Ga direct naar de content

Aandelenverkeer ondergraaft euro

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 13 2001

Aandelenverkeer ondergraaft euro
Aute ur(s ):
FDA (auteur)
Dit artikel is samengesteld door Financiële Diensten Amsterdam
Ve rs che ne n in:
ESB, 86e jaargang, nr. 4304, pagina 339, 13 april 2001 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
financiële, markten

In de afgelopen jaren heeft een toenemende uitstroom van kapitaal uit de eurozone plaatsgevonden. Tevens is het overschot op de
lopende rekening de afgelopen jaren geleidelijk omgeslagen in een tekort. Deze bewegingen hebben de euro ondergraven.
Bij de analyse van het kapitaalverkeer kan een belangrijk onderscheid worden gemaakt tussen directe investeringen en effectenverkeer.
Binnen de categorie effectenverkeer kan vervolgens een verder onderscheid worden gemaakt tussen aandelen- en obligatieverkeer.
Het Europese bedrijfsleven heeft in de afgelopen jaren in toenemende mate de aantrekkelijkheid onderkend van andere markten en laat
investeringen meer in het buitenland (= buiten de eurozone) plaatsvinden. De instroom van directe investeringen vanuit het buitenland
kan deze groei niet bijhouden, waardoor dus netto een stijgende kapitaaluitvoer uit hoofde van directe investeringen resulteerde.
De meest fundamentele verschuiving in de kapitaal-stromen heeft evenwel plaatsgevonden in het aandelenverkeer (zie figuur 1). De
aankoop van buitenlandse aandelen door ingezetenen van de eurozone is in de periode 1998-2000 bijna verdrievoudigd. Tegelijkertijd
viel de aankoop van aandelen van de EMU-lidstaten door het buitenland met ruim tachtig procent terug.

Figuur 1. Aandelenverkeer eurozone
Vooral de VS was een belangrijke bestemming van Europees kapitaal, terwijl Amerikanen Europese aandelen zelfs afstootten, zoals valt af
te leiden uit Amerikaanse statistieken. De aantrekkelijkheid van de Amerikaanse economie in investerings- en beleggingsopzicht is
tevens te herleiden tot het forse groeiverschil in de afgelopen jaren.
Het vooruitzicht van een flinke groeiafzwakking in de VS dit jaar gaf dan ook aanleiding een herstel van de euro te verwachten. Aan het
eind van vorig jaar leek deze verwachting zich ook daadwerkelijk te manifesteren. Inmiddels is de euro weer flink teruggevallen. De
kapitaalstromen van de eurozone geven een duidelijke ondersteuning van deze bewegingen. Zo was in december sprake van een flinke
aankoop van aandelen door het buitenland. In januari werden echter in deze categorie per saldo door buitenlandse beleggers aandelen
afgestoten. De aanhoudende uitstroom van kapitaal blijft derhalve de euro ondergraven.
Zie figuur 2

Figuur 2. Saldo kapitaalverkeer eurozone en de euro

Copyright © 2001 – 2003 Economisch Statistische Berichten ( www.economie.nl)

Auteur