Ga direct naar de content

Economie krimpt in eerste kwartaal

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 1 2005

statistiek

Conjunctuur

Financiële markten

Arbeidsmarkt

Economie & Samenleving

Economie krimpt in eerste kwartaal
Het herstel van de conjunctuur blijft aarzelend. De economie is in het eerste kwartaal van 2005 voor het eerst
sinds 2003 gekrompen. In vergelijking met de maand mei zijn de ondernemers in de industrie in juni van dit jaar veel
pessimistischer geworden. Het consumentenvertrouwen daalde in juni opnieuw.
Een aantal conjunctuurindicatoren geeft positieve signalen: de ontwikkeling
Bruto binnenlands product
van de uitzenduren, het aantal vacatures en de verwachte omzetontwikkeling in
volume, procentuele mutatie t.o.v. een jaar
eerder
de zakelijke dienstverlening.
5
4
3
2
1
0
-1

Goederenoverslag Rotterdamse haven groeit 8%
05 I
NL

05 I
B

05 I 05 I 05 I
D EU 15 VS

4-kwartaalsgemiddelde

05 I
J

kwartaal

Consumptie gezinnen
volume, procentuele mutatie t.o.v. een jaar
eerder
6
NL

4

Containervervoer groeit het sterkst

2

EU 15

D

0
-2

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Bruto investeringen vaste activa
volume, procentuele mutatie t.o.v. een jaar
eerder
12
8
EU 15

4

NL

0
-4

D

-8
-12

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Consumentenvertrouwen
saldo van positieve en negatieve
antwoorden, % van totaal
NL

Opmars containerverkeer met China

B

0
-20

D

-40
-60

Het grootste deel van de lading in de Rotterdamse haven bestaat traditioneel uit
aardolie en aardolieproducten. In 2004 maakte deze goederengroep 39% uit van het
totale gewicht aan goederen. Ook ertsen en
Figuur 1. Aandeel regio Rijnmond in BBP
metaalresiduen zijn van oudsher belangrijke
en arbeidsvolume, in procenten
goederen voor de Rotterdamse haven. Deze
9,0
waren vorig jaar goed voor 12% van het totale
gewicht.
8,6
aandeel in bbp
Het aandeel van containers in de totale
8,2
Rotterdamse scheepslading bedroeg in 2004
7,8
aandeel in Nederlands
ruim 23 procent. Containervrachten bestaan
7,4 arbeidsvolume
veelal uit stukgoederen zoals textiel, speel1987 1990 1993 1996 1999 2002*
goed, meubels en voedingsmiddelen. De
* voorlopig
overslag van containers steeg gemiddeld met
5,8% per jaar. De overslag van aardolie en
Figuur 2. Ontwikkeling containeroverslag
aardolieproducten nam met gemiddeld 1,8%
per jaar toe en die van ertsen en metaalresidu- Rotterdamse haven (incl. gewicht container),
procentuele mutatie t.o.v. jaar eerder
en daalde met gemiddeld 0,3% per jaar.
80

40
20

Voor de Rotterdamse haven was 2004 een goed jaar. De totale goederenoverslag
steeg met 8% ten opzichte van 2003. In de periode 1998-2004 groeide de goederenoverslag in de Rotterdamse haven gemiddeld met 2,2% per jaar.
De directe bijdrage van de Rotterdamse haven (regio Rijnmond) aan de
Nederlandse economie neemt echter al langere tijd geleidelijk af. Zo daalde het aandeel in de totale Nederlandse werkgelegenheid in de periode 1987-2002 van 8,3%
naar 7,6%. Ook het aandeel in het bruto binnenlands product (bbp) nam in die periode af, namelijk van 8,7% naar 7,9%.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Consumentenprijsindex
procentuele mutatie t.o.v. een
jaar eerder
3,0
2,0
1,0

60

containervervoer
Rotterdam – China en v.v.

40
Ruim zestien procent van het totale contai20
nerverkeer in 2004 was met China (inclusief
0
Hong Kong). De gemiddelde groei van contaitotaal containervervoer
-20
ners van en naar China bedroeg in de periode
jan. jan. jan.
jan. jan. jan. jan.
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1999-2004 ruim zeventien procent per jaar. De
opmars van het containerverkeer met China
hangt nauw samen met de explosieve groei die de Chinese economie de laatste
jaren doormaakt. In de tweede helft van 2001 en de eerste maanden van 2002 lag de
groei van het containervervoer met China nog rond de nul procent. Dit had onder
andere te maken met een vertraging in de groei van de wereldhandel. Sindsdien is
de handel met China weer sterk toegenomen. In 2004 was de groei van containers
van en naar China gemiddeld zelfs 38% ten opzichte van het jaar ervoor.

0,0
mei ’05 mei ’05 mei ’05 mei ’05 mei ’05 mei ’05
NL
B
D
EU 15 VS
J

maand

Michiel Jansen

12-maandsgemiddelde

Deze pagina is samengesteld door de divisie Macro-economische statistieken en publicaties van het CBS.
Meer conjunctuurinformatie via www.cbs.nl/conjunctuurbericht

302

ESB 01-07-2005

Auteur