Ga direct naar de content

Groeiherstel industrie

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: maart 1 2000

Groeiherstel industrie
Aute ur(s ):
divisie presentatie en integratie van het CBS (auteur)
Ve rs che ne n in:
ESB, 85e jaargang, nr. 4245, pagina 187, 3 maart 2000 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
goederenmarkten

In bijna alle bedrijfstakken in ons land was verleden jaar het volume van de toegevoegde waarde groter dan in 1998 (figuur 1). Alleen
in de delfstoffenwinning lag de productie in 1999 lager (-5,5 procent). Dit was voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de zachte
winter. In de overige bedrijfstakken lag de bedrijvigheid hoger dan in 1998.

Figuur 1. Toegevoegde waarde (volume), procentuele mutaties t.o.v. voorgaand jaar
Het productievolume in de industrie was 2,3 procent groter dan in het jaar ervoor. Dit groeicijfer was in vergelijking met andere
bedrijfstakken vrij bescheiden. Het jaarcijfer verhult dat de productie in de loop van 1999 sterk aantrok. In het eerste kwartaal van vorig
jaar lag de productie nog lager dan in het eerste kwartaal in 1998. Daarentegen lag de industriële productie in het vierde kwartaal 6,4
procent hoger dan in de overeenkomstige periode van het jaar ervoor. Vooral in de chemie en de elektrotechnische industrie groeide de
productie in het vierde kwartaal sterk.
Bouwnijverheid kende hoogste groeicijfer van de jaren negentig
Verleden jaar was de productietoename het grootst bij de financiële instellingen (6,7 procent) en in de landbouw, bosbouw en visserij (6,7
procent). De groei in de laatstgenoemde sector was voor een belangrijk deel toe te schrijven aan het lage productieniveau van 1998. Dit
had te maken met het zeer natte najaar van 1998 dat met name de aardappeloogst negatief beïnvloedde. Een derde bedrijfstak waar de
productie in 1999 flink hoger lag dan in het jaar ervoor is vervoer, opslag en communicatie (6,2 procent). Door de sterke opkomst van
mobiele telecommunicatie kende deze bedrijfstak de afgelopen twee jaar een forse toename van de productie. In 1999 lag het groeicijfer
wel iets lager, maar het bleef hoog in vergelijking met de andere bedrijfstakken.
In de bouwnijverheid was het volume van de toegevoegde waarde vorig jaar 5,4 procent groter dan in 1998. Dit was het hoogste
groeicijfer van de jaren negentig.
Gemiddeld voor alle producenten van goederen (dit zijn naast de industrie ook de bedrijven in de landbouw, de delfstoffenwinning, de
bouw en energie en waterleiding-bedrijven) kwam de groei in 1999 op 2,7 procent. In 1998 lag de stijging voor de producenten van
goederen op 1,1 procent.

Copyright © 2000 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur