maatregelen. Bovendien

worden hier ‘behandeld administratieve aangelegenhe-
den, betreffende de af dieeling en di.e daaronder ressor-
teerencie diensten (het Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek, den Octrooiraad en het Bureau voor den In-
ciustniëelen Eige.ndlom, liet IJkwezen eti cle Rijksvoor-
lichtingsdie.n.sten ten behoevé van handel en nijver-
heid).

De nieuwe indeeling der afdleeling ]:Tandlel en Nij-
verheid kan derhalve sehematisch als volgt worden
‘voorgesteld:

Directeur-Generaal (dr. J:[. M. I-Iirschfel(i); Weten-
schappelijk secretariaat (dr. P. L’iefti.ock).

Economische Voorlichtingsdienst: (directeur A. Th.
Lamping); Handelspolitie (J. A. Sashurg en dr. T.
P. van dci’ Kooy); Handelsinformaties (J. de Jong);
Nederlandsche Industrie (G. J. Teppema); Mididen-
stand (J. J. R. Schmal); Scheepvaart (F. J. 11. Ge-
raets); Publicaties (F. J. H. G’eraets).
Juridische en Administratieve Zaken (chef: mr. J.
H. ‘de Mol van Otterl’oo; mr. S. Th. J. Teppema (Ori-
sisw’etgeving) ; mi’. J. 0. Ph. Loeff (Winkeisluitings-
wet).

De ijzer- en staalproductie als conjunctuurbaro-meter in de wereld.

G’edu rende cie laatste man nci en is cle voortdurend
dalendle bedrijvigheid in cie wereld-ijzenindustrie tot
staan geldomen. ie productie van ruw’ijzer toont zelfs

in September en October een geringe stijging. D)e
O’ctoberprndluctie bedroeg 3,04 millioen to:n tegen 2.88 millioen ton in September en 2.75 millioen ton
in Augustus, hetgeen tot dluSverrc cle ongu ristigste
maandi was. In 1929 bedroeg cie geni idideldie mna ode-
lijksche werel’dproductie 7.86 mill i oen ton.
Evenals de ijzerproductie is ook de staalproductie gestegen. Onderstaand overzicht geeft Ii erover vol-
doendle uitsluitsel.

Wereldproductie in m iliioeneu tonnen,

iJzer Staal

iJzer Staal
1928
Maandgem. .
7.04 8.85 Nov

1931

3.70 4.71
1929

. 7.86 9.67 Aug

1932 . . . 2.75 3.54
1930

. 6.35

7.61
Sept…

….
2.88

3.75 1931

,,

. 4.39

5.56
Oct.

,.

….
3.04 4.17

Nov.

,,

….
3.02

4.19

De sterkste opleving is, zoowel voor de ijzer- als
voor de staalproductie, in l)uitschland op te merken.
1

her heeft de opleving tot November aangehouden.
De Engelsche ijzer- en staalprociu.ctie heeft door de
Pondendepreci atie een steun ontvangen, zoodat cie
daling in de eerste acht maanden van dit jaar niet
zoo sterk is geweest als in Duitschland. De laatste
maanden blijft de productie in Engeland vrij stabiel.
In de Ter. Staten is, na een kleine opleving in de
ijzer- en staalindustrie, weder een reactie ingetreden.

1046

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

28
December
1932

In de volgende tabellen, is
cle productie van
ijzer
en

staal

voor
de

voornaamste

productielanden.
ge-
specif.i ceerci opgegeven.

[Jzerprodnctie
in

in ifl
ioenen
ton non.

Oeimd

0 emid-

clelde
dcicle
Nov.
Aug.
Oct.
Nov.

A. lJzerprodnotie
1929 1131
1931
1932
1932 1932
Duitschiand

…..
1.10 0.51 0.43 0.27
0.33 0.37
België

………
0.34 0.30
0.26 0.22
0.23
0.24
Frankrijk

……
0.86 0.68
0.57.’
,

0.46 0.46 0.45
Groot-Brittannië
0.64
0.32
0.30
0.26
0.28 0.29
Japan

:……..
0.10
o•.00
0.09
010
Luxemburg

…..
0.24
0.17
0.16
0.17
0.18 0.18
Rusland

…….
0.36
0.41
0.45
0.50
0.56
Saargebied


…..
0.18
0.13 0.11
0.10
0.12
Vet’.

Staten

…..3.58
1.55
1.12
0.54 0.66 0.64

ii
Staalproductie
in

milliociten
tonnen.

Gemid- Oemul-
deicle
delde
Nov.
Aug.
Oct.
Nov.

.13. litaa.lprodur-tie 1929
1031
951
1952
1032 1932
i)uitschla ml

…..
1.55
0.69
0.55
0.42 0.52
0.55 l3elgië

………
0.34
0.26 0.25 0.22
0.23
0.23
Frankrijk

……
0.8!
0.65
0.54
0.47

.
0.47
0.46
Oroot-Ilritta nnië
0.82
((.44
0.47
0.37 0.45 0.43
Japan

……….
0.19
0.10
0.18
0.18
Luxemburg

…..
0.23 0.17 0.17 0.17
0.1.7
0.18
Rusland

…….
0.41
0.45 0.47
0.41
0.60
Saargehied
0.18
0.13
0.11.
0.10
0.13
0.12
Staten

…..
4.60
2.13
1.62
0.85
1.09
1.03

ONTVANGEN BOEKEN.

L’n/cele oude Concentratieverschijnselen en h en
samenhang met het tegenwoordge probleem
door
!Mr. Dr. Ir.
F.
Schuyl.enburg. (Twee (leden.
Leiden. 1931. –
N.T.
i3oek- en Steen drm.ukker’ij
Eduard IJdo).

Een histom’isclie dissertatie over een belangrijk econo-
inisch verschijnsel, waarin cle schrijver moet voorbeelden
aantoont, dat zij, die beweren, dat de concentratie van be-
drijven een verschijnsel van den laatsten tijd is, ongelijk
hebben. De geconcentreerde bedrijven kwamen reeds ii
vroeger jaren voor, vel] iclit niet zoo meni’gvuldig als the ns,
maar zeker iii voldoende mate. om
niet van exceptioneele
gevallen te behoeven te spreken. De vroegere verschijnselen
varen geen uitzondering, clie den regel bevestigden.
.1 mi liet tweede deel zijn de verschillende documnemvten ‘g
puhl koe rcl si-el ke
01)
het onderwerp betrekking hebben.

De ind’ustre van Rotterdam en ‘s-Graven/’cage en het
daar tusschen gelegen gebied
door Dr.
O.
Visser.
(Voordruk uit het Tijdschrift voor Economische
G’eogra t ie) –

De schrijver wijst er op, hoe veeteelt, tuinbouw en inclu-stric misschien aanleiding hebben gegeven tot liet ontstaan
van een industrie in dit gebied en hoc verkeer en kapitaal-
kracht op deze industrie hun stempel hebben gedrukt.

De plaatselijke bela.stin gen en fina’n.ciën in den
1001)

der tijden
door J. J. Roovers, Secretaris der Ge-
meen te Amsterdam. (Alphen aan den Rijn 1932;
N.
Samson N
.
V. Prijs
f
2,90).

Achtereenvolgens onlnioet de lezer in deze schets (le
werking vè.n allcm-lei toestanden en factoren, zooals het
feud.aiisme, de opkomst der steden, het ontstaan van den
reg

entenstand, de ontbindende verhoudi migen in cle oude
Republiek. de .Fransche overheersching, dc bevoogding der
plaatselijke besturen in dc eerste helft der 19eeeuw, den
welcladigen invloed van Thoi’beckes werk. de uitbreiding
der wetgeving edcrt liet laatst der 19e eeuw, den groei
van de taak der gemeenten, cle regelingen der financifiele
verhouding tnssclien het Rijk en de gemeenten.

Beschouwingen over het rapport-Welter,
voorzoover
claari n wordt gehandeld over de gemeen.tefiuctn-
ciën en de bezoldiging van het gemeenteperso-
neel. Uitgave van ‘den Nederlandschen Bond van
Gemeente-Ambtenaren.

Critiek op het ra’ppoi’t-Welter van de door g’enoemdemt
Bond

ingestelde commiSsie.

Dè dans ons het gouden icolf
door Elubert
A.
Mere-
cli’th in. het Nederlanclsch vertaald door Mr. Paul
Oatz. (Amsterdam 1032; N.V. Seyffardt’s Boek-
en Muziekhan dcl. Prijs ing.
f
3.50, geb. f450)-

Dit boek beschrijft enkele internationale speculatie-,
beurs- en crisisdra.ma’s. De schrijver ivenscht er geen tno-
raa.1 aan vast te knoopemt, maar alleen den lezer een avond
bezig te houden, wellicht te boeien. Het boek is goed ver-
taalci door Mr. Catz, die het voorzien heeft van een aan-
hengsel betreffende liet spec’iilatieve leven in Nederland.

jlutar/r.ie dooi’
L. ftoya’ck.
(Deventer z.j. ; JE. E.
Kin-
wer. Prijs ing.
j’
1.50, geb.
f
2.25),

in dit boek wijst cle schrijver den weg, die volgens zijn
oordeel bewandeld moet worden, om te komen valt den tegen-
woordigem.i chaos tot een georciemuden economischen toesta id. Uitvoerig gaat cle auteur mia, waarom Coninium mm isme cmi
Intem’nationale of Europeesche Planwjrtsc’lmaft
01)
mi jet-bols-
jewistischen grondslag, en de menschheicl mtiet Iteilzaani zijn.
waarna hij aantoont, dat alleen autdm’kie naar (let) even-
wiç’btstoestancl leidt.

Lcncb’urg en Rotterdctin,
door J. Seliiitbili.s. (Mmcas-
tricht 1932;
NV.
Uitgevers-Maatschappij
landia”).

Overclrmik uit de .,Liniluim’gem’ Koerier’ van de rede over
,,i)e haven van Ikotterdami en cle belaugemi van Liniburg hij deze haven”. ‘lie cle keer Sehiltlnuis vooi liet Depa rtc-
inent Maastricht van le Ned. Mij. s’oor Nijvem’hei:l en Ilam,-
(lel liiell.

lIet Nederlandse/t Ve-i’bin’tenissenrecht
door Dr.
L.
0. Ji
ofman mi. Eerste deel. De algenieene leer
der verbi n ter issen, tweede aflevering bevattende
de artt. 1.364-1,492 B.
T
tweede d tule. (‘s-Gra-
venhage, Groningen, Batavia 1032;
3′.
B. Wol-
ters. Prijs 2e afi. i nel. bcuicl
f
0.1.5).

MAANDCIJFERS.

PRODUCTIE DER STEENKOLEN-, BRUIN.
KOLEN-
EN ZOU
[‘MIJNEN.
(Gegevens verstrekt door den 110(fdingenieur der mijnen.)
1. (eza.nienlijke Steenkolenmijnen.

Nov.
1
Jan/Nov.
Jan./Nov.
1932
1932
1931

Prod. Steenkolen in tonnen
.
1114.405 11.601.987 11.832.843
Aantal normale werkdagen
.
251)j

270 280
II. Bruinkoleomijn ,,Carisborg”.

Netto-productie in tonnen..

17.717
2
) 134.694
1
146.189
Aantal normale werkdagen

25
1

278

.279
M. Zoutmijnen. (Kon. Ned. Zoutindustrie te Boekelo.)

Afgeleverd:
Geraif.

zout ……..(ton)

)
Industriezout

……
.
.
5.722
‘-
56.246
.
51.951
Afvalzout ……….

Aantal normale werkdagen
26
283 283

Aantal arbeiders.
Gezamaenl.
Steenkolen.
mijnen

Bruin-
kolenmijn
Carisborg”

Zoutmijnen

1

Dec.

1932
………….
..
89
203

1

Dec.

1931 ……………
{
6)

26.8575)
DI
209

1)
Staatsmijnen,

Donmaniale Mijn,
Oranje-Nassaumijn
1
en

11,

lulia.
24 Laura, 23 Oranje-Nassaumijn IV, Willem Sophia,.22 Oranje-Nasau
mijn Iii.
2)
13.066 ton ruwe bruinkooi, 4.651 ton bruinkoolbriketten.
3)
bovengronds.
4)
Inci. 2.066 arbeiders der nevenbedrijven.
5)
onder

gronds.
6
mcl. 1.962 arbeiders der nevenbedrijven.

GIRO-OMZET BIJ DE NEDERLANDSCHE BANK.

November 1932.
II

November 1931.

1
Posten
1

Bedrag

II
Posten
1

Bedrag

Rek.houders 47.546 fl.
230
.l
6
I.
000
53.364 (2.006.456.000
Door R.-bank


plaatselijk

34.323 ,,1.018.568.000 38.244 ,, L634908.000
Voldoening

.
Rijksbelast.

1.095 ,,

14.036.000 1.163 ,,

10.684.000

28 December 1932

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1047

RIJKSPOSTSPAARBAN Ii.

OCTOBER
1930
1

1931
1

1932

Enlagen.
…… ..
.
.-.
f

12.106.624f
22.336.958
f

15.566.467
Terugbetalingen
.
,,

11.533.823
,,

13.571.859,
15.019.960 Tegoed

inleggers
1),,
361.143.896
412.993.192
.,493.647.686
Nom. bedr. der uitst.
staatschuidboekjes’
,,

42.461.500
.,

43.752.950
.,

39.636.150
Spaarbankboekjes:
Nieuw uitgegeven
11.891
18.558
10.773
eheel afbetaald
.
7.727 7.667
8.067
En omloop
1)
2.142.724
2.210.156 2.267.161

‘)
Op
ultimO.

POSTCHEQUE EN GIRODIENST

(In duizenden guldens).

September 1932
September 1931

Aantal
Bedrag
Aantal
Bedrag

Nieuwe rekeningen.
2.162
__.
1.931

Rekeningen op ult’.
198.995

179.833

Bijschrijvingen ….
2.699.296 439.263 2.518.909 481.719
s. Stortingen

.
1.054.843
102.456
1.055.188
114.060
Overschrijvingen.
1. van and. rek.!)
1.644 30S
321.272
1.463.591
344.129
2.vanNed,Bank.
145
15.481
130
23.480
And, onderwerpen

51

50
Afschrijvingen ….
1.735.792
442.629
1.568.316
473.957
65.561
2 62.0 25
69.704
h.
Overschrijvingen
.. s. Chèques

………284.230

op andere rek.’)
1.437.006
321.272
1.297.976
344.129
naar Ned. Bank
1531
55.738
943
60.069
c. And, onderwerpen
13.703
60
12.372
55
Tegoed op uH.’

152.186

127.283
Beleggingen

106.163

93.352

Hierin begrepen overschrijvingen uit het buitenland
3.615 met
f
560 Sept. 1932 en 4.132 met
f
737 Sept. 1931.

Idem naar het buitenland 30.917 met
f
2.728 Sept. 1932
en 29.913 met
f
3.090 Sept. 1931.

GIRO-KANTOOR DER GEMEENTE AMSTERDAM.

Oct. 1932

II

Oct. 1931

Oiro’8
(eenzijdige ver-

Girobetalingen aan

miIlienen
Aantal
In

millinen
Aantal

gemeenteinstellingen
f

13.1
40.131
f

18.8
37.388-
,,

21.2
176.616
,,

24._
160 253
Oeldomzet.
Ontvangsten

.
.. .-…
5.1
7.575
5.2
7.599

particulieren

……

Betalingen
.
7.9
32.926
,,

9.9
37.698
Part.rekeninghouders
,,

33.3′
48.256′
27.51
46.218
2

Gelden voor 1 jaar vast
hebben gedeponeerd
,,

10._
4.400′
9.8
4.362
2

1)
Gemiddeld saldo te goed.
2)
Einde
der maand.

OVERZICHT DER OPBRENGSTEN VAN HET

STAATSBEDRIJF DER P.T.T.

OCTOBER 1932.

Werkelijke

Meer of minder dan
Omschrijving

opbrengst
Oct. 1932

Oct. 1931
1
Begrooting

f
3.189.274

f 159.681

fSBl.626

Telefonie ……..
371.744
86.781

70.596

Posterijen


….

,
2.0113.920
+ ,

17.264

,,

98.410

Telegrafie

…….

Postchèque- en
..

Girodienst

….,,
774.694
+
,, 195.872
+

145.494

Totalen …… .
f
6.382.632
– f
33.326
– f
405
.l
38

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

GELDKOERSEN.

N.B. ” beteekent: Cijfers nog niet ontvangen.
BANKDISCONTO’S. Disc. Wissels.
2+19 Apr.’82
Ned
Lissabon ….64
4
Apr.’82
BkBel.Binn.Eff.
3

1Vrsch.
19Apr.’32
Londen ……
2
30Juni’32
in R.C.
3
19 Apr.’32
Madrid ……
64
8Juli ’31
Athene ……….
9

3Dec. ’32
N..YorkF.R.B.25
23,Juni’32
Batavia……….
4410 Mrt.’SO
Oslo

……..
4

1 Spi. ’32
Belgrado

……..
7420 Juli’31
Parijs

……
24

9Oct.’31
Berlijn

……….
4
22 Bept.’32
Praag

……
4426
$pt. ’82
Boekarest ……..
7

3 Mrt.’32
Pretoria

….5
8Oct. ’32
Brussel ……….
3413 Jan.’32
Rome……..
5

2 Mei ’32
Budapest ……..
4417
Oct.’32
Stockholm
..34
1 Spt.’32
Calcutte

……..
4

7
Juli 32
Tokio

. .
..4.38
17 Aug.
1
32
Dantzig

……..
4
12Juli’32
Weenen ……
6
23 Aug ’32
Efelsingiors ……
6+19
Apr.’32
Warschau ….
6
20 Oct.
1
32
Kopenhagen

….
34120ct. ’32
Zwits.Nat.Bk.2
22 Jan.’31

OPEN MARKT.

1932
1931
1930 1914
19;24 24

Dec.
ee.
12117 5110
21124
22)27
20/24
Dec.
Dec. Dec. Dec. Dec.
Juli
Amsterdam
Partic.disc.
11
4
_1j
3

1I4_11
2

1j
4
_11
3

1)4.1)3
2-3
1
‘/,-/i
31/_3/j8
Prolong.
1 1
1
1
134-3
2-3
21)
4
.31
4

Londen
Dageld.
. .
1
12.1
1
12-1
‘/,-1
1
14’1
4-5
111
5
»2
1314-2
Parttc.disc.
1ij4
1
3
h6-
5
/1e
7
18-1
3
19
314-1
51)
4
.6
(in-“i:
4114.314
Bert/in
Daggeld.
..
4.511
4

4511
4

41)
4
.51)
4

41J53

– –
Maandeld
4
1
11.51/3
4
1
1..5
1
13
411
3
.511,
411
3
.511
3
Part, disc.
3718
371
371
s

3
1
!8

Waren- weehsel.
4.11
4

4.11
4

4.11
4

4.11
4


– –
Nee, York
Dage1d
1)
1.114
1.
3
14
1

‘/
1.114
3..I14 2-31
4

1
3
14.211
3

Partic.disc.
113

1
12
1
11
113..4/4
3
11
2

I ioers van zj vee, en aaaraan vooramgaanoe weKen tfm. Vrijaag.

WISSELKOERSEN.
KOERSEN IN NEDERLAND.

Da a
New
Londen
Berlijn
Parijs
Brussel
Batavia
York)
)
4)

)
)
1)

20 Dec. 1932
2.49′,,
8.29
59.27
9.72

34.473.
10011,
21

,,

1932
2.4931,
8.32
59.314
9.724 34.49
1001,,
22

1932
2.4911,
8.29w
59.30
9.72

34.504
10011,
23

1932
2.49 8.28
59.29
9.714 34.484
100/
8

24

1932– –

26,,

1932_
Laagste d.wl)
2.4890
8.24 59.22+
9.71+ 34.42+
Hoogste d.w’)
2.4920
8.33
59.35
9.724 34.52+
lOOK 19 Dec.

1932
2.49i1
8.25
59.26
1

9.72+
34.47
10011,
12 Dec.

1932
2.49
8.15

,, 59.20
1

9.714 34.474
99
Muntpariteit
2.4878
1
2.107
1
59.2631
9.747 34.592
100

1
Da a
Z1vit.
ser an
Weenen
Praag
Boeka-
Milaan Madrid
4)
1)
rest
1)
4*) 4*)

20 Dec.

1932
48.-

7.38
1.48
12.75
20.31
21

1932
47.97

7.38 1.48
12.76
20.34
22

1932
47.94

7.38
1.48
12.75
20.324
23

,,

1932
47.95

7.38
1.48
12.734 20.3
1

24

,,.1932
– –
– –


26

1932– – –
Laagste d.w’)
47.90

7.35
1.424
12.674
20.20
Hoogste d.w’)
48.05
35.25
7.40 1.524 12.80
20.40
19 Dec.

1932
47.97

7.38 1.48
12.75
20.29
12 Dec.

1932
47.873

7.38
1.48
12.74
20.30
Muatpariteit
48,12K

35.007
7.371
1.488
13.094
48.52

D a
Stock-
Kopen-
*
° )
Hel-
Buenos-
Mon
S)

holm
hagen*)
J!f
Aires’)
treal
1)

20 Dec. 1932
45.30
43.-
42.75
3.60
65
2.17K
21

,,

1932
45.40
43.15 42.95 3.60
65
216K
22

,,

1932
45.50 43.20 42.90
3.60
65
2.16k
23

1932
45.35
43.-
42.80
3.60
65
216K
24

1932


– –


26

1932


Laagste d.wl)
45.-
42.75
42.50
3.55

2.15
Hoogste d.w’)
45.55 43.25
43.15 3.65
65
2.19
19
Dec.

1932
45.10
42.80
42.55
3.60
65 2.18
12 Dec. 1932
44.45 42.20
42.._.
3.47J1
65
2.13i
Muntpariteit
66.671
66.671
66.871
6.26ó1
953.(
2.4878
•) Noteering te Amsterdam.
*4)
Not, te Rotterdam.
1)
Part. opgave.
In het eerste nummer van iedere maand komt een overzicht voor van een aantal itiet wekelijks opgenomen wisselkoersen

f339.541.000,.-
/
339.541.000,-
1
16.750.000,-
,, 116.750.000,-
1.653.950,-
,,

1.646.439,-

2.034.805,08
,,

2.034.805,08
1.226.932,88
7.744.586,53
88.561.567,71
..

88.917.000,71 120.635,18
130.635,18
23.488.888,18
,,

23.380.710,25

VLOTTENDE SCHULD.

1048

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

28 December 1932

KOERSEN TE NEW YORK. (Cable).

Data
Londen
($
per
£)
Parijs
($
p. 100 fr.)($
Berlijn
p. 100 Mk.)
Amsterdam
($ p. 100 gid.)

20

Dec.

1932
3,3334
3,9051
16

23,78W
1

40,15
21

,,

1932
3,341/
9

3,90
23,81
40,1434
22

,,

1932
3,32%
3,9034
23,-i
40,15
7
18
23

,,

1932
3,3334
3,9034
23,80
40,1634
24

,,

1932
3,32’3/
3,9011,
23,84
40,17
26

,,

1932
– –

28

Dec.

1931
3,4334
3,9251
16

23,77
40,1234
Muntpariteit ..
4,86 3,90
5
18
23.8134
4011,

KOERSEN TE LONDEN.

Plaatsen en Noteerings) 10 Dec.
17
Dec.
19124
Dec.
’32 24
Dec.
Landen

eenheden

1932

1932
LaagsteHoogste
1932

Alexandrië.. Piast. p.
£
97
973.4
978/
9

971
9134
Athene ……Dr. p.
59234
615
600
660 625
Bangkok…. Sh.p.ticai
1110
‘1110
5

1110k
1110T6
1I10T5
Budapest … Pen.p.c
1834
19
18
20
19
Buenos Aires

d. p.$
4371
8

421I
jg

423,(
42518
4451,8
Calcutta…. Sh..p. rup.
1/671
8

116
11
1
64

116
5
1
1167182

1,67/
16

Constantin.. Piast.p.0
670
685
690
695
695
Hoiikong ..

Sh. p.
$
114
11334
11271
8

114
113
5
116
1/351
1

11321
9

1/311
8

113
71
8

11381
8

Lissabon…. Escu.p.0
10734
10981
9

10834
11034
10934
Kobe

…….Sh. p. yen

Mexico

….

$per
6
c
10.-
10.15
9.90
30.75
10.50
Montevideo
.

d.per
30
.30
28
32
30
Montreal
. . .

$
per
£
3.78518
3.773%
3.7834

3.8534
3.80
Riod. Janeiro d. per Mii.
5
18
51
1e
si

.
5
8
/8
Shanghai
. . .
Sh. p. taei
1/985/
18

1/85/,,
1/734
11851
8

3 ;7 uu/
o

Singapore

. .

id. p.
$
2/3
29
1
32

213
29
1
33

213181
18

214
213
29
1
82

Vaiparaiso
1)

$
per
£

Warschau ..

ZI. p.
£
28
7
18
2934
29
30
2934
1)
90 dg.
ZILVERPRIJS
GOUDPRIJS
8)

Londen’) N.Yorka)
Londen
20 Dec.

1932…

16’51
25
20 Dec. 1932
12318
21

,,

1932…

1611/
16

2534
21

,,
1932
12315
22

,,

1932.
.

1691
16

24,
18
22

,,
1932..
123/41
23

,,

1932..

16i8,
24
7
/
8

23

,,
1932
….
123/11
24

,,

1932..

169/,,
245,1
5

24

,,
1932
123/61
26

,,

1932..


26

,,
1932

28 Dec.

1931.. 20
3061
8

28 Dec.

1931
120/8
27 Juli

1914..

24’5/
9

59
27 Juli
1914….
841103%
1)
in pence p. oz.stand.
2)
Foreign silver in $c. p.oz. line.
)
in sh.
p. oz.Iine
STAND
VAN ‘s
RIJKS KAS

Vorderingen. .

1 15 Dec. 1932 1 23 Dec. 1932

Saldo van ‘s Rijks Schatkist bij De Ne-
deriandsche Bank……………….1 15.176.582,67
f
26.389.132,63
Saldo b. d. Bank voor Ned. Gemeenten 787.869,46
,,
979.938,49
Voorsch. op uit. November 1932 aan
de gem. verst, op v. haard. de Rijks-
adm. te heffen gem. ink. bel, en opc.
op de Rijksink. bel ……..
……….
…..3.222.355,60

3.222.355,60
Voorsch. op uit. November 1932 aan
de gem. verstr. op aan haar uit te
keeren hoofds. der pers, bel,, aand. in
de hoofds. der grondbel. en der gem.
fondsbel., alsmede opc. op die belas-
tingen en op de vermogensbelasting

-.
Voorschotten aan Ned.-indië……… ..22
.1.607.684.04 ,,222.885.337,28
Id. aan Suriname …………………
…13.260.462,97

,, 13.245.733,09
Id. aan Curaçao …….. . ………….
….7.530.225,94 ,, 7.070.048,14
Kasvord. weg. credietverst. alh. buitenl. , 103.975.931,76 .. 104.009.87l,0I
Saldo der postrek. v. Rijkscomptabelen ,, 30.647.272,16 ,, 26.518.962,46
Vord. op het Al,g. Burg. Pensioenfonds’) – –
Id. op andere Staatsbedrijven
1)
……….15.380.449,84

15.294.768,48
Verstr. t. laste der Rijksbegr. kasgeld-
leeningen aan gemeenten (saldo) … …34.580.376,18

33.034.214,93
Verplichtingen.

Voorschot door de Ned. Bank iuig. art.
16 van haar octrooi verstrekt …….
Schuld a/d Bank v. Ned. Gemeenten..
Schatkistbiljetten in omloop………
Schatkistpromessen in omloop…….
Zilverbons in omloop …………….
Schuld op uit. November 1932 aan de
gemeenten enz…………………
Schuld aan het Alg. Burg. Pensioent.’
Id. aan het Staatsbedrijfd,P.,T.enT.’
Id. aan andere Staatsbedrijven
1)
…..
Id. aan diverse instellingen
1)
……..
‘) In rekg.-crt. met ‘s Rijks Schatkist.

NEDERLANDSCH-INDISCHE

f 62.295.000,-
Betaalmiddelen in ‘slands kas…….
waaronder Muntbiljetten…………..
273.000,-
Saldo Javasche Bank ……………..
.

Verplichtingen:
Voorschot ‘s Rijks kas e. a. Rijksinsteil.
,, 222.578.000,-
Schatkistpromessen ……………….
3.050.000,.-.
Schatkistbiljetten

…….. . ………..
7.265.000,-.
Muntbiljetten in omloop ………….
2.070,000.-
Schuld aan het Ned,-Ind. Muntfonds.,,

… …

488.000,-
Idem aan de Ned.-lnd. Postspaarbank.

,,
1.015.000.-
Voorschot van de Javasche Bank……
,
3.622.000,-
NEDERLANDSCHE BANK.
Verkorte Balans op 27 December 1932
Activa.
Binnen!.
Wis-t
Hfdbk.
f
31.511.729,28
sels, Prom.,

Bijbnk. ,,

512.427,89
enz.in disc.(Ag.sch. ,,

6.568.748,70

f
38.592.905,87
Papier o. h. Buiten!. ii’disconto

……,,

Idem eigen portef..
f

7 1.320.621,- Af :Verkochtmaar voor de bk.nog niet afgel.


73.320.621,-
Beleeningen
mcl.
vrsch,..
Hfdbk.
f

27.114.969,52
Bijbnk.

6.391.051,19
Ag.sch.
,,

45.784.157,78

f

79.290.178,49

Op
Effecten

……f

78.079.005,07

Op
Goederen en Spec.

1.211.173,42
79.290.178,49
Voorschotten a. h. Rijk
…………….,,

Munt en Muntmateriaal
Munt, Goud
……f

98.198.170,-
Muntmat., Goud
..

934.454.255,44

7
1.032.652.425,44
Munt, Zilver, enz..
,,

23.469.119,82
Muntmat. Zilver..


11
1.056.121.545,26
1
)
Belegging
1/

kapitaal, reserves en pen-
sioenfonds

……………………

..
20.161.854,29
Gebouwen en Meub. der Bank
……..

..
5.000.000,-.
Diverse

rekeningen
……………….,
15.646.563,38
Staatd.Nederl.(Wetv.27151 32,S.No.221)
,,
19.331.195,17

Passiva

f
1.305.464.863,46
________________________
Kapitaal
……………………. …f
20.000.000,-
Reservefonds
…… . ……………..

,,
3.000.000,-
Bijzondere

reserve

………………,,
5.000.000,-
Pensioenfonds

………………….,,
8.225.153,89
Bankbiljetten in omloop
…………..,,
961.590.065,-
Bankassignatiën in omloop

……….

..
53.905,20
Rek..Cour.

Het Rijk
ç

11.340.748,54
saldo’s:

Anderen,, 293.008.337,92
304.349.086,46

Diverse

rekeningen
………………..
3
.
246
.
652,91

f
1.305.464.863,46

Beschikbaar metaalsaldo
………….f
549.254.676.39
Minder bedrag aan bankbiljetten in om-
loop
dan waartoe de Bank gerechtigd
is. ,,
1.373.136.691,-
1)
Wasrvan In het buitenland
f

3.020.302,58.
Voornaamste posten in duizenden
guldens.

Goud
Andere
Beschikb.
Dek-
Data
Circulatie
opeischb.
Metaal-
kin ga

M
1
Muntmat.
schulden
saldo’)
perc.

28 Dec.
’32 98198
934.454
961.590
304.403
549.255
83
19
’32
98198
934.440 951.558 308.694
550.94
83
12
’32
98198
934.431
961.479 298.376 550.200
83
5
’32 98198
934.384
981.448 278.959 549.002
83
28
Nov.
’32
98198
934.384
966.853
301.857
545.199
83
21

,,
’32
98196
934.384
962.909 293.524
549.324
84

28 Dec.
’31 97.691
789.542
1023.413
179.894
432.464
76

25 Juli
‘141
65.7031

96.410
1

310.437 6.198
43.521
54
Totaal
Schatkist-
,
ee-

e
Papier
Diverse
Data bedrag
promessen
ningen

op
het
reke-

disconto’s rechtstreeks
buitenl. ningen
2)

28 Dec.
1932
38.593

79.290
71.321
15.647
19
1932
39.394

73.740
71.321
15.206
12
1932
39.847

73.675
71.321 15.257
5

,,
1932
40.413

74.870
71.321
14.964
28 Nov.
1932
38.047

73.581 71.321 14.828
21

,,
1932
38.175

74.116 71.336
15.044

28 Dec.
1931
77.821

110.361
86.257
32.454

25 Juli
1914
67.947

61.686
20.188
509
1) Sedert den bankstaat vaii 4 Jan. 1929 op de basis van
21
metaal-
dekking.
5,
Onder de activs.

CURAÇAOSCHE BANK.
Voornaamste posten in duizenden guldens.

Data
Metaal Circu-
lat le
Dis-
conto’s

Voor-
schotten
aan de
kolonie

Diverse reke-
ningenlningen

Diverse
reke-

1
November 1932
4.744 5.048
172 141
675
96
1
October

1932
4.746
5.(66
183
85
737
95
1
September1932
4.748 5.012
183 21
735
85
1
Augustus 1932
4.873
5.301
183
133
809
109
t
Juli

1932
4.857
5.272
194
87
865
143
1
Juni

1932
4.839
5.246
199 27
893
122

1
November 1931
4.550
4.927
237
37
1.212
517
‘)Slultp. der activa.
1)
Slultp. der passlva.

f223.423.000,-
3.050.000,- 7.265.000,- 2.064.000,-
488.000,- 767.000,-
1340.000,-

28 December
1932

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1049

JAVASCHE BANK.

Voornaamste posten in duizenden guldens. De samengetrok.
ken cijfers der laatste weken zijn tnlegrafisch ontvangen.

Circa latieopeischb. metaal-
schulden

saldo

204.060

34.400 54.596

207.900

32.370 53.392
212.270

30.530 53.010

207.528

32.536 54.223
211.029

30.032 53.841
214.920

29.678 52.514
216.251

28.695 50.463

229.558

27.691

56.653
252.467

47.140 58.843

110.172

12.634

4.842

Dek-
Diverse
1
Belee-

reke-
t
kings-
ningen’)
ningen

Percen-
taal’

56:240 58.860
63.880

26.790
26.560
23.210

24.270

63
62 62
63
8.767
39.52
8.791
39.733
23.963
62
8.828
39.576
30.980
61
8.843
39.531
32 928
61

8.825
49.274 36.220
62
8.761
40.664 46.250
60

7.259 75.541
2.228
44

BANK VAN ENGELAND.
Voornaamste posten in duizenden ponden sterling.


Data
Metaal
Bankbilf.
in
circulatie

Bankbilj.
in Banking
Departm.
Disc.and
_
Advances

Other Securities

s
ecuri
zes

21 Dec.

1932
120.628
370.098
24.691
11.833
21.574

14

1932
140 305
372.256
42.166
11.740
18.048

7

1932
140.389
365.662 48.760
11.807
17.725
30 Nov. 1932
140.418
358.843
55.579
11.867
18.274

23

,,

1932
140.426 357.847
56.575
11.958
18.021

16

1932
140.452 359.397 55.025
11.795
17.478

23 Dec.

1931
121.359 370.031
25.688
13.537
36.076

22 Juli

1914
40.164
29.317
33.633

Data
Gov.
Sec
Public
Depos.

OTiTDposits
j
Other
Bankers Account

1
Reservel
Dek-
kings-
1
perc.
1)

21 Dec. ’32
99.677 7.826
98.898 33.989 25.530
18
8
1
32

14

’32
74.249
8.537
86.291
34.368 43.049
335,

7

’32
85.844
8.522
104.252
34.454
49.727
3353/
32
30 Nov. ’32
68.872
10.147
90.532
37.064 56.575
41

23

,,

’32
68.582
26.531
78.082 33.742 57.578
41
19
1
31

16

,,

’32
68.563
20.447
82.500
33.198
50.055
41
3
/,

23 Dec. ’31
87.606
14.641
72.282
38.721
26.322
20201
32
22 Juli ’14
11.005 14.736
42.185
29.297
52

1)
Verhouding tusschezz i4eserve en Deposits.

BANK VAN FRANKRIJK.
Voornaamste posten
«
,
i
millioenen franco.

Te goed

Wis-

Waarvi
Belee-
Renteloos
Data
Goud

Zilver
in/ze

sels
op
het
.
ningen
i
v.
voorschot
buitenl.
buitenl.I
d.
Staat

16 Dec.’32
83.269
1.3571

3.105
4.143
1
1.605
2.571
3200
9

’32
83.344
1.3441

3.155 4.324
1.616
2.5521
3.200
2

,,

’32 83.359
1.329i

3.127
4.265
1.663
2.596
1
3.200
25Nov.’32
83.342
1.3101
2.968
5.150
1.885
2.5001
3.200

18 Dec.’31 88.064
956115.335
15.575
9.189
2.7951
3.200

23Juli’141
4.104 1
640


1.541
8
1
769
1
-.

Bons
v.
d)
Diver-
Rekg. Courant
Data
zelfst.
senl) Circulafie

1
zetj’st.
Staat
1
Parti-
amorf.k.
.k.I

82.035

1

173

2.153

Iamort
culieren

22.179
16 Dec.’32
6.552
2.1791

9

,,

’32
6.621
1

2.132
82.482

1

203

2.139 22.117
2

’32
6.621
1

2.389 83.200

1

205

2.149 21.386
25 Nov.’3g
6.621
1

2.152
81.536

773

2.158
22.969

18 Dec.’31
5.065
1

2.557
82.527

1

295

5.542
24.695

23 Juli’14


5.912

401


943

‘)
Sluitpost activa.

DUITSCHE RIJKSBANK.
Voornaamste posten in millioenen Reichomark.

Daarvan

Deviezen

Andere-
Data

Goud

bij bui-

als goud-

wissels

Belee-
tenl. circ.

dekking

en

ningen
banken 1)

geldende

cheques

23 Dec.

1932

800,1

43,6

117,5

2.545,7

103,1
15

,,

1932

798,5

40,4

117,6

2.606,7

110,4
7

,,

1932

804,1

40,4

113,9

2.688,1

101,1
30 Nov. 1932

827,2

57,9

109,7

2.731,2

207,0
23

,,

1932

818,6

57,9

114,9

2.59,2

86,0
23 Dec.

1931

984,9

112.6

169,8

3.740,2

170,3
30 Juli

1914

1.356,9

750,9

50,2

Data

Effec-

Diverse

Circu-

Rekg.-

Diverse
ten

Activa3)

latie

Crt.

Passiva

23 Dec.

1932

397,1

814,3

3.371,2

386,3

733,3
15

,,

1932

390,5

756,6

3.400,4

354,0

751,8
7

,,

1932

396,2

754,0

3.439,0

j52,7

738,3
30 Nov. 1932

394,9

763,2

3.531,2

418,1

747,0
23

,,

1932

394,9

779,0

3.306,3

429,1

743,9
23 Dec.

1931

102,9

861,3

4.512,1

406,6

859,1
30 Juli

1914

330,8

200,4

1,890,9

944,_

40,0

‘)
unoelast.

wo. i(enteizoanzcscneine
5.5, l,
1
L)C., .iU,
5.5 1NOV. 51
en 23 Dec. ’31 resp. 27;
26; 31; 18; 38; 4 miii.

NATIONALE BANK VAN BELGIË.
Voornaamste posten in millioenen Belgai.

Data


1932

l
Goud

Rekg. Crt.

_


—–

22 Dec. 2596

68

688
1

70

367

40

3.600

61

156
15

2598

67

705
1

70

367

40

3.620

35

180
8

2585

66

681

71

367

40

3.653

14

130
1

2600

66

675

87

367

40

3.682

37

104
24 Nov.

9608

66
1
690

70

367

40

3.623

21

185
22Dec.’) 2553

41
1
930

59

290

39

3.570

15

289
‘)195i.

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA.
FEDERAL RESERVE BANKS.

Voornaamste posten in millioenen dollars.

Goudvoorraad

bet
Wettig
aal-
Wissels

Data
Dekking

middel

In Fier-

1

mde
Totaal

F. R.

Zilver

disc. v. d.

open
bedrag

Notes

etc.

niember

,

markt
banks

1

gekocht

7Dec.’32

3.078,1

2.320,1

185,1

298,6

33,7
30Nov.’32

3.049,3

2.282,4

192,6

309,0

34,9
23

,,

’32

3.053,2

2.270,4

188,9

307,5

34,6
16

,,

’32

3.027,1

2.283,3

192,4

307,2

34,5
9

,,

’32

3.009,6

2.270,5

186,0

311,0

34,0
2

,,

’32

3.003,6

2.231,0

1966

326,0

34,1

9Dec ’31

2.968,1

1

1.872,7

1

167,9

1

725,2

1

389,2

– –
ii-

Algem.
Gou
Belegd

Gestort
1

Dek-

Dek-.
Notes
Data

in (1. S.

in circu-

Kapitaal1

kings-

kings-
Gov.Sec.

latie

si


t
perc.’)

perc.
2)

7Dec.’32 1.850,7

2.723,7

2.466,8

151,5

59,3

‘62,9
30Nov.’32 1.850,8

2.892,3

2.484,2

152,0

58,9

62,6
23

’32 1.850,7

2.694,4

2.478,9

152,0

59,0

62,7
16

’32 1.850,7

2.699,7

2.459,1

152,0

58,6

62,4
9

,,

’32 1.850,7

2.715,3

2.404,5

152,1

58,7

62,4
2

’32
,
1
.850,8
12.700,8

2.453,7

152,1

58,2

62,1

9Dec. ’31

717,2

2.484,9

2.258,5

160,9

62,5

66,1
1)
Verhouding totalen goudvoorraad tegenover OpeloCflDare
schulden: F.
R.
Notea
en
netto deposito.
2)
Verhouding totalen
voorraad muntmateriaal en wettig betaalmiddel tegenover Idem.

PARTICULIERE BANKEN AANGESLOTEN BIJ HET
FED. flES. STELSEL.

Voornaamste posten in millioenen dollars.

1

Dis-

I

~R~’R.
rve

Data

Aantal
I

conto’s
1

Beleg-

de

Totaal,
I
Waarvan
banken
I

en

1

gingen

depo-

I

time

1

beteen.

banks
sito’s

I
deposits

30Nov.’32

100

10.413

8.589

1.985

17.836

5.668
23

’32

95

10.375

8.558

1.966

17.679
1

5.682
16

’32

98

10.343

8.604

1.957

17.744

5 694
9

’32

99

10.425

8.601

1.907

17.696

5.707
2

’32

105 I

10.441
1

8.585

1.929

17.704

5.709

2Dec.’31

424
1
13.350
1

7.506

1.567

18.398

6.142

Data

1
Goud
1
Zilver

24Dec.
19321

149.980
17
,,
1932

149.500
10

1932

150.130

28 Nov.1932 104.459

45.790
19

1932 104.457

45.807
12

1932 104.450

45.904
5
,,
1932 101.939

-46503
26 Dec. 1931 112.506

47.047
27
,,
1930 138.540

40.146

25 Juli
19141
22.057

31.907
Data

buiten

betaaib.

24Dec.1932

19.110
17
,,
1932

18.960
10
,,
1932

19.190

26Nov.1932

18.607
19

1932

18.324
12

1932

18.275
5
,,
1932

18.502
26 Dec. 1931
.
5.378
27
,,
1930

31.349

25 Juli1914

6.395

)
Sluitpost activa.

Dis-
cont
os

1050

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

28 December 1932

1. FEDERAL RESERVE BANK TE NEW-YORK.

(In millioenen Dollars.)

Goudvoorraad

Wettig
Wissels

__________________

Totaal Dekking
Inherdisc.
van de
1,, de open Data
betaal-
middel,

bedrag
F.R. Notes
Zilver etc.
member
markt
gekocht

7 Dec. 1932..
970,7
609.4
58,6
65,4
9,9
30 Nov. 1932..
1.022,2 614,3
58,6 61,6
10,3
23

,,

1932..
1.021,5
611,0
57,1
63,5
10,3
16

,,

1932..
998,5
614,4
59,2
59,9
10,4
9

,,

1932..
962,5
608,5
56,1 58,5
10,4
2

,,

1932..
1.000,9
608,7
57,0
64
2
5
10,3
26 Oct. 1932..
1.008,7 608,9 57,8
62,6 10,2
19

,,

1932..
972,0
609,2
57,3 60,3 10,3
12

,,

1932..
937,0
592,5
55,6 63,5 10,3
5

,,

1932..
942,2
592,7 56,2 68,3
10,4
28 Sept. 1932..
941,8
588,2
57,6
70,8
10,6
21,,

1932..
915,4
568,1
56,4
76,7
10,7 14

,,

1932′..
899,6
557,3
56,8
81,4
11,1
7

,,

1932..
819,1 509,7 54,6
90,5 10,9
31 Aug. 1932..
857,1 528,5 55,6 90,5
11,1

9 Die. 1931..
1.012,8 384,1
37,6 137,3
110,4
10 Dec. 1930…
1.085,5
422,6
35,8
60,8
76,4

Data
&72
U. S. Gov
.
FR. Notes
in
Totaal
Gestort
Algemeen
Dekkings-
Sec.
circulatie Deposito’s
Kapitaal
pere
1)

7 Dec. 1932..
733,3
583,6
1.175,6
58,6
58,5
30 Nov.1932..
735,8
583,2
1.223,5 58,6 59,8
23

,,

1932..
735,8
578,6
1.225,5
59,0 59,8
16

,,

1932..
735,8 578,6 1.203,8 59,0
59,4
9

,,

1932..
738,3
586,4
1.150,6
59,0
58,6
2

,,

1932..
738,3
583,9 1.202,5 59,0 59,2
26 Oct. 1932..
738,3
570,7
1.230,0
59,0 59,2
19

,,

1932..
713,8
581,0
1.151,9
59,0
59,4
12

1932..
716,3
583,9
1.122,4
59,0 58,2
5

»

1932..
716,3
590,4
1.135,9 59,0
57,8
28 Sept. 1932..
718,8
572,8
1.154,7
59,0
57,9
21

,,

1932..
718,8
579,5 1.128,5 59,0
56,9
14

,,

1932..
732,8
588,9
1.122,4
59,0
55,9
7

,,

1932..
711,3 600,3 1.017,3
59,0 54,0
31 ‘Aug. 1932…
711,3
593,6
1.061,8
59,0 55,1

9 Dec. 1931..
236,2
519,3
941,8
61,6
71,9
10 Dec. 1930..
203,5
283,4
1.073,0
66,2
82,7
j vern. tot. voorr. muntmat. en wettig Der.m. tegenoveri-.l(. notes en dep

II. ZWEEDSCHE RIJKSBANK.
(In njillioenen Kronen.)

Data
Goud
Euitenl.
tegoed
en
wissels

Zweed-
sche en
vreemde
Staatsf.

DI5-
coatos
en
Beleen,i)
Circa-
latie
Rek.
Crt.

10Dec.’32
206,0
204,7
238,42)
201,7
521,7
270,8
3

,,

’32
206,0
215,5
238,4
2
)
213,8
540,9
282,2
26 Nov.’32
206,0 215,8 238,4
2
)
183,2
478,1
310,9
19

,,

’32
206,0
204,3
238,4
2
)
171,2
498,8
267,1
12

,,

’32
206,0
202,4
238,4
2
)
162,5 526,1
224,8
5

,,

’32
206,0
199,8
238,4
2
)
172,2
551,4
203,3
29 Oct. ’32
206,0
192,7
238,4
2
)
176,1
553,9
196,3
22

,,

’32
206,0
187,5
238,42)
168,0
508,7 219,7
15

,,

’32
206,0
185,2
238,42)
179,4
532,9
199,8
8

,,

’32
206,0
182,3
283,4
2
)
197,2
550,0
202,8
1

,,

’32
206,0
178,6
238,4
2
)
224,1
621,3
154,1
24Spt. ’32
206,0
177,1
238,42)
178,3
522,8
191,4
12Dec. ’31
‘205,8
33,0.
4,1
2
)
535,1 515,7
207,5
13Dec.’30
241,2
1

328,1

1

73,7 245,9
524,1
1

323,4
) vanat
29
Uct.
”l
cxci. de voorschotten en kascredieten, die
niet
voor dekking beschikbaar zijn.
2)
Alleen Zweedsche.

III. BANK VAN NOORWEGEN.
(In millioenen Kronen.)

Data
Goud
Tegoed in het
bu,tenl.
Effecten
Dis-
nto s
co
en
,Beleen.

Circa-
latie
Rek.
Crt.

22 Dec.

1932..
144,3 27,8
27,2
255,2 323,0
61,8
15

,,

1932..
144,3
24,6 27,2 253,6
312,6
69,5
7

,,

1932..
144,3 22,8 27,2
254,2
299,8 82,2
30 Nov.

1932..
144,3
23,2
27,2 253,9
300,6
81,6
22

1932..
144,3
24,1
27,2
255,4 293,9
89,9
15

1932..
144,3
24,1
26,8
255,6
296,1 89,2
8

1932..
144,3
25,2 26,8 256,5
302,0
84,3
31 Oct.

1932..
144,3
25,7 26,8
254,5
306,1
80,5
22

,,

1932..
144,3′ 26,3
26,8
254,0
300,3
84,5
15

,,

1932..
144,3
28,8 26,8
253,2 305,0
80,7
7

,,

1932..
142,4
29,8
27,2
256,5
307,4
81,9
30 Sept.

1932..
142,4
28,7
27,2 260,5
311,0 83,4
22Dec.

1931..
153,7
13,1
32,9
265,2
346,5
56,2
22Dec.

1930..
1484
34,7
46,5


195,5
321,5 42,3

IV. NATIONALE BANK VAN DENEMARKEN.

(In millioenen Kronen.)

Euitenl.
Binnenl.
Data
Goud
Pasrnunt
saldi,

1

wissels
Circa-
Rek.
munten
bel, en
latie
Crt.
wissels
cred.

30 Nov. 1932..
133,2
6,8
1,7
109,3
31,8,3
516
31 Oct.

1932..
133
2
2
7,2
17,6
125
2
3
332,8
67,0
30 Sept.1932..
133,2
7,7
19,6
128,0
315,4
48,8
30 Nov. 1931..
144,3 6,5 37,2
172,0 339,7
31
2
8
1930..
172,1 6,2
92,4 92,0
354,2
326
/
fli.
(lul.

V. BANK VAN SPANJE.
(In niillioenen Peseta’s.)

Data
Goud
Zilver
Staats.
ond.
sen t)

Dis-
contos

Beleen.

,
Circa-
lat,e
Rekg. Crt.

Particj Staar

10 Dec.

’32
2.258
597 582
2.765
4.830
967
292
3

,,

’32
2.258 599
582
2.803
4.840
939
:13
26 Nov.

’32
2.258
598
582 2.692
4.802
975 832
19

’32
2.258
591
582 2.762
4.860
963 359
12

’32
2.258
587
582
2.800
4.920
953
82
2

5

’32
2.258
587
582 2.848
4.942
924
41
.
2
29 0e’.

’32 2.258
590 582 2.819
4.856
‘949
21
2

22

’32
2.258 586 582 2.771
4.851
951
48
2

15

’32
2.258
581
582
2.850 4.892
945
482
S

,,

“32
2.257 582 582
2.912
4.902
934
102
1

’32
2.257
587
582 2.877
4.818
929
90

12

Dec.

’31.
2.247
518
582 3.153
4.970
1.130
1152
12 Dec.

’30
2.437
703
583
2.099
4.649
862
168

., ien oeurage van
J4’t
mii,ioen, pius voorscnot in rek.-crt,aan ae scflatk.
2)
Actief.

VI. ZWITSERSCHE NATIONALE BANK.

(In millioenen Francs.)

Data
Goud
Goud-
deviezen
conto’s
en
Beleen.
1)

Effec-
ten
Circa-
latie
Rek.
Crt.
2
)

23 Dec.

1932..
2.470,8
89,3
71,8
50,8 1,559,7
1.078,E 15

1932..
2.547,8
19,0 66,8

1.503,0
1.132,1
7

,,

1932..
2.552,8
37,1 62,3
48,2
1.516,0
1.142,1
30 Nov.

1932..
2.552,7
73,3 61,2
46,6
1.534,6 1.157,(
23

,,

1932..
2.552,7
96,7 56,9
46,0
1.480,6
1.229,
15

,,

1932..
2.637,5
41,2
59,4
44,4
1.496,1
1.247,
7

,,

1932..
2.637,5
44,0
67,6
43,4
1.525,2
1.223,1
31 Oct.

1932..
2.637,5
46,6
68,8
42,5 1.552,8
1.201,1
22

,,

1932..
2.637,5
51,3 62,9
42,2
1.495,2
1.757,1
15

,,

1932..
2.637,5
53,6
64,1
41,8 1.506,9
1.250,
7

,,

1932..
2.637,5
56,0 57,2 41,1 1.539,9
1.208,

23 Dec.

1931..
2.298,6
131,8 89,5
48,2
1.539,7
992,
23 Dec.

1930..
692,3e 349,8
84,4
105,6
1.002,9
198,

-; ocuert .,, ,v,aart zo zonuer reK.-crt. sarnu in net Duitenlanci. ueze
zijn met ingang van dien datum met den post buitenlandsche wissels
tot den post gouddeviezen samengesmolten.
2)
Sedert 31 Mrt.’28 uitsluitend de dagelijks vervallende verplichtingen.
) Waarvan 31,4 zilver.

VII. OOSTENRIJKSCHE NATIONALE BANK.

(Voornaamste posten in millioenen Schillingen.)
1)

Data
Goud
Vreemd
geld devie-
zenen tegd.
Uh. buit 1.2

Andere

edel-
valuta

Di3-
conto’s
en
Beleen.

Voor-
schot
ajd.
Staaf

Circa- latie
Rek.
Crt.

15Dec. ‘
32
1
149,
5

39,0
0,1
385,4
663,0 879,6
218,9
7

,,

’32
149,5′
39,8
0,1
375,4
663,0 858,5
227,2
30Nov.’32
149,5
39,0
0,1
366,1
‘663,0
880,3
196,3
23

,,

’32
149,5
39,1
0,1
333,5
663,0
778,9
268,0
15

’32
149,5
39,2
0,1
352,5 663,0 835,6
227,3
7

’32
149,5
39,2
0,1
360,1 663,0
842,0
229,7
31 Oct. ’32
149,5
39,3
0,1
367,9 663,0
903,4
176,8
23

,,

’32
149,5
39,4
0,1
341,6 663;0
812,3
244,0
15

,,

’32
149,5
39,5
0,1,
353,7 663,0 849,3 221,6
7

,,

’32
149,5 39,5
0,1
891,0 91,6 861,6 212,4
30 Spt. ’32
149,5
39,6
0,1
8968
91,6
902,0
172,8

15Dec.’31
189,5
110,8
37,1
857,7
95,6 1.091,3
179,8
15Dec.’30
214,4
198,8
499,8
142,7
101,2 1.017,3
142,2
5)
i acnuuiing
= U.W4
gouaucronen
= IU.(JIJU
papierkronen.
2)
Als dekking der circulatie en saldi in rekg.-crt. geldende, volgens art. 85 der Statuten.

28 December 1932

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1051.

VIII. NATIONALE BANK VAN HONGARIJE.

(In millioenen Pengö’s. 1 Pengö = 12.500 Kr.)

Data
Goud
Vreemd
geld,
deuiezen
tegoed

Binnen!.
wi,ei,,

cce en
en

Voor-
schot
aan den lolie
Circu-

Rekg.. Courant

in het
effecten
Staal
Slaat
Partic.
huilen!.1)

15 Dec.

’32
97 12
436
52
317
61
29
7

,,

’32
97 12
446
52
333
55 28
30
Nov.
’32
97 12
451
52
348
50
28
23

,,

’32
97 10
433
52
315
65
31 15

’32
97
9
441
52
346
49
26
7

’32
97
8
453
52
378
33
26
31
Oct.

’32
97
8
480
52
411
27
28
23

’32
97
9
432
52
331
60
33
15

’32
97 10
437
52
345
51 36
7

’32
97
11
442
52
360 47
33
30 Sept. ’32
97
11
453
52
372 46
35
15
Dec.

’31
105
12
399
58
376
57
84
15 Dec.

’30
214
199
500
1.43
101
1.017
1.42
1)
Als dekking van biljetten en saldi in rekg.-courant geldende, vol-
gens art. 85 der statuten.

IX. TSJECHOSLOWAAKSCHE NATIONALE BANK.

(In millioenen Tsjechoslow. Kronen.)

foto
Vorde-
1

ring op
den
Staal

G’ d

z
ive,

Vreemd
geld en
tegoed in
lietbulti.

Discon-
to’., en
belee-
ningen

Circu. lotie
Rek.
Cr1.

7 Dec.

1932
2.688
1.709
1.052 1.304
5.834
703
30 Nov.

1.932
2.688
1.692
1.049
1.267
5.951
512 23

1932
2.688
1.658
1.079
1.141
5.356
989
15

1932
2.688 1.658
1.083
1.133
5.599
731
7

1932
2.689
1.659
1.085
1.511
5.896
798
31 Oct.

1932
2.692
1.659 1.082
1.530
6.057
634
23

1932
2.694
1.659 1.105 1.256
5.462
990
15

1932
2.694
1.659
1.105
1.381.
5.684
891
7

1932
2.700
1.659
1.107
1.528
5.920
799
30 Sept.

1932
2.701
1.659 1.098
1.628
6.218
579
23

,,

1932
4.704
1.659 1.096
1.147
5.446
886

7 Dec.

1.931
3.218
1.566
1.147
1.683
6.893
521
7 Dec.

1930
3.476
1.546
2.367
163
7.012
655

X. SWDAFRIKAANSE RESERWEBANK.
(Voornaamste posten in duizenden Ponden.)

ata
Goud en
ou-
t
eer,

.
Dis-
conto

W0O,-
van
Reg..
papier

Ct,cu-
latle
Rek..
Cr1.

Alge.
meen
Dekkings
perc.)

2
Dec.

1932..
6.832
1.412
253
7.782 5.280
54,0
25 Nov.

1932..
6.925
1.363
2
6.399 6.082
58,6
18

1932..
7.498
1.144
1
6.159
6.594
63,8
11,

1932..
7.664
1.142
1.
6.593 6.062
63,8 4

1932..
6.762
1.234
100
7.355 5.313
55,6
28 Oct.

1932..
7.189
1.133

7.365
5.024
60,1
21.

1932..
7.232
1.113

6.153
5.912
62,8
14

1932..
7.346
1.138

6.524
6.562
60,0
7

1932..
6.534
1.190

7.213
5.245
54,6
30 Sept.

1932..
6.512
1.862

7.933
5.310
52,0
23

1932..
6.845 1.980

6.294
6.294
57,4
16

1932..
6.482 2.169
100
6.389
6.131
54,8
9

1932..
6.030
2.372
250
6.903 5.399
50,9

4 Dec.

1931..
7.714
3.338
939
8.204
6.051 57,5
5
Dec.

1930..
6.654
6.879
76
8.048
6.052
47,3
9 Verhouding goud, goudcert. en pasmunt tegenover opeischbare
schulden: bankbiljetten en deposito’s.

XI. BANK VAN LITHAUEN. (In
millioenen Lita’s.)

Data
Goud
Zilver
5
)
Devi:-
zen

Dis-
conto s
en
.Beleen.

Kapi
taal

Bank-
biljetten
in
omloop

Depo.
5:105

15 Dec. 1932
49,1 4,3
15,9
89,5
12,0
97.0 54,4
30 Nov.
1932
49,1
4,2


16,0
91,2
12,0
1.00,0
52,9
15

,,

1932
48,6
4,1
18,4
91,1
12,0 99,1
55,2
31 Oct. 1932
48,6
4,2
17,6
93,2
12,0
101,8
54,1
15

,,

1932
48,6
4,3
16,2
93,7
12,0
96,2 58,4
30 Sept.1932
48,6
4,5
15,8 96,1
120
98,2
58,1

15
Dec.
1931
47,6
2,5
40,1
112,7
12,0
108,0
97,9
15
Dec.
1930
38,4
1

2,9
86,3
98,7
12,0
115,5
100,0
t)
Vanaf 15-2-32 zilveren en andere munten.

GOEDERENHANDEL.

GRANEN.

28 December 1932.

Vectcr heeft de
.ij]
ing der gi a au IriizeIt dcve scck ‘er-
dejeit voortgang gcittaak.t. Caiiadu, is voortdurelRl diiugei:tI
iiiet t a r •v c aati de inaikt cii dat
er
eenige lach tgeu Caita-
deesche tnrwe iiaai Cliii.ia verdcu ve r kocht, steunde dc
markt slechts citlig
,
stitt
die transacties vareii in con-
ctirretitie itiet A.nstralië tot zeer lage
l)riizeIS
tot stand
gekoitieii .Ar gcutiiii3 was fIati’ wegens gutistig oogstwecicr
en dcii goedeti voortgai.ig der oogstwerksaaiuhecicit, terwijl
zitkeit in itieuw•e :l]atlt.tarvc slechts iii beperkte ittntc tot
staiicl koruicii 1F et Etiropeesche vastelatici, vaal’Ol) seC
,

lIs
het itiet voor liritsche. doch ve1 voor
geittijusclic tarwe
gelcleiicle Eiige’] sche iiivoerrcuht, igeiltin iii ncer na 13e-
vezeIl is cia ii vroeger, doet nog altijd weinig itikoopeti.
O’erigciis vas gcduietide cle secL voor J.erstsiiis ook itt
.Ettgelattd de vra
ag
telcUrStelIeLld. Oltitta, bi ijit geregeld
.: LtStlfl.liSCllC tarwe koopen en daar ei ook naar Europa wel
eruige I’aag bestond, heeft hij den gi’ooten A ustraliselieti
oogst cii het ruiittc aatiliod vat: nieuwe .Attstralisclie tarwe
ook ‘au deze soort de prijsverlaging oticlergaati. Catjada
1155
eerst vaster als reactie
O[)
(le hevige .tiijsdn 1 ing, die
daar de vorige veek lied l)1ittsge’ott(Iett. doel: tenslotte
aijtt ook in Canada dc talVCJ)rijzetl VCer iti.geaakt wegetts otivoldoeitde cxportviaa
0
.1s baisse-factor heeft zich deze
veek ook nog dc mist i
t
Ig
vn
t
t cl
C i
t
.ii
e Veiee tiigde Sta te t t
tiet s’i titertarwe ljczaaicle opervlakte doett geldets. Dc ofui-
(ieele rahllilig vas ttatttelijk aannierkelijk Itooger dat.i de
.particttiierc sehattitiget.i van het begin der itiaatid cii ook
hooger dati een jaar geleden. Dat de staiid vat liet genits
otibeviedigend is en door eelt aatinierkelijk lager vergel ij.
kitcgsgetal wordt aangegeven dan verlecleti Jan i otti den. zeifden tijd, tijaakte veel itiitidcr indruk dat dc groote be-
zaaide oppervlakte, oittdat iiiinicrs de stat.id tiog geiiiiikke-
lijk kun verbetereti. De Europeesche oogstbericliten zijn gunstig, afgezien dat
vatt liet ontbreken van rapporten uit Rusland .i.dttssisclie
vrachtprijzen blijven klein en tiog steeds vervult liet ii its.
sische graati geen rol. vati beteekenis op de iitteriiatioiiale tiiarkt. Dat iii het bijzonder voor tarwe de markt bij voort-
duriug gedrukt wordt door groote voorraden cii groote
oogsten iii de exportiandeti, gaat dai.i ook reeds la tig Int iteti
ititslatid otti.
:Lvlaun wareii alle overzeesche iiiarkten weer op 27 De-
cetitber. Chicago sloot 1Y
4
k 2 dollarcent per 60 lbs. lager
dan ccii week tevoreti. Te Winis.ipeg, waar juist ccii ig her-
stel tot stat.id gekoitien was, ging dat sveer verloreti cii dc
Ar.gentijitsclie uittirkteti kwaitieti 25 k 30 ceutavos per 100
KO. lager
cmii
op tien 20stet.i.

Iii r
0
gg e zijn le zakeit nog altijd zeer beperkt. K.leitie
hoeveelheden Poolsche rogge wordeti ook in Neclerland tot
lage prijzen wel gekocht, doelt cle ontzet is klein en cle
traag voor rogge blijft onbevrecl igend.
M n 1 s heeft ook deze week weder tien druk ondervonden
van groote.v erseliepiiigeti uit de Donauhavens, waarvan ook
d itniaal weder een zeer groot deel (bijna cle helft ) voor
Nederland bestemd was. Daar hier tevens zeer veel Donau.
niaïsar riveerde, daalden cle prijzen voor maïs iii Nederland
tot een zoo laag pci1, als tot nu ‘toe niet was voorgekomen,
eti that ook liog lager was da
t
op cle andere Europeesche
markten.
Latere verschepi ugen worden uit de Doti auiaiicl en niet
tot deze lage prijzen aangeboden, doch zeer groot is cle
verlangde prenne toch niet. Ondanks het lage prijspeil teer-
den. behalve in aangekomen en spoedige mais, niet veel
zaken gedaan en de markt had gewoonlijk een lnsteloos
karakter. De groote aanvoeren vinden bij de uitermate lage prijzen echter in Nederland wel hun weg naar tien verbrui-ker. Ook Plata.niaïs leed onder de lage prijzen vati Donau-
mais en daalde bij geringen omzèt in
p’j
ofschoon cle ver-
schepiugeit tegenwoordig nIet groot zijn. hij Engelausci wordt
zeer weinig ‘Donau-mais gekocht, zoodat daar iii tegenstel-
ling met Nederland Plata-meïs nog steeds cle belangrijkste
niaïssoort is. Nu ee dan werd daar een viij groote omzet
bemeikt, doch 01) cle meeste dagen der week was ook cle
Engelselie siiarkt stil, terwijl de stijging van den Sterlin.g.
koers nog een groote imiate van onzekerheid veroorzaakte.
De Argeietijnsche terinijumarkten zijn voor maIs
iii dcii
loop
der week 5
11
20 cetitavos per 100 EG. fhauwer geloopeit,’.
mede op goede oogstvooruitz.ichten.
OoIt iii ge r St vinden weinig zaken plaats. (Irootere
aanvoeren thais tien laatsten tijd zijn voorgekomen, vooral
vati B.ussische gerst, hebben in Nederland de markt deze
week nog extra gedrukt en slechts met verdere prijs-opoffe.
ring vondetu de a rriveeretscle partijen plaatsing. Ook mi icti-

1052

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

28 December 1932

AANVOEREN in tons van 1000 KG.

Rotterdam
Amsterdam
Totaal
Artikelen
18124
Dec.
Sedert
Overeenk.
18,24
Dec.
Sedert
Overeenk.
1932
1931
1932
Jan.
1932
tijdvak
1931
932
Jan.
1932
tijdvak
1931


62.506 1.494.739
1.603.201

8.060
37.252
1.502.799
1.640.453
21.133 503.552 474.912
200
4.210
1.157
507.762
476.069

Tarwe

…………
…..
Rogge

…………….
770
26.613
32.707

244
389
26.857
33.096
Boekweit ………………

MaI

……………….

76.
s

760
1.460.081
1.433.098
17.770
30.1 17
314.007
1.810.198
1.747.105 11.830
474.207
641.001
2.713
.

37.017 59.124
511.224
700.125

196.420
254.996
258
4.695
3.675
201.115
258.671
15.561
305.646
192.h96 4.400 383.510 459.299 689.156 652.195

Grst

………………
Haver

……………..

1.800
89.314
117.442

50
204
89.364
117.646

Lijnzaad

……………
Lijnkoek

……………
247
23.839
76.536
297 13.688
23.916
37.527
100.452
Tarwemeel

………….
Andere meelsoorten
798
44.627
43.377
182
13.114 13.163
57.741
56.540

we Plata.gerst ter verscbeping in de eerste maanden van
30.000 tojis tegen

30.000

tons verleden

jaar en de

voor-
1933 kwam vrij wat goedkocper te koop, hetgeen ook naar
raden 112.000 loos tegen 108.000 fons.
Nederland wel tot eenige zaken leidde, doch groot was de
De laatste
C
ci
b a-statistiek is als volgt:
omzet allerminst
1932

1931

1930
Productie

……(Ramiiig). 2.602.864

3.122.186

4.671.260

SUIKER
Ontvangsteu

………….23.859

11.458

21.533

In

verband

niet de

feestdaoeii

waren

cle

verschillende
Totaal

sedert

1/1

………1.646.595

2.066.120

3.780.6!)i

suikerm arkten gedurende de afgeloopen week uiterst kalm
Versehepi iien

………..37.663

51.4n5

o

S.204

gestemd.
Toorraad in afscheephavens

615.327

768.590

687.424

In A m e r
i
k a

wns op

de

heerscitende lage prijsbasis
De markt

iii

IE ii ge 1 a eid

was

iii

66t, doen.

De

ontzet
verbeterde kooplust te bespeuren.

Zoodra verkoopers hun van ruwsuiker

was min ima,al.
Op
cle L o
t
d e n se lie ter-
vr.aagprijzen

echter

verhoogden,

trokken

koopers

zich
inijitniarkt kon men tegen het eiiicle der week eeing herstel
terug.


bespeuren.
De

N e w-Y o rk
S
clie

termijnmarkt

verliep

kalm

.1 ii
‘Wij laten hieronder volgen een

interessante vergelijking
de

noteeringen

kwamen slechts fractioneele

scicommeliti-
van cle productie en consumptie van cle wereld
over
eenige
gen

voor. Het slot luidde als volgt: Dec. 0.69,

Jan. 0.66,
jaren volgens Dr. Mikusch:
Mrt. 0.72, Mei -0.77 en Juli 0.82, terwijl dc laatste notee-
ring voor Spot Centr. 2.80 bedroeg.
1932133

1931132

1930j31

1929130

1928129

De ont’angsteu tu de Atlantische havens der Ver. Sta-
Productie

26.063.000

27.71.000

30.208.000

2R.55f 00

28.89.000 tons
Consumptie

26.920.000

21.573.000

26.846.000

27.479.000
ten bedroegen

deze

week

19.000

tons,

cle

versmallingen

ei
non

oeiennn

,
inûnAn

t
..,nnnn

STATISTISCH OVERZICI-I

GRANEN EN ZADEN
ZUIVEL EN EIEREN
MINERALEN

TARWE
aal o a
R000E
MAIS
GERST
K.G.

LIJNZAAD
BOTER
EI!5
ammer
EIEREN
STEENKOLEN
Westtaalschel
PETROLEUM

No. 2 loco
No. 2 Canada
loco
La Plata
.
Z. Russische
La Plata
per K.G.
Alkmaar

Gein. not.
Hollandsche
Mid

Contin.
Crude
ottrdml
R’dam!A’dam
loco
R’damjA’dam
co,?ter_
loco
R’dam/A’dani
Leeuwar-
der Comm.
Farieks-
Eiermijn Roermond
bunkerkolen,
ongezeefd f.o.b.
33 tirn 33.90
peOO
r
K
i
.

per 100 K.G.
per 2000 K.G.
per
per 1960 K.G.
Noteering
kaas
kI. merk
P. 100 st.
R’dam/A’dani
per
2)

3)
4)
1
per 1000 K.G.


f1.
0
10
f1.
Olo
f1.
0
10
f1.
i/
f1.

t
o
f1.
0
/0
Ii.
2
10
f1.
0
10

f1.
%
$
O
/
1925
17,20
100,0 13,07
5

100,0
231,50
100.0
236,00
100,0
462,50
100,0
2,31
100.0
56,-
100,0
9,18
100,0
10,80 100,0
1.68
100,0
1926 15,90
92,4
11,75
89,9
174,25
75,3
196,75
83,4
360,50
77,9
1,98
85,7 43,15
77,1
8,15
88,8
17,90
165,7 1.89
112,5
1927
14,75
85,8
12,475
95,4
176,00
76,0
237,00
100,4
362,50
78,4
2,03 81,9
4330
77,3
7,96
86,7
11,25
104,2
1.30
77,4
1928
13,475
78,3
13,15
100.6
226,00 97,7 228,50
96,8 363,00 78,5
2,11
91,3
48.05
85,8
7,99
87,0
10,10
93,5
1.20
71,4
1929
12,25
71,2
10,875
83,2
204,00
88,1
179,75
76,2
419,25
90,6
2,05
88,7
5,40
81,1
8,11
88,3
11,40
105,6
1.23
73,2
1930
9,67
5

56,3
6,22
5

47,6
136,75
59,1
111,75
47,4
356,00
77,0
1,66
71,9 35,45
68,7
6,72 73,2
11,35
105,1
1.12
66,7
1931
5,55 32,3
4.55
34.8
84,50
36,5
107,25
45,4
187,00
40,4
1,34
58,0
31,30
56,9
5,35
58,3
10,05
93,1
0.58
34,5

O
n.

1930
12,675
73,7
9,35
71,5
149,25
64,5
151,25
64,1
433,75
93,8
2,00
86,6 43,95
78,5
7,55 82.2
11,75

108,8
1.21
72,0
br.

,,
11,725
68,2
8,17
6

62,5
139,00
60,0
135,75
57,5
398,50
86,2
2,03
87,9 41,15
73,5
6,90
75,2
11,75
108,8
1.11
66,1
Maart

,,
10,90
63,4
7,15
54,7
143,50
62,0
125,00
53,0 390,00 84,3
1,71
74,0 41,25
73,7 5,18 56,4
11,55
106,9
‘1.11
66,1
April

,,
11,175
65,0
7,625
58,3
180,25

,
77,8
129,75
55,0
431,00
93,2
1,50
64,9
36,50
65,2 5,16 56,2
11,35
105,1
1.165
69,3
Mei

,,
10,45
60.8
6,55
50,1
148,50
64,1
114,50
48,5
405,00
.
87,6
1,44
62,3
37,20
66,4
5,30
57.7
11,35
105,1
1.18
5

70,5
Juni

.
10,05
58,4
5,175
39,6
145,50
62,9
103,75
44,0

385,50
83,4
1,54
66,7
37,-
66,1
5,09
55,4
11,35
105,1
1.185
70,5
Juli

,,
9,55
55,5
5,825
44.6
157,75
68,1
108,00
45,8
345,75
74,8
1,72
74,5
39,90
71,3
5,99 65,3

11.35
105.1
1.185
70,5
Aug.

,,
9,45
54,9
6,30
48,2
146,00
63,1
116,25
49,3
365,00
78,9
1,58
68,4
40,20
71,8
6,03
65,7
11,35
105,1
1.185
70,5
Sept.
8,40 48,8
5,25
40,2
127,50
55,1
99,00
41,9
318,75
68,9
1,64
71,0 37,55
67,1
7,23
78,8
11,35
105,1
1.185
70,5
Oct.

.
7,40
43,0
4,62
5

35,4
112,25
48,5
86,00
36,4
281,25
60,8
1,63
70,6 36,90
65,9
8,60
93,7
11,35
105,1

1.185
70,5
Nov.

,,
7,25
42,2 4,25
32,5
94,50
40,8
82,25
34,9
270,75
58,5
1,58
68,4 36.50
65,2
9,63
104,9 10,90
100,9
0.85
50,6
Dec.

,,
7,07`
41,1
4,30,


32.9
96,00
41,5
91,00 38,6
247,75
53.6
1,55
67,1
33,50
59,8
7,97
86,8
10,85
100,5
0.85
50,6
Jan.

1931
6,52
5

37,9
4,-
30.6
84.50
36,5
86,25
36,5
207,50
44,9
1,61
69,7
32,25
57,6
6,63
72,2
10,30
95,4 0.85
50,6
Febr.

,,
5,775
33,6
3,90
29,8
87,50
37,8
85,75
36,3
206,25
44,6
1,66
71,9 33.80
60.4
6,21
67,6
10,30
95,4 0.85
50,6
Maart

,
5,625
32,7
4,20

32,1
103.00
44,5
104,75
44,4
214,00
46,3
1,47
63,6 35,00
62,5
4,94
53,8
10.30
95,4 0.66
39,3
April

,,
5,90
34.3
4,42
5

33,8
112,00
48,4
117,00
49,6
197,75
42.8
1,35
58,4
31,60.
56,4
4,20
45,8
10,15


94.0 0.53
31,5
Mei

,,
6,15
35,8
4,975
38,0
95,75
41,4
124,00
52,5
189,00
40,9
1,26
54,5
30,85
55,1
4,07
5

44,4
10.00
92,6
0.53
31,5
Juni

,,
5,75 33,4
5,05
38,6
86,75
37,5
116,50
49,4
191,50
41,4
1,29
55,8
33,50
59,8
4,30
46,8
10,00
92.6
0.34
5

20,5
Juli

,,
5,425
31,5
4,70
35.9
84,25
36,4
115,75
49,0
211,00
45,6
1,32
57,1
37,75
67,4
4,40
47,9
10,00
92,6
0.24
14,3
-,
Aug.
4,975
28,9
4,025
30.8
74,50
32,2
119,50
.50,6
185,50
40,1
1,30
56,3
36,00
64,3
4,98 54.2
10.00
92,6
0.43
5

25,9
Sept.
4,775
27,8
4,27 32,7
68,00
29,4
97,00
41,1
164,25
35,5
1.27
55,0 32,25
57,6
5,775

62,9
10,00
92,6
0.56
33,2
Oct.
5,-
29,1 4,475
34,2
68,50
29,6
94,75
40,1
160,25
34,6
1,24
53,7
26,25
46,9 6,275 68,4
9,90
91,7
0.56
33,2
Nov.
5,825
33,9
5,475
41,9
81,00
35,0
114,50
48,5
169,75
36,7
1,17
50,6
24,75
44,2
7,07
77,0
9.90
91,7
0.68
40,4
Dec.,,
4,925
28,6
4,95
37,9
69,25
29,9
111,25
47,1
145,75
31,5
1,18
51,1
21,40
38,2
5,325
58,0
9,90
91,7
0.71
42,3
Jan.

1932
5,05
29,4
5,07°
38,8
71,25
30,8
114,00
48,3
142,50
30,8
1,16
50,2
25,75
46,0
4,71
51,3
8,25 76,3
0.71
42,3
Pebr.


5,30
30,8
5,07
5

38,8
74,00
32,0
108,50
46,0
142,25
30,8
1.34
58,0
27,75
49,6
3.79
41.3
8,25
76,3
0.71
42,3
Maart

,,
5,525
32,1
5,80 44,4

86,75
37,5
118,00
50,0
143,25
31.0
0,98
42,4
23,65
42,2
3,425
37,3
8,35 77,3
0.71
42,3
April

,,
5,65
32,7
6,225
47,6
88,75
38,3
124,50
52,8
135,25
29,2
0,99
42,9
19,60
35,0
2,775 30,2
8,65
80,1
0.86
51,2
Mei

,,.
5,60
32,6
5,30 40,5
78,00
33,7
116,00
49,2
130,25
28,2
0,82
35,5
19,65
35,1
2,88 31,4
8,30
76,9
0.86
51,2
Juni
5,225
30,4
4,15 31,7
80,75
34,9
105,75
44,8
128,75
27,8
1,11
48,1
24,25
43,3
3,08
33,5
8,25
76,3
0.86
51,2
Juli

,,
4,90
28,5
4,-
306
78,75
34,0
100,25
42,5
129,75
28,1
0,96
41,6
19,55
34,9
3.125
34,0
8,10
75,0
0.86
51,2
Aug.,,
5,20 30,2
4,07
5

31,2
77,50
33,5
98,25
41,6
133,00
28.8
0,76
32,9
17,90
32,0
3,72
40.6
7,80
72,2 0.86
51,2
Sept.,,
5,47′
31,8
4,20
32,1
78,50
33,9
88,50
37,5
150,75
32,6
0,84
364
19,70
35,2
4,64
50,5
7,75 71,8 0.86
51,2
Oct.,,
5,25 30,5
3,92
5

30,0
74,50
32,2
79,50
33.7
138,25
29,9 0,82
35,5
25,50 45,5
5.73
62,4 7,65 70,8 0.86
51,2
Nov.,,
4,90
28,5
3,90
29,8
71.25
30,8
79,00 33,5 135,2″
29,2
0,81
35,1
26,50
47,3
6,65
72,4
7,40
68,5
0.86
51,2
5 Dec.,,
4,85 28.2
3,80
29,1
68,50
29,6
78,00
33,1
134,00
29,0 0,757
32,5
24,507 43,8
5.45
59,4
7,20
66,7
086
51,2
12

,,

,,
4,95
28,8
3.85
29,4

66,00
28,5
77,00 32,6
135,50
29,3 0,73
8

31,6 22,50
8

40,2
5.40
58,8
7,20
66,7
0.86
51,2
19

,,

,,-
4,60
26,7
3,75
28,9 66,00
28,5
75,00
31,8
135,75
29,4
0,75
9

32,5
22,009
39,3
4,95
53,°1
7,20
66,7
0.63
37,5
27
4,50
26,2
3,75
28,9 64,50
27,9
71,00
30,1
134,50
29,1
0,73
50
,
31,6 21,75
10

38,8
470
51,2 7,45
1

69,0
0.63
37,5
t)
Men zie voor de toel. op dezen staat de nos. van 8 en
IS Aug.
1928
(No. 658 en
659) pag. 689190 en 709.
t)
Tot Jan. 1931 Hard Winter No. 2. van Jan.
1931 to
vanaf 26 Mei
1930 tot 23Mei1932
74 K.0 Zuïd-Russische.
4)
Tot Jan. 1928 Malting; van Jan.
1928 tot 9 Febr. 1931
American No. 2, van 9 Febr. 1931 tot 23 Mei
193

28 December 1932

1
ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1053

1927/’28
1926f
27
tons fons
l’ruduct ie.

……….

20.633.000
24.859.000
Coituiiinptie

………26.373.000
24.790.000

Overschot

……….260.000
69.000


Dl J ei v ii verkocht de V. 1
S.
P. nog ruim 2000 tons Su-
ic’r i
cliv.
I1 i e r t
t’
1
a
ud e blijft de markt eeii apathtisch aanzien
bchouilcn. i)e uotecringcn up de A in
S
t e r d ee m s c h e
termijnmarkt bleven Practisch onveranderd. Opmerkelijk
is liet feit te noemen, dat de ticeteeringen te Amsterdam
reeds eeuige’n tijd lager zijn dan ooit te voren, terwijl New-
York en Londen nog niet liet laagste punt van Mei ji.
liebbeit bereikt.
De
onizet
bedroeg 1100 tous.

KOFFIE.
ï)e steniiiiing voor liet artikel bleef ook iii de afgeloopen
week kalm Aat.t de oncoutrolcerbare geruchten betreffende
Braziliaa nsche Plannen tot verlaging der uitvoerrechten
kwam een einde toen OP 21 dezer een officieel telegram
werd ontvangen, waarbij werd medegedeeld, dat het
decreet tot verlaging . dier recirteil geteekend was. Deze
verlaging werd vastgesteld op
7
Milreis, zoodat dus het
ititvoerreclit van
55
Sililreis per baal is teruggebracht oji
48
Milreis. Daar iie intporteerenele landen reeds rekening
hadden gehouden met ccli grootere verlaging (er hadden
zelfs geruchten geloopen van
20 S 25
Milreis) was liet niet
te vcrwondercn, dat dit een reactie teweeg bracht, welke
tot uiting kwam in een stijging van de noteeringen aan cle
termijnmarkten. Aan onze markt hedroeg deze rijzing
1
/4
et.
Verder werd iiil Rio gestemd, dat de uitvoerbelasting voortaan berekend zal worden op basis van
13.300
reis
pet dollar, welke koers onlangs door de Braziliaansche
l3ank werd vastgesteld voor zichtwissels op New-York.
De kost. cii vraihtaanbicdingen van Brazilië werden in
dezelfde verhoud lig verlaagd als het nitvoerreclit en waren

in de meeste gevallen
30 ii 40
dollare’euts lager (tan een
week geleden.
De Koffie-Raad heeft bekend geitiaakt, dat in de afgc-
loopcn week vernietigd zijn
17.000
balen te Bio en 10.000
balen te Victoria tezittnii
27.000
balen. Verdere opgaven
werden niet ontvangen.
De kost- en vraclitaanbicdingen van Santos zijn
OjI
liet
oogenblik voor gewoon goed beschreven Superior Saittos
op prompte verseheping ongeveer $ ii.- S 11.10 per cwt.
en voor dito Prirne ongeveer $
11.05 S 11.25,
terwijl zij
voor Rio type New-York
7
niet beschrijving, prolnptc ver-
scheping, zijn $
8.80 S 9.-.
in Nederlandsch-Iud’ië blijft dc stemming nog zeer vast
bij uiterst gering aanbod. Voor cle minste Robusta-soort. is
de prijs
Y
2
. ct. hooger, terwijl die voor dc andere soorten
onveranderd is. De cif-prijzen in de eerste hand zijn op het
oogen blik ongeveer:
lPa.tembang Robnsta, Januari-verseheping, 19Y
4
ct. ; Ben-
koelen Robusta, Jaiinari.verschepiug,
20
et.; Mandheling
Robusta, Januari-verscheping,
21 4
t. W.I.B. faq. Eo-
bnsta, Januari-verscheping, 24 ct., alles per
K.G.,
cif
uitgeleverd gewicht, netto contant.
Aan cle Rotterdamsche termijnmarkt liepen de noteerin-
gen % S % et. per
1/
2
, K.G. op. Bij het opmaken van dit
Overzicht noteert December 22i/,
Maart
21 %, Mci 20>
en
Septeniber
191,
per
4 K.G.
In loco was de afzet nog onbevredigend. De officicele
noteering werd voor Sitperior Santos teruggebracht van
32 op 31y
2
ct. per
NO.,
terwijl die van Bobnsta ge-
hiandhaafcl bleef
01)
24 ct.
Die slotnoteeringen te New-York wareli

Gemengd contract

Santos contract
(basis Rio No.
7)

(basis ,Santos
No. 4)
Mrt. Mei Sept. Dec. Mrt. Mei Sept. Dec.
27
December $
5.95 5.69 5.31 5.24 8.63 8.11 7.72 7.61
19 December
,. 5.60 5.40 5.11 -.- 8.20 7.88 7.55-.-
12
December
.. 5.95 5.76 5.40-.- 8.67 8.27 7.90-.-
5 December
,. 5.67 5.49 5.22-.- 8.29 7.99 7.68
Rotterdam, 28 December
1932.

N
GROOTHANDELSPRIJZEN’)

METALEN

j

TEXTIELGOEDEREN

.
DIVERSEN

ZILVER
:ash Londen
IJZER
Cleveland
KOPER
Standaard
TIN
LOOD
KATOEN
Middling
WOL
gekamde
WOL
gekamde
Australisctie,
KOE-
HUIDEN
KALK-
SALPETER
per
Foundry No. 3
f.o.b.
Locoprijzen
locoprijzen
Londen
per
Locoprijzen
Londen Iocoprijzen
Australische,
Merino, 64’s Av.
CrossbredColo-
Gaaf, open
Old. per
Standard
Ounce
Middlesbrough
Londen
per Eng. ton
Eng. ton er Eng. ton
New-York
per Ib,
loco Bradford
nial Carded,
50’s Av. loco
kop
57-61 pnd.
100 KG.
netto
per Eng. ton
per Ib.
Bradford per Ib.

tence
%
Sh.
01
0

£
0
10
£
%
£

0
10
8 cts.
0
‘pence
0
10
pence
010
II.
Oj
f1.
0l
Ch8
100,0
731-
100,0
62.116
100,0
261,171-
100,0 36.816

100,0
23,25
100,0
55,00
100,0
29,50
100,0
34,70
100,0
12,-
100,0
16
89,3
8616
118,5
58.11-
93,5
290.1716
111,1
31.116

85,3
17,55
75,5
47,25
85,9
24,75 83,9 28,46
82,0
11,61
96,8
6i4
83,3
731-
100,0
55.14/-
89,7
290.41-
110,8
24.4

66,4
17,50
75,3
48,50
88,2
26,50
89,8
40,43
116,5
11,48
95,7
!6
1
/
81,1
661-
90,4
63.161-
1
102,8
227.51-
86,8
21.1/-

57,8
20,00-
86,0
51,50
93,6
30,50
103,4
47,58
137,1
11,48
95,7
l4
7
/1
76,2
7016
96,6
75.141-
121.9
203.156
77,8
23.51-

1

63,8
19,15
82,4
39,-
70,9
25,25
85,6 32,25
92,9
10,60
88,3
71/
06

55,4
671-
91,8
54.131-
88,0
142,51-
54.3
18.116

49,6
13,55
58,3
26,75 48,6
16,25
55,1
25,36
73,1
9,84
82,0
[341
41,6
551-
75,3
36.51-
58,4
110,1/-
42,0
12.11-

33,1
8,60
37,0
21,50
39,1
12,00
40,7
18,65
53,7
8,61
71,8
2
15
/1
65,3
7216
99,3
71.916
155,1
174.131- 66,7 21.111-

59,4
17,15
73,8
.29,50
53,6
19,25
65,3 26,63
76,7
10,11
84,3
!0
1
/
62,6
7216
99,3
71.1216
115,4
174.41-
66,5
21.41-

58,2
15,45
66,4
28,50
51,8
17,75
60,2 24,50
70,6
10,21
85,1
91/4
595
701-
95,9
68.1916
111,1
165.181-
63,4
18.161-

51,6
15,20
65,4
26,25
47,7
16,50
55,9

69,2
10,21
85,1
9
116
61,0
6716
92,5
61.31-
98,5
161.1716
61,8
18.616

50,3
16,45
70,8
27,25
49,5
17,25
58,5
24,13
69,5
10,21
85,1
[8
18
/1
59,0
67i6
92,5
53.91-
86,1
145,-!-
55,4
17.161-

48,9
16,50
71,0
28,75
52,3
18,00
61,0 26,25
75,6
10,21
85,1
6’/1
50,0
6716
92,5
50.1 6
80,7
136416
52,0
17.191-

49,3
1450
62,4
27,75
50,5
17,50
59,3 26,63
76,7
10,21
85,1
6
49,9
6716
92,5
48.21- 77,5
134.1716
51,5
18.31-

49,8
13,10
56,3
27,00
49,1
16,75
56,8
24,25
69,9
9,18 76,5
[631
s

51,0
651-
89,0
47.15/-
76,9
135.56
51,7
18.61-

50,2
11,95
51,4
27,25
49,5
16,50
55,9
24,88
71,7
9,28
77,3
6
11
/16
52,0
6316
87,1
46.61- 74,6
132.61-
50,5
17.181-

49,1
II,-
47,3
27,00
49,1
15,75
53,4
26,50′
76,4
9,39 78,3
t02
51,5
6316
5

87,1
43.-!-
69,3
117,131-
44,9
15.151-

43,2
10,55
45,4
24,50
44,5
14,50
49,2
26,25
75,6
9,49
79,1
[61s
51,9
636
6

87,1
46.816
74,8
113.16!-
43,5
15.1816

43,7
10,85
46,7
24,00
43,6
13,00
44,1
25,25
72,8
9,70 80,8
6
1
1s
51,9
6316
6

87,1
47.616
76,2
115.31-
44,0
15.516

41,9 9,95 42,8
22,50
40,9
12,50
42,4

72,0
9,90 82,6
371
43,2
6016
82,9
45.716
73,1
116.81-
44,4
14-16

38,5
10,30
44,3
21,25
38,6
12,00
40,7
24,63
71,0
10,11
84,3
21
1
2
38,9
586
80,3
45.116
72,6
117.-16
44,7
13.56

36,4
10,95
47,1
21,75
39,5
12,00
40,7
22,50
64,8
10,21
85,1
[
3
/16
41,8
586
80,3
45.116
72,6
122.11-
46,6
13.36

36,2
10,90
46,9
25,25
45,9
14,50
49,2
22,25
64,1
10,21
85,1
[3
1
/8
40,9
58.6
80,3
42.1516
68,9
113.41-
43,2
12.101-

34,3
10,25
44,1
24,50
44,5
14,50
49,2
22,25
64,1
10,21
85,1
2
1
1,5
40,3
5816
80,3
39.66
63,4
104.17/-
40,0
11.1016

1

31,6
9,40
40,4
23,50
42,7
13,00
44,1
21,75
62,7
10,21
85,1
I2V8
40,1 5816
80,3
36.616
58,5
106.216
40,5
11.1116

31,8
9,10
39,1
22,00
40,0
12,50
42,4
19,13
55,1
10,21
85,1
3
1
1
41,2
5816
80,3
34.141- 55,9
112.516
42,9
12.1516

35,1
9,25
39,8
22,25
40,5
12,50
42,4
20,25
58,4
8,26 68,8
(2
13
/16
39,9
5816
80,3
32.151-
52,8
114.196
43,9 11.19,6

32,9
7,20
31,0
22,25
40,5
12,00
40,7
18,75
54,0
7,-
58,3
l3
5
1i
41,4
5516
76,0
30.316
48,6
111.161- 42,7
11.4′-

31,1
6,55 28,2
20,00
36,4
11,00
37,3
18,-
51,9
6,50 54,2
3
12
/16
43,0
46′-
63,0
28.216
45,3
101.116
38,6
10.96

28,8
6,30
27,1
19,50
35,5
10,75
36,4
17,50
50.3
6,65
55,4
41j
45,1
446
61,0
27.1916
45,1
102.-!-
39,0
11.51-

30,9
6,40 27,5
19,00
34,5
10,75
36,4
16,75
48,3
6,80
56,7
4
2
/16
44,6
‘416
56,8
27.616
44,2
98.1716
37,8
10.161-

29,6
6,30
27,1
16,25
29,5 9,00
30,5


6,95 57,9
I37/
43,2
41 6
56,8
27.1416
44,7
98.181-
37,8
10.141-

29,4
6,65 28,6
16,50
30,0
9,00
30,5
11,63
33,5
7,10
59,2
I4
43,6
41.6
56,8
26.41- 42,2
99.216
37,9
10.51-

28,1
6,90
29,7
16,25
29,5
9,00
30,5
11,75
33,9
7,25
60,4
31/
4

42,8
441-
60,3
24.181-
40,1
96.61- 36,8 9.91-

25,9
6,90
29,7
16,50
30,0
8,75
29,7 10,25
29,5
7,40
61,7
I3
1
/8
40,9
451′
61,6
23.81
37,7
84.1516
32,4
8.1616

24,2 6,25
26,9
16,50
30,0
9,00
30,5
9,25
26,7
7,40
61,7
I25/
9
39,3
441-
60,3
21.61-
34,3
89.1316
34,2
8.
/-

22,0 5,80 24,9
15,75
28,6
8,25
28,0 8,88
25,6
7,40
61,7
I2
5
/s
39,3
441-
60,3
20.12
1
6
33,2
84.91-
32,3
7.51-

19,9
5,25 22,6
15,25
27,7
7,75
26,3
9,-
25,9 7,40
61,7
I2
3
/g
38,5
42/6
58,2
19.216
30,8
90.1716
34,7
7.316

19,7
5,80 24,9
16,00
29,1
8,50
28,8 9,75
28,1
– –
121
3
/
16

39,9
421-
57,5
22.416
35,8
101.-!-
38,6
7.1716

21,6 7,35 31,6 15,75.
28,6
8,25
28,0
12,-
34,6 5,70 47,5
[3
40,5
421-
57,5
25.81-
40,9
109916
41,8
9.1016

26,1
7,75 33,3
16,75
30,5
8,75
29,7
13,75
39,6
5,90
49,2
I2
1
/i
38,9
411-
56,2
.22.516
35,9
105.1316
40,4
8.71-

22,9
6,50
28,0
15,75
28,6
8,50
28,8
14,-
40,3
1

6,-
50,0
211
1
8
38,3
401-
54,8
21.191-
35,4
104.716
39,9
8.4/6

226
6,15
26,5
15,25
27,7
825
28,0
12,-
34,6 6,10 50,8
I1
3
18
35,4
381-
52,1
20.151-
33,4
98.11-
37,4
7.916

20,5
5,70
24.5
14,75
12
)
268 800
12
)
27.1
11,50
14

33,1
6,20
51,7
I14
36,6
391-
53,4
18.51-
29,4
99.1816
38,2
7.516

20,0
5,95
256
15,00
13
)
27,3 7,75
)3
)
26,3 6,20 51,7
I1116
36,0
3916
54,1 19.161-
31,9
101.131-
38,8
7.14/6

21,2
.
6,10
26,2
6,20
51,7
11/8)
35,4

,
19.13/6
11
)
31,7
102.91611)

39,1
7.8,6n)

20,4
5,95 25,6
1 1
6,20 51,7
ept. 1932
79 K.O.
La Plata.
3)
Tot
Jan. 1928
Western;
vanaf
Jan. 1928
tot 16 Dec. 1929
Adierican
No.
2,
van
16
Dec.
1929
tot 26
Mei
1930
74
1
5
K.O.
Hongaarsche,
1 11.0. Zuid-Russische.
Van
23Mei-19
Sept.
1932
No. 3 Canada.
‘)Noteering Schotland
5916.
6)58/_.

7)2, 8)9,

9
)16,
10)23,11)28,
12)1,

13)
14)

15,
13Dec.

S

1054

.

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN
.

28 December 1932

STEENKOLEN.
perkt; .Lux 3 uoteert
3416 (olL
.)
goud

fob. Aiitwerpcn. I)e
1L1
de afgeloopeii

week kwamen

de meest guirstige be-
toestand

van

de

Fransche ruwijzermarkt is

dezelfde ge-
richteii

uit

Engelaud

eii

wel

voornainelijk
uit

Schotlaiid
bleven.
F. L.
No.
3
noteert nog altijd gemiddeld Frs. 200
en Nortbiirnberlaiid. De verschepiogen

van kolen

van de
vrnchtbasis

Longwy.

Omtrent

(le

stichtiug

vart een

ver-
Tyne bereikteu met
303.074
toii in cle
afgeloopeit week den
koopkaiitoor voor .Lux 3 is uog niets beslist. lIet verkoop.
hoogsten staud

vun dit jaar.
.
kantoor voor de Belgische markt werd tot A1)ril
1934
ver-
Hoe welkom deze verbetering zijn moet
en hoe slecht de
leogd. ])e opgewekte stemniiug op de Clevelandmarká blijft
bedrijfsresultaten

in

Engeland

zijn,
blijkt

uit

het

feit,
ianlioudeu.

Verschillende

verbruikers hebben

vôOr

Kerst-
dat

voor

Zuid-Wales

dc per iode

Augustus-Oetober

een
inis

il

behoeften

voorzien

door

aankoop

van

Cleveland-
verlies opleverde vtn
3.76 cl.
per ton en
(lat vooi Schotland
ijzer te leveren geclureude het eerste kwartaal

‘u

1933.
het verlies van

1 sh.
7 cl.
per ton in
Juli

in October nog
Ongetwijfeld ziet men iii, dat aaii prijsverlaging thans niet
2
d. per tois bedroeg.
.
gedacht wordt, nu de prijzen der grondstoffen (kooks en
Niettegenstaa.ucle de gunstiger berichten elders, valt

‘oor
erts)

een

stijgende tendens vertooiieii.

Ook

op ‘de export-
Polen in cle maand

November een achteruitgang
van den
mLrkt werden eenige zaken iii Cleveland No.
3
gedaan.
export te eonstateereii in vergelijk met October.
ZI)e staalmarkt stelt in alle opz.ichten teletii. De handel
In ons land ziet het er met de productie
gunstig

uit.
wordt steeds moeilijker. Stafijzer kon de vorige week nog
Deze bedroeg in November
1.114.405
ton

tegeii

1.084.778
in partijen van eenige beteekenis worden verkocht, echter
ton iii deze maand van
1931.
Ook ten
opzichte van October
niet daii

nadat

nieuwe

kortingen gegeven

werden.

Staf.
jI. beteekent dit een toename.
ijzer noteert thans
51/.
goud fob. Antwerpen..
De prijzen zijn
:
Northumberlaiid

Ongezeefde

………….
f
7.-

INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN.
Durham

Ongezeefdc

S
………………….7,25
Cardiff

2/3

large

113

sinalls

.
……………
9,50
Sehotsche gezeefde (Prinie Lothians)
……7,35
Bedrijfsleven en de strijd tegen
Yorkshirc gewasscheu Sigles

…………
7.35
de Armoede in Nederland
Westfaalschc

Vetförder

………………..
8,25
«

Vlamstukken

1

…………
..
9.-
door Dr. CH. A. VAN MANEN.
Smeenootjes

……………
,,

8.75
Gasvlarnförder

…………..
8,25
Prijs ingenaaid
f 3,-.

Gebonden
f
4,75.
Gietcokes

…………
.

….

«

1.1.
Voor leden der Vereeniging en geabon-
Hoflanische

Eierbriketten

……………
..
12.50
neerden op het Weekblad wordt dit werk
alles per ton van 1.000 KG. franco station Rotterda.m/Arn. beschikbaar gesteld tegen den prijs van
sterdam: Ongezeefde bunkerkolen f.o.b.
Rotterdan/Amster-
dam
f
7.45.
Markt opgewekt.
27
])ecember
1932.
f 2,50

ingenaaid

en

f
4,-

gebonden.

Bestellingen richte men tot het Secretariaat van het
Instituut,

Pieter

de Hoochweg

122,

onder gelijk-
IJZER.
tijdige

remise per

postwissel

of op

postchèque- en
Op
(Ie exportma.rkt van ruwijzer is gesis wijziging van
girorekening No. 8408, Rotterdam.
heteekenis in de vraag te bespeuren. De vraag is zeer be-

Vervolg
STATISTISCH OVERZICHT VAN GROOTHANDELSPRIJZEN.

DIVERSEN
KOLONIALE PRODUCTEN
INDEXCIJFERS

VURENHOUT
basis 7″ f.o.b.
RUBBER’)
Standaard
SUIKER KOFFIE
THEE
COPRA

Bruto-
gewicht v. d.
Zweden!
Ribbed Smoked
Witte kristal-
Robusta
Afi. N.-I. theev.
Ned.-Ind. f.m.s. buit, handel
liii
0
‘-
Finland
Sheets
suiker loco
R’damlA’dam
Locoprijzen
Rotterdam
A’dam gem. pr.
Java- en Suma-
.

per 100 K.G.
Nederland
1925= 100
‘0 5
perstandaard
van.4.672 M
3
.
loco Londen per Ib.
per 100 K.G.
per

K.G.
tratheep.I(5KG.
Amsterdam
In-
Uit-
voer
vo
er

0
10
Sh.
O/
f1.
0
10
cts.
01
cts.
010
f
0
10
1925 159,75
100
2111,625
100,0
18,75
100,0
61,375
100.0
84,5
100,0
35,87
6

100,0
100 100
100,0 100,0 1926 153,50
96,1
2/-
67,4
17,50
93.3
55,375
90,2
.

94,25
111,5
34-
94,8
112
128
93,2
92,9
1927
160,50
100,5
116,375
51,6
19,12
6

102,0
46,875
76,4
82,75
97,9
32
6
25

90,9
113
116
95,4 89,5
1928
151,50
94,8
-110,75
30,2
15,85
84,5
49,625
80,9
75,25
89,1 31,875
88,9
118
128
96,4
87,6
1929
146,00
91,4
-110,25
28,8
13,-
69,3
50,75
82,7
69,25
82,0
27,37
5

76,3
122
132
91,6
82,6
1930
141,50
88,6
-15.875
16,5
9,60 51,2
32
52,1
60,75
71,8
22,62
5

63,1
124
135
75,5 69,4
1931
110,75
69,3
-13
8,4
8,-
42,7
25
40,7
42.50
50,3
15,376
429
117
136
62,6
57,9
Jan.

1930
147

50
93,9
-(7,375
20,7
11,676
62,3 35 57,0
60,50 71,6
26,87
5

749
128
136
84,5
76,9
Febr.

,,
147,SO
92,3
-18 22,5
11,40
60,8 35 57,0
58,25
68,9
26,37
5

73,5
112
126
81,3
75,2
Maart
147,50
92,3
-17,625 21,4
10,70
57,1
35 57,0
62,25 73,7
25,25
70,4
125
131
78,7
74,2
April

,,
147,50
92,3
-/7,375
20,7 10,55
56,3
35
57,0 59,50
70,4
26,126
72,8
115
127
78,7
72,8
Mei

,,
145,00
90,8
-/6,875
19,3
9,80
52,3
3475
56,6
58
68,6
25,50
71,1
132
132
76,1
72,0
Juni
145,00
90,8
-16,125
17,2 9,776
52,1
33 53,8
58
68,6
22,876
63,8
131
133
76,1
70,4
Juli
142,50
89,2
-15,625
15,8
9,275
49,5
31,50
51,3
55,50
65,7
21,75
60,6
138
141
74,2
69,3
Aug.
142,50
89,2
-14,875
13.8
8,50
45,3
29,50
48,1
55,25
65,4
20
:-
55,7
129
145
73,5
67,9
Sept.
140,00
87,6
-14,125
11,6
7,975
42,5
28,25
46,0
59,50
70,4
19,25
53,7
122
126
72,3
65,4
Oct.
132,50
82,9
-(4
11,2
8,62
6

46,0
29
47,3
66,50
78,7
18,75
52,3
128
152
71,6 64,6
Nov.
130,00
81,4
-14.375
12,3
8,75
46,7
29
47,3
68,25
80,8
19,37
6

54,0
121
139
71,0 63,3
Dec.

,,
130,00
81,4
-14,375
12,3
8,20
43,7
29
47,3
66,75
79,0
19,-
53
;
0
105
129
69,0
61,3
lan.

1931
125.00
78,2
-14,25
11,9
8,20
437
28
45,6
66,25
78,4
18,25
50,9
121
132
67,7
59,2
lebr.,,
125.00
78,2
-13,875
10.9
8,20
43,7
26,25
42,8
53 62,7
18,125
50,7
96

.
121
67,1
59,4
Maart

,,
125,00
.
78,2
-13,75
10,5
8,30
44,3.
25,50
41,5
45
53,3
18,625
519
107
140
66,5
59,1
April
125,00
78,2
-l3,125
8,8
8,576
45,7
24,75
40,3
43
50,9
17,50
488
110
138
65,8 58,4
Mei
125,00
78,2
-13,125
8,8 8,50
45,3
25
40,7
40,25
47,6
15,375
42,9
114
141
65,8
56,8
Juni
110,00
68,9
-13,125
8,8
8,576
45,7
25,75.
42,0 39,50
46.7
.14,125
39,4
127
133
64,5
56,8
Juli
110,00
68,9
-13
8,4
8,776
48,6 27
44,0 38,25
45,3
15,-.
41,8
138
153
62,6
55,8
Aug.
100,00
62,6
-/2,5
7,0 7,90
42,1
25,50 41,5 38,50
45,6
14,125
39,4
122 142
60,6
55,6
Sept.,,
100,00
62,6
-12,375
6,7
7,525
40,1
23,75 38,7
37,50
44,4
13,375
37,3
125
146
58,7
58,1
Oct.,,
100,00
62,6
-12,375
6,7
7,55 40,3
23 37,5
37,75
44,7
13,25
36,9
119
146
58,7
58,5
Nov.
10000
62,6
-12,25
6,3
7,15
38,1
23
37,5
37
43,8
13,75
38,3
113
132
58,7
58,8
Dec.
82,50 51,6
-12,25
6,3
6,75 36,0
23
37,5
35
41,4
12,75
35,5
115
114
548
58,8
1an.

.1932
82,50 51,6
-12,125
6,0
7,35
39,2
23 37,5
32
37,9
13,125
36,6
103
107 54′,2
58,4
l2eb
r
.,,
82,50
51,6
-12
5,6
7,05
37,6
23
37,5
30
35,5
14,50
40,4
86
III
53,5
59,8
Maart

,,
70.00
43,8
-11,625
4,6
6,25
33,3 23
37,5
31
36,7
14,75
411
87
116
52,9 58,3
April

,,
70,00 43,8
-11,5
4,2
5,90
31,5
23
37,5
29,25 34,6
14,-
39:0
89
110
51,6
56,0
Mei

,,
70,00 43,8
-11,5 4,2
5,625
30,0
23,50 38,3
30,25
35,7
13,25
36,9
89
107
51,0 54,0
Juni

,,
70,00
43,8
-/1,375
3,9
6,30
33,6
24
39,1
28,50
33,7
12,375
34,5
101
116
50,3
52,5
Juli
67,50
42,3
-11,375
3,9
6,70
35,7
24
39,1
23,75
28,1
12,376
34,5
100
112
49,0 53,7
Aug.,,
63,00 39,4
-11,75
4,9
6,57
5

35,1
24
39,1
22,75
26,9
12,375
34,5
95
105
48,4
55,3
Sept.,,
60,00
37,6
-12,125
6,0
6,525
34,8
25,25
41,1
23,75
28,1
12,75
35,5 96
112
49,0
57,1
Oct.,,
63,50
39,7
-11,75
4,9
6,32′
33,7
26,50
43,2
28,50
33,7
12,375
34,5
104
127
49,7 55,4
Nov.
63,50
39,7
-11,75
4,9
5,876
31,3
24,50
39,9
30,75
36,4
12,12
33,8
101
115
49,7
55,6
5 Dec.
63,50
39,7
-11,75
4,9
5,50.
29,3
24
39,1
.28,75
2
)
34,0
11,625
32,4
12

,,

,,
63,50
39,7
-11,625
4,6 5,50
293
24
39,1
27,503)
32,5
11,75
32,8
63,50
39,7
-11,75
4,9
5,50
29,3
24
39,1
11,875
33,1
2
(33,50
39,7
-11,625
4
)
4,6
5,50
29,3 24
39,1
11,625
32,4
t)
Jaar- en maandgem.
afger.
op ‘/8.pence.
2
)1,
3
)15,
4)
28
Dec.
N.B.
Alle
Ponoennoteeringen
vanaf
21 Sept.
1
31
zijn op
goudbasis omgerekend

b

Auteur