Ga direct naar de content

Freia en Kompas

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 25 1984

Naschrift

Ingezonden

Freia en Kompas
In ESB van 18 januari 1984 wijdt
redacteur-secretaris Van der Geest een redactioneel commentaar aan de nieuwe
macro-modellen van het Centraal Planbureau. Ten onrechte stelt hij in deze beschouwing dat het belangrijkste onderscheid tussen beide modeller! gelegen zou
zijn in het feit dat het capaciteitseffect van
de investeringen in Kompas wordt verwaarloosd. Op pagina 8 van CPB-monografie 26 wordt juist uiteengezet dat, om
een bezettingsgraad als spanningsvariabele
te kunnen gebruiken, ook voor het kwartaalmodel Kompas de behoefte gevoeld
werd aan een beschrijving van de produk-

tiecapaciteit. Omwille van de consistentie
met de analyses voor de middellange termijn is daarbij de jaargangen-produktiefunctie overgenomen, zoals die in herziene
vorm voor Freia is ontwikkeld. Daarmee
zijn er eigenlijk geen typisch middellangetermijnkenmerken van het jaarmodel meer
die niet tevens in het kwartaalmodel zijn
opgenomen. Zoals ook in het voorwoord
bij Kompas wordt vermeld, kan het kwartaalmodel dus ook gebruikt worden voor
middellange-termijnexercities.
P. van den Berg
H.Don

De heren Van den Berg en Don hebben
gelijk. Ook in Kompas wordt rekening gehouden met het capaciteitseffect van de investeringen. Ik ben misleid door de zin (op
biz. 8 van CPB-monografie nr. 26): ,,Het
belangrijkste onderscheid tussen CPBmodellen voor de korte termijn (conjunctuurmodellen) en voor de middellange termijn (conjunctuur-structuurmodellen) betreft de behandeling van het capaciteitscreerende effect van de investeringen”.
Deze in geldt wel in zijn algemeenheid,
maar juist niet voor Kompas. Kompas en
Freia hebben – globaal gesproken – dezelfde modelstructuur. Dit punt is van belang omdat het CPB met behulp van Kompas een aantal berekeningen heeft verricht
waarin ook ontwikkelingen op middellange termijn belangrijk zijn, zoals het doorrekenen van de effecten van het kabinetsbeleid voor 1984 en de beleidstarieven van
o.a. PvdA en FNV.
L. van der Geest

Auteur