Ga direct naar de content

Arbeidsdeelname in 2003 gedaald

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 2 2004

Arbeidsdeelname in 2003 gedaald
Aute ur(s ):
Beckers, I. (auteur)
Lucassen, S. (auteur)
Ve rs che ne n in:
ESB, 89e jaargang, nr. 4430, pagina 165, 2 april 2004 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):

Arbeidsdeelname in 2003 gedaald
In 2003 is de werkgelegenheid licht gedaald. De werkzame beroepsbevolking (personen met een werkweek van minstens twaalf uur) telde
krap 7,1 miljoen mensen, een afname van elfduizend personen. Sinds 1998 is de werkgelegenheid ieder jaar wat minder hard gegroeid. In
2003 was voor het eerst sprake van een afname. In dat jaar werkte 65,1 procent van de bevolking van 15-64 jaar, terwijl dit in 2002 nog een
half procentpunt hoger lag.
De daling van de werkgelegenheid voltrok zich alleen bij mannen: het aantal mannen in de werkzame beroepsbevolking nam af met 48.000,
terwijl het aantal werkzame vrouwen met 37.000 steeg.
Arbeidsdeelname vrouwen en ouderen blijft groeien
Doordat de werkgelegenheid voor mannen afnam en voor vrouwen toenam, is de arbeidsdeelname van vrouwen verder toegenomen. In
2003 had bijna 55 procent van de vrouwen van 15-64 jaar betaald werk.
De arbeidsdeelname van mensen van 50-54 jaar blijft stijgen. Van hen had 70,3 procent in 2003 een baan van twaalf uur of meer. In 2002
was dit nog 69,4 procent. Bij de 55-59-jarigen is de arbeidsdeelname in 2003 vrijwel gelijk gebleven. Dit komt doordat de werkloosheid in
deze leeftijdscategorie relatief sterk toegenomen is. Bij de 60-64-jarigen steeg de arbeidsdeelname verder. Toch had in 2003 van deze
leeftijdsgroep minder dan één op de vijf betaald werk van twaalf uur of meer.
Werkloosheid steeg verder
De werkloosheid is in 2003 opnieuw gestegen. Gemiddeld was 5,3 procent van de beroepsbevolking werkloos. Zowel onder mannen als
onder vrouwen is de werkloosheid toegenomen. Van de mannen was 4,7 procent werkloos, van de vrouwen 6,1 procent. Het verschil in
werkloosheid tussen mannen en vrouwen is hiermee iets kleiner geworden.
De jeugdwerkloosheid is gestegen tot 10,6 procent. Onder ouderen was de werkloosheid het laagst. Van alle 55-64-jarigen was 3,9
procent werkloos. Jongeren waren dus bijna driemaal zo vaak werkloos als ouderen.
De toename van de werkloosheid was het grootst bij de 55-59-jarigen. Deze was met 4,0 procent in 2003 anderhalf keer zo hoog als een
jaar eerder.
Ingrid Beckers en Sabine Lucassen
figuur 1

Figuur 1. Groei werkzame beroeps-bevolking, 1997-2003
figuur 2

Figuur 2. Arbeidsdeelname ouderen
figuur 3

Figuur 3. Werkloosheid naar leeftijd

Copyright © 2004 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteurs