Ga direct naar de content

Ceteris Paribus

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: november 28 2008

ceteris paribus
Vraag v/d week

Colofon

Aan Marcel Canoy, Chief Economist Ecorys.

Zijn buitenlandse investeringen een bedreiging?
Men moet in de donkere krochten van ons vak
zoeken om protectionisten te vinden. Helemaal
in deze tijd moeten economen voorop staan
in de strijd tegen protectionistische Pavlovreacties. Ik geef niettemin drie voorbeelden
van bedreigingen. Allereerst: buitenlandse
investe­ingen door schurken (kinderarbeid,
r
milieu, dic­ ators) kunnen botsen met onze
t
ethische normen, waardoor uiteindelijk ons
eigen ethisch besef kan eroderen. Ten tweede:
bij sectoren met een groot publiek belang kan

De wereld volgens Ottow:

afhankelijkheid van het buitenland ongemakkelijk zijn, denk maar aan de hand van Poetin
op de gaskraan. En als derde: bij sectoren met
grote internationale verwevenheid kunnen buitenlandse investeringen de kans op besmetting
vergroten; lees de krant maar. Wat betekent
dit? Allereerst: maatvoering. Handel in China
is niet uit den boze alleen omdat men het daar
minder nauw neemt met mensenrechten, het
gas van Rusland willen we wel ondanks Poetin
en we gaan geen eigen financieel systeem
opzetten alleen omdat Amerikanen enge producten in de markt hebben geslingerd. Ten
tweede: reguleren. Door normen te stellen
(nationaal of Europees) kunnen misstanden
voorkomen worden. Ten derde: democratie. We
leven gelukkig in een democratie. Door de discussie over wat wel en niet kan open te voeren,
kunnen we de juiste balans bereiken, de baten
pakken en de bedreigingen bezweren.

ESB-Top 10
Grootste daling werkloosheidscijfers in Europa
tussen augustus 2007 en augustus 2008 (%).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Oostenrijk
Polen
Nederland
Tsjechië
Bulgarije
Duitsland
Slowakije
Malta
België
Estland

29,79
27,18
16,13
15,69
15,16
13,26
11,6
10,94
9,6
9,1

Bron: Berekend op basis van gegevens van Eurostat

Uit de oude ESB-doos
“Werkloosheid is een bedrijfsverschijnsel. De arbeider, die in een bedrijf zijn brood verdient, maakt
deel uit van dat bedrijf, evengoed – meer nog – dan de in dat bedrijf gebezigde machines, enz.; hij
helpt het bedrijf in stand houden, winst maken en reservefondsen vormen. Heeft het bedrijf nu opeen
zeker oogenblik zijn arbeidskracht niet meer noodig, terwijl hij toch zichzelven en zijn gezin moet
onderhouden, dan kan, als hij niet direct weer ander werk kan vinden, het bedrijf, dat hem ontsloeg,
voor die onderhoudskosten tot op zekere hoogte aansprakelijk worden gesteld.
Al moge de werkgever met recht kunnen aanvoeren, dat hij geen schuld heeft
aan het ontslag, dat hij daartoe slechts noodgedrongen overging, niettemin kan
hij zich niet geheel aan de onderhoudskosten van den arbeider onttrekken. Ook
machines, gebouwen, materiaal, paarden enz. moet hij onderhouden als ze op
zeker oogenblik niet gebruikt worden.â€
Van Hettinga Tromp, J. (1921) De werkloosheidsverzekering en de werkgevers,
ESB 6(304), 928.

736

ESB

93(4548) 28 november 2008

ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteuren: Mark Dijkstra, Eva Niesten
Bureauredactie: De Twee Hanen v.o.f.
Redactiemedewerker: Kiki Bakker
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Marketing: Herco Kruik
Uitgever: Roel Langelaar
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen.
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 253,34, particulieren
€ 121,90, studenten € 27,56.
Toeslag buitenland: € 63,60.
Losse nummers
€ 8,53 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Product- en Personeelsadvertenties:
Asiea van der Geest, tel. (070) 378 07 06
fax (070) 799 98 79.
E-mail: a.v.d.geest@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection: Flinc.Design
Opmaak: Jacques van Schie
Illustratie: Roel Ottow
Foto’s: Robert Goddijn, Arenda Oomen,
Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv.
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers.
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam ESB (Economisch Statistische Berichten).
ESB werkt samen met de Koninklijke Vereniging
voor de Staathuishoudkunde.